Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

UÉj¯Áè AiÀÄÄzÀÞzÀ ºÀjPÁgÀ: ¸À0UÉƽî gÁAiÀÄtÚ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Columns.

Part 1 | Part 2

QvÀÆÛgÀÄ ¸À0¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝ ¸À0UÉƽî UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ. QvÀÆÛgÀÄ zÉøÁ¬ÄUÀ¼À ¸À±À¸ÀÛç C£ÀÄZÀgÀ£ÁVzÀÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÊ£À¢0zÀ ºÀ®ªÀÅ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉ¢zÀÝ gÉÊvÀ£ÁVzÀÝ. »0zÀĽzÀ PÀÄgÀħ d£Á0UÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÁw PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà ºÀ½îAiÀÄ PÁªÀ®ÄUÁgÀ PÀÆqÀ DVzÀÝ. ©ænµï ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ZÉ£ÀߪÀÄä zÀ0UÉ JzÁÝUÀ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ LzÀÄ ¸Á«gÀ ¸À±À¸ÀÛç ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ°è DV£ÀÆß 29 ªÀµÀðzÀªÀ£ÁVzÀÝ ¸À0UÉƽî gÁAiÀÄtÚ PÀÆqÀ M§â£ÁVzÀÝ. QvÀÆÛgÀÄ §0qÁAiÀÄ ºÀwÛPÀÌ®àmÁÖUÀ gÁAiÀÄtÚ §0¢üvÀ£ÁVzÀÝ. 1826 gÀ°è J®è §0¢üvÀjUÀÆ ¸ÁªÀðwæPÀ PÀëªÉÄ ¤Ãr, JZÀÑjPÉAiÉÆ0¢UÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ gÁAiÀÄtÚ PÀÆqÀ ºÉÆgÀ§0¢zÀÝ. ¨ÉÊ®ºÉÆ0UÀ®zÀ°è ZÉ£ÀߪÀÄägÀ£ÀÄß ¸ÉgÉAiÀÄ°ènÖzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ DPÉAiÀÄ zÀÆgÀzÀ ¸À0§0¢ü J0§ £É¥ÀzÀ°è ¸À0UÉƽî DPÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÊ°£À°è ¨sÉÃn PÀÆqÀ DVzÀÝ. QvÀÆÛgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ0§ QZÀÄÑ DvÀ£À°è ºÀÄnÖzÉÝà ZÉ£ÀߪÀÄägÀ£ÀÄß eÉÊ°£À°è PÀ0rzÀÝj0zÀ.

¸À0UÉƽîUÉ »0¢gÀÄVzÀ gÁAiÀÄtÚ£À°è d«ÄãÁÝj - ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼À §UÉV£À PÉÆÃ¥À ¢éUÀÄtUÉƼÀî¯ÁgÀ0©ü¹vÀÄ. ¨Á0¨É ªÀ®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀPÉÌ ¸À0UÉƽî UÁæªÀÄ ¸ÉÃjzÀ £À0vÀgÀ ©ænµï PÀ0¥À¤AiÀÄ R¢ÃªÀÄgÀÄ ¨sÀÆPÀ0zÁAiÀÄ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀgÀÄ. d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ PËæAiÀÄðPÀÆÌ - ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼À µÀqÀå0vÀæPÀÆÌ C«£Á¨sÁªÀ ¸À0§0zsÀ«zÀÄÝzÀj0zÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ §qÀ d£ÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ »rvÀ ¨sÀzÀæUÉÆ0rvÀÄÛ. ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ PÀÄvÀ0vÀæ¢0zÁV gÁAiÀÄtÚ£À CzsÀð d«ÄãÀÄ R§ÓªÁzÀgÉ E£ÀÄß½zÀ CzsÀð d«Ää£À ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ PÀ0zÁAiÀĪÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À0UÉƽîAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÖUÀÄmÉÖ J0§ ªÀÄvÉÆÛêÀð ¸À±À¸ÀÛç C£ÀÄZÀgÀ£À PÀvÉAiÀÄÆ CzÉà DV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£Éà zÁR°¹gÀĪÀ0vÉ "ºÀ½îAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÉÆ0¢UÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼À¢0zÁV ¨ÉøÀvÀÄÛ" gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÖUÀÄmÉÖ vÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀgÀ®èzÉÃ, Hj£À°è ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÆ C¸ÁzsÀåªÁV ¸À0UÉƽîAiÀÄ£Éßà ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.

QvÀÆÛgÀÄ ¸À0¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÀߪÀÄä£À zÀvÀÄÛ ¥ÀÅvÀæ¤UÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À gÁdQÃAiÀÄ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀÄ H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀgÀªÁVzÀÝ0vÉ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ PÀ0qÀħ0zÀgÀÆ; ªÁ¸ÀÛªÀªÁV DvÀ DV£ÀÆß C¸ÀàµÀÖªÁVzÀÝ H½UÀªÀiÁ£Àå - ¸ÁªÀiÁædå±Á» «gÀÄzÀÞzÀ DPÁ0PÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁgÀ0©ü¹zÀÝ. PÀ0zÁAiÀÄ E¯ÁSÉ gÉÊvÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃjzÀÝ ¸ÀÄ¹Û §rØAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝ gÁAiÀÄtÚ §qÀ gÉÊvÀjUÀÆ, zÁjzÀæ÷åzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝ MPÀÌ®Ä d£ÀjUÀÆ ¨sÀÆ ºÀ0aPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J0§ zsÉÆÃgÀuÉ vÁ½zÀÝ. d«ÄãÁÝj gÁd - gÁtÂAiÀÄgÀ ºÀÄZÀÄÑ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À£Éßà PÉÃ0zÀæªÁVj¹PÉÆ0rgÀĪÀ £ÀªÀÄä EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ D PÁ®zÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ JqÀªÀÅvÁÛgÉ. CzÉà PÁ®zÀ°è ªÀUÀð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ LwºÁ¹PÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ J0§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjUÀt¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.

gÉÊvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ JgÀqÀÆ DVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ¸À±À¸ÀÛç£ÁVzÀÝgÀÆ, DvÀ£À C0vÀB¸ÁQë §°µÀ× d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼À «gÀÄzÀÞªÀÇ DVzÀÄÝzÀj0zÀ DvÀ£À ºÉÆÃgÁl ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §qÀ MPÀÌ®Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁVvÀÄÛ. DvÀ£À F GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̵ÉðUÀ¼ÀÄ DvÀ£À F GzÉÝñÀAiÀiÁVzÀÝj0zÀ¯Éà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C0a£À°èzÀݪÀgÀÆ DvÀ£ÉÆ0¢UÉ PÉÊUÀÆr¸ÀĪÀ0vÁzÀzÀÄÝ. gÁAiÀÄtÚ£À ¸À0UÁæªÀÄ PÉêÀ® £Á¯ÉÌà w0UÀ¼ÀÄ £ÀqɬÄvÁzÀgÀÆ F C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ gÁd - gÁtÂAiÀÄj0zÀ®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß DvÀ CtÂUÉƽ¹ eÁUÀÈvÀUÉƽ¹zÀÝ£ÀÄ. gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß «©ü£Àß zÀȶÖPÉÆãÀ¢0zÀ £ÉÆÃrzÁUÀ H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ DvÀ£À ºÉÆÃgÁlzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR C0±ÀUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ.

d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ £ÁåAiÀÄzÀ §UÉÎ gÁAiÀÄtÚ£À°è PÀ¼ÀPÀ½ EvÀÄÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ §UÉÎ DvÀ£À°è JµÀÄÖ C©üªÀiÁ£À«vÉÛ0zÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß DvÀ UËgÀªÀ¢0zÀ PÁtÄwÛzÀÝ. vÀ£Àß £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß DvÀ JµÀÄÖ UÀ0©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀÄwÛzÀÝ£É0zÀgÉ vÀ£Àß ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ°Ã, ¸ÉʤPÀgÁUÀ°Ã d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀzÀ0vÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ; ºÁUÉ J¸ÀVzÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉʤPÀjUÉà ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨Á¥ÀÅ ¨sÀ0qÁj J0§ ¸ÉÊ£Áå¢üPÁj ºÀqÀ®V ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɹzÁUÀ, ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÉƧâ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É0QAiÀÄ°è ¹QÌ ¨sÀ¸ÀäªÁVzÀÝgÀÄ. EzÀÄ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët D ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ. ºÁUÉAiÉÄà E£ÉÆߪÉÄä ¨ÁæºÀät ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼ÀÄ ¨Á¥ÀÅ ¨sÀ0qÁj vÀ£Àß UÀ0qÀ£À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É J0zÀÄ PÀtÂÚÃjmÁÖUÀ vÀPÀëtªÉà D ¨ÁæºÀät£À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ gÁAiÀÄtÚ DzÉò¹zÀÝ. DzÀgÉ FvÀ£À DzÉñÀ ªÀÄÄlÄÖªÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà zÀÄgÀ0vÀ ¸À0¨sÀ«¹vÀÄÛ.

CzÁzÀ £À0vÀgÀ ¨Á¥ÀÅ ¨sÀ0qÁjUÉ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁV gÁAiÀÄtÚ£À ¸À0UÀrUÀ£ÉƧâ PÉÆlÖ ºÉÆqÉvÀ¢0zÀ¯Éà DvÀ C¸ÀĤÃVzÀÝ. gÁAiÀÄtÚ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉýPÉUÀ½0zÀ DvÀ ¸À0UÀ滹zÀÝ CxÀªÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆ0rzÀÝ ºÀtzÀ ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀÝ J0zÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà D ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉʤPÀgÀ DºÁgÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ «¤AiÉÆÃV¹zÀÝ J0§ÄzÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄtÚ J0zÀÆ PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄ°®è, PÀ¢AiÀÄ°®è.

gÁAiÀÄtÚ£À ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR C0±À AiÀiÁªÀÅzÉ0zÀgÉ DvÀ£ÉÆ0¢UÉ J®è eÁwAiÀÄ d£ÀjzÀÝzÀÄÝ. DvÀ£ÉÆ0¢UÉ §0¢üvÀgÁVzÀÝ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀÄ0¢AiÀÄ°è; LªÀgÀÄ ¨ÉÃqÀ d£Á0UÀzÀªÀgÀÄ, E§âgÀÄ °0UÁAiÀÄvÀgÀÄ, NªÀð ¥À0ZÀªÀĸÁ°, NªÀð ªÀÄĹè0, M§â ªÀÄgÁoÀ, M§â £ÁªÉðÃPÀgÀ, NªÀð eÉÊ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ ¸ÀévÀB PÀÄgÀħ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÁVzÀÝ. ºÁUÉAiÉÄà d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ0vÉ CªÀ£ÉÆ0¢UÉ ¨ÉÆë eÁwAiÀĪÀgÀ®èzÉ, ¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÀÄ ªÉÆeÁ0©Pï¤0zÀ UÉÆêÁUÉ CrAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV vÀ0¢zÀÝ ¹¢Þ d£Á0UÀzÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. QvÀÆÛj£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ F ¹¢ÞUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À C0UÀgÀPÀëPÀgÁVzÀÝgÀÄ. UÀeÁ«ÃgÁ J0§ ¹¢ÞAiÀÄ0vÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Ý PÉý DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆ0qÀ.

»ÃUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ J¯Áè ªÀUÀðUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄtÚ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÆ, CªÀgÁågÀÆ d«ÄãÁÝgÀgÁVgÀ°®è J0§ C0±À DvÀ£À ºÉÆÃgÁlªÀÅ AiÀiÁgÀ ¥ÀgÀªÁVvÀÄÛ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ; H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ Cr¥ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÁAiÀÄtÚ£À ºÉÆÃgÁl PÉêÀ® ¨sÀÆgÀ»vÀgÀ ¥ÀgÀªÁV EgÀ°®è. DvÀ ªÀUÀð, eÁw ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß C½¸À®Ä C£Àß zÁ¸ÉÆúÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÆß eÁjUÉ vÀ0¢zÀÝ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆgÀ»vÀgÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ wgÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ gÁAiÀÄtÚ. F ¸À0UÁæªÀÄ d«ÄãÁÝj C¢ü¥ÀvÀåzÀ°è¢ÝzÀÝgÉ CzÀgÀ°è F ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÁUÀ°Ã, C0±ÀUÀ¼ÁUÀ°Ã CgÀ¼À®Ä C¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

»ÃUÉ, §qÀ gÉÊvÁ¦UÀ½0zÀ zÀÆgÀªÉà G½AiÀÄÄwÛzÀÝ d«ÄãÁÝgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÁAiÀÄtÚ ¸À0WÀn¹zÀ ºÉÆÃgÁl gÉÊvÁ¦UÀ¼À UÉj¯Áè AiÀÄÄzÀÞPÉÌ £Á0¢ ºÁrvÀÄ. F ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÁzsÀ£É J0vÀºÀzÁÝVvÀÄÛ J0§ÄzÀ£ÀÄß FUÀ UÀªÀĤ¸ÉÆÃt.

Part 1 | Part 2

C£ÀĪÁzÀ: UËj ®0PÉñï
ªÀÄÆ®: ¸ÁPÉÃvï gÁd£ïgÀªÀgÀ "ªÉÄÃQ0Uï »¸ÀÖj - ¨sÁUÀ 2"

¸Ëd£Àå: UËj ®0PÉñïgÀªÀgÀ "®0PÉñï"

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Columns.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer