Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå - 4

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

6. zsÁå£À:
zsÉåÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ eÁÕ£ÀªÀÅ ¤gÀ0vÀgÀªÁV KPÁPÁgÀgÀÆ¥ÀªÁV ºÀjzÁUÀ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃgÉ eÁÕ£À G0mÁUÀ¢gÀĪÀÅzÉà zsÁå£À.

"vÀvÀæ ¥ÀævÀåAiÉÄÊPÀvÁ£ÀvÁ zsÁå£À0" (AiÉÆÃUÀ¸ÀÆvÀæ)

7. zsÁgÀt:
ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄ0¢gÀzÀ°è, £Á¸ÁUÀæ ¨sÁUÀzÀ°è, fºÁéUÀæ ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ EµÀÖzÉêÀvÁ ªÀÄÆwðAiÀÄ°è avÀÛªÀ£ÀÄß KPÁUÀæUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà zsÁgÀt.
»0zÉ ºÉýzÀ C0UÀUÀ¼À ¹¢Þ¬Ä0zÀ F PÁAiÀÄðªÀÅ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ¢0zÀ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁåºÁgÀ¢0zÀ E0¢æAiÀÄ ªÀ±ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É avÀÛ «PÉëÃ¥À G0mÁUÀzÀÄ.

¸ÀªÀiÁ¢ü:
«PÉëÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ avÀÛ KPÁUÀævÉ ºÉÆ0zÀĪÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁ¢ü.

¸ÀªÀÄåUÁ¢üÃAiÀÄvÉà KPÁVæÃQæAiÀÄvÉà «PÉëÃ¥À£ï ¥ÀjºÀvÀå ªÀÄ£ÉÆÃAiÀÄ0vÀæ ¸À ¸ÀªÀiÁ¢üB

DªÉñÀ¢0zÀ vÀ£Àß ¸ÀégÀÆ¥À vÀåf¹ zsÉåÃAiÀĪÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁvÀæ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. zsÁå£À, zsÁåvÀ ºÁUÀÆ zsÉåÃAiÀÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ M0zÁUÀÄvÀÛªÉ.
¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è ªÀÄ£À¸ÀÄì M0zÁVgÀĪÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁVzÉ.

¥ÀæwAiÉƧ⠸ÁzsÀPÀ£ÀÆ QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀ (ZÁ0zÁæAiÀÄuÁ¢ ªÀævÀ ¥Á®£É) ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À¢0zÀ EµÀÖ¥Áæ¦Û ºÉÆ0zÀĪÀ£ÀÄ. d¥À, vÀ¥À, ¸ÁézsÁåAiÀÄ (ªÉÆÃPÀë ±Á¸ÁÛçzsÀåAiÀÄ£À) N0PÁgÀ d¥À, F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£À PÉèñÀvÀ£ÀÆPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¢ü¨sÁªÀ£Á J0§ JgÀqÀÄ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀ C¨sÁå¸À¢0zÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀPÀ® PÉèñÀUÀ¼ÀÆ QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀzÀ PÁgÀt¢0zÀ PÀë¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉèñÀ£Á±ÀPÉÌ QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀ PÁgÀtªÁzÀgÉ eÁÕ£ÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À zÁºÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀiÁ¢ü ¨sÁªÀªÀÇ EzÀj0zÀ¯Éà G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀĪÀÄ - ¤AiÀĪÀiÁ¢ AiÉÆÃUÁ0UÀUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À¢0zÀ avÀÛªÀÈwÛ ¤gÉÆÃzsÀ G0mÁV ¥ÀÇtð ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÁUÀå ªÀiÁvÀæ ¤gÉÆÃzsÀPÉÌ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. avÀÛªÀÅ ªÀÈwÛ¤gÉÆÃzsÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÁUÀ D ¹ÜwAiÀįÉèà EgÀĪÀ0vÉ ¸ÁzsÀPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÉà "C¨sÁå¸À" ªÁVzÉ.

F C¨sÁå¸ÀPÉÌ ¤µÉ׬Ä0zÀ PÀÆrzÀ ªÉÊgÁUÀå CvÀåUÀvÀå.

AiÉÆÃUÀzÀ C¨sÁå¸À¢0zÀ ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ ««zsÀ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. CªÀÅ CµÀÖ¹¢ÞUÀ¼É0zÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁVªÉ.
1. CtªÀiÁ (CtÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀȱÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ)
2. ®XªÀiÁ
(ºÀUÀÄgÀªÁV ªÉÄïÉüÀĪÀÅzÀÄ)
3. ªÀÄ»ªÀiÁ (¥ÀªÀðvÀµÀÄÖ ¨sÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ)
4. ¥Áæ¦Û (ºÉÆgÀV¤0zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0zÀĪÀÅzÀÄ)
5. ¥ÁæPÁªÀÄå (EZÁÒ±ÀQÛ, ¸À0PÀ®à ¹¢Þ ºÉÆ0zÀĪÀÅzÀÄ)
6. ªÀ²vÀé (ªÀ±ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ)
7. F±ÀvÀé (¥Àæ¨sÀÄvÀé CxÀªÁ C¢üPÁgÀ ¥Áæ¦Û) ªÀÄvÀÄÛ
8. UÀjªÀiÁ AiÀÄxÁPÁªÀiÁªÀ¸Á¬ÄvÁ (¸ÁzsÀPÀ£À ¸À0PÀ®à ¥Áæ¦Û).

D ¹¢ÞUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃVAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ, ¸ÀÄeÁÕ£À CxÀªÁ DvÀäeÁÕ£À ¥Áæ¦ÛUÉ «WÀßUÀ¼Éà DVªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÉÆúÀ ºÉÆ0zÀzÉà vÀ£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÁzsÀPÀ£À KPÀªÀiÁvÀæ zsÉåÃAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃVAiÀÄÄ vÀ£Àß ®PÀë÷åªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DvÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®è£ÀÄ.

ªÀåQÛ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÁVzÉ. AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄÄSÉãÀ PÀ°vÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. vÀ¥ÀÅöà C¨sÁå¸À M½wV0vÀ ºÉZÁÑV PÉqÀÄPÀ£Éßà ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ AiÉÆÃUÁ¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀjUÁV E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀ:
¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀªÀÅ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ ºÁUÀÆ AiÉÆÃUÁ¸À£À JgÀqÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆ0qÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. EzÀj0zÀ zÉúÀzÀ C0UÁ0UÀUÀ¼ÀÄ ©VvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ¸Àr®ªÁV D¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÀzÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀªÀÅ D¸À£À ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉAiÀiÁzÀÝj0zÀ CzÀ£ÀÄß ¸À0zsÁåPÁ®zÀ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ. F PɼÀV£À ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ.

»gÀtäAiÉÄãÀ ¥ÁvÉæÃt ¸ÀvÀå¸Áå¦ »vÀ0 ªÀÄÄR0
vÀvÀÛ÷é0 ¥ÀǵÀ£ï C¥ÁªÀÈtÄ ¸ÀvÀåzsÀªÀiÁðAiÀÄ zÀȵÀÖAiÉÄÃ
J¯ÉÊ ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£ÉÃ, ¥ÁvÉæAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¤£Àß a£ÀßzÀ DªÀgÀtªÀÅ ¸ÀvÀåzÀ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÉ. ¸ÀvÀåzsÀªÀÄðUÀ¼À zÀ±Àð£ÀPÁÌV D ¨ÁV®£ÀÄß ¸Àj¸ÀÄ.

¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀªÀ£ÀÄß N0PÁgÀ, ©ÃdªÀÄ0vÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£À £ÁªÀĪÉÇ0zÀ£ÀÄß GZÀÒj¹ ¥ÁægÀ0©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. D PÀæªÀÄ »ÃVzÉ.

1. N0 ºÁæ0 «ÄvÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB
2. N0 »æÃ0 gÀªÀAiÉÄà £ÀªÀÄB
3. N0 ºÀÆæ0 ¸ÀÆAiÀiÁðAiÀÄ £ÀªÀÄB
4. N0 ºÉæöÊ0 ¨sÁ£ÀªÉà £ÀªÀÄB
5. N0 ºËæ0 RUÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
6. N0 ºÀæB ¥ÀǵÉÚà £ÀªÀÄB
7. N0 ºÁæ0 »gÀtåUÀ¨sÁðAiÀÄ £ÀªÀÄB
8. N0 »æÃ0 ªÀÄjÃZÀAiÉÄà £ÀªÀÄB
9. N0 ºÀÆæ D¢vÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
10. N0 ºÉæöÊ0 ¸À«vÉæà £ÀªÀÄB
11. N0 ºËæ0 CPÁðAiÀÄ £ÀªÀÄB
12. N0 ºÀæB ¨sÁ¸ÀÌgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

N0 ²æà ¸À«vÀÈ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB J0zÀÄ ºÉý ¥ÀÅ£ÀB £ÀªÀĸÀÌj¸À¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ºÀ0vÀzÀ®Æè G¹gÁlzÀ ¤AiÀÄ0vÀæt«zÉ. ¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀzÀ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ºÀ0vÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ0¢£À ¸À0aPÉAiÀÄ°è «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer