Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå - 2

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

IĶUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ §0zsÀ£ÀzÀ ªÉÆÃPÀëUÀ½UÉ ªÀÄ£À¸Éìà PÁgÀtªÁVzÉ. (ªÀÄ£À KªÀ PÁgÀt0 ªÀÄ£ÀĵÁåuÁ0 §0zsÀªÉÆÃPÀëAiÉÆÃB)
DzÀÝj0zÀ ¥Àæ¸À£ÀߪÁzÀ
±Á0vÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÉÆ0¢, zsÉÊAiÀÄð¢0zÀ, DvÀ䫱Áé¸À¢0zÀ, zÀÈqsÀ ¤±ÀÑAiÀÄ¢0zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ GvÀÛªÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ËRåPÉÌ ±ÀQÛªÀzsÀðPÀUÀ¼ÁV PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ ¥ÀÅgÁvÀ£À ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉB

1. ¸ÀPÀ® fëUÀ¼À°è zÀAiÉÄ, C£ÀÄPÀ0¥À, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƽî. D ªÀÄÆ®PÀ D0vÀjPÀ ¸ÀÄR - ¸À0vÉÆõÀUÀ¼ÀÄ EªÀÄärAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. J®è fÃtðgÀ¸ÀUÀ¼À ¤gÁvÀ0PÀ GvÁàzÀ£É¬Ä0zÀ CzÀPÉÌ ¸À0§0zsÀ¥ÀlÖ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÀj¸À®àqÀÄvÀÛªÉ.

2 ¤B¸ÁéxÀð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, PÁAiÀÄð²Ã®vÉ, «µÁ® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ0qÀ°è ±ÁjÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÈqsÀvÉ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. eÉÆvÉUÉ C¸ËRå G0mÁUÀĪÀÅ¢®è.

3. ºÀoÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄ0zÀºÁ¸À ©ÃgÀÄvÁÛ DvÀ䫱Áé¸À¢0zÀ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎzÀÝ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéõÁ¸ÀÆAiÉÄAiÀÄ £ÉÆêÀÅ CxÀªÁ ¥ÉlÄÖ §ºÀĨÉÃUÀ ªÁ¹AiÀiÁ¢ÃvÀÄ.

4. ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, GzÁgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ0qÀ°è D0vÀjPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀÅ PÀ0qÀħ0zÀÄ zÉúÀzÀ QîÄUÀ¼À ©V PÀtägÉAiÀiÁV ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀåvÉ PÀ0qÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.

5. vÀ£Àß0vÉ ¥ÀgÀgÀÄ (DvÀäªÀvï ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁ¤) J0§ «±Àé¨sÁævÀÈvÀézÀ «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è vÀÄ0©¹PÉÆ0qÀÄ ªÀwð¹zÀ°è PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, PÀ¼ÀîvÀ£À, C£ÁåAiÀÄ, C£ÁZÁgÀUÀ¼À AiÀiÁªÀ ¸Á0PÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀªÀÇ ºÀgÀqÀzÀÄ.

6. "vÁ½zÀªÀ ¨Á½AiÀiÁ£ÀÄ" J0§ GQÛAiÀÄ0vÉ vÁ¼ÉäAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆ0qÀÄ ªÀwð¹zÀ°è, zÀÆgÀzÀȶÖAiÉÆ0¢UÉ C0vÀzÀÈð¶ÖAiÀÄÆ ¨É¼ÉzÀÄ ¨É¼ÀVÃvÀÄ, fêÀ£À CªÀÄÈvÀªÀÄAiÀĪÁ¢ÃvÀÄ.

7. "ªÀiÁvÀÄ PÀrªÉÄ, eÁ¹Û zÀÄrªÉÄ" J0§ vÀvÀézÀ0vÉ C£ÀUÀvÀå ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀÄë®èPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ¤°è¹zÀÝ°è gÉÆÃVUÀ¼ÁV £ÀgÀ¼ÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ MzÀUÀzÀÄ.

8. ¥ÀǪÁð¥ÀgÀ «ªÀıÉð ºÁUÀÆ «ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß G½¹ - ¨É¼É¹PÉÆ0qÀ°è J0vÀºÀ «¥ÀwÛ£À PÀpt ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ AiÀıÀ¸ÀÄì ¤ªÀÄäzÁUÀ§®èzÀÄ. F «ªÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁðvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ J0vÀºÀ «¥ÀwÛ£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ £ÀªÀ±ÀQÛzÁAiÀÄPÀ ¸À0fë¤AiÀÄ0vÉ £ÀªÀÄä UɮīUÉ ¸ÁzsÀ£ÀªÁ¢ÃvÀÄ.

9. ¥Àæw¢£À PÀæªÀĪÁV ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÁæxÀð£É zÉúÀzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀ§®èzÀÄ. F ¥ÁæxÀð£É¬Ä0zÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÀQÛ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÈ¢ÞAiÀiÁV ¹ÜgÀvÉ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ®Æ F £ÀªÀåvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÆáwð ºÉaѸÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀÅnzÉüÀÄvÀÛzÉ.

E0zÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ C±Á0wAiÀÄ ©ÃqÁVzÉ. F C±Á0wUÉ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀÄR ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À°è CvÁå¸ÀPÀÛgÁVgÀĪÀÅzÉà PÁgÀtªÁVzÉ. F C±Á0wAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉUÉ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À M0zÀÄ ªÀgÀªÁVzÉ. AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À¢0zÀ zÉúÀzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢ÞAiÀiÁV, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ËR÷å G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÄ DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

"¥Àæw fëAiÀÄÆ ¢ªÀåªÉÃ" J0zÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀÄ WÉÆö¹zÁÝgÉ. ¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄ D0vÀjPÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt¢0zÀ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ F ¢ªÀåvÀéªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¹ C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà fªÀ£ÀzÀ UÀÄj. ªÀĺÀ¶ð CgÀ«0zÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ¢ªÀåvÀéªÀ£ÀÄß C©üªÀåPÀÛUÉƽ¹, DvÀä ¸ÁPÁëvÁÌgÀzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ ªÀiÁUÀðªÉà AiÉÆÃUÀ. »ÃUÉ AiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄÈUÀ - ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ºÀ0vÀºÀ0vÀªÁV, ªÀiÁ£ÀªÀ, ªÀĺÁªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ M0zÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ. «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀÄ ªÀiÁ0¸ÀR0qÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À ±ÀQÛAiÀÄ £ÀgÀªÀÄ0qÀ®ªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄĪÀPÀjUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà CgÀ«0zÀgÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR «PÁ¸ÀPÉÌ C0zÀgÉ zÉÊ»PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ, DzsÁåwäPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ®Ä PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

AiÉÆÃUÀzÀ±Àð£À:
AiÉÆÃUÀªÀÅ CvÀå0vÀ ¥ÁæaãÀªÀÇ, ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀĪÀÇ DzÀ ªÉÆÃPÉÆëÃ¥ÁAiÀĪÉ0§ÄzÀÄ ¹zÁÞ0vÀªÁVzÉ. ¸À0¸ÁgÀ vÁ¥À¢0zÀ zÀÄBTvÀgÁzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀð ¸À0vÁ¥ÀºÀgÀ£ÁzÀ zÉêÀ£À°è °Ã£ÀgÁUÀ®Ä AiÉÆÃUÀªÀÅ ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÁzsÀ£ÀªÀiÁUÀðªÁVzÉ.

Quoted by Dr. Roy
"In health in your design" in the Edgar Caycee Reader.

¥ÀvÀ0d° ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃUÀ¸ÀÆvÀæPÁgÀgÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ EªÀjV0vÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è ¸À0»vÁ, ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À°è AiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

AiÉÆÃUÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á®ÄÌ ¥ÁzÀUÀ½ªÉ. M0zÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ, avÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÈwÛUÀ¼À ªÀtð£É EzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ°è QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀ, PÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ, PÉèñÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃUÀzÀ CµÁÖ0UÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ «¨sÀÆw ¥ÁzÀzÀ°è zsÁgÀt, zsÁå£À ¸ÀªÀiÁ¢ü ºÁUÀÆ AiÉÆÃUÁå£ÀĵÁ×£À¢0zÀ G0mÁUÀĪÀ «¨sÀÆwUÀ¼ÀÄ. £Á®Ì£ÉAiÀÄ PÉʪÀ®å ¥ÁzÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ¢ü¹¢Þ, PÉʪÀ®å ¤tðAiÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ªÀtð£É¬ÄzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer