Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles
-Kannada Kootas and Sangha
-Colleges
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-FiiԺgu
-Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
- Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kuvempu
-Karanth
-Bendre 
-Kailasam 
-Gokak 
-Maasthi 
-Ranna 
-Ananthamurthy
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

§¨sÀÄæªÁºÀ£À

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).


ºÁqÀÄ 01:
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj
DzÀj¸ÀÄ ¤Ã zÀAiÉÄ vÉÆÃj
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj

C0vÀgÀ0UÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÉ
C0vÀgÀ0UÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÉ
D0vÀAiÀÄð w½AiÀÄzÉà KQgÀĪÉ
D0vÀAiÀÄð w½AiÀÄzÉà KQgÀĪÉ
¸À0vÀvÀ ¤£Àß ¸ÀºÀªÁ¸À ¤Ãr
¸À0vÀvÀ ¤£Àß ¸ÀºÀªÁ¸À ¤Ãr
¸À0vÉÆõÀ¢0zÉ£Àß £À°¸É0zÀÄ PÉÆÃgÀĪÉ
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj

ªÉÄÊzÉÆÃj ªÀÄÄ0zÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ
ªÉÄÊzÉÆÃj ªÀÄÄ0zÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ
D ªÀiÁgÀ£ÉÆ®ªÀuÉ ¥ÀjºÀj¸ÀÄ
ªÉÄÊzÉÆÃj ªÀÄÄ0zÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ
D ªÀiÁgÀ£ÉÆ®ªÀuÉ ¥ÀjºÀj¸ÀÄ
¥ÉæêÀiÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÆ.......
¥ÉæêÀiÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄt¸ÀÄ
¥ÉæêÀiÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄt¸ÀÄ
vÀ£ÀäAiÀÄ UÉƽ¸ÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄgɸÀÄ
vÀ£ÀäAiÀÄ UÉƽ¸ÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄgɸÀÄ
vÀ£ÀäAiÀÄUÉƽ¸ÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄgɸÀÄ
a£ÀäAiÀÄ ¨sÁªÀ vÀÄ0§ÄvÀ fêÁ
a£ÀäAiÀÄ ¨sÁªÀ vÀÄ0§ÄvÀ fêÁ
D£À0zÀ D£À0zÀ D£À0zÀªÁUÀ°
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj
¸À¤zÀ¥ÀªÀÄ
DgÁ¢ü¸ÀÄªÉ ªÀÄzÀ£Áj

ºÁqÀÄ 04:
AiÀiÁgÀÄ w½AiÀÄgÀÄ ¤£Àß ¨sÀÄd§®zÀ ¥ÀgÁPÀæªÀÄ
¸ÀªÀÄgïzÉÆüï Dfð¹zÀ D ¤£Àß «dAiÀÄUÀ¼À ªÀĪÀÄð
J®èzÀPÀÆ PÁgÀt£ÀÄ ²æà PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä
ºÀUÀ°gÀļÀÄ £ÉgÀ¼À0vÉ vÀ¯ÉPÁAiÀÄÄÝ PÁ¥Ár
dAiÀĪÀ vÀ0¢vÀÛ D AiÀÄzÀÄ£À0zÀ£À
CªÀ¤®èzÉà §0zÀ ¤Ã£ÀÄ vÀÈtPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À

C¸ÀºÁAiÀÄ ±ÀÆgÀ £Á CQëÃt §®£ÉÆÃ
ºÀgÀ£ÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁr ¥Á±ÀÄ¥ÀvÀªÀ0 ¥ÀqÉzÀªÀ£ÉÆÃ
DUÀæºÀzÉƼÉzÀÄgÁzÉÆà CjUÀ¼À0 ¤UÀ滸ÉÆà ªÁåWÀ椪À£ÉÆÃ
GUÀæ¥ÀævÁ¦Ã

NºÉÆúÉÆÃ.....
GUÀæ¥ÀævÁ¦
ºÁí0..... ºÀí... ºÀí... ºÀí.....

¸À¨sÉAiÉƼÀUÉ zËæ¥À¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄ ¸É¼ÉªÁUÀ J°è CqÀVvÉÆÛà F ¤£Àß ±ËAiÀÄð
£ÀÆ¥ÀÅgÀ0UÀ¼À PÀnÖ £Àn¹ xÀPÀxÉÊ J0zÀÄ £Álå PÀ°¹zÀ £À¥ÀÅ0¸ÀPÀ ¤Ã£ÀÄ
ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ £ÀÄVÎ bÀ®¢0zÀ bÉâ¸ÀzÉà ªÀÄUÀ£À£ÀÄß §° PÉÆlÖ ¨sÀæµÀÖ ¤Ã£ÀÄ
UÀ0qÀÄUÀ°UÀ¼À UɯÉÆèà UÀÄ0rUÉAiÀÄÄ ¤£ÀUɯÉÆèÃ
R0r¸ÀzÉà G½¸ÀÄªÉ ºÉÆÃUÉÆ ºÉÆÃUɯÉÆà ²R0rÃ

¥sÀqÁ¥sÀqÁ ²R0rAiÉÄ0zÀrUÀrUÉ £ÀÄrAiÀĨÉÃqɯÉÆà ªÀÄÆqsÀ
¨sÀ0qÀgÉzÉ UÀÄ0rUÉAiÀÄ R0r¸ÀÄvÀ gÀtZÀ0rUËvÀt«ÃAiÀÄĪÀ F UÁ0rüë
UÀ0qÀÄUÀ°UÀ¼À UÀ0qÀ GzÀÞ0qÀ ¨sÀƪÀÄ0qÀ®zÉƼÀR0qÀQÃwð¥ÀæZÀ0qÀ
ZÀ0qÀ£ÉÆà ¥ÀæZÀ0qÀ£ÉÆÃ
¥ÀÅ0qÀ£ÉÆà ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ gÀtgÀ0UÀ
ºÀÆqÀÄ ¨ÁtUÀ¼À
ªÀiÁqÀÄªÉ ªÀiÁ£À¨sÀ0UÀ

PÀzÀ£ÀzÉÆüï PÀ° ¥ÁxÀð£À0 PÉtQ G½zÀªÀj®è
C§âj¹ ¨ÉÆ©âj¢j¯ÁèjUÀÆ ¨sÀAiÀÄ«®è
D¨sÀðn¹ §gÀÄwzÉ £ÉÆÃqÀÄ C0vÀPÀ£À DºÁé£À
C0vÀPÀ¤UÉà C0vÀPÀ£ÀÄ F §¨sÀÄæªÁºÀ£À

ºÁqÀÄ 02:
¤£Àß PÀtÚ £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £ÀÆgÀÄ D¸É PÀ0qÉ£ÀÄ
¤£Àß PÀtÚ £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £ÀÆgÀÄ D¸É PÀ0qÉ£ÀÄ
¤£Àß vÀÄnAiÀÄ £ÀUÀÄ«£À°è
£À£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ
¤£Àß PÀtÚ £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £ÀÆgÀÄ D¸É PÀ0qÉ£ÀÄ

¤£Àß £ÀqÀĪÀ PÀ0qÀÄ vÁ£Éà §½î §¼ÀÄQvÀÄ
¤£Àß £ÀqÀĪÀ PÀ0qÀÄ vÁ£Éà §½î §¼ÀÄQvÀÄ
¤£Àß £ÀqÉAiÀÄ PÀ0qÉ ºÀ0¸É £Áa NrvÀÄ
¤£Àß £ÀqÉAiÀÄ PÀ0qÉ ºÀ0¸É £Áa NrvÀÄ
¤£Àß £Álå PÀ0qÀÄ £À«®Ä PÀÄtÂAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ
Zɮī£ÀgÀ¹ £À£Àß ªÀÄ£ÀªÀÅ
E0zÀÄ ¤£ÀßzÁ¬ÄvÀÄ
¤£Àß PÀtÚ £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £ÀÆgÀÄ D¸É PÀ0qÉ£ÀÄ

¸ÉÆî£É0zÀÄ PÁtzÀ0xÀ «ÃgÀ ¥ÁxÀð£ÀÄ
¸ÉÆî£É0zÀÄ PÁtzÀ0xÀ «ÃgÀ ¥ÁxÀð£ÀÄ
¤£Àß PÀtÚ ¨Át¢0zÀ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ
¤£Àß PÀtÚ ¨Át¢0zÀ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ
ZÉ®ÄªÉ ¤£Àß ¸ÉßúÀzÀ°è PÀgÀV ºÉÆÃzÉ£ÀÄ
vÉÆý£À°è §¼À¹zÁUÀ
£Á£Éà ¤Ã£ÁzÉ£ÀÄ
¤£Àß PÀtÚ £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £ÀÆgÀÄ D¸É PÀ0qÉ£ÀÄ

ºÁqÀÄ 03:
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ
£ÀÆvÀ£À ¨Á½£À ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ
avÁæ......
ºÀÆÕ0......
§jà D£À0zÀ ªÀiÁvÀæ C®è
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀÈ0UÁgÀªÀÄAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀÈ0UÁgÀªÀÄAiÀÄ
M®«£À ¨Á½£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ

ºÉÆ0©¹®Ä ºÉƸÀ ZÉÊvÀ£Àå vÀgÀ®Ä
ºÉÆ0©¹®Ä ºÉƸÀ ZÉÊvÀ£Àå vÀgÀ®Ä
ºÀÆ zÀÄ0© M0zÁV £À°zÁqÀÄwgÀ®Ä
ºÀÆ zÀÄ0© M0zÁV £À°zÁqÀÄwgÀ®Ä
¤£Áß¸É CwAiÀiÁV §½¸ÁV §gÀ®Ä
¤£Áß¸É CwAiÀiÁV §½¸ÁV §gÀ®Ä
£Á ¥ÀqÉªÉ ¤¤ß0zÀ ¸À«eÉãÀ ºÉÆ£À®Ä
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀÈ0UÁgÀªÀÄAiÀÄ
£ÀÆvÀ£À ¨Á½£À ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ

¨É½îAiÀÄ vÉgÉAiÀÄ ºÀgÀrzÉ »ªÀĪÀÅ
¨É½îAiÀÄ vÉgÉAiÀÄ ºÀgÀrzÉ »ªÀĪÀÅ
ªÀÄÄwÛ£À ªÀÄtÂUÀ¼À ºÉÆwÛzÉ ¸ÀĪÀĪÀÅ
ªÀÄÄwÛ£À ªÀÄtÂUÀ¼À ºÉÆwÛzÉ ¸ÀĪÀĪÀÅ
bÀ½AiÀÄ° ¸ÉÆÃwzÉ £À¤ßà vÀ£ÀĪÀÅ
vÉÆý£À D¸ÀgÉ §AiÀĹzÉ fêÀªÀÅ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ
D£À0zÀªÀÄAiÀÄ
£ÀÆvÀ£À ¨Á½£À ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ

¤¤ßà M®«UÉ CgÀ¼À®Ä MqÀ®Ä
¤¤ßà M®«UÉ CgÀ¼À®Ä MqÀ®Ä
£Á½£À ¨sÁUÀåPÉ PÁ¢zÉ ªÀÄr®Ä
£Á½£À ¨sÁUÀåPÉ PÁ¢zÉ ªÀÄr®Ä
¨ÉgÉvÁ fêÀPÉ ºÀgÀPÉAiÀÄ vÀgÀ®Ä
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ
D£À0zÀªÀÄAiÀÄ
£ÀÆvÀ£À ¨Á½£À ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄ
F ¸ÀªÀÄAiÀÄ D£À0zÀªÀÄAiÀÄ


Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.

Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer