Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
DvÀä; £ÁUÀªÀ°èAiÀÄzÉÆà «Ä£ÀÄUÀÄvÁgÉ PÀ®à£Á¼ÀzÉÆÝÃ?

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

¨É0UÀ¼ÀÆj£À ªÉÄeɹÖPï£À ¸À0vÉÆõï avÀæªÀÄ0¢gÀ¢0zÀ ºÉÆgÀ ©zÀÝ d£Àd0UÀĽAiÀÄ ªÀÄzsÉå ºÉ0UÀ¸ÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀ0qÀ£À£ÀÄßzÉÝò¹ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. "K¤æà CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁrgÉÆÃzÀÄ! ¸ÁAiÉÆÃzÀPÉÌ C0vÁ£Éà C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ DQÖ0Uï ªÀiÁrzÀݼÉÆà K£ÉÆÃ?" DPÉAiÉƧâ¼Éà C®è. "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" avÀæ £ÉÆÃr §0zÀ CzɵÀÄÖ ªÀÄ0¢AiÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è E0xÀ ªÀiÁvÀÄ §0¢®è....?

ºËzÀÄ; DgÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß ¢Ã¥ÀªÉÇ0zÀÄ eÉÆÃgÁV ¨É¼ÀUÀÄvÀÛzÉ. »0zÁåªÀvÀÆÛ E®èzÀµÀÄÖ Gd鮪ÁV ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV. C0xÀzÉÝà M0zÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð!

DPÉ «Ä£ÀÄUÀÄvÁgÉ PÀ¯Áà£Á £À0vÀgÀzÀ ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀÄvÉÆۧ⠣Àn. DªÀvÀÄÛ "±ÀgÀ¥À0dgÀ" zÀ°è PÀ®à£Á £Àn¹zÀÝ D ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß d£À EªÀwÛUÀÆ ªÀÄgÉw®è.

PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ zÀ0qÉ ªÀÄgÀ¼À°è PÀ®à£Á PÉÊAiÀiÁr¸ÀÄvÁÛ PÀÆwzÁݼÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁqÀĪÀ CzÉà PÀ» £É£À¥ÀÅ EzÀÝQÌzÀÝ0vÉà GPÀÄÌvÀÛzÉ. "PÀ¼ÀPÉÆ0qÉ....... £Á£ÀÄ J¯Áè PÀ¼ÀPÉÆ0qÉ........!" J0zÀÄ ªÀÄ£À¸ÉÆì¼ÀUÉà UÉÆtUÀÄwÛzÀݪÀ½UÉ KPÁKQ ºÀÄZÀÄÑ »rzÀ0vÁV eÉÆÃgÁV QgÀÄa ©qÀÄvÁÛ¼É. CPÀëgÀ±ÀB ºÀÄaÑAiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É PÀ¯Áà£Á. CzÀÄ »¹ÖÃjAiÀiÁ!

EªÀwÛUÀÆ CµÉÖÃ; «Ä£ÀÄUÀÄvÁgÉ PÀ®à£Á J0zÁPÀët "±ÀgÀ¥À0dgÀ" zÀ PÁªÉÃjAiÀÄ ¥ÁvÀæªÉà PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖvÀÛzÉ. °Ã¯ÁªÀw, dAiÀÄ0w, DgÀw, ¨sÁgÀw ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ï £ÀnAiÀÄgÀÄ ¤d. DzÀgÉ CªÀgÁåjUÀÆ ±ÀgÀ¥À0dgÀzÀ0xÀ D ¥ÁvÀæ ¹UÀ¯Éà E®è!!!

C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ £Àl£ÉUÉ ¸Àj¸ÁnAiÀiÁzÀ ¥ÁvÀæPÁÌV PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÁzÀÄ PÀÆwzÀÝgÉÆÃ? CxÀªÁ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À0xÀ ªÀÄvÉÆÛ§â PÀ®à£ÁUÁV gÁd£ÀvÀðQ £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ DvÀä PÁAiÀÄÄwÛvÉÆÛà K£ÉÆÃ! "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀzÀ CµÀÆÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C½¹ºÁQvÀÄÛ! CzÉãÀÄ °Ã¯ÉAiÉÆÃ? E0xÀ »¹ÖÃjPï ¥ÁvÀæUÀ¼À°è CzÀÄãvÀªÁV £Àn¹zÀ PÀ®à£Á DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆ0qÀgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß «ªÀiÁ£À zÀÄgÀ0vÀ ªÀÄÄV¹ ºÁQvÀÄÛ. ºÁUÉ0zÀÄ ±ÀgÀ¥À0dgÀPÀÆÌ, D¥ÀÛ«ÄvÀæPÀÆÌ K£ÉãÀÆ ¸À0§0zsÀ«®è.

ªÀÄÆ®vÀB ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀzÀ "ªÀÄt avÀævÁÛ¼ï" PÀ£ÀßqÀzÀ°è "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" ªÁVzÉ. zÁégÀQñï - «µÀÄÚ ¸À0§0zsÀPÉÆÌà CxÀªÁ «µÀÄÚ ¥ÁvÀæPÉÌ E0¥ÁmÉð£ïì ¹UÀ°PÉÆÌà ºÉ¸ÀgÀµÉÖà D¥ÀÛ«ÄvÀæ. «ÄPÀÌ0vÉ Erà avÀæ ¸Ë0zÀAiÀÄðªÀÄAiÀÄ. gÀªÉÄñï, ¥ÉæêÀiÁ, zÁégÀQÃ±ï ¸ÉÃjzÀ0vÉ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ£ÁV £Àn¹zÀ «µÀÄÚ vÀ£ÀPÀ J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛªÉ.

CzÉÆ0zÀÄ «®PÀët PÀxÉ. ¤UÀÆqsÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÉÆ0zÀPÉÌ ªÁ¸ÀPÉÌ0zÀÄ §gÀĪÀ UÀ0qÀ - ºÉ0qÀwAiÀÄgÁV gÀªÉÄÃ±ï ¸Ë0zÀAiÀÄð ¥ÁvÀæzÀ¯ÁèUÀ°Ã, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃn ²ªÀgÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉæêÀiÁ £Àl£ÉAiÀįÁèUÀ°Ã «avÀæ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ0zÉà EgÀĪÀ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ «µÀÄÚ ¥ÁvÀæzÀ¯ÁèUÀ°Ã ZÉ£ÁßV £Àn¹zÁÝgÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ±Á±ÀévÀªÁV £É£À¦£À®Äè½AiÀÄĪÀ extraordinary C£ÀÄߪÀ C0±ÀUÀ¼Éä®è.

AiÀiÁªÀvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É gÁd£ÀvÀðQ £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ DvÀä DªÁºÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉÆà gÉÆêÀiÁ0ZÀ£ÀªÉÇ0zÀÄ ¨sÀÆ«ÄV½zÀ0vÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ ¥ÉæÃvÀ«zÉAiÉÄ0§ ¥ÀæwÃw¬ÄvÉÆÛà CzÉà PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð PÀæªÉÄÃt £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è vÀ°èãÀ¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. M0zÀÄ ºÀ0vÀzÀ°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà £ÁUÀªÀ°èAiÉÄ0zÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçzÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß »¹ÖÃjAiÀiÁ C£ÀÄßvÁÛgÉ. vÀ£ÀߣÀÄß PÉÆ0zÀ gÁd «dAiÀÄgÁeÉÃ0zÀæ §ºÀzÀÆÝgï£À ªÉÄð£À ¸ÉÃqÀÄ, vÀ£Àß ¦æAiÀÄvÀªÀÄ£À ªÉÄð£À ªÁåªÉÆúÀ, vÀ£Àß zÁjUÉ JzÀÄgÁzÀªÀgÉ£É߯Áè ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉ0§ ºÀÄ£ÁßgÀ; avÀæzÀ PÉèöʪÀiÁåPïì£À°è DPÉ ¸ÁPÁëvï £ÁUÀªÀ°èAiÀiÁV ©qÀÄvÁÛ¼É.

"gÁ.........." J0§ vÉ®ÄUÀÄ ºÁr£À PÁå¸Émï ºÁQPÉÆ0qÀÄ vÁ£Éà gÁd£ÀvÀðQAiÉÄ0zÀÄ ¨sÁ«¹ £Àwð¸ÀĪÀ £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ DvÀä DªÁºÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ0vÉ «PÁgÀªÁV £Àwð¸ÀĪÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À C©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ zÁégÀQñï DªÀvÀÄÛ "ªÉÄʪÉÄÃ¯É zÉêÀgÀÄ §0zÀ0vÉ DPïÖ ªÀiÁrzÁÝ¼É PÀuÉÆæÃ..........." J0zÀÄ ¨ÉgÀUÁV©lÖgÀÄ. "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" zÀ qÀ©â0UïUÉ0zÀÄ §0¢zÀÝ ±À²PÀ¯Á "E¯Áè ¸Ágï..... PÀ®à£Á ±ÀgÀ¥À0dgÀzÀ°è ªÀiÁqÀªÀ¼À¯Áè, CzÀ£Àß ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄgɸÀÄvÁÛ¼É" J0zÀÄ ºÀĨÉâÃj¹zÀ¼ÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À°è DªÁºÀ£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ £ÁUÀªÀ°èAiÀÄ DvÀäªÉÇà CxÀªÁ «Ä£ÀÄUÀÄ vÁgÉ PÀ®à£Á DvÀäªÉÇÃ? §®èªÀgÁgÀÄ?

M0zÀ0zÀÆ ¸ÀvÀå. "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" PÀ£ÀßqÀzÀ CµÀÆÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C½¹ ºÁQzÉ. ªÉÄʸÀÆgÉÆ0zÀgÀ¯Éèà KPÀPÁ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ yAiÉÄÃlgÀÄUÀ¼À°è ±ÀvÀ¢£ÉÆÃvÀìªÀ ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ KPÉÊPÀ avÀæªÉ0§ zÁR¯É §gÉ¢zÉ. E£ÀÄß ¨É0UÀ¼ÀÆj£À ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÉ0zÀgÉ; E°èUÉ CzɵÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ vÉgÉ PÀ0qÀ "§0UÁgÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå" PÀÆqÀ ¨É0UÀ¼ÀÆgÉÆ0zÀgÀ¯Éèà LzÀÄ avÀæªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è £ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ Nr¢Ý®è. EwÛÃZÉUÉ ¨ÁPïì D¦üøï zsÀé0¸À ªÀiÁrzÀ "AiÀÄdªÀiÁ£À" PÀÆÌ E0xÁzÉÆÝ0zÀÄ zÁR¯É¬ÄgÀ°®è. M0zÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæPÁgÀ F »0zÉ ¸À0vÉÆõÀ avÀæ ªÀÄ0¢gÀzÀ°è "±ÉÆïÉ" ªÀÄvÀÄÛ "ºÀªÀiï D¥ï PÉ ºÉÊ PË£ï" K£ÀÄ collection record ªÀiÁrvÉÆÛà CzÉ®èªÀ£ÀÆß "D¥ÀÛ«ÄvÀæ" ªÀÄÄjzÀÄ©nÖzÉ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ zÁégÀQÃ±ï ¤jÃPÉë £ÉgÀªÉÃjzÉÝà DzÀ°è CzÀÄ ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½îUÀ¼À°è M0zÀÄ ªÀµÀðzÀ PÁ® NqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ LwºÁ¹PÀ zÁR¯É PÀÆqÀ.

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀzÀ ZÁjwæPÀ zÁR¯É §gÉzÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð J0xÁ ¸ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛ¼ÀÄ? PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ D0zsÀæzÀ UÀrAiÀÄ UÀ0fUÀÄ0l J0§ PÀÄUÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå LAiÀÄågï PÀÄlÄ0§ªÉÇ0zÀgÀ°è d¤¹zÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ ¨É0UÀ¼ÀÆj£À°è. ªÀÄ£É ¨sÁµÉ vÀ«Ä¼ÀÄ. ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ vÉ®ÄUÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀ vÀ£ÀߣÀÄß ¤®ðQë¹vÉÆÛÃ, wgÀ¸ÀÌj¹vÉÆÛà CzÉà avÀægÀ0UÀPÉÌ vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀzÉÝ®èªÀ£ÀÆß vÀ0zÀÄ ¸ÀÄjzÀ¼ÀÄ. "¢éÃ¥À" zÀ0xÀ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û avÀæ PÉÆlÄÖ PÉÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆ0qÀ¼ÀÄ. «ÄPÉ̯Áè £ÀnAiÀÄgÀ0vÉ DPÉAiÀÄ §UÉÎ J®Æè UÁ¹¥ï PÉý§gÀ°®è. ®AiÀÄ vÀ¥Àà°®è. »0¢AiÀÄ »jAiÀÄ £Àl C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï¤0zÀ »rzÀÄ vÀ«Ä½£À gÀd¤ÃPÁ0vï, vÉ®ÄV£À agÀ0fëAiÀÄ0xÀ ¸ÀÆ¥Àgï¸ÁÖgïUÀ¼À eÉÆvÉ £Àn¹AiÀÄÆ CºÀ0PÁgÀ ªÉÄÊUÀÆqÀ°®è. K£É¯Áè JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀgÀÆ vÀ£Àß ºÀÄlÆÖgÀ£ÀÄß ©qÀ°®è. vÁ£ÀÄ Dr ¨É¼ÉzÀ UÀ0fUÀÄ0lzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. DPÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvɬÄvÀÄÛ. DgɸÉì¸ï£À «avÀæ ²¹ÛvÀÄÛ. PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ±ÀæzÉÞ¬ÄvÀÄÛ. QÃwð, L±ÀéAiÀÄð, ¸Ë0zÀAiÀÄð D0vÀAiÀÄð J®èªÀÇ EvÀÄÛ. DzÀgÉ «¢ü ©qÀ¨ÉÃPÀ®è! ¸ÀÄ£Á«Ä C¥ÀཹzÀ ºÁUÉ CzÉ®èªÀ£ÀÆß D M0zÀÄ UÀ½UÉ PÉÆaÑ ºÁQvÀÄÛ.

CzÀÄ 2004 gÀ K¦æ¯ï ºÀ¢£ÉüÀÄ!

C«ÄvÁ¨sï PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¸ËzÀAiÉÆðÃ¥Á¸À£É!
vÉ®ÄUÀÄ avÀægÀ0UÀªÉà ºÁUÉ. C°è »ÃgÉÆìģïUÀ¼É0zÀgÉ CPÀëgÀ±ÀB sexydoll UÀ½zÀÝ0vÉ. ªÀ¸ÀÛç ªÉÊgÁUÀå PÀ0¥À®ìj. ¹¤ªÀiÁ PÀvÉ, »ÃgÉÆÃUÀ¼À ªÀvÀð£É, ±ÀÆn0Uï ¥Àj¸ÀgÀ, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À zsÉÆÃgÀuÉ J®èzÀgÀ®Æè ¥sóÀÇåqÀ°¸ÀªÀiï£À WÁngÀÄvÀÛzÉ. C°èUÉ CAiÀÄågï ºÀÄqÀÄV ¸Ë0zÀAiÀÄð PÁ°qÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ £ÀUÁä £ÀUÀßvÉAiÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ°èzÀݼÀÄ. ¸ÁPÁëvï gÀ0¨sÉ - HªÀð²AiÀÄgÀ0wzÀÝ «ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀ0¨sÁ UÁè÷åªÀÄgï UÉÆ0¨ÉUÀ¼À0vÉ «Ä0ZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÃgÀ UÀ¯ï𠢪Áå ¨sÁgÀw¬ÄzÀݼÀÄ. ¸Á®zÉ0§0vÉ DUÀµÉÖà J0næ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁQë ²ªÁ£À0zï! ¸Ë0zÀAiÀÄð EªÀgÁågÀ£ÀÆß ¸ÀjzÀÆV¸À§®è ¸ÉQìAiÀÄ®è. CªÀgÀµÀÄÖ expose ªÀiÁqÀ¯Éà E®è. ºÉýPÉƼÀÄîªÀ0vÀºÀ UÁqï¥sÁzÀgïUÀ¼ÀÆ ¹UÀ°®è. ºÁVzÀÝgÀÆ DPÉ ²æÃzÉë, dAiÀÄ¥ÀæzÁ, «dAiÀıÁ0wAiÀÄ0xÀªÀgÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ®UÉάÄlÖ¼ÀÄ. ¸ÀvÀvÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÉ®ÄUÀÄ vÉgÉAiÀÄ£Áß½zÀ¼ÀÄ. K£ÀzÀÄ? vÉ®ÄUÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ wÃgÁ ªÀåwjPÀÛ ®PÀëtUÀ½zÁÝUÀÆå «ÄPÉ̯Áè £ÀnAiÀÄjV0vÀ®Æ
PÀ«Ää expose ªÀiÁrAiÀÄÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄ0zÉ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ ¸Á®ÄUÀn ¤®ÄèªÀ0vÉ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ?

ªÉÄUÁ¸ÁÖgï agÀ0fëAiÀÄ ªÀÄÄ0zÉ DPÉ PÀtÂÚÃjnÖzÉÝÃPÉ? ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ ¹Ûçà ¯ÉÆî dUÀ¥Àw¨Á§Ä«£À PÉ£ÉßUÉ Erà AiÀÄƤmÉÖà vÀ©â¨ÁâUÀĪÀ0vÉ DPÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨Áj¹zÉÝÃPÉ? F J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼À MlÆÖ ªÉÆvÀÛªÉà ¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj. DPÉAiÀÄ PÀÄjvÀ0vÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉüÀzÀ PÀvÉAiÉÆ0zÀ£ÀÄß "®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ" UÉ0zÉà ºÉýzÁÝgÉ »0¢AiÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgï C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï. »0¢AiÀÄ "¸ÀÆAiÀÄðªÀ0±ï" avÀæzÀ°è C«ÄvÁ¨ïUÉ ¸Àj¸ÁnAiÀÄV £Àn¹zÀÄÝ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÁPÀwÛUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVvÀÄÛ. DPÉAiÀÄ «®PÀët ¸Àé¨sÁªÀªÉÇ0zÀgÀ PÀÄjvÀÄ gÀd¤ÃPÁ0vï ªÀiÁvÁrzÁÝgÉ. vÀ£Àß eÉÆvÉV£À «²µÀ× ¥ÀæPÀgÀtªÉÇ0zÀ£ÀÄß ªÉÄUÁ¸ÁÖgï agÀ0fë ºÉýPÉÆ0rzÁÝgÉ. CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégÀgÁªï, £ÁUÁdÄð£À, «dAiÀıÁ0w, «µÀÄÚªÀzsÀð£ï, G¦à , gÀ«ZÀ0zÀæ£ïgÀ0xÀ ¸ÁÖgïUÀ¼À PÀtÚ°è DPÉ K£ÁVzÀݼÀÄ?

F J®ègÀ£ÀÄß "®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ" ªÀiÁvÀ£Ár¹zÉ. C0xÁ £ÀnAiÀÄ£ÀÄß ©. eÉ. ¦. AiÀÄ0xÀ vÀ0mÉPÉÆÃgÀgÀ ¥ÀPÀëPÉÌ PÀgÉvÀ0zÀzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ? DPÉAiÀÄ PÉÆÃnUÀlÖ¯É zÀÄqÀÄØ K£Á¬ÄvÀÄ? ¤dPÀÆÌ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0zÀzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ? E0xÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼É®èPÀÆÌ GvÀÛgÀ ¨ÉÃPÉÃ......?

¦èÃ¸ï ªÉÃAiÀiïÖ......... ªÀÄÄ0¢£À ªÁgÀzÀ vÀ£ÀPÀ!!!

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer