Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÁªÁå£À0zÀ J0§ PÁªÀå£ÁªÀÄzÀ qÁ. ¹zÀÝAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here for Columns from columnist Sri. HSK.
Click here for one more Column from Star of Mysore/Mysore Mithra Group "iN"
Click here for Columns from Editor of Star of Mysore Sri. K.B.Ganapathy.
Click here to go to the main page of Star of Mysore/Mysore Mithra.

£ÀªÀÄäzÀÄ FUÀ eÁÕ£ÁzsÁjvÀ ¸ÀªÀiÁdªÁUÀÄwÛzÉAiÀÄ0vÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ M0zÀÄ UÀÄjAiÉÄ0zÀgÉ eÁÕ£ÀPÉÌ ¥ÁæzsÁ£Àå. J¯Áè GzÀåªÀÄUÀ½UÀÆ vÀ¼ÀºÀ¢AiÉÄ0zÀgÉ w½ªÉÃ. «±ÀéªÁå¦ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ C¹ÛvÀé EgÀĪÀÅzÉà ¸ÁªÀðwæPÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ C¹Û¨sÁgÀzÀ ªÉÄïÉ. UÁæºÀPÀgÀÄ, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ - J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ, MmÁÖgÉ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÀÄ, J¯Áè ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjvÀªÀgÉà DVgÀĪÀÅzÀj0zÀ AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁjUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ0w®è. »ÃUɯÁè ºÉüÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ºÀÄjAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ.

DzÀgÉ EzÀPÉÌ®è DzsÁgÀªÁVgÀĪÀ0xÀzÀÄ J0xÀ eÁÕ£À? £ÁªÀÅ E0zÀÄ eÁÕ£ÀªÉ0zÀÄ £À0©gÀĪÀÅzÀÆ, ºÁUÉ0zÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÆ ¤dªÁVAiÀÄÆ eÁÕ£ÀªÉÃ? EzɯÁè PÉêÀ® ªÀiÁ»w. EzÀÄ eÁÕ£ÀªÁUÀzÀÄ. F ªÀiÁ»wAiÀÄ°è PÁ¼ÉµÀÄÖ, d¼ÉîµÀÄÖ? J0§ÄzÀ£É߯Áè «0UÀr¹ «±Éèö¹ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÁUÀ G½AiÀÄĪÀ UÀnÖ PÁ¼ÀÄ §ºÀ¼À C¯Áà0±À. CzÀ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀ0zÀjAiÀiÁr¹ £ÉÆÃrzÁUÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß PÀrªÉÄ. CzÉà «ªÉÃPÀ. AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ FUÀ «ªÉÃPÀ? J®ègÀÆ ¸À0¥ÀwÛ£À DgÁzsÀPÀgÁVgÀĪÁUÀ ¤dªÁzÀ «ªÉÃPÀ PÀnÖPÉÆ0qÀÄ AiÀiÁjUÉ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?

EzÀ£É߯Áè E°è ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉÇ0zÀÄ0lÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÉÛ0lÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ (1977) £ÀªÀÄä PÀ«, ªÀZÀ£ÀPÁgÀ, a0vÀ£À²Ã®, L. J. J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ qÁ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ £ÁªÀÅ JvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÉÝÃªÉ J0§ §UÉÎ DvÀ0PÀUÉÆ0qÀÄ M0zÀÄ ªÀZÀ£À §gÉ¢zÀÝgÀÄ. "ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À" J0§ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸À0PÀ®£ÀzÀ°è CzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. CzÀ£ÉÆßâ £ÉÆÃr: CzÀÄ PÀ°AiÀÄÄUÀ PÁ® eÁÕ£ÀªÉÇà J0§ jÃwAiÀÄ°èzÉ.

«zÉå §0zÀÄ, «£ÀAiÀÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
§Ä¢Þ §0vÀÄ, ±ÀæzÉÞ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;

±ÀæzÉÞ §0vÀÄ, «ªÉÃZÀ£É ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¸ÀªÀÄÈ¢Þ §0vÀÄ ¸À0¸ÀÌöÈw ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
±ÀjÃgÀ¸Áé¸ÀÜ÷å §0vÀÄ, avÀÛ ¸Áé¸ÀÜ÷å ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå §0vÀÄ, fêÀ£À ¸ÁégÀ¸Àå ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¨ÉÆÃzsÀ£É §0vÀÄ, ¸ÁzsÀ£É ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
ªÀiÁvÀÄ §0vÀÄ, PÀÈwAiÀÄÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ §0zÀ,
¸ÀévÀ0vÀæ ¢üÃgÀ ¹zÉÞñÀégÀ ºÉÆÃzÀ!

ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ ²ªÀ±ÀgÀt ªÀZÀ£ÀPÁgÀj0zÀ ¸ÉÆ0¥ÁV ¨É¼ÉzÀ, PÀ£ÀßqÀPÉÌà «²µÀתÁzÀ, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è DzsÀĤPÀj0zÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. F PÉëÃvÀæzÀ°è ¢ÃWÀðPÁ® PÀȶ ªÀiÁr «¥sóÀÅ® ¸Á»vÀåzÀ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀ°è qÁ. J¸ï. «. gÀ0UÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. CªÀgÀ ªÀZÀ£À¸À0PÀ®£ÀªÁzÀ "gÀ0UÀ©£ÀߥÀ" PÉÌ 1965gÀ°è PÉÃ0zÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À §0vÀÄ. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À 1980 gÀ°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ©ü¯ÁégÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ0rvÀÄ. EªÀgÀ E£ÉÆß0zÀÄ ªÀZÀ£À ¸À0PÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ "ªÀZÀ£À £À0zÀ£À".

qÁ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ (1918 - 1994) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ AiÀÄ®§ÄVð vÁ®ÆèQ£À zÁå0¥ÀÅgÀzÀªÀgÀÄ. vÀ0zÉ PÀ°è£ÁxÀ ±Á¹Ûç, CdÓ ZÉ£ÀßPÀ«, §qÀvÀ£ÀzÀ PÀÄlÄ0§. DzÀgÉ ¸ÀĸÀ0¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À. PÁªÀå, ¥ÀÅgÁt, ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À ªÁvÁªÀgÀt. ºÀÄqÀÄUÀ£À Q«UÀ½UÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ E0xÀzÉà PÀ¯Á¥À. "eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ", "±À§gÀ±À0PÀgÀ «¯Á¸À", "¥Àæ¨sÀÄ°0UÀ °Ã¯É" ªÀÄÄ0vÁzÀ PÁªÀåUÀ¼À C¨sÁå¸À. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¨Á®åzÀ¯Éèà PÁªÀåªÀÄÄTAiÀiÁzÀzÀÝgÀ°è D±ÀÑAiÀÄð«®è.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè DUÀ E£ÀÆß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀ°®è. DV£ÀzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁ0 DqÀ½vÀ. GzÀÄð«£ÀzÉà ¥Á槮å. CzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ«£À ¨sÁµÉ. PÀ£ÀßqÀ Q«UÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ §®Ä ªÉÄvÀÛUÉ. C®èzÉÃ, §®Ä ¸À¥Éà. C0xÀ ¥Àj¹ÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ G½zÀÄPÉÆ0rzÉÝà ºÉZÀÄÑ. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt E£ÀßµÀÄÖ vÀqÀªÁV¢ÝzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀ C°è ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃUÀÄwÛvÉÆÛà K£ÉÆÃ. DzÀgÉ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀzÀÄ ¸ÀvÀÛ÷é±Á° ªÀÄ£ÉvÀ£À. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£Éßà ºÀÈzÀAiÀÄ ¸À0¥ÀÅlzÀ°è ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆ0qÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀPÁÌV ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¸À0PÀ°à¹zÀgÀÄ. ¨ÉÃ0zÉæ, UÉÆÃPÁPï, ªÀiÁUÀ½, ªÀiÁ¤é, £ÀgÀ¹0ºÀ gÁªï ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀgÀÄ.

¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÅgÀ f¯ÉèAiÀÄ D®ªÀÄnÖAiÀÄ°è, PÀ£ÁðlPÀzÀ UÁ0¢ü J0zÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝ ºÀqÉÃðPÀgï ªÀÄ0d¥Àà£ÀªÀgÀ D±ÀæªÀÄzÀ°è ¸Àé®à PÁ® EzÁÝUÀ, CªÀj0zÀ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ªÀåQÛvÀé gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0rvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀlÄÖªÀ ¢ÃPÉë ªÀ»¹zÀ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ PÀ«AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ PÁªÁå£À0zÀ. ªÉÆzÀ® PÀªÀ£À ªÉÆUÁÎV CgÀ½vÀÄ. "dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ" ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀPÀÄ PÀ0rvÀÄ.

¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸À°®è. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À G¸Áä¤AiÀiÁ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ©. J. (¥ÀæxÀªÀÄ) ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀgÀÄ. (1942). vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ºÀÄzÉÝ UÀ½¹zÀgÀÄ. (1944). ºÀ0vÀ ºÀ0vÀªÁV DqÀ½vÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ0zÀĪÀjzÀÄ L. J. J¸ï zÀeÉðUÉ KjzÀgÀÄ. £Á£Á E¯ÁSÉUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. C£ÀĨsÀªÀ UÀ½¹zÀgÀÄ. zÀPÀëgÀÆ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÆ DVzÀÝ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¸ÉêɬÄ0zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆ0¢zÁUÀ (1974) PÁ«ÄðPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ.

ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ0vÉ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ G£ÀßvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆ0qÉà ¸Á»vÀå PÀȶ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ §0zÀªÀgÀÄ. ¨sÁµÁ ¸Á»vÁå¨sÁå¸À, ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¸À0¥Á¢¹zÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ UÁæ¸À. EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV «²µÀתÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0qÀ ¸Á»vÀå. PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÆvÉUÉ GzÀÄð, »0¢, ¸À0¸ÀÌöÈvÀ, E0VèÃµï ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ¸ÁzsÀ£É C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÉêÉAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ C£À0vÀgÀªÀÇ, CªÀgÀÄ PÀªÀ£À gÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÁVzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¨ÉÆnÖ£À gÀ0UÀªÀ°è EqÀÄvÁÛ §0zÀgÀÆ EªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À®Æè ªÀZÀ£ÀUÀ¼À®Æè ¸Á»vÀå ¸Ë0zÀAiÀÄðzÀ eÉÆvÉUÉ GzÉÆâÃzsÀPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ ºÀ©âgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ C«£Á¨sÁªÀ ¸À0§0zsÀ ºÉuÉzÀÄPÉÆ0rgÀĪÀÅzÉÆ0zÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå. PÀ£ÀßqÀªÉà C®èzÉà E0Vèõï£À®Æè CªÀgÀÄ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ PÀªÀ£À ¸À0PÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ "d®¥ÁvÀ", vÀgÀÄuÁ ±ÁæªÀt", "ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ", "ºÁ¯ÉÝ£É", "ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁUÀÄ" ªÀÄvÀÄÛ "ZÀgÀt". "DvÁä¥Àðt" J0§ÄzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÁlPÀ. JgÀqÀÄ ¸À0¥ÀÅlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ "±ÀgÀtZÀjvÁªÀÄÈvÀ" J0§ÄzÀÄ UÀzÀå PÀÈw. "ºÀqÉÃðPÀgï ªÀÄ0d¥Àà", "¹zÀÞgÁªÀÄ" ªÀÄvÀÄÛ "«ÄeÁð UÁ°¨ï" fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ.

ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ®Æè PÁªÁå£À0zÀjUÉ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ EvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CjwzÀÝ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀÄ0¨Á RIJ PÉÆqÀĪÀ0xÀªÀÅ. "vÀÄ¥ÁàgÉÆnÖà UÉÃUÉÃUÉÃ" J0zÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀÄ vÁ£Éà PÀtÚgÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è? eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ "£ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ", "§tÚzÀ NPÀĽ" J0§ E£ÉßgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß, ªÀÄvÀÆÛ JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.

"ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À" L£ÀÆj¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸À0PÀ®£À. "ªÀZÀ£À£À0zÀ£À"zÀ°è £Á£ÀÆgÉ¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ½ªÉ. "£À£ÀUÉ vÉÆÃjzÀ0vÉ §gÉzÀgÉ CzÀÄ gÀZÀ£É, ¤Ã£ÀÄ vÉÆÃj¹zÀ0vÉ §gÉzÀgÉ CzÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀAiÀÄå" J0§ PÁªÁå£À0zÀgÀ ªÀiÁvÀÄ F ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀåPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ M0zÉà zsÀªÀÄð. CzÀÄ fêÀ£À zsÀªÀÄð. CzÀgÀ°è §ºÀĪÀÄvÀUÀ½®è; M0zÉà ªÀÄvÀ. CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀ. §ºÀÄ¥ÀxÀUÀ½®è, M0zÉà ¥ÀxÀ - ²ªÀ¥ÀxÀ. zÉʪÀ¨sÀQÛ C£À0vÀ ±ÀæzÉÞ - EzÀÄ EªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À wgÀļÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀiÁVzÀ «ªÉÃPÀ GzÀÝPÀÆÌ ºÉƼÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

«ÃgÀ±ÉʪÀ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°è ¥ÀÅgÁtÂPÀjUÉ C¥ÁgÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄvÀÄÛ. CªÀgÀÄ "§¸ÀªÀ ¥ÀxÀ" ªÀÄvÀÄÛ "§¸ÀªÀ d£Àð¯ï" ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À ¸À0¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ E0VèöUÉ C£ÀĪÁ¢¹zÀ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ "§¸ÀªÀ d£Àð¯ï" £À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. "¯ÉÆÃPÀªÁtÂ" ¥ÀwæPÉUÁV CªÀgÀÄ PÉ®PÁ® ¸À0¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ "«±ÀéPÉÆñÀ," ¥ÀjµÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀ - PÀ£ÀßqÀ ¤WÀ0lÄ, ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶ ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀ UÀr ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ UËgÀªÀ r. °mï. ¥Àj±ÉÆâüvÀgÀÄ. gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ CªÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¸ÉÃjzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ (1647) CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.

"ªÀiÁw£À° ¤ªÀÄð®vÉ, PÀÈwAiÀÄ°è ¤±ÀÑ®vÉ, ªÀÈwÛAiÀÄ° ¸ÁwÛ÷éPÀvÉ, £ÀqÉ£ÀÄrAiÀÄ £ÉÊdvÉ, ¸ÀPÀ®gÀ° ¸ÀªÀÄ ªÀĪÀÄvÉ, ¸ÀÄR zÀÄBRzÀ°è ¸ÀªÀÄvÉ, ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤µÀÄ×gÀvÉ, PÀvÀðªÀå vÀvÀàgÀvÉ, ¸ÀzÁ ¸ÉêÁ¥ÀgÀvÉ - EzÀÄ CªÀ£À ZÀjvÉ" J0zÀÄ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀÅgÁtÂPÀjUÉà C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.

JZÉѸÉÌ
¸Ëd£Àå:
ªÉÄʸÀÆgÀÄ«ÄvÀæ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here for Columns from columnist Sri. HSK.
Click here for one more Column from Star of Mysore/Mysore Mithra Group "iN"
Click here for Columns from Editor of Star of Mysore Sri. K.B.Ganapathy.
Click here to go to the main page of Star of Mysore/Mysore Mithra.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer