Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
- Hangama
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
-Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
-Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
-Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
-
Shikaripura Harihareshwara
- Memoirs of a Judge
- Dr Siddalinga Pattanashetty
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

¢PÀÄÌ §zÀ°¹zÀ avÀæUÀ¼ÀÄ
eÉÃqÀgÀ §¯É

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Bhanuvaara.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).

"eÉÃqÀgÀ §¯É" PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ½UÉ £Á0¢ ºÁrzÀ0vÀºÀ M0zÀÄ AiÀıÀ¹éà avÀæ. E0Vèõï£À°è ¤ªÀiÁðtUÉÆ0qÀ "eÉêÀiïì ¨Á0qï" ±ÉÊ°AiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ½0zÀ ¸ÀÆáwðUÉÆ0qÀÄ ¤«Äð¹zÀ "eÉÃqÀgÀ §¯É" PÀ£ÁðlPÀzÁzÀå0vÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀÆgÉUÉÆ0rvÀÄÛ. ¨É0UÀ¼ÀÆj£À ªÉÄãÀPÁ, ¨sÁgÀvï avÀæªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è ±ÀvÀ¢£ÉÆÃvÀìªÀ DZÀj¹ PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ avÀæUÀ¼À AiÀıÀ¹ìUÉ C¹Û¨sÁgÀ ºÁQvÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁ0vÀ ¤zÉðñÀPÀ eÉÆÃr zÉÆgÉÊ - ¨sÀUÀªÁ£ï CªÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ ªÀÄƸÉAiÀÄ°è gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0qÀ eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ "eÉÃqÀgÀ §¯É" ZÀ®£ÀavÀæPÉÌ E0Vèõï£À°è ¤ªÀiÁðtUÉÆ0qÀ EAiÀiÁ¯ï ¥sóÉè«Ä0Uï CªÀgÀ "qÁ. £ÉÆÃ" ZÀ®£ÀavÀæªÉà ¸ÀÆáwð. £ÀªÀÄä ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÉÆ0¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ zÉÆgÉÊ ¨sÀUÀªÁ£ï eÉÆÃrAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀ°è M§âgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£ï CªÀgÀÄ "eÉÃqÀgÀ §¯É" ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸À0§0¢ü¹zÀ ºÁUÉ vÀªÀÄä £É£À¦£À §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß ©aÑzÀgÀÄ.

"1968 gÀ DgÀ0¨sÀzÀ ¢£ÀzÀ°è EAiÀiÁ£ï ¥sóÉè«Ä0Uï CªÀgÀ "qÁ. £ÉÆÃ" ZÀ®£ÀavÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EAiÀiÁ£ï ¥sÉè«Ä0Uï CªÀgÀ eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ N¢zÉÝ. F PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ¤«Äð¹zÀ "qÁ. £ÉÆÃ" ZÀ®£ÀavÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ wêÀæ PÀÄvÀƺÀ® £À£ÀߣÀÄß PÁrvÀÄÛ. £Á£ÀÄ (¨sÀUÀªÁ£ï), zÉÆgÉÊ, qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀzÀ¥Àà (gÁeïPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ) "qÁ. £ÉÆÃ" ZÀ®£ÀavÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄzÁæ¹£À ¸ÁÖgï xÉÃlgïUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. F ZÀ®£ÀavÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ ¨ÉÆæÃPÉÆð CzÀÄãvÀªÁzÀ vÀªÀÄä PÉÊZÀ¼ÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝgÀÄ. ZÀ®£À avÀæ gÉÆêÀiÁ0ZÀPÀªÁVvÀÄÛ. CµÉÖà ¸ÁºÀ¸À¥ÀæzsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. F avÀæzÀ læPï ±ÁmïUÀ¼ÀÄ, ¥sÉÊn0UïUÀ¼ÀÄ, gÉÆêÀiÁ0ZÀPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀªÀÅ.

avÀæ £ÉÆÃr M0zÀÄ ºÉÆÃmÉïï£À°è n¥sÀ£ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ E0xÀ avÀæªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è KPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ ZÀZÉð £ÀªÀÄä°è £ÀqɬÄvÀÄ. qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ CvÀå0vÀ GvÁìºÀ¢0zÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÉêÀiïì ¨Á0qï avÀæªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸À0¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÞ J0zÀgÀÄ. D PÁ®zÀ°è ZÀ®£ÀavÀæ £ÀlgÀÄ «UïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. «Uï §¼À¸ÀzÉ PÁæ¥ï PÀmï ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ eÉêÀiïì¨Á0qï jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà avÀæzÀ°è £Àn¸ÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀ ¹zÀÞ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J0zÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉ. qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ ¹zÀÞ. «Uï E®èzÉ PÁæ¥ï PÀmï ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ £Àn¸À®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ J0zÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. D WÀ½UɬÄ0zÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ eÉêÀiïì ¨Á0qï avÀæ "eÉÃqÀgÀ §¯É" ¸ÁPÁgÀUÉÆ0rvÀÄ.

M0zÀÄ PÀqÉ EAiÀiÁ£ï ¥sÉè«Ä0Uï£À PÁzÀ0§jUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÀÛ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß zÉòÃPÀgÀtUÉƽ¹PÉÆ0qÀÄ PÀxÉ, avÀæPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÉ, ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ PÀqÉ eÉêÀiïì ¨Á0qï avÀæªÉÇ0zÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ, GqÀÄ¥ÀÅ, vÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß £ÀqɹzÉݪÀÅ. eÉêÀiïì ¨Á0qï ¥ÁvÀæzsÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ GqÀÄ¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹0UÀ¥ÀÇgï¤0zÀ vÀj¹zɪÀÅ. qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï avÀæzÀ°è ºÁQPÉÆ0rgÀĪÀ ¸ÀÆmïUÀ¼É®è ¹0UÀ¥ÀÇgï¤0zÀ vÀj¹zÀªÀÅUÀ¼ÉÃ. F avÀæzÀ°è eÉêÀiïì ¨Á0qï ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ0vÀºÀ «±ÉõÀ ¸À0VÃvÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ zÀȶ֬Ä0zÀ eÉêÀiïì ¨Á0qï yêÀiï ªÀÄÆå¹Pï£ÀÄß ¹0UÀ¥ÀÇgï¤0zÀ vÀj¹zÀgÀÄ.

F yêÀiï ªÀÄÆå¹Pï ¸ÉlÖ£ÀÄß ¸À0VÃvÀ ¤zÉðñÀPÀ f. PÉ. ªÉ0PÀmÉñï CªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ©ü£ÀߪÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸À0VÃvÀªÀ£ÀÄß PÀ0¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ «£À0w¹PÉÆ0qɪÀÅ. f. PÉ. ªÉ0PÀmÉñïgÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ FUÀ ºÉ¸ÀgÁ0vÀ ¤zÉðñÀPÀgÁVgÀĪÀ E¼ÀAiÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀå£ÁxÀ£ï. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ læ0¥Émï ¥ÉèÃAiÀÄgï qÉäAiÀįï J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆ0qÀgÀÄ. F ¥ÀjtvÀ vÀ0qÀ "eÉÃqÀgÀ §¯É" ZÀ®£ÀavÀæPÉÌ CvÀå0vÀ yæ°è0Uï DzÀ eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ ¸À0VÃvÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

eÉêÀiïì ¨Á0qï ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è ¥sÉÊn0UïUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛªÉ. "qÁ. £ÉÆÃ" zÀ°è PÀ0¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝ ¥sÉÊn0Uï ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß "eÉÃqÀgÀ §¯É" AiÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¤zÉðñÀPÀ dÆqÉÆà gÀvÀß0 CªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆr UÀªÀĤ¹zɪÀÅ. £À0vÀgÀ dÆqÉÆà gÀvÀß0 qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ ¥sÉÊn0Uï zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ0¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. "eÉÃqÀgÀ §¯É" AiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ¥sÉÊn0UïUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀvÉ ªÀÄ£À¸ÁgÉ ªÉÄaÑ D£À0¢¹zÀgÀÄ. avÀæzÀ PÀ¯Á ¤zÉðñÀPÀ ZÀ®0 CªÀgÀÄ ¥Àæw zÀȱÀåUÀ¼À°è eÉêÀiïì ¨Á0qï ±ÉÊ°AiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ°è £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ.

eÉêÀiïì ¨Á0qï ZÀ®£ÀavÀæzÀ°è £ÁAiÀÄQ "¹é«Ää0Uï ¸ÀÆmï" zsÀj¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. avÀæzÀ £ÁAiÀÄQ dAiÀÄ0wAiÀĪÀjUÉ F §UÉÎ w½¹zɪÀÅ. CªÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¦àzÀgÀÄ. "eÉÃqÀgÀ §¯É" avÀæzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ PÁå§gÉ zÀȱÀå C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ mÉæ0qï ¸À馅 ªÀiÁrzÀgÀÄ. F avÀæzÀ°è £Á®ÄÌ PÁå§gÉ ºÁqÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F ºÁqÀÄUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÁ0vÀ PÁå§gÉ £ÀvÀðQAiÀÄgÁVzÀÝ, eÉÆåÃw®Që÷ä, «dAiÀÄ ®°vÁ, PÀÄPÁè CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £Àn¹zÀÝgÀÄ.

eÉêÀiïì ¨Á0qï ¥ÁvÀæzsÁj qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀ eÉÆUÉUÉ dAiÀÄ0w £ÁAiÀÄPÀ £ÀnAiÀiÁV £Àn¹zÀgÉ, avÀæzÀ°è R¼À£ÁAiÀÄPÀgÁV GzÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï, ¥ÉÇðøï C¢üPÁjAiÀiÁV C±Àéxï ªÀÄwÛvÀgÀ £ÀlgÀÄ £Àn¹zÀgÀÄ. F avÀæ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ ¦æ0mï ¸ÉÃj¹ JgÀqÀÄ ®PÀëzÀ J¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÉZÀѪÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄãÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvï avÀæªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è avÀæ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨sÁjà ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. ¥sÉÊ£Áå¤êAiÀÄgïUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. avÀæ £Á¼É ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄzÁæ¸ï¤0zÀ ¦æ0mï vÀ0¢gÀ°®è. ¥ÁªÀðvÀªÀÄä gÁeïPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀzÁl £ÉÆÃr E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ PÉÆlÄÖ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄzsÀågÁwæ 2 UÀ0mÉUÉ ¦æ0l£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¨É0UÀ¼ÀÆjUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀ0mÉ. ªÀiÁål¤ µÉÆãÀ°è avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.

avÀæªÀÄ0¢gÀzÀ ªÀÄÄ0zÉ ¨sÁjà d£À. avÀæzÀ ºÀ0aPÉzÁgÀgÁzÀ «Ã£À¸ï ªÀÄƫøïgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è "eÉÃqÀgÀ §¯É" ¦æ0mï£À ¥ÀÇeÉUÀÆ d£À ©qÀ°®è. ªÉÄãÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvï avÀæªÀÄ0¢gÀzÀ°è CvÀÄåvÁìºÀ¢0zÀ F avÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉÆ0qÀÄ ±ÀvÀ¢£ÉÆÃvÀìªÀ DZÀj¹ zÁR¯É ¸Áܦ¹vÀÄ" J0zÀÄ "eÉÃqÀgÀ §¯É" AiÀÄ AiÀıÉÆÃUÁxÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀªÁ£ïgÀªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

PÀÈw
¸Ëd£Àå: ¨sÁ£ÀĪÁgÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Bhanuvaara.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).


 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer