Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
ªÀÄgÉÆà ¸Á«wæUÉ d£Àä PÉÆlÖ CªÉÆäÃgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

"CªÉÆäÃgÀÄ" ¸Ë0zÀAiÀÄð J0§ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý©lÖgÉ vÉ®ÄUÀgÀÄ vÀªÀÄUÀj«®èzÉà G°AiÀÄĪÀ ±À§Ý«zÀÄ. D0zsÀæ avÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÁªÀðPÁ°PÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀ M0zÉgÀqÀÄ qÀdû£ï avÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÉý J0zÀÄ AiÀiÁgÉà M§â vÉ®ÄUÀ£À£ÀÄß PÉýzÀgÉ DvÀ£À ¨Á¬Ä0zÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ vÉ®ÄUÀÄ avÀæUÀ¼À ¸Á°£À°è CªÉÆäÃgÀÄ J0§ ºÉ¸ÀgÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ.

1996 gÀ°è vÉgÉ PÀ0qÀ CªÉÆäÃgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À xÉÃlgï M0zÀgÀ°è M0zÀÄ ªÀµÀð ¤gÀ0vÀgÀªÁV Nr C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð zÁR¯É ¤«Äð¹vÀÄ. D0zsÀæzÀ ºÀ£ÉßgÀqÀPÀÆÌ C¢üPÀ avÀæªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÁgÀ, E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ mÁQøÀÄUÀ¼À°è ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÁßZÀj¹vÀÄÛ.

ºÉÃUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §0UÁgÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå, ¸À0¥ÀwÛUÉ ¸ÀªÁ¯ï, ºÁ®ÄeÉãÀÄ, §0zsÀ£À, AiÀÄdªÀiÁ£À, D¥ÀÛ«ÄvÀæ ªÀÄÄ0vÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðPÁ°PÀ zÁR¯ÉAiÀÄ avÀæUÀ¼É0zÀÄ §UÉAiÀÄÄvÉÛêÉÇà ºÁUÉà vÉ®ÄUÀgÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¥ÉæêÀiÁ©üµÉÃPÀ0, ±À0PÀgÁ¨sÀgÀt0, zÁ£À±ÀÆgÀ «ÃgÀ PÀtð, ¨ÉÆ©â° ¥ÀÅ°, C£ÀߪÀÄAiÀÄå, EvÁå¢ avÀæUÀ¼À ¸À°UÉ "CªÉÆäÃgÀÄ" J0§ avÀæªÀÇ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ UÁæ¦üPïì vÀ0vÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ F avÀæªÉà ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß D0zsÀæzÀ ¸ÀÆ¥Àgï¸ÁÖgï ¥ÀlÖPÉÌÃj¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¸Á«wæAiÀÄ£ÁßV gÀƦ¹zÀÄÝ!

ªÀÄ£ÀªÀgÁ° ¥É½î ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀÄ ¨sÁgÀvÀ0 £À0vÀgÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð »ÃgÉÆìģï DV £Àn¹zÀ ªÀÄÆgÀ£Éà avÀæªÉà CªÉÆäÃgÀÄ. vÉ®ÄV£À SÁåvÀ qÉÊgÉPÀÖgï PÉÆÃr gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¤zÉðò¹zÀ F avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ±ÁåªÀiï ¥Àæ¸Ázï gÉrØ. ¸Ë0zÀAiÀÄð J0§ ¸ÀÆPÀë÷ä ªÀÄ£À¹ì£À, wÃgÁ C¼ÀĪÀÄÄ0f eÁAiÀĪÀiÁ£ÀzÀ, D0zsÀæzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÉà E®èzÀ, E£ÀÆß ¨ÉÃgÀÆgÀzÀ £ÀnAiÉƧâ¼À£ÀÄß PÉÆÃr gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ0xÀ ¤zÉðñÀPÀ£ÉƧâ vÀ£Àß ºÉƸÀ avÀæPÉÌ £ÁAiÀÄQAiÀÄ£ÁßV DAiÀÄÄÝPÉÆ0qÁUÀ avÉÆæâݪÉÄAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀgɯÁè FvÀ¤UÉãÀÄ ºÀÄZÁÑ? J0¢zÀÝgÀÄ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ±Áå0¥Àæ¸Ázï gÉrØAiÀÄ£ÀÄß "CªÉÆäüÉîà PÁ¥ÁqÀ°" (D CªÀÄä£Éà PÁAiÀĨÉÃPÀÄ) J0zÀÄ UÉð PÀÆqÁ ªÀiÁrzÀÄÝ0lÄ.

PÉÆÃr gÁªÀÄPÀȵÀÚjUÉ CzÉãÀÄ DvÀ䫱Áé¸À«vÉÆÛà "£ÉÆÃqÁÛ Ej ¸Ë0zÀAiÀÄð "ªÀÄgÉÆà ¸Á«wæ" DUÀÄvÁÛ¼É" J0¢zÀÝgÀÄ. ¸Á«wæ PÀ¥ÀÅöà ©¼ÀÄ¥ÀÅ PÁ®zÀ vÉ®ÄV£À d£À¦æAiÀÄ £ÁAiÀÄQ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è °Ã¯ÁªÀw, ¥À0qÀj¨Á¬Ä, ¸ÀgÉÆÃeÁzÉë EzÀÝgÀ®è.... D jÃw UÀgÀw EªÉÄÃf£À £Àn. CªÉÆäÃgÀÄ avÀæzÀ PÀvÉAiÉÄà UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÉÆ0zÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ; ¥ÀwªÀævÁ zsÀªÀÄðzÀ ¥Á«vÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀÅzÁVvÀÄÛ.

M0zÀÄ PÀÄUÁæªÀÄ. C¯ÉÆè§â¼ÀÄ zÀĵÀÖ CPÀÌ. DPÉAiÀÄ UÀ0qÀ£ÀÆ zÀĵÀÖ£ÉÃ. D Hj£À UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÉÄà CªÉÆäÃgÀÄ. D zÉëUÉÆ0zÀÄ ¸ÁzsÁgÀt zÉêÀ¸ÁÜ£À. D zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥Àæw¤vÀå §0zÀÄ ¥ÀÇeÉ ¥ÀÅ£À¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀÇeÁjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæªÉà ¸Ë0zÀAiÀÄð. zÀĵÀÖ CPÀ̤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉà PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÀÄlÄ0§zÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÁªÉà ®¥ÀmÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÉ0§ zÀħÄð¢Þ. CªÉÄÃjPÁzÀ°è N¢PÉÆ0rzÀÝ D vÀªÀÄä£Éà avÀæzÀ »ÃgÉÆÃ.

F ªÀÄzsÉå HjUÉ §gÀĪÀ »ÃgÉÆà C°è ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß PÀ0qÀÄ DPÀ¶ðvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ CPÀ̤UÉ UÉÆvÁÛV «®PÀët vÀ0vÀæªÉÇ0zÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä°è §¸À«UÉ ©qÉÆà ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ«®èªÉÃ? ºÁUÉà D UÁæªÀÄzÉêÀvÉUÉ E£ÀÆß «ªÁºÀªÁUÀzÀ AiÀÄĪÀwAiÉƧâ¼À£ÀÄß zÀvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ. zÀĵÀÖ CPÀÌ vÀ0vÀæ gÀƦ¹ UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ0zÀÄ ªÉÆÃr ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÉƧâ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£Éßà zÉêÀvÉ zÀvÀÄÛ PÉüÀÄwÛzÁݼÉ0§0vÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É.

zÉêÀvÉ zÀvÀÄÛ PÉüÀĪÀ HgÀ eÁvÉæAiÀÄ £ÉêÀÄzÀ°è EzÀÝQÌ0zÀÝ0vÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¹ÃgÉUÉ ¨É0Q vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. ºÁUÉà KPÁKQ ¨É0Q zÀĵÀÖ CPÀÌ G¥ÁAiÀĪÁV DPÉ vÉÆqÀĪÀ ¹ÃgÉUÉ gÀ0dPÀ «Ä²ævÀ ¨sÀ¸ÀäªÀ£ÀÄß ¯Éæ¹gÀÄvÁÛ¼É. CPÀÌ£À ¦vÀÆj¬Ä0zÁV ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£Éßà zÉêÀvÉ PÉüÀÄwÛzÁÝ¼É J0§0vÁV DPÉAiÀÄ£Éßà zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ©qÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. HgÀd£À DPÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ Cj¹£À §½zÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £Àqɹ E£ÉßãÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ MAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ; CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÉÄÃjPÀ£ï vÀªÀÄä EzÀQÌzÀÝ0vÉ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É.

DPÉUÉ vÁ£Éà vÁ½ PÀlÄÖvÁÛ£É. d£ÀPÉÌ ªÀiËqsÀåzÀ «gÀÄzÀÞ ¨sÁµÀt ©VAiÀÄÄvÁÛ£É. CµÀÖPÉÌà ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÀ CPÀÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ PÁl ±ÀÄgÀÄ ºÀaÑPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ D ¥Áæ0vÀåzÀ PÀÄSÁåvÀ ªÀÄ0vÀæªÁ¢AiÀÄÆ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛ£É. vÉ®ÄV£À d£À¦æAiÀÄ «®£ï gÁ«ÄgÉrØAiÉÄà E°è ªÀÄ0vÀæªÁ¢. DvÀ¤UÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÅgÁvÀ£À f¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. »0zÉ ªÁªÀiÁZÁgÀPÉÌ0zÀÄ ªÀÄUÀĪÉÇ0zÀ£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ CzÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢AiÀÄ ªÉÄïÉà vÀ¥À¹ìUÉ PÀÆwzÀÝ ªÀÄ0vÀæªÁ¢ gÁ«ÄgÉrØAiÀÄ£ÀÄß ¸Ë0zÀAiÀÄð¼Éà ¥ÉÇðøÀjUÉ »rzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É.

vÀ£ÀߣÀÄß eÉÊ°UÉ ºÁQ¹zÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉÆ0ZÀÄ ºÁQzÀÝ ªÀÄ0vÀæªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÀÖ CPÀÌ ¸ÉÃjPÉÆ0qÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÁlQ̽AiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà zÉêÀvÉ CªÉÆäÃgÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ M°¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÉÆäÃgÀÄ ªÀÄUÀĪÉÇ0zÀgÀ gÀÆ¥À zsÀj¹ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà £É¯ÉUÉÆ0rgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ0vÀæªÁ¢UÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV UÀ0qÀ ªÀÄvÉÛ CªÉÄÃjPÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÁÛ£É. DvÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀĪÀÅzÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ0vÀæªÁ¢AiÀÄ ºÀÄ£ÁßgÀ.

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer