Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
- My Town
- Thoo Nimma
-Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
-Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
vÉÃgÀÄ J¼ÉAiÉÆÃt §¤ßgÉÆÃ.... ºÀgÀ¸ÀÄ £À0dÄ0qÀ J¤ßgÉÆÃ!
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Star of Mysore.
Click here to go to the main page of Pooja.
Click here to go to the main page of Festivals.

zÀQët PÁ²AiÉÄ0zÉà PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ £À0d£ÀUÀÆqÀÄ £À0dÄ0qÉñÀégÀ ¥ÀÅtå£É¯É. UÀgÀ¼À¥ÀÅj PÉëÃvÀæªÉ0zÀÆ C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ. ªÉÄʸÀÆj¤0zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24 Q. «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ F PÉëÃvÀæ vÀ£ÀßzÉà DzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ0rzÉ. ¥Àæw ªÀµÀð «ÄãÀªÀiÁ¸ÀzÀ°è GvÀÛgÁ £ÀPÀëvÀæzÀ ¢ªÀ¸À ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ®UÀßzÀ°è UËvÀªÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀ (¥À0ZÀ ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ) £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. K¦æ¯ï 2 j0zÀ DgÀ0¨sÀªÁV K¦æ¯ï 14 gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ gÀxÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ aPÀÌ gÀxÀUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.

²æà UËvÀªÀÄ gÀxÀzÀ «±ÉõÀ ¹0UÁgÀ. 200 l£ï vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ 65 Cr JvÀÛgÀ«gÀĪÀ F gÀxÀ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ0ZÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀÄÄ0eÁUÀævÁ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ0rgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÀvÀßRavÀ ²æÃPÀ0oÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ GvÀìªÀªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV C®0PÀj¹, UËvÀªÀÄ gÀxÀzÀ°è ¸ÁܤÃPÀj¹ GvÀìªÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆ0qÀÄ ¨sÀQÛ - ¨sÁªÀ ©0©¸ÀĪÀ zÀȱÀåªÀzÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ UÀt¥Àw, ²æà ¥ÁªÀðvÀªÀÄä, ¸ÀħæºÀätå ºÁUÀÆ ZÀ0rPÉñÀégÀ gÀxÀUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

K¦æ¯ï 9 gÀ ¨É½UÉÎ 5. 25 PÉÌ ±ÉʪÁUÀªÀÄ jÃvÁå ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹zÀ £À0vÀgÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀÄUÀ°zÉ. gÀxÀ J¼ÉAiÀÄ®Ä GvÀìªÀzÀ »0¢£À ¢£ÀªÉà ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÆ EzÉ. ¥ÀæzsÁ£À CZÀðPÀgÀÄ gÀxÀPÉÌ ªÀĺÁ ªÀÄ0UÀ¼ÁgÀw ªÀiÁrzÀ £À0vÀgÀ gÀxÉ J¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. gÀxÀ J¼ÉAiÀÄ®Ä C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¨sÁjà UÁvÀæzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß eÉÊ ²æÃPÀ0oÀ, eÉÊ £À0dÄ0qÀ J0§ GzÉÆÏõÀUÀ¼ÉÆqÀ£É J¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀ0©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. F GzÉÆÏõÀ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄlÄÖvÀÛzÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÀÄvÁÛ F gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà ¸Ë¨sÁUÀåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀÄjvÀªÀgÀÄ UÉÆÃzÁªÀĪÀ£ÀÄß ¨sÁjà UÁvÀæzÀ ZÀPÀæPÉÌ PÉÆlÄÖ gÀxÀªÀÅ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ZÀ°¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ gÀxÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀPÀæPÉÌ ¹®ÄQ NªÀð ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, EvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ C0UÀ«PÀ®gÁzÀgÀÄ. zÀÄgÀ0vÀUÀ¼ÁUÀzÀ0vÉ ¨sÁjà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÀxÀ ©Ã¢UÀ¼À°è ¸ÁV UËvÀªÀÄ gÀxÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À°è, C¢üPÁjUÀ¼À°è DvÀ0PÀ«gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà CqÉvÀqɬĮèzÉ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ £À0vÀgÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ¤gÁ¼À G¹gÀÄ. gÀxÀzÀ ©Ã¢UÀ¼ÀÄ ºÀ¹gÀÄ - vÉÆÃgÀt¢0zÀ ¹0UÀj¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÉå JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À®Æè PɪÀÄätÄÚ JgÀa, gÀxÀ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ZÀ°¸À®Ä ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

F eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä gÁdåªÀ®èzÉ, ºÉÆgÀ gÁdåUÀ½0zÀ®Æ eÁvÉæAiÀÄ »0¢£À ¢£ÀªÉà ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¹, ªÀÄÄ0eÁ£É PÀ¦¯Á £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr gÀxÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÁÛgÉ. gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ DUÀ«Ä¸À®Ä ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV gÁdå ¸ÁjUÉ ¸À0¸ÉÜ «¸ÉõÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¸À0ZÁgÀPÉÌ ©qÀĪÀÅ¢zÉ. C®èzÉ «±ÉõÀ gÉÊ°£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. eÁvÉæAiÀÄ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ®èzÉ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃ0zÀæ vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÁºÀÄvÀ ¸À0¨sÀ«¸ÀzÀ0vÉ ªÀÄÄ0eÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À, D0§Äå¯É£ïì ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. G¥À «¨sÁUÀ, C®èzÉ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½0zÀ ºÉaÑ£À ¥ÉÇÃ°Ã¸ï ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹, AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÁºÀÄvÀ £ÀqÉAiÀÄzÀ0vÉ ¥ÉÇðøÀgÀÄ ºÀ¢Ý£À PÀtÂÚ£À0vÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ.

F eÁvÉæ «dÈ0¨sÀuɬÄ0zÀ £ÀqÉAiÀÄ®Ä f¯Áè¢üPÁj ¸É®éPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆ0qÀ C¢üPÁgÀ ªÀUÀðzÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ M0zÀÄ w0UÀ½0zÀ ºÀUÀ°gÀļÀÄ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ. F zÉÆqÀØ eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä F ¨Áj ºÉaÑ£À ¸À0SÉåAiÀÄ°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. F ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ gÀeɬÄgÀĪÀ PÁgÀt ºÉaÑ£À d£À §gÀĪÀ ¤jÃPÉë EzÉ.

¥ÀÅgÁtzÀ°è K£ÀÄ?
£À0d£ÀUÀÆr£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ UËvÀªÀÄ ªÀĺÁ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ M0zÀÄ ¥ËgÁtÂPÉ »£Éß¯É EzÉ.

UËvÀªÀÄ ªÀĺÁ IĶAiÀÄ ¥Àwß CºÀ¯Éå ¸ÀÄ0zÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀªÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. E0zÀæ CºÀ¯ÉåAiÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ªÀÄ£À ¸ÉÆÃwzÀÝ. MªÉÄä UËvÀªÀÄ IĶ D±ÀæªÀÄzÀ°è EgÀ¢zÁÝUÀ E0zÀæ UËvÀªÀÄ£À0vÉAiÉÄà ªÉõÀzsÁjAiÀiÁV D±ÀæªÀÄPÉÌ §0zÀÄ CºÀ¯ÉåAiÀÄ£ÀÄß G¥À¨sÉÆÃV¹ ºÉÆgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UËvÀªÀÄ C°èUÉ §0zÀ «µÀAiÀÄ K£É0§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß0vÉAiÉÄà ªÉõÀzsÁjAiÀiÁzÀ E0zÀæ£À£ÀÄß PÀ0qÀÄ PÉÆÃ¥ÁVßAiÀiÁzÀ. E0zÀæ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀPÉÌ ¹zÀÞ£ÁzÀ. DUÀ UËvÀªÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ ¨sÁUÀ£ÁUÉ0zÀÄ E0zÀæ¤UÉ ±Á¥À PÉÆlÄÖ, CºÀ¯ÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÁèUÉ0zÀÄ ±À¦¹zÀ.

±Á¥À ¤ÃrzÀ UËvÀªÀÄ F±ÀégÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ. vÀ¥À¹ìUÉ ªÉÄaÑ ¥ÀævÀåPÀë£ÁzÀ F±ÀégÀ PÀ¦¯Á £À¢ wÃgÀzÀ°è UÀgÀ¼À¥ÀÅj J0§ PÉëÃvÀæ«zÉ. C°è ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ J0zÀ. UÀgÀ¼À¥ÀÅjUÉ §0zÀÄ vÀ¥À¤gÀvÀ£ÁzÀ. F±ÀégÀ ¥ÀævÀåPÀë£ÁV «ÄãÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ GvÀÛgÀ £ÀPÀëvÀæzÀ ¢£ÀzÀ0zÀÄ wÃxÀð¸ÁߣÀ ªÀiÁr §æºÉÆäÃvÀìªÀ £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄ. ªÀÄ£ÀPÉÌ ±Á0w ¹UÀÄvÀÛzÉ J0zÀÄ w½¹zÀ. ªÀÄAiÀÄ£É0§ ²°à gÀxÀ ºÁUÀÆ £À0dÄ0qÉñÀégÀ£À «UÀæºÀ ¤«Äð¹zÀ. UËvÀªÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀ J0zÉà ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ §0zÀ GvÀìªÀªÁ¬ÄvÀÄ.

£À0d£ÀUÀÆqÀÄ gÀ«±À0PÀgï
¸Ëd£Àå: ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÄvÀæ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Star of Mysore.

Click here to go to the main page of Pooja.
Click here to go to the main page of Festivals.1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer