Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
ªÀiÁ¯Á²æà D¨sÀðl - ±ÀÈw vÀ0¢lÖ ¸À0PÀl!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

ªÀĺÁ£ï ¤zÉðñÀPÀ ¹zÀÝ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ "¨Á £À£Àß ¦æÃw¸ÀÄ" avÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÀÄÛ. PÁåªÉÄgÁ JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°à¹vÀÄÛ. J®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV DPÉAiÀÄ ¸ÁÖgïªÁå®Æå ºÉaÑvÀÄÛ.

¤d. DzÀgÉ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ¸À®è®Ä EzÉÆ0zÉà ªÀiÁ£ÀzÀ0qÀªÀ®è! »ÃgÉÆà CzÉ0xÀªÀ£ÁzÀgÀÆ DvÀ£À PÀ鴃 VnÖ¸À¨ÉÃPÀÄ (!) EzÁåªÀÅzÀÆ E®è¢zÀÝgÀÆ ªÉÄÊZÀ½ ©lÄÖ JPïì¥ÉÇøïUÉ gÉrAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F AiÀiÁªÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¥Á°VgÀ¯Éà E®è. DPÉ NªÀð ¸À0¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ CAiÀÄågï ºÀÄqÀÄV. vÀ0zÉAiÀÄ C0PÉAiÀįÉèà ¨É¼ÉzÁPÉ. ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÉ EªÉgÀqÀj0zÀ¯Éà vÁ£ÉƧ⠻ÃgÉÆìģï C¤ß¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ §®ªÁV £À0©zÁPÉ.

zÀÄgÀ0vÀªÉ0zÀgÉ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀzÀ ¥Á°UÉ CzÉà DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ£À¸ï ¥Á¬Ä0mï DVvÀÄÛ!

DPÉ PÁåªÉÄgÁ JzÀÄj¹zÀ UÀ½UÉAiÀiÁzÀgÀÆ J0xÀzÀÄÝ? CzÀÄ ªÀiÁ¯Á²æà dûªÀiÁ£Á. eÉÆvÉUÉà ±ÀÈwAiÀÄ D¨sÀðl«vÀÄÛ. ¥ÉæêÀÄ DUÀµÉÖà aUÀÄgÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀ¤vÁªÁ¸ÀÄ, «£ÀAiÀiÁ¥Àæ¸Ázï, ZÀ0¢æPÁ, vÁgÁ, ¸ÀÄzsÁgÁtÂ, ²ªÀgÀ0d¤, VÃvÁ, UËvÀ«Ä - »ÃUÉ vÉÆ0¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀ0¨sÀzÀ »ÃgÉÆìģïUÀ¼É®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉjAiÀÄgï£À GvÀÄÛ0UÀzÀ°èzÀÝ PÁ®.

eÉÆvÉUÉà r¸ÉÆÌà ±Á0w, ¹¯ïÌ ¹ävÁ, C£ÀÄgÁzsÁgÀ0xÀ C¥ÀìgÉAiÀÄjzÀÝgÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð DUÀµÉÖà ºÀ¢£ÉüÀgÀ ºÀÄqÀÄV. vÀ0zÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÁgÀÆ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ UÁqï¥sÁzÀgïUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è.

EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄzsÉåAiÉÄà DPÉ vÀ£ÀßzÉÆ0zÀÄ zÁj PÀ0qÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ.

CzÉÆ0zÀÄ ¢£À ¥ÉÃgÁ® J0§ vÉ®ÄV£À ¤zÉðñÀPÀgÀÄ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀzÀ ºÉʯÁå0qïì ºÉÆÃmÉïï£À°è PÀÆvÀÄ vÀªÀÄä "£À£Àß vÀ0V" J0§ avÀæzÀ PÀvÉ §UÉÎ ºÀ0¸À¯ÉÃRgÀ eÉÆvÉ ZÀað¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÉÃgÁ® F »0zÉ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À C0d° ¦PÀÑgïì£À°è ¸ÀºÀ ¤zÉðñÀPÀgÁVzÁÝUÀ CzÉà ¸À0¸ÉÜAiÀÄ ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï DVzÀÝ vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉÆ0¢UÉ UɼÉvÀ£À«vÀÄÛ. "£À£Àß ªÀÄUÀ½UÉÆ0zÀÄ bÁ£ïì PÉÆqÀAiÀiÁå" J0zÀÄ ¸ÀºÀdªÁUÉà PÉýzÀÝgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. CzÀPÉÌ ºÀ0¸À¯ÉÃR PÀÆqÀ zÀ¤UÀÆr¹zÀÝgÀÄ. Of Course ¸Ë0zÀAiÀÄð CzÀPÉÌ CºÀð¼ÁVzÀݼÀÄ.

"£À£Àß vÀ0V" gÀ«PÀȵÀÚ ¦ü®0¸ï ¯Á0bÀ£ÀzÀ ZÉÆZÀÑ® avÀæªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ PÀÆqÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£ÀªÀgÉÃ. LªÀvÀÄÛ ®PÀëzÀ UÀ0nlÄÖPÉÆ0qÉà ¨É0UÀ¼ÀÆjUÉ §0¢zÀÝgÀÄ. vÀ£Àß vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄUÀ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ PÀvÉ. £ÁAiÀÄPÀ¤UÉƧâ¼ÀÄ vÀ0V. DPÉAiÉÄ0zÀgÉ ¥À0ZÀ¥Áæt. vÀ0VAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ ¥ÉÃgÁ¯Á ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ0rzÀÝgÀÄ. £ÁAiÀÄPÀ£ÁV zÉêÀgÁeï PÁ¯ï²Ãmï ¹QÌvÀÄÛ.

¢üÃgÉÃ0zÀæ UÉÆÃ¥Á¯ï, ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ZÀ0zÀÄæ, C©üfvï, GªÀiÁ²æÃ, ¥ÀzÁä PÀĪÀÄÄmÁ J®ègÀÆ vÁgÁUÀtzÀ°èzÀÝgÀÄ. »ÃgÉÆìģï DV C0d£Á DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀݼÀÄ. PÀvÉ avÀæPÀvÉ, ¤zÉðñÀ£À J®èªÀ£ÀÆß ¥ÉÃgÁ® ¤¨sÁ¬Ä¹zÀÝgÀÄ. ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉë¬ÄmÉÖà avÀæ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÉÃgÁ® vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß E¤ß®èzÀ0vÉ «Ä0a¹zÀÝgÀÄ.

CzÉà ºÉÆwÛUÉ gÁªÀÄ£ÁxÀ IÄUÉéâ ¤zÉðò¹zÀÝ "UÀ0zsÀªÀð" zÀ®Æè ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ vÀ0V ¥ÁvÀæ«vÀÄÛ. vÀ0V ¥ÁvÀæªÉà SÁAiÀĪÀiÁäUÀÄvÀÛzÉãÉÆà J0§ a0vÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ0zÉUÉ "E®è ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃgÉÆìģï DUÀÄvÁÛ¼É" J0§ «±Áé¸À ªÀÄÆr¹zÀÄÝ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå. CzÀÄ "¨Á £À£Àß ¦æÃw¸ÀÄ avÀæzÀ°è. CzÁzÀ £À0vÀgÀ ±À²PÀĪÀiÁgï »ÃgÉÆà DVzÀÝ gÁeÉÃ0zÀæ PÀĪÀiÁgï DAiÀÄð ¤zÉðñÀ£ÀzÀ "«dAiÀÄPÁæ0w" AiÀÄ®Æè DPÉUÉ »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ¥ÁvÀæ«vÁÛzÀgÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð D PÁ®zÀ gÉøÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¯Á²æÃ, ±ÀÈw, ¥ÉæêÀiÁ, ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀ ªÀÄlÖPÉÌ KgÀ¯Éà E®è.

¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÉ EªÉgÀqÀj0zÀ¯Éà AiÀıÀ¹éà »ÃgÉÆìģï DUÀ§ºÀÄzÉ0§ DPÉAiÀÄ PÀ£À¸À£ÀÄß UÁ0¢ü£ÀUÀgÀ ¢£Éâ£Éà QëÃt¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ CjªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. ªÀiÁ¯Á²æÃUÉ ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ¯Éèà ¥ÁªÀðvÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ²æÃgÀPÉë¬ÄvÀÄÛ. ªÉÆzÀ® avÀæ "£À0dÄ0r PÀ¯Áåt" zÀ°è ©Q¤ vÉÆmÉÖà ¤ÃjV½¢zÀݼÀÄ ªÀiÁ¯Á²æÃ!

"£À0dÄ0r PÀ¯Áåt" ªÀÄvÀÄÛ "UÀd¥Àw UÀªÀð¨sÀ0UÀ" UÀ¼ÉgÀqÀÆ M0zÀgÀ ªÉÄïÉÆ0zÁV ¸É0ZÀÄj ºÉÆqÉzÀªÀÅ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀgÀ£Àl C©ü£ÀAiÀÄzÀ "zÉêÀvÁ ªÀÄ£ÀĵÀå" ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁzsÀ«AiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÁt «Ä0azÀݼÀÄ. CzÀgÀ ¨É¤ßUÉà C0© - ªÀiÁ¯Á²æà eÉÆÃrAiÀÄ "ªÉÄÃWÀªÀÄ0zÁgÀ" vÉgÉ PÀ0rvÀÄ. CzÀÄ D PÁ®zÀ AiÀıÀ¹éà ¤zÉðñÀPÀ PÉ. «. dAiÀÄgÁ0 avÀæªÁVvÀÄÛ.

1991 ªÀÄvÀÄÛ 92 ªÀiÁ¯Á²æà ¥Á°UÉ PÀ£ÀPÀªÀȶÖAiÀÄ ªÀµÀð. ¸ÀĤïï£ÉÆ0¢UÉ "ºÀ½î PÀȵÀÚ qÉ°è gÁzsÁ", "¨É½î PÁ®Ä0UÀgÀ", "ºÀ½îgÀ0¨sÉ ¨É½î¨ÉÆ0¨É", CdÄð£ï ¸ÀeÁð£ÉÆ0¢UÉ "¸ÉßúÀzÀ PÀqÀ®°è", gÀ«ZÀ0zÀæ£ï eÉÆvÉ "gÁªÀiÁZÁj" AiÀÄ0xÀ C£ÉÃPÀ »mï avÀæUÀ¼ÀÄ F CªÀ¢üAiÀįÉèà vÉgÉ PÀ0qÀªÀÅ. ªÀiÁ¯Á²æà ¥Á°UÉ ªÀÄÄnÖzÉÝ®è a£Àß!

»ÃUÉà ±ÀÄgÀĪÁzÀ ªÀiÁ¯Á²æà AiÀÄÄUÀ 1996 gÀªÀgÉUÀÆ ¤gÁvÀ0PÀªÁV ªÀÄÄ0zÀĪÀj¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉPÉÆ£ÉUÉ ªÀiÁ¯Á²æà ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆvÉÛà ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. GzÁºÀgÀuÉUÉ "ªÀiÁ¯Á²æà ªÀiÁªÀiÁ²æÃ" ªÀÄvÀÄÛ "PÀ£À¹£À gÁtÂ"! 1990 gÀ°è ±ÀÈwAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÁVvÁÛzÀgÀÆ DPÉ PÁ®ÆgÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð »r¢vÀÄÛ. zÁégÀQñï DPÉAiÀÄ UÁqï¥sÁzÀgï.

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer