Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

C¸ÀÛ0UÀvÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£À

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Jai Kannadamma.
Click here to read more articles on Dr. Raj Kumar the Legend.

¨sÁgÀvÀ avÀægÀ0UÀ PÀ0qÀ CzÀÄãvÀ £Àl, PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀægÀ0UÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è £É¯É ¤®è®Ä CªÉÆÃWÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤Ãr PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ¹PÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è CuÁÚªÀæ ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÀ qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï ¤zsÀ£ÀzÉÆ0¢UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯ÁgÀ0UÀ §qÀªÁVzÉ.

vÀ£Àß CzÀÄãvÀ £Àl£Á P˱À®å¢0zÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀægÀ0UÀPÉÌ gÁµÀÖçzÀ°è «²µÀ× ÷¸ÁÜ£À UÀ½¹PÉÆlÖ gÁeïPÀĪÀiÁgï ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢0zÀ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï, PÉÃ0zÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢0zÀ ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt, zÁzÁ ¸ÁºÉÃ¨ï ¥Á¯ÉÌ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À®èzÉà vÀ£Àß C©üªÀiÁ¤UÀ½0zÀ ªÀgÀ£Àl, £Àl ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ, UÁ£ÀUÀ0zsÀªÀð ªÀÄÄ0vÁzÀ ©gÀÄzÀÄ UËgÀªÀUÀ½0zÀ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌçvÀgÁzÀªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ ¹0ºÁ¸À£ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÀªÀgÀÄ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ CzÀgÀ®Æè ¨É0UÀ¼ÀÆj£À avÀæ ªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è »0¢, vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼Éà ¥Áæ§®å ªÉÄgÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà £É¯É E®èzÀ ¸À0¢UÀÞ ¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÀvÀÛ DAiÀĸÁÌ0vÀzÀ0vÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀ ¢üêÀÄ0vÀ PÀ¯Á«zÀ qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï J0§ÄzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀ0w®è. C0vÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ G½«UÁV ¸À0WÀn¹zÀ UÉÆÃPÁPï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è vÁ£ÀÆ zsÀĪÀÄÄQ PÀ£ÀßqÀPÁÌV ºÉÆÃgÁr vÀ£ÀUÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ IÄt wÃj¸À®Æ gÁeïPÀĪÀiÁgï »0zÉ ©Ã¼À°®è.

fêÀªÀiÁ£À«rà PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£À avÀægÀ0UÀzÀ°è zÀÄrzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼ÉzÀ qÁ. gÁeï SÁ¸ÀVAiÀiÁV wÃgÁ ¸ÀgÀ¼Àfë. J®ègÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀĨÉÃPÉ0§ ªÀÄ£ÉÆéü¯ÁµÉ EzÀݪÀgÀÄ. QÃwðAiÀÄ GvÀÄÛ0UÀPÉÌÃjzÀÝgÀÆ L±ÀéAiÀÄðzÀ ºÉƼÉAiÀÄ°è FeÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ vÀ£Àß PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ¢zÀݪÀgÀÄ. vÀ£Àß CzÀÄãvÀ £Àl£Á P˱À®å¢0zÀ PÀ£ÁðlPÀzÁzÀå0vÀ gÀ¹PÀ ªÀÄ£À UÉzÀݪÀgÀÄ. vÀ£Àß PÀ0oÀ¹j¬Ä0zÀ ºÁrzÀ ¨sÀQÛVÃvÉUÀ½0zÀ ¸À0VÃvÀ ¦æAiÀÄgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ®Æè ¸ÁÜ£À VnÖ¹zÀªÀgÀÄ. MnÖ£À°è CzÀÄãvÀ £Àl, CªÉÆÃWÀ UÁAiÀÄPÀ£ÉÆêÀð£À£ÀÄß PÀ¼ÀPÉÆ0qÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀågÀ0UÀ §qÀªÁ¬ÄvÀÄ.

J¦æ¯ï 12 gÀ0zÀÄ EºÀ¯ÉÆÃPÀzÀ AiÀiÁvÉæ ªÀÄÄV¹ J¦æ¯ï 13 gÀ0zÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ªÀÄuÁÚV ºÉÆÃzÀ qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgÀjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀwæPÁ §¼ÀUÀªÀÇ ±ÀæzÁÞ0d° C¦ð¸ÀÄwÛzÉ.

EzÀgÉÆ0¢UÉ gÁeï ¤zsÀ£Á£À0vÀgÀ CªÀgÀ C0wªÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÉªÀzÀ°è ¨É0UÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ »0¸ÁZÁgÀ, zÉÆ0©, zÁ0zsÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ wêÀæªÁV R0r¸À¨ÉÃPÁVzÉ. gÁeïPÀĪÀiÁgï C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ªÀÄÄRªÁqÀ zsÀj¹ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ «zsÀé0¸ÀPÀ PÀÈvÀåzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÁV gÁdå ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð.

DzÀgÉ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÉÆÃnUÉ vÀgÀĪÀ°è DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ CzɵÀÄÖ «¥sÀ®ªÁVvÉÛ0zÀgÉ gÁeï C0vÀåQæAiÉÄUÉ ªÀÄÄ£Àß C0wªÀÄ «¢ü«zsÁ£À ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä gÁeïPÀĪÀiÁgïgÀ ¥Àwß ¥ÁªÀðvÀªÀÄäjUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄ0©PÀjUÀÆ CªÀPÁ±À ¹UÀ°®è J0zÁzÀgÉ ¥Àj¹Üw ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀ°®è J0zÀÄ AiÀiÁgÀÆ H»¸À§ºÀÄzÀÄ.

CµÉÖà KPÉ?

qÁ. gÁeï C0vÀåQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÀ0pÃgÀªÀ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃUÉ vÉgÀ½zÀÝ ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÉÄà C0vÀåQæAiÉÄ £ÀqÉzÀ eÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉà CzsÀðzÀ¯Éèà »0¢gÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÊ¥sÀ®åPÉÌ »rzÀ PÉÊUÀ£Àßr. gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ E0vÀºÀ ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À°è CµÉÆÖ0zÀÄ ºÉÃrAiÀiÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¹zÀ0vÉ. ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀjUÉ ªÀÄuÉ ºÁQzÀ0vÉ.

EzÀPÉ̯Áè PÁgÀt gÁeï ¤zsÀ£ÀzÀ C£ÀÄPÀ0¥ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ gÁeï C©üªÀiÁ¤UÀ¼À MlÄ ¨Áå0Q£À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚlÄÖ gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ J0§ ¸ÀvÁå0±ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÀµÀÄÖ PÀ£ÀßrUÀ ªÀÄÆqsÀ£À®è. CzÀPÁÌV CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ fêÀºÁ¤ ºÁUÀÆ PÉÆÃmÁå0vÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß PÀ0qÀÆ PÉÊPÀnÖ ¸ÀgÀPÁgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀ°®è. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ F ¤®ÄªÀÅ qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï DvÀäPÀÆÌ EµÀÖªÁVgÀ°QÌ®è.

zÉë¥Àæ¸Ázï
¸À0¥ÁzÀPÀgÀÄ,
eÉÊ PÀ£ÀßqÀªÀÄä ¥ÀwæPÉ,
¨É¼ÀÛ0UÀr

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Jai Kannadamma.
Click here to read more articles on Dr. Raj Kumar the Legend.


 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer