Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
- Hangama
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles
-Kannada Kootas and Sangha
-Colleges
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-FiiԺgu
-Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
- Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
-Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
-Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
-Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
-
Shikaripura Harihareshwara
- Memoirs of a Judge
- Dr Siddalinga Pattanashetty
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kuvempu
-Karanth
-Bendre 
-Kailasam 
-Gokak 
-Maasthi 
-Ranna 
-Ananthamurthy
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀ«gÀvÀß PÁ½zÁ¸À

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).


ºÁqÀÄ 01:
N.... N.... ¦æAiÀÄvÀªÀiÁ
N.... N.... ¦æAiÀÄvÀªÀiÁ
¦æAiÀÄvÀªÀiÁ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
¸À¤ºÀPÉà ¨ÁgÉAiÀiÁ
wÃj¹Ã §AiÀÄPÉAiÀiÁ
fêÀªÁ G½¸ÉAiÀiÁ
¦æAiÀÄvÀªÀiÁ
N.... N.... ¦æAiÀÄvÀªÀiÁ

ºÀUÀ®°Ã EgÀļÀ°Ã PÀ£À¸À°Ã ªÀÄ£À¸À°Ã
ºÀUÀ®°Ã EgÀļÀ°Ã PÀ£À¸À°Ã ªÀÄ£À¸À°Ã
§¼À°zÉ ¨ÉaÑzÉ £É£À¦£À ¸ÀĽAiÀÄ°
¨ÉªÀgÀÄvÀ bÀ½AiÀÄ° ¨ÉzÀgÀÄvÀ ¨sÀAiÀÄzÀ°
¨ÉªÀgÀÄvÀ bÀ½AiÀÄ° ¨ÉzÀgÀÄvÀ ¨sÀAiÀÄzÀ°
«gÀºÀzÁ GjAiÀÄ°Ã ¨É0zÉ£ÀÆ £ÉÆêÀ°
AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ° K£À£ÀÄ ªÀiÁqÀ°
AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ° K£À£ÀÄ ªÀiÁqÀ°
¦æAiÀÄvÀªÀiÁ N... N.... ¦æAiÀÄvÀªÀiÁ

N.... N.... ¦æAiÀÄvÀªÉÄÃ
N.... N.... ¦æAiÀÄvÀªÉÄÃ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
PÀgÀÄuÉAiÀiÁ vÉÆÃgÉAiÀiÁ
¸À¤ºÀPÉà ¨ÁgÉAiÀiÁ
wÃj¹Ã §AiÀÄPÉAiÀiÁ
fêÀªÁ G½¸ÉAiÀiÁ
¦æAiÀÄvÀªÉÄà N..... N..... ¦æAiÀÄvÀªÉÄÃ

£ÉÆÃrzÁ PÀëtzÀ°Ã ¤0vÉ ¤Ã PÀtÚ°
£ÉÆÃrzÁ PÀëtzÀ°Ã ¤0vÉ ¤Ã PÀtÚ°
D¸ÉAiÀÄ ºÀÆUÀ¼À ZÉ°èzÉ ªÀÄ£ÀzÀ°
ºÀÈzÀAiÀÄzÀ «ÃuÉAiÀÄ vÀ0wAiÀÄ «ÄÃlÄvÀ
ºÀÈzÀAiÀÄzÀ «ÃuÉAiÀÄ vÀ0wAiÀÄ «ÄÃlÄvÀ
«gÀºÀzÁ VÃvÉAiÀiÁ ºÁrzÉ Q«AiÀÄ°
£À£ÉßzÉ vÀ¼ÀªÀļÀ AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ°
£À£ÉßzÉ vÀ¼ÀªÀļÀ AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ°
¦æAiÀÄvÀªÉÄà N.... N..... ¦æAiÀÄvÀªÉÄÃ

N..... N..... ¦æAiÀÄvÀªÀiÁ
N..... N..... ¦æAiÀÄvÀªÉÄÃ

ºÁqÀÄ 03:
lÄgïgïgïægÁæ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨Á£ÁUÉ gÀ0UÀÄ ZÉ°è vÉÃgÁ£ÉÃj ¸ÀÆAiÀÄð §0zÀ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ

J¼É ©¹®Ä J¯Éè®Äè ZɯÁèqÉÊvÉ
J¯É ªÀiÁåV£À ªÀÄ0dÄ C¤ ¥À¼ÀÄÎmÉÖ÷ÛöÊvÉ
J¼É ©¹®Ä J¯Éè®Äè ZɯÁèqÉÊvÉ
J¯É ªÀiÁåV£À ªÀÄ0dÄ C¤ ¥À¼ÀÄÎmÉÖ÷ÛöÊvÉ
CQÌ DgÀÄwzÉ Qa¦a J£ÀÄßwzÉ
CQÌ DgÀÄwzÉ Qa¦a J£ÀÄßwzÉ
ªÀÄ0UÀ ªÀÄgÀ KgÀÄwzÉ
D PÉÆ0¨É F PÉÆ0¨É JUÀgÀÄwzÉ
AiÀiÁPÉèà ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ¥Àà UÀÄgïUÀÄrÛÃAiÀiÁ
ªÀÄ0UÀ ªÀÄgÀ KgÀÄwzÉ
D PÉÆ0¨É F PÉÆ0¨É JUÀgÀÄwzÉ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨Á£ÁUÉ gÀ0UÀÄ ZÉ°è vÉÃgÁ£ÉÃj ¸ÀÆAiÀÄð §0zÀ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ

DPÁ¸ÁÝUÉ §tÚ §½zÉÆãÁågÀÄ
F ¨ÉlÖ UÀÄqÀØUÀ¼À ªÀÄqÀUÉÆÝãÁågÀÄ
ªÀÄgÀzÀ ªÀiÁåUÉ CtÚ EmÉÆÖãÁågÀÄ
CtÚ M¼ÉÎ gÀÄaAiÀÄ vÀÄ0¨ÉÆÝãÁågÀÄ
NºÉÆúÉÆúÉÆúÉÆà DºÁºÁºÁºÁºÁ
N PÁ¼À.....
¨Áåºï
N PÀjAiÀÄ...
¨Áåºï
N ªÀÄĤAiÀÄ.... N ªÀÄjAiÀÄ....
N PÉ0ZÀ.... N dªÀgÀ....
E0zÀÄ F §Æ«Ä ªÀiÁåUÉ £À£Áß ¤ªÀiÁä vÀ0zÉÆÃgÁågÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨Á£ÁUÉ gÀ0UÀÄ ZÉ°è vÉÃgÁ£ÉÃj ¸ÀÆAiÀÄð §0zÀ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ

©ÃgÀ¥Àà PÀÄ0vÁ£É UÀÄrAiÀiÁ M¼ÀUÉ
¨ÉÃrzÀ ªÀgÀzÁ£À PÉÆqÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ
§PÀÄvÁgÀ PÀ0qÁgÉ D¸É CªÀUÉ
PÉmÉÆÖÃgÀ PÀ0qÁgÉ gÉÆøÀ CªÀUÉ
NºÉÆúÉÆúÉÆúÉÆúÉÆà DºÁºÁºÁºÁºÁºÁ
N ©ÃgÁ....
¨Áåºï
N ªÀiÁgÁ...
¨Áåºï
N £À0d.... N PÉ0¥Á....
§gÉÆæÃ¯É MvÁÛAiÀÄÄÛ
ºÉÆmÉÖ ZÀÄgÀÄUÀÄmÉÖ÷ÛöÊvÉ gÁVªÀÄÄzÉÝ GuÉÆÚà MvÀÄÛ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨Á£ÁUÉ gÀ0UÀÄ ZÉ°è vÉÃgÁ£ÉÃj ¸ÀÆAiÀÄð §0zÀ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ
¨É½î ªÀÄÆrvÀÆ PÉÆý PÀÆVvÀÄ

¨Á... ¨Á...... lÄgï lÄgï
KAiÀiï ¸À0¢UÉÆ0¢AiÉƼÉίÁè £ÀÄUÀÛªÀ®è¥Áà
K §gÉÆæïÉÃ
lÄgÀæ lÄgÀæ
§gÉÆæÃ
lÄgïgïgï gÁæ ¨Á ¨Á ¨Á

ºÁqÀÄ 02:
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ
¸ÀzÁ £À£Àß° M®«£Á §AiÀÄPÉ vÀÄ0§ÄªÉ
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ
¸ÀzÁ £À£Àß° M®«£Á §AiÀÄPÉ vÀÄ0§ÄªÉ
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ

PÀuÉÚgÀqÀÄ PÀªÀÄ®UÀ¼À0vÉ
ªÀÄÄ0UÀÄgÀļÀÄ zÀÄ0©UÀ¼À0vÉ
PÀuÉÚgÀqÀÄ PÀªÀÄ®UÀ¼À0vÉ
ªÀÄÄ0UÀÄgÀļÀÄ zÀÄ0©UÀ¼À0vÉ
£Á¹PÀªÀÅ ¸À0¦UÉAiÀÄ0vÉ ¤Ã £ÀUÀ®Ä ºÀÆ ©jzÀ0vÉ
£Á¹PÀªÀÅ ¸À0¦UÉAiÀÄ0vÉ ¤Ã £ÀUÀ®Ä ºÀÆ ©jzÀ0vÉ
£ÀqÉAiÀÄÄwgÉ £ÁlåzÀ0vÉÃ
£ÀqÉAiÀÄÄwgÉ £ÁlåzÀ0vÉà gÀwAiÉÄà zsÀgÉV½zÀ0vÉ
F C0zÀPÉ ¸ÉÆÃvÉ£ÀÄ ¸ÉÆÃvÉ £Á£ÀÄ
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ

UÀÄqÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ¼ÀzÀ0vÉà «Ä0ZÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄüÀzÀ0vÉ
¸ÀÄjªÁ ªÀÄ¼É ¤ÃgɯÁè ¥À¤ßÃgÀ ºÀ¤ºÀ¤AiÀÄ0vÉÃ
¸ÀÄjªÁ ªÀÄ¼É ¤ÃgɯÁè ¥À¤ßÃgÀ ºÀ¤ºÀ¤AiÀÄ0vÉÃ
eÉÆvÉAiÀiÁV ¤Ã¤gÉ ¸ÁPÀÄ ¨sÀƯÉÆÃPÀ ¸ÀéUÀðzÀ0vÉ
F ¥ÉæêÀÄPÉ ¸ÉÆÃvÉ£ÀÄ ¸ÉÆÃvÉ £Á£ÀÄ

¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ
¸ÀzÁ £À£Àß°Ã M®«£Á §AiÀÄPÉ vÀÄ0§ÄªÉÃ
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ
¸ÀzÁ £À£Àß°Ã M®«£Á §AiÀÄPÉ vÀÄ0§ÄªÉÃ
¸ÀzÁ PÀtÚ¯Éèà ¥ÀætAiÀÄzÁ PÀ«vÉ ºÁqÀĪÉ

ºÁqÀÄ 04:
C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ ¸ÀÄ«ÄÌgÉ £À£ï ªÀÄĢݣÀ gÁtÂ
C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ ¸ÀÄ«ÄÌgÉ £À£ï ªÀÄĢݣÀ gÁtÂ
F PÀÄgÀħ£À gÁtÂ
C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ ¸ÀÄ«ÄÌgÉ

«ÃgÀ£À0xÀ ±ÀÆgÀ£À0xÀ ªÀiÁgÀ£À0xÀ UÀ0qÀ £Á£ÀÄ
KPÉ C¼ÁÛ ¤0vÉÆÌ0qÉ C¼ÀÄâjÌAiÀÄ0vÉ
£À£Àß ªÀiÁå¯É ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¥Á AiÀiÁPÉ
ºÉÃ¼É E¯Éèà ¤£Àß ªÀÄÄzÁÝqÉâÃPÉ
£ÉwÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ ¤£Àß
¨ÉmÁÖ£ÁzÀÆæ ºÀvÀÄÛwä
±Á¯ÉãÁzÀÆæ MPÉÆÌrÛä
¸ÀÄ«ÄÌgÀÄ ªÀÄvÉÛ......
¤Ã ¸ÀÄ«ÄÌgÀÄ ªÀÄvÉÛ.........
ºÉ..... ºÉ..... ºÉ...... ºÉ...... C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ

¨ÉmÁÖzÀ PɼÀUÉ D®zÀ ªÀÄgÀªÉÇ0zÉÊvÉ
C°è £ÀªÀÄä ©ÃgÀ¥Àà zÁåªÀgÀ UÀÄr M0zÉÊvÉ
ºËzÀÄ a£Àß.....
£Á£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀÆrPÉÆ0qÀÄ PÀÄjUÀ¼Àß°è ªÉÄìĸÉÆÌ0qÀÄ
©¹¯ÁUï C®ÄÝ »lÄÖ G0qÀÄ
M0UÉ £ÉgÀ¼À¯ï PÀ0©î ©Ã¹
eÉÆÃr PÀÄjUÀ¼À0UÉ £ÁªÀÅ C°è ªÀÄ°ÎPÉƼÉÆîÃt
¸ÉÃj UÉÆgÉÌ ºÉÆrAiÉÆÃt
ºÉ..... ºÉ..... ºÉ...... ºÉ...... C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ

ªÀÄÄ0eÁ£É ¸ÀÆAiÀÄð C0zÀ
ºÀQÌUÀ¼À a°¦° ZÀ0zÀ
DºÁ K£ï ºÉýè CzÀgÀ C0zÁªÀ
ªÀÄÄ0eÁ£É ¸ÀÆAiÀÄð C0zÀ
ºÀQÌUÀ¼À a°¦° ZÀ0zÀ
©Ã¸ÉÆà UÁ½ vÀÆUÉÆà ªÀÄgÀªÁ
ºÀjAiÉÆà £À¢AiÀiÁ PÁuÉÆÃuÁ
UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r¯ÉÆÃ
ZÀ½AiÉÆà ªÀļÉAiÉÆÃ
¢£ÀªÀÇ C¯ÉAiÉÆÃt ¨Á
ºÉ..... ºÉ..... ºÉ...... ºÉ...... C¼ï¨ÁåqÀ PÀuÉ ¸ÀÄ«ÄÌgÉ

vÀ¼Á0UÀÄ vÀ¢VtvÉÆÃ0 vÀ¼Á0UÀÄ vÀ¢VtvÉÆÃ0
vÀ¼Á0UÀÄ vÀ¢VtvÉÆÃ
CAiÀÄåAiÀÄå¥Áà


Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.

Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer