Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
£ÀªÀÄä UɼÉvÀ£ÀzÀ ¸À« £É£À¦gÀ°
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Star of Mysore.

ªÀiÁ£ÀªÀ ¸À0WÀfë. ºÀÄnÖ¤0zÀ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸À0§0zsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄwÛPÉÆ0rgÀÄvÀÛªÉ. C¥Àà, CªÀÄä, CPÀÌ, vÀ0V, ¦æAiÀÄPÀgÀ, UɼÉAiÀÄ - »ÃUÉ CªÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄ ¸À0§0zsÀUÀ½UÁV vÀÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ, «ÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸À0§0zsÀUÀ¼À®Æè C¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀvÉ EzÉ. EzÀgÀ°è UɼÉvÀ£À J0§ÄzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸À0§0zsÀ.

C¥Àà, CªÀÄä, UÀ0qÀ, ºÉ0qÀw, CPÀÌ, vÀ0V AiÀiÁgÀ §½AiÀÄÆ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÉßûvÀgÀ°è; £ÉÆ0zÁUÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý, ©zÁÝUÀ ªÉÄïÉwÛ, ¸ÀÄR zÀÄBRzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À0§0zsÀ EzÀÄ. E0vÀºÀ M0zÀÄ ¸À0§0zsÀzÀ DZÀgÀuÉUÁVAiÉÄà EzÉ ¸ÉßûvÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ C£ÉÆßà PÀÄvÀƺÀ®ªÉÃ? DUÀ¸ïÖ M0zÀgÀ0zÉÃ. EzÀÄ ¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ ¸ÉßûvÀjUÉ ±ÀĨsÀPÁªÀÄ£É ºÉüÉÆà ¢£À.

CªÉÄÃjPÁ PÁ0UÉæ¸ï 1935 gÀ°è DUÀ¸ïÖ ªÉÆzÀ® ¨sÁ£ÀĪÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉßûvÀgÀ ¢£À J0zÀÄ WÉÆö¹vÀÄ. C0¢¤0zÀ ¥Àæwà ªÀµÀðªÀÇ ¸ÉßûvÀgÀ ¢£ÀªÉ0zÀÄ DZÀj¹PÉÆ0qÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. «zÉñÀzÀ DZÀgÀuÉ PÀæªÉÄÃt ¨sÁgÀvÀPÀÆÌ §0¢zÉ.

¸ÉßûvÀgÀÄ ¥ÀÅgÁtUÀ¼À°è PÀȵÀÚ - PÀÄZÉî, PÀtð - zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£ÀgÀ ¸ÉßúÀzÀ CUÁzsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄĪÀ ¢£À«zÀÄ. PÀȵÀÚ PÀÄZÉîgÀ £ÀqÀÄªÉ §qÀvÀ£À ²æêÀÄ0wPÉAiÀÄ C0vÀgÀ §ºÀ¼À«zÀÝgÀÆ ¸ÉßúÀPÉÌ ¸À0ZÀPÁgÀªÁUÀ°®è.

§ºÀ¼À PÀµÀÖzÀ°èzÀÝ PÀÄZÉî¤UÉ DvÀ£À ºÉ0qÀw "¤ªÀÄä D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀ PÀȵÀÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃj" J0zÀÄ PÀ½¸ÀÄvÁÛ¼É. ¸ÉßûvÀ£À gÁdªÉʨsÉÆÃUÀ £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ §ÄwÛ PÀnÖ vÀ0¢zÀÝ CªÀ®QÌAiÀÄ£ÀÄß PÀȵÀÚ¤UÉ PÉÆqÀ®Ä PÀÄZÉî »0djAiÀÄÄvÁÛ£É.

PÀȵÀÚ DvÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CjvÀÄ CªÀ®QÌAiÀÄ£ÀÄß w0zÀÄ ºÀ¶ð¸ÀÄvÁÛ£É. ¨Á¬Ä ©lÄÖ ºÉüÀzÀ ¸ÉßûvÀ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà CjvÀÄ CªÀ¤UÉ Cj«®èzÀ0vÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EzÉà ¤dªÁzÀ ¸ÉßúÀ. ¸ÉßúÀªÉ0zÀgÉ PÀµÀÖ - ¸ÀÄR JgÀqÀgÀ®Æè ºÉý¹PÉƼÀîzÉà ¥Á®ÄzÁgÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

M¼ÉîAiÀÄ ºÁUÀÆ D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀgÀÄ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ªÀiÁvÀ®è. ¤¸ÁéxÀðvÀvÉ, ¦æÃw, «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ G¼ÀîªÀjUÀµÉÖà GvÀÛªÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ ®©ü¸ÀĪÀgÀÄ. E0vÀºÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ §0zsÀÄ«£ÉÆ0¢UÉ F ¢£À M0¢µÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀÄ, PÀÆr DrzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ DZÀj¹zÀgÉ, CzÀgÀ ªÀÄdªÉà ¨ÉÃgÉ.

J¯ÉÆèà EgÀĪÀ UɼÉAiÀÄ - UɼÀwAiÀÄgÀÄ ¸Àé®à ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ ¦æÃw ºÀ0aPÉƼÀÄîªÀ ¢£ÀªÉà ¸ÉßûvÀgÀ ¢£À.

¦æAiÀÄ ¸ÉßûvÀ ¤£ÀVzÉÆà GqÀÄUÉÆgÉ:
GqÀÄUÉÆgÉ K£ÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÉ0§ AiÉÆÃZÀ£É ¨ÉÃqÀªÉà ¨ÉÃqÀ. ¸À0zÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌ0vÀºÀ GqÀÄUÉÆgÉUÀ½UÉãÀÆ E0zÀÄ §gÀ«®è. DzÀgÀÆ ¸Àé®à AiÉÆÃa¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä C©ügÀÄaUÉ vÀPÀÌ, £ÀªÀÄUÉ ¤®ÄPÀĪÀ ¨É¯ÉUÀ¼À GqÀÄUÉÆgÉ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? C0UÀr¬Ä0zÀ C0UÀrUÉ wgÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¤nÖ£À°è F ¯ÉÃR£À ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ. ¤ªÀÄä DAiÉÄÌUÉ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À. ºÉZÀÄÑ ¸À0UÀæºÀ ªÉÄʸÀÆj£À gÁªÀÄ«¯Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ (ªÀÄjªÀÄ®è¥Àà ºÉʸÀÆÌ¯ï §½) Dað¸ï ªÀĽUÉAiÀÄ°èzÉ. C°èUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÉ R0rvÀ ¤ÃªÀ0vÀÆ GqÀÄUÉÆgÉ PÉÆ0qÉà ºÉÆgÀ§gÀÄwÛÃgÁ. E°è GqÀÄUÉÆgÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÉÊ«zsÀåUÀ½ªÉ. ¨É½UÉÎ 9 UÀ0mɬÄ0zÀ gÁwæ 9. 30 gÀªÀgÉUÀÆ C0UÀr vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉßûvÀgÀ ¢£ÀPÉÌ0zÀgÉ ¥ÀæªÀÄÄR GqÀÄUÉÆgÉ ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qï. EzÀ£ÀÄß PÉÊUÉ PÀlÄÖªÀÅzÀj0zÀ ¸ÉßúÀ UÁqsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ M0zÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÀ®èªÉÃ? 10 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½0zÀ 40 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥sóÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qï ®¨sÀå. G®è£ï, ªÀÄtÂ, ºÀgÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ ««zsÀ «£Áå¸ÀzÀ ¥sóÉæ0qï ²¥ï ¨Áå0qï E°èzÉ. 200 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À GqÀÄUÉÆgÉ eÉÆvÉUÉÆ0zÀÄ ¥sÉæ0qï²¥ï qÉà PÁqïð PÉÆ0qÀgÉ M0zÀÄ «rAiÉÆà ¹. r. ºÁUÀÆ ZÁPÀ¯ÉÃmï GavÀ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ 60 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀ¸ÀÄÛ Rjâ¹zÀgÉ §tÚzÀ ¥É¤ì¯ïUÀ¼ÀÄ GavÀ. 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ PÉÆ0qÀgÉ ¸ÉàöÊqÀgï ªÀiÁå£ï ¥ÉÇøÀÖgï ¦üæÃ. »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ GavÀ GqÀÄUÉÆgÉUÀ½ªÉ F C0UÀrAiÀÄ°è. ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qï, VæÃn0Uï PÁqïð eÉÆvÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ0vÀºÀ ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qïUÀ½ªÉ. 248 «£Áå¸ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E°èªÉ.

PÉÆmÉõÀ£ï §ÄPïì, ¥sÉÇÃmÉÆà ¥ÉæêÀiïì, ¸Á¥sïÖ mÁAiÀiïì, ¸ÉgÁ«ÄPï ªÀÄUïì, PÁgï ºÁå0V0Uï, UÁf£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, 4 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½0zÀ 70 gÀÆ¥Á¬ÄªÀgÉV£À Dað¸ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¤®ÄPÀĪÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ®¨sÀå«zÉ. J®èªÀÇ Daðøï PÀ0¥À¤AiÀÄzÉ.

ZÀªÀÄðzÀ MqÀªÉ ¨ÁPïì ºÁUÀÆ "¥sÉæ0qï ¥sÁgï JªÀgï" ¯Éç¯ï ºÉÆvÀÛ gÉÃrAiÀÄ0 ¢0§Ä CvÀå0vÀ DPÀµÀðPÀªÁVzÉ. E°ègÀĪÀ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼É®è £Á¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀjUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ºÉüÀÄªÉ J£ÀÄߪÀ0vÉ "¥sóÉæ0qï ¥sÁgï JªÀgï" ¯Éç¯ï ºÉÆvÀÄÛ ¤0wzÉ.

E°è£À ¸Éïïì ¨ÁAiÀiïì ¸ÀºÀ GqÀÄUÉÆgÉ DAiÉÄÌUÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÉà E°èzÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸À«AiÀÄĪÀÅzÉà M0zÀÄ ¸À0vÀ¸À.

"¸ÉßûvÀgÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qÉÃ. EzÀÄ ¸À¤ºÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ" ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ¥ÀÅgÀ0£À AiÀiÁºÀÆ V¥sïÖ ¸É0lgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ. "¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À ºÁUÀÆ ¸ÉßûvÀgÀ ¢£ÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà jAiÀiÁ¬Äw, GavÀ GqÀÄUÉÆgÉ ¨ÉÃPÁV®è. ºÉÃVzÀÝgÀÆ ¸Éïï DUÀÄvÉÛ" J0§ÄzÀÄ EªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. "£ÀªÀÄä SÁAiÀÄ0 UÁæºÀPÀjUÉ ¸Àé®à jAiÀiÁ¬Äw G0lÄ" J£ÀÄßvÁÛgÉ.

ºÁ¯ï ªÀiÁPïìð, L. n. J¸ï., Daðøï PÀ0¥É¤UÀ¼À 200 «£Áå¸ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ UÁf£À PÁå0qÀ¯ï ¸ÁÖ÷å0qïì, ¥sÉÇÃmÉÆà ¥ÉæêÀiï, ¸Á¥sïÖ mÁAiÀiïì, ¥ÉÇøÀÖgïì, £ÉÆÃmï §ÄPï, rAiÉÆÃ, ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qï, ¥É£ï M¼ÀUÉÆ0qÀ M0zÀÄ ¥ÁåPï EªÉ®èªÀÇ EzÉ. ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ «±ÉõÀªÁzÀ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ UÁæ¸ï ¨Éé.

¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qïUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV eÉÆÃr¸À¯ÁVzÉ. 2 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½0zÀ 40 gÀÆ¥Á¬ÄªÀgÉV£À ¥sÉæ0qï²¥ï ¨Áå0qï E°èzÉ. EzÀ®èzÉà «zÉò ZÁPÀ¯ÉÃmï ¸ÀézÉò ZÁPÀ¯ÉÃmïUÀ¼À ¥ÁåPï EzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÉÆà CµÀÄÖ ¥ÁåPï ªÀiÁr¹ ¸ÉßûvÀjUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

GqÀÄUÉÆgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉãÀÄ? CzÀÄ ºÉüÀĪÀ ¸À0zÉñÀ, CzÀgÀ »0¢gÀĪÀ ¦æÃw, ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄRå. F CªÀPÁ±À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀgÉ F «±ÉõÀ ¢£ÀPÁÌV M0zÀÄ ªÀµÀð PÁAiÀĨÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ¸ÉßûvÀjUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ¢j.

¸Ëd£Àå: ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÄvÀæ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Star of Mysore.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer