Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

±ÀÈwUÉà MAzÀÄ £ÁåAiÀÄ gÉÃtÄPÁZÁjUÉà MAzÀÄ £ÁåAiÀĪÉãÀè!

Click here to go to the main page of Harate.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÁågÀÄ Uɮ觺ÀÄzÉA§ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÁ¼ÀªÀiÁªÀ,
"£ÉÆÃqÁî, E¥ÀàvÉÛAlÄ ªÀÄmÉÖ ªÀÄqÀV CzÀgÀ ªÀiÁå¯É PÉÆý PÀÄAr湢ݫ. KlÄ ªÀÄjAiÀiÁAiÀÄÛªÉÇà K£ÉÆà FUÉèà AiÀÄAUÉüÀzÀè?" JAzÀ.
"PÉÆýªÀÄmÉÖ ®åPÀÌZÁgÀ£É ¨ÁågÉ, EzÉà ¨ÁågÉ PÀtªÀiÁªÀ. CAUÉ £ÉÆÃrzÉæ E¥ÀàvÉÛAlÄ ªÀÄj£ÀÆ E½vÀªÀ¥Àà" JAzÀ GVæ.
"CzÀÄ ¤dªÉà C£ÀÄß. DzÉæ ¥ÁgÀn ®åPÀÌZÁgÀzÀ°è vÀ«ÄUÉøÀÄ §AzÉÆà C£ÀßzÉ ®åPÀÌ®ªÉÃ?"
"H PÀtªÀiÁªÀ. FUÀ eÉ. r. J¸ï. £ÁQ¼ÀzÉÆ C£ÀÄß. E£Àß E¥ÀàvÀÄÛ £ÁPÀÄ UÁévÀ AiÀĸÀÛAUÉ. PÁAUÉæ¸ï ¥Á°UÉ ºÀwÛ¼ÀzÉæ E£ÀÄß ºÀ¢£ÉAlÄ ºÉÆÃzÉÆà CAvÉè. ©eɦUÉ ºÀzÀÄ£ÁPÀÄ §AzÉæ E£ÀßzÁßPÀÄ CvÀèUÉÆÃzÉÆà CAvÉèAiÀÄ. CAvÀÆ ©eɦ ¹ÃlÄ PÀqÀªÉÄ §AzÉæ JqÀÆgÀ£À ZÉrØ ©ZÀÑUÀAqÀÄ ¥ÀtZÉ Gr¹ PÀ¼ÀĸÁÛgÉ" JAzÀ GVæ.
"AiÀiÁgÀ PÀ¼À¸ÉÆÃgÀÄ?" JAzÀ¼ÀÄ dÄ«Ää.
"E£ÁågÀÄ? ©eɦUÀ¼ÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ®åPÀÌZÁgÀ £ÀårvÁ¬ÄzÀÝvÀAvÉ. CzÉÌ JqÀÆgÀ£À ªÀÄPÀ AiÀÄuÉÚ wQÌzÀAUÁUÀåzÉ".

"CªÀÅ£ÉÝãÁgÀ DVè. F ¸ÀÄwzÉüÀî. UÀAqÀħÄmÉÆÖ¼ÀÄ UÀAiÀiÁå½ DzÀÄè CAvÀ CªÀżÀ ªÀiÁvÀ £ÉÆÃr¢ÝAiÀiÁ, AiÀÄAUÉ ªÀiÁvÁqÀÛ¼É?" JAzÀ¼ÀÄ dÄ«Ää.
"¤Ã£ÀÄ ±ÀÈw ¥ÀgÀ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ PÀuÉ" JAzÀ GVæ.
"CAvÀ PÀ宸À ªÀiÁrzÉÆüÀ ¥ÀgÀ ªÀiÁvÁqÀPÁÌzÀvÀè? CAUÉ £ÉÆÃrzÉæ ªÀiÁªÀ, £ÀªÀÄä¤AiÉÆãÀ dévÉ £Á¤gÀPÁ̬ÄÛvÉÛ? E®ªÉ £Á¤ÃUÀ!" JAzÀ¼ÀÄ PÁ¼À ªÀiÁªÀ¤UÉ.
EzÀgÀ vÀ¼À§ÄqÀ CxÀðªÁUÀzÉ,
"AiÀiÁgÉè CzÀÄ ¸ÀÄw ¥Àw CAvÀ K£ÉãÉÆà ºÉýÛgÀ¯Áè?" JAzÀ PÁ¼À ªÀiÁªÀ.

"K ±ÀÈw CAvÀ ªÀ§â ¹£ÀĪÀiÁ £Àn EzÀÄè PÀt ªÀiÁªÀ. CªÀgÀ¥Àà UÀÄ©â PÀA¦ß°zÀßAvÉ. C°èAiÀÄgÀqÀÄqÀÄVgÀÄ ®ªÀPÀĸÀÄ£À ¥ÁlÄð ªÀiÁrwzÀæAvÉ. D AiÀÄgÀqÀÄqÀV£ÀÄð ªÀÄ¢ªÁzÀ. CªÀ¤UÉ ±ÀÈw CAvÀ ªÀ§â ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, D ºÀÄqÀÄV ¹£ÀĪÀÄ DUÀÄmÁæzÀÄè. CªÀżÀ PÀÄt¹, ªÀÄåj¹ ¬ÄÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁrzÉÆãÀÄ CªÀżÀ£Éß ®ªï ªÀiÁågÉÃeÁzÀ. MAzÉtÄÚ ªÀÄUÀ£ÀÆ DAiÀÄÄÛ. FUÀ CªÀżÀÄ UÀAqÀ£À §ÄlÄÖ ªÀ§â DZÁj dévÉ NqÉÆÃVzÀݼÀAvÉ".
"J°èUÉÃ?"
"EAvÀ eÁUÀ CAvÀ E®è. Erà PÀ£ÁðlPÀ£É wjPÀAqÀÄ §AzÀÄ FUÀ UÀAqÀ¤UÉ qÉʪÉǸÀÄð £ÉÆÃnøï PÉÆnÖzÀݼÀAvÉ. ¥Á¥À CªÀÅ£ÀÄ C¼ÁîqÉÆÃUÀåªÀÅ£É".
"CUÉƼÉÆ »AUÀÆ ªÀiÁqÀÛgÉãÀè?"
"CzÁåPÀAUÉ ªÀiÁrzÀÆè?" JAzÀ ¹ÃgÀ.
"AiÀiÁPÉ CAzÉæ K£ÉüÀ£Á?"
"UÀAqÀ ¨ÉÃeÁgÁzÉßãÉÆ. «ÄAqÀ£À dévÉ ºÉÆÃzÀÄè §ÄqÀvÀÛUÉ. D ¸ÀÄ¢Ý PÀnUÀAqÉãÀÄ?" JAzÀ ¹ÃgÀ.
"¤£Àß §Ä¢Ý D ¥ÉÃ¥Àgï£ÉÆÃjUÉ, n«AiÉÆÃjUÉ E®èªÀ®è aUÀ¥Àà" JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁn¸Éì §AzÀ.

"n. «. AiÉÆÃgÉãÀÄ ªÀiÁrzÀÆæ?"
"¢¹Ã¸ï ¥ÀÆågï° ±ÀÈw ¥ÀgÀ¸ÉÆãÀ¯ï ªÀiÁålÄæ. CzÀ£Àß CªÀżÀÆ w½PÉÆèÉÃPÁVvÀÄÛ. ©Ã¢UÉ §AzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAUÉ ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀ®è. UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. GAqÀÄ ªÀĤPÉÆAqÀ ªÀiÁå¯É AiÀÄ®è ¸Àj ºÉÆÃAiÀÄÛzÉ".
"dévÉ°zÉæ ¸Àj ºÉÆÃAiÀÄÛzÉ PÀuÉÆÃ. ¨ÁågÉ eÁUÀzÀ°èzÉæ AiÀÄAUÉ ¸ÀjºÉÆÃAiÀÄÛzÉ? ºÀ¸À£ÀUÁr ¤£Àß ªÀÄ£À¸Éà ¨ÁågÉ CAvÀ, ºÁ¸À£ÀzÉÆãÀvÀæ ºÁ¹ UÀAqÀÄ ªÀĤUÀåªÀżÀ¥Àà CAxÉÆýUÁåªÀ£ÁgÀ §Ä¢Þ ºÉüÀPÁÌzÀvÉ?"
"ºÁ¸À£ÀzÉÆãÁåªÀ£Àè?"
"CAiÉÆåÃ, C¯ÉÆè§â DZÁgÀÄqÀUÀªÀÅ£É. ZÀAzÀæZÀÆqÀ, ZÀAzÁæZÁj, ZÀPÀæªÀwð CAvÀ. CªÀÅ£ÁrzÁn®è, ªÀiÁrzÀ ªÉÆù®è. Erà ºÁ¸ÀPÉÌ £ÁªÀÄ §¼ÀzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjPÀAqÀ. ±ÀÈwAiÀÄ §¯ÉªÀ½PÉ PÉrPÀAqÀªÀÅ£É. CªÀżÀ PÀvÉ ªÀÄÄVvÀÄ".
"CAvÀÄ gÀAUÀªÁéAiÀÄÛ¼É §ÄqÀÄ. CªÀé ¹£ÀĪÀÄzÀ°è ¥ÁlÄð ªÀiÁrzÀÄÌ CzÀÄÌ ¸ÀjAiÀiÁAiÀÄÄÛ" JAzÀ ªÁn¸Éì.

"AiÀiÁªÀ gÀAUÀªÀÅ£Àè?" JAzÀ¼ÀÄ dÄ«Ää.
"®åAPÉøÀÄ ªÀÄĸÀìAeÉ PÀxÁ¥Àæ¸ÀAUÀ CAvÀ PÀvÉ §j¢zÀÄæ PÀtPÀÌ. D PÀvÉAiÀÄ CªÀÅgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ "CªÀé" CAvÀ ¹£ÀĪÀÄ vÀUÀÄzÀÄè. CzÀgÀ°è gÀAUÀªÀé Dt §rØ AiÀĪÁgÀ ªÀiÁrPÀAqÀÄ, ªÀÄUÀ¼À ¸ÁAiÀÄÌAqÀÄ HjUÉà MAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁVgÀvÁ¼É. DxÀªÁ CªÀŽUÉà HgÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁVgÀvÀzÉ CAvÀÆè ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. FUÀ ±ÀÈwUÀÆ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀªÀżÉ. D¢æAzÀ ªÀÄÄAzÉ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ¯ÉÆè§â gÀAUÀªÁéAiÀÄÛ¼É. £ÉÆà qÀªÀÅmï" JAzÀ ªÁn¸Éì.
"CªÀżÀÄ ©eɦUÉ ºÉÆÃVzÉÝ C®è PÀuÉÆ. £ÉÆÃqÀÄ FUÁUÉè ªÀÄ»¼Á ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀåzÀAvÉ" JAzÀ GVæ.
"«Ä¸ÀÖgï GVæ, ±ÀÈw ¥ÀªÀgï PÀ¹UÀ¼ÉÆ ºÀPÀÆÌ ©eɦUÀ½V®è. CAUÉãÁgÀ DUÀzÁzÉæ ªÀÄzÀÄè JqÀÆgÀ¥Àà gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÀiÁå¯É gÉÃtÄPÁZÁj PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÁzÀ ªÉÄÃ¯É GqÀĦ ¨sÀlÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅgÀå®è gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÖ ªÀiÁå¯É ±ÀÈw PÉÆqÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÛzÉ CAqÀgï¸ÁÖöåAqï!"
"JqÀÆgÀ¥ÁåPÀè PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ?" JAzÀ¼ÀÄ dÄ«Ää.

"£ÉÆÃqÀPÀÌ, JqÀÆgÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ªÉÄÊvÁæzÉë ¨É½UÉÎ VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÁPÀPÉÆÌÃV ¤Ãj£À mÁåAQUÉ ©zÀÄÝ wÃjPÉÆAqÉÆÃzÀÄè. ¸Áàmï E£ïì¥ÉPÀë£ï ªÀiÁrzÁUÀ mÁåAPï ¨Á¬Ä aPÀÌzÁVvÀÄÛ. AiÀiÁgÁzÀÄæ ¸Á¬Ä¹ vÀÄgÀPÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. D¢æAzÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀzÀ PÉøÀÄ PÉÆÃlð®èzÉ. ªÉÆÃlĪÀÄgÀ UÁ½UÉ «ÄAqÀ CAvÀ ªÀ§â ¯ÁAiÀÄÄgÀÄ PÉøÁAiÀÄÌAqÀÄ JqÀÆgÀ¥Àà£À PÁl°è wUÀuÉ vÀgÀ ¸ÉÃjPÀAqÀªÀ£É. F PÀqÉ JqÀÆgÀ¥Àà, ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ eÉÆvÉð AiÀiÁjUÀÆ PÉÃgï ªÀiÁqÀzÀAUÀªÀÅ£É. E£ÀÆß gÉÃtÄPÁZÁj dAiÀÄ®Qëöä eÉÆvÉ qÁå£ïì ªÀiÁr, ræAPïì ªÀiÁr, ¦ü®A£Àå®è vÀUÀ¹PÉÆAqÀªÀÅ£É. DªÀiÁå¯É CªÀÅ¼É ¸Àj®è CAvÀ ©Ã¢UÉ £ÀÆQ CAvÀ PÀ宸ÀUÀ¼À£Éà ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀåªÀÅ£É. EAvÀ ªÀĺÁ£ï ¤ÃwªÀAvÀÈ, ¸ÀvÀåªÀAvÀÈ, ²Ã®ªÀAvÀÈ EgÉÆà ¥Ánð° ±ÀÈw gÁfãÁªÉÄ PÉüÉÆ ¸ÀUÀw AiÀiÁjUÀzÉ CAvÀ?"
"¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÉüÁÛ£ÀAvÀ¯ÉÆè?"
"¸ÀzÁ£ÀAzÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀ°è UÉzÀÄÝ §°ð, DªÀiÁå¯É £Á£ÉýzÀ AiÀÄ°æUÀÆ ªÉĪÉÆà PÉÆrî. CzÀÄ §ÄlÄÖ HjUÀå®è £ÁåAiÀÄ ºÉüÉÆãÀÄ ªÀ¯É ªÀÄÄAzÉ GZÉÑ ºÀĬÄÛzÀÝ C£ÀßAUÉ ºÀ®ÄèQ¸ÀUÀAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀ¨ÁzÀÄð ªÀiÁvÁqÉÆ C¤ªÁAiÀÄðvÉ §AzÁUÀ §VÎ £ÉÆÃrPÀ¨ÉÃPÀÄ".
"©eɦUÀ¼ÁåªÀvÀÄÛ §VÎ £ÉÆÃrPÀAqÀgÀÆ... CªÀÅgÁåªÀvÀÆÛ PÁAUÉæ¸ï£ÉÆÃgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÁÛgÉ CAvÀ £ÉÆÃqÀzÉ C®ªÉ. CAUÉ £ÉÆÃqÀPÉÆÌÃV vÀªÀÄäzÉà ºÀ¼À¹UÀAqÀÄ PÀÄAvÀzÉ".
"JeÁÓnî PÀgÀmï!"

©. ZÀ0zÉæà UËqÀ
¸Ëd£Àå: UËj ®0PÉñïgÀªÀgÀ "®0PÉñï" - §0iÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄ0iÀÄ PÀmÉÖ¥ÀÅgÁt

Click here to go to the main page of Harate.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer