Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
-
Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-
Paryaya
-
Aapthasamvada
-
Lokadarshana
-
Tippu Express
-
Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
-
Kannada Cross-word
-
Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹. DUÀ ¤ªÀÄUÉà UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ¸ÀAVÃvÀ vÁ£ÁVAiÉÄà ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ!
¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPïgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ

Click here to go to the main page of People.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÈzÀAiÀĪÁ»¤ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ dAn DAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è 2010 gÀ £ÀªÉA§gï£À°è ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ K¼À£Éà «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ "zÁ¸ÀªÀÄAdj" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è "zÁ¸À£ÁUÀÄ, «±ÉõÀ£ÁUÀÄ" JA§ ºÀjzÁ¸ÀgÀ G¥ÀzÉñÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ¹AUÀ£ÀßrUÀjUÉ vÀ®Ä¦¹zÀ PÀAa£À PÀAoÀ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPÀgÀzÀÄ. £ÁAiÀÄPÀgÀzÀÄ PÀAoÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé PÀÆqÀ. CªÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼À°èAiÀÄ DzsÁåwäPÀ ¨sÁªÀ£É CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ®Æè JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ "zÁ¸ÀªÀÄAdj" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÉÆqÀ£É £ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ......

¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ K¼À£Éà «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ¤ªÀÄUÉ ¸ÁéUÀvÀ. ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à w½¸ÀÄwÛÃgÁ?
£Á£ÀÄ £À£Àß 14 £Éà ªÀAiÀĹì£À°è ºÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÉ. PÀ¼ÉzÀ 38 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ 7 - 8 gÀ ªÀAiÀĹì£À°èzÁÝUÀ £À£Àß CfÓ £À£ÀߣÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¨sÀd£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ ºÁqÀĪÁUÀ £À£ÀUÀÆ ºÁqÀ¨ÉÃPɤ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è, ±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£À¸ÀÄì. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÁrzÉ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ªÀÄvÉÛ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E£ÉÆߪÉÄä ºÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV ºÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É C¤¹vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÁqÀ®Ä PÀ°AiÀĨÉÃPɤ¹vÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥Àæwà ¢£À ºÁªÉÆðäAiÀĪÀiï £ÀÄr¸ÀĪÀ, »AzÀƸÁܤà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ zÉêÀzÁ¸ï £ÁAiÀÄPï CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀgÀÄ. »ÃUÉ £À£Àß ¸ÀAVÃvÀzÀ fêÀ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀiÁ£À UÉ®ÄèwÛzÉÝ. gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÁUÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¹QÌvÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ J¯ÉÆèà MAzÀÄ PÀqÉ £À£Àß fêÀ£À ¸ÀAVÃvÀzÀ°èAiÉÄà EzÉAiÉÄãÉÆà JAzÀÄ C¤¸À°PÉÌ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. d£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä E£ÀÆß PÀ°AiÀĨÉÃPɤ¹vÀÄ.

DUÀ EA¢£À ºÁUÉ mÉPÁß®f ¨É¼É¢gÀ°®è; mÁæ÷åPï ¹¸ÀÖªÀiï EgÀ°®è - J¯Áè ªÁzÀåªÀÈAzÀzÀªÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃj, ºÁr£À zsÀé¤ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ®£À avÀæ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ DgÀÆgÀÄ ¥ÀmÁÖ©üAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß §gÀ ºÉý PÉ®ªÀÅ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁr¹zÀgÀÄ. CzÁV MAzÉà ªÁgÀzÀ°è ªÀÄzÁ湤AzÀ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¥sÉÇãÁ¬Ä¹, vÀªÀÄä avÀæzÀ°è ºÁqÀ®Ä PÀgɹzÀgÀÄ. 1977 gÀ d£ÀªÀj 29 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ZÀ®£À avÀæzÀ ºÁr£À zsÀé¤ ªÀÄÄzÀætªÁ¬ÄvÀÄ.

C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀļÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è ºÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgɬÄvÀÄ. »ÃUÉƪÉÄä ºÁqÀĪÁUÀ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ §AzÀ vÀªÀÄÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå CªÀgÀÄ "¤ªÀÄä ºÁqÀ£ÀÄß MAzÀÄ D®âªÀiïUÉ gÉPÁqïð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ" JAzÀgÀÄ. 1981 gÀ°è £ÁzÀ ®ºÀjAiÀÄ°è "ªÀ¸ÀAvÀ §AzÀ¤zÀÄ" JA§ gÁµÀÖç PÀ« f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀäZÀgÀuï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è ºÁrzÉ. »ÃUÉ zsÀé¤ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ £À£Àß ¥ÀæªÉñÀªÁ¬ÄvÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ "PÉAqÀzÀ ªÀļÉ", "UËj UÀuÉñÀ" avÀæUÀ½UÉ ºÁrzÉ. F JgÀqÀÆ avÀæUÀ½UÉ £À£ÀUÉ "±ÉæõÀ× »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀ" JA§ gÁdå ¥Àæ±À¹Û §A¢vÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ®ºÀj ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ "zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀ" UÀ¼À PÁå¸Émï ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉ §A¢vÀÄ, ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV, vÀÄA¨Á d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹vÀÄ. d£ÀUÀ¼À PÉÆÃjPÉ, MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JgÀqÀ£Éà DªÀÈwÛ PÀÆqÀ ºÉÆgÀ§A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ 118 zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀļÀî zsÀé¤ ¸ÀÄgÀĽ ºÉÆgÀ§A¢vÀÄ.

»ÃUÉ £Á£ÀÄ 16 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 10,000 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÁqÀ£ÀÄß ºÁrzÉÝãÉ. CzÀgÀ°è 6 - 7 ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ºÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÉÝà EvÀÄÛ. »ÃUÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¯É Gj¹zÉ C£ÀߧºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°è ºÁqÀĪÁUÀ ¨sÁªÀÅPÀvÉ ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. vÁAwæPÀvÉ CµÉÆÖAzÀÄ ¨É¼É¢gÀzÀ DV£À PÁ®zÀ°è f. PÉ. ªÉAPÀmÉñï, gÀAUÀgÁªï, ¸ÀvÀåA, «dAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgï, gÁd£ï £ÁUÉÃAzÀæ, ºÀA¸À¯ÉÃR F J¯Áè ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀPÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ zÉÆqÀØ ¸Ë¨sÁUÀå £À£ÀUÉ ¹QÌvÀÄ. CªÀgÉÆA¢UÉ ºÁqÀÄUÁjPÉ, ¤Ãw - ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÈwÛAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀ°vÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¸Àäj¸ÀÄvÉÛãÉ. §jà ªÁtÂdåªÀÄAiÀĪÁzÀ avÀæ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ºÁr C°è£À ¥Àj¹ÜwUÉ PÀlÄÖ ©Ã¼ÀzÉ ¨ÉÃgɯÁè gÀAUÀUÀ¼À®Æè ªÀĺÁ£ï PÀ«UÀ¼À VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁr £À£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ vÀȦÛ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀnÖzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À £À£ÀVzÉ.

ºËzÀÄ. zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAzÉñÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀPÁ°PÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ¸ÀvÀå. DzÀgÉ FUÀ ¥À²Ñ«ÄÃPÀgÀtzÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F dUÀvÀÄÛ Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ F ¸ÀAzÉñÀ E£ÀÆß ¸ÀPÁ°PÀªÉÃ? EzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ vÀ®Ä¥ÀÅwÛzÉAiÉÄÃ? EzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ K£ÀÄ?
EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ®PÀÆÌ ¸ÀPÁ°PÀ. M§â ªÀåQÛ M¼ÉîAiÀĪÀ£ÁVzÀÝgÉ J°èzÀÝgÀÆ M¼ÉîAiÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. "K£ÀÄ M¯Éè ºÀjAiÉÄ ¤£Àß" (PÀ£ÀPÀzÁ¸À), "¸ÁªÀzsÁ£À¢A¢gÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ"(¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸À) JA§ ºÁqÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ®PÀÆÌ ¸ÀvÀå. E°èUÉ §gÀĪÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ CªÉÄÃjPÁ ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrzÁÝUÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ - C°ègÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjVAvÀ®Æ GvÀÛªÀÄ ªÀiË®åªÀżÀîªÀgÁVzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁV®èzÉà fë¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ. »ÃUÁV EzÀÄ ¥Á±ÁÑwåÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ®è, £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvɬÄzÀÝgÉ £ÁªÀÅ ¥Á±ÁÑwåÃPÀgÀt¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁUÀĪÀÅ¢®è. eÁUÀwÃPÀgÀt ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ. CzÀjAzÁV, C°è£À mÉPÁß®f¬ÄAzÁV £ÀªÀÄUÉ FUÀ ²ÃWÀæ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄwÛªÉ. F mÉPÁß®fAiÉƼÀUÉ PÀgÀV ºÉÆÃUÀzÉà £ÁªÀÅ £ÁªÁVAiÉÄà G½AiÀÄĪÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆvÀÛgÉ AiÀiÁªÀ ¥Á±ÁÑwåÃPÀgÀtªÀÇ £ÀªÀÄUÉ ºÁ¤ ªÀiÁqÀzÀÄ. £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ £ÀA©PÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ F xÀgÀzÀ ¨sÀAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.

¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÁUÀ J®ègÀ ªÀÄ£À¹ì£À®Æè ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ "zÁ¸À£ÁUÀÄ, «±ÉõÀ£ÁUÀÄ..." ºÁqÀÄ. zÁ¸À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°ègÀĪÀ DzsÁåwäPÀvÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉAiÉÄÃ?
RArvÀ, EzÀÄ vÀÄA¨Á ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉ. £Á£ÀÄ ºÉýzÉ£À®è, £À£Àß MAzÀÄ PÁå¸Émï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÁUÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀ°®è CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. »ÃUÉ zÁ¸À ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÉÌ £Á£ÀÄ §A¢zÀÄÝ zÉʪÀ¸ÀAPÀ®à (destiny) C£ÀߧºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £À£ÀVAvÀ ZÉ£ÁßV ºÁqÀĪÀªÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ, DzÀgÉ d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÉßà AiÀiÁPÉ ¦æÃw¹zÀgÀÄ? ¨sÀUÀªÀAvÀ J¯ÉÆèà £À¤ßAzÀ vÀÄA¨Á PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤±ÀѬĹgÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀߣÀÄß ¦æÃw¹zÀ d£ÀjUÉ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ºÉƸÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ ºÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÉ. ºÁqÀÄUÀ¼À M¼À CxÀð, vÀvÀé - EªÉ®èªÀ£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÀj«®èzÉAiÉÄà £À£Àß°è DzsÁåwäPÀvÉ vÀÄA©vÀÄ; ¤zsÁ£ÀªÁV D¸ÉUÀ¼ÀÄ, "¨ÉÃPÀÄ" UÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀªÀÅ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀÄA§ÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. EzÀÄ zÁ¸À ¸Á»vÀå £À£ÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ zÉÆqÀØ PÁtÂPÉ.

¤ÃªÀÅ zÉñÀ - «zÉñÀUÀ¼À°è J¯Áè ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀgÀ£ÀÆß ¨sÉÃnAiÀiÁV¢ÝÃgÀ. EA¢£À AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉUÉ zÁ¸À ¸Á»vÀå, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è C©ügÀÄa EzÉAiÉÄÃ? CzÀgÀ ªÀĺÀvÀé ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÉÃ?
EA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ºÁqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ; DzÀgÉ ºÁr£À eÉÆvÉ CzÀgÀ M¼ÁxÀð w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ ºÉƼɢ®è. PÀ£ÀßqÀ MAzÀÄ CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀªÁzÀ ¨sÁµÉ. zÁ¸À ¸Á»vÀå, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå, eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå MAzÉÆAzÀÆ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀÄÄzÀæ EzÀÝ ºÁUÉ. E°è ®PÁëAvÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄà zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀ«UÀ¼À PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÆ, ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ. ¸Á»wåPÀªÁV EµÉÆÖAzÀÄ ²æêÀÄAvÀªÁzÀ ¨sÁµÉ §ºÀıÀB ¨ÉÃgÉÆA¢®è. JµÉÖà d£À UÁAiÀÄPÀgÀÄ §AzÀgÀÆ E°è ¸ÀàzsÉð E®è. FUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ºÁUÀÆ CªÀjVAvÀ ºÉZÁÑV CªÀgÀ ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃUÀ¼À §¯ÉUÉ ¹®ÄQzÁÝgÉ. zÁ¸À ¸Á»vÀå, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ºÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ CAZÉAiÀĪÀgÀµÉÖÃ, ºÁUÁV E°è ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«®è. DzÀgÉ EªÉgÀqÀ£ÀÆß MnÖUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ§®èªÀjzÀÝgÉ CzÀÄ ¤dPÀÆÌ »jvÀ£À. FV£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Á»wåPÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀAVÃvÀªÉà DUÀ°, ¸Á»vÀåªÉà DUÀ° - d£ÀgÀ°è CzÀgÀ §UÉÎ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤nÖ£À°è UÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ ºÉÃUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ? EzÀgÀ §UÉÎ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ºÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ?
vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVzÉ; EA¢£À PÉüÀÄUÀ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ §jà ºÁqÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV D ºÁr£À §UÉÎ vÀ£Àß C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ£É. EA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ºÁrzÀÄÝ JgÀqÉà ºÁqÀÄ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß "AiÀiÁPÉ JgÀqÀPÉÌà ¤°è¹©næ?" CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉýzÉ "EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, E°è ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. §AzÀ PÀ¯Á«zÀgÉ®ègÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ºÀAaPÉ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ §zÀÞgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ PÀ¯Á«zÀgÀÆ £À£ÀßAvÉAiÉÄà C®èªÉÃ?" JAzÀÄ. DzÀgÉ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà d£ÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ EµÀÖ DUÀ¢zÀÝgÉ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸Á»vÀå CxÀðªÁUÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà »AdjPɬĮèzÉà §AzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV PÉý w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁr¸À®Ä £ÁªÀÇ ¸ÁPÀµÀÄÖ w½zÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

CAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉ zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ lecturer demonstraion, workshop UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖ¢ÝÃgÀ...
ºËzÀÄ. £Á£ÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ°è, D¹Ö£ï£À°è JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀPïð±Á¥ï ªÀiÁrzÉ. EzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjUÀ®è, ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. CªÀgÀÄ "£ÀªÀÄUÉ ¸ÀAVÃvÀ §gÀĪÀÅ¢®è" JAzÁUÀ £Á£ÀÄ "¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹. DUÀ ¤ªÀÄUÉà UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ¸ÀAVÃvÀ vÁ£ÁVAiÉÄà ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ" JAzÀÄ ºÉýzÉ. D¹Ö£ï£À°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁqÀĪÀ PÉ®ªÀgÀÄ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ §AzÀÄ, C°è ºÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý, PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß PÉý w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£À°è £ÁªÀÅ ªÀµÀðPÉÌgÀqÀÄ ¢£À zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ªÀPïð±Á¥ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ - (£ÀUÀÄvÁÛ) ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤Ã«µÀÖ¥ÀlÖgÉ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ®Æè ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è CzÀPÉÌ 40 d£À §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CzÀÄ ¨É¼ÉzÀÆ, ¨É¼ÉzÀÆ F ªÀµÀð JAljAzÀ JA§vÀÛgÀªÀgÉV£À ªÀAiÀĹì£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 280 d£À §AzÀÄ, PÉý, ¨sÁUÀªÀ»¹, D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è D¸ÀQÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ.

¤ªÉÆä¼ÀV£À ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ?
E£ÀÆß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉÝãÉ! £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀgÀ¼À fêÀ£À £À£ÀUÉ EµÀÖ. ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä£Éßà ¦æÃw¬ÄAzÀ PÀgɹzÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåxÀð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ ²µÀågÀÄ ¹QÌzÁÝgÉAiÉÄÃ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ ²µÀåªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄÃ? F §UÉÎ ¸Àé®à ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛÃgÀ?

£Á£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÉÝãÉ, ¥ÀqÀÄwÛzÉÝãÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À §A¢zÁÝgÉ, FUÀ®Æ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ, £Á®ÄÌ ¢£À ¥ÁoÀ PÀ°vÀÄ LzÀ£Éà ¢£À EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁoÀ PÀµÀÖ C£ÀÄßvÁÛgÉ. ºÁUÀAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅ¢®è. EªÀvÀÄÛ DUÀ¢zÀÝgÉ £Á¼É, £ÁrzÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄwß¹ J£ÀÄßvÉÛãÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà £ÁªÀÅ ªÀPïð±Á¥ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 - 300 ªÀÄA¢ §AzÀÄ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ²µÀågÀ°è M§â¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV £À£Àß ¥ÁoÀPÉÌ vÀAiÀiÁgÁUÁÛ EzÁݼÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è EªÀ½UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À¦æAiÀÄvÉ EzÉ. £À£Àß ²µÀå¼ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¸ÀĦæAiÀiÁ DZÁAiÀÄð gÁdÄ C£ÀAvÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ²µÀå¼ÁVzÀݼÀÄ. DPÉ £À£Àß §½ zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁoÀPÁÌV §gÀÄvÁÛ¼É, §ºÀ¼À ±ÀæzÉÞ - ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛ¼É. CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤§ðAzsÀ«®è, PÀ°AiÀĨÉÃPÁzÀÄÝ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÉUÉ D ¢£ÀzÀ ¥ÁoÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è. DPÉ PÀ°vÀÄ vÀAiÀiÁgÁVzÁݼÉ. EAvÀºÀ ²µÀåjUÉ PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ vÀÈ¦Û vÀgÀĪÀ PÉ®¸À.

¸ÀĢݪÁ»¤ vÀAqÀ, ¹AUÀ¥ÀÅgÀ:
Vjñï dªÀÄzÀVß, ªÁt gÁªÀÄzÁ¸ï, ªÉAPÀmï, ªÀ¸ÀAvï PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÀlÖ

Click here to go to the main page of People.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer