Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
jPÁëªÉÇÃqÀÄ ±ÀÆn0Uï£À°è £ÀUÁä UÀªÀð¨sÀ0UÀªÀÄÄ!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

"CªÉÆäÃgÀÄ" ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¨sÁUÀåzÀ ¨ÁV®£Éßà vÉgÉ¢vÀÄÛ ¤d. DzÀgÉ CzÀ£É߯Áè PÀuÁÚgÉ PÀ0qÀÄ ¸À0vÉÆõÀ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ vÀ0zÉAiÉÄà §zÀÄQgÀ°®è! ¸ÀºÀdªÉ0§0vÉ vÀ0zÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ CtÚ CªÀÄgï£Áxï §0zÀÄ ¤0wzÀÝ. DvÀ vÁ£Éà E£ÉßãÀÄ? vÀ0VAiÀÄ GqÀÄUÉ J0xÀ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ avÀæzÀ°è £Àn¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ £Àn¸ÀPÀÆqÀzÀÄ, AiÀiÁgÉÆ0¢UÉ JµÀÄÖ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ZÉ£Àß, ¸À0¨sÁªÀ£É J¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ....... J®èªÀ£ÀÆß ¤zsÀðj¸ÀÄwÛzÀÝ. DPÉAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ. vÀ0VAiÀÄ G¸Á§jUÉ0zÉà vÀ£ÀUÉ ¨É0UÀ¼ÀÆj£À°èzÀÝ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉ¢zÀÝ.

1996 ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À §tÚzÀ §zÀÄQ£À ¸ÀĪÀtð AiÀÄÄUÀªÁ¬ÄvÀÄ. C°è0zÁZÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À vÀ£ÀPÀzÀ DPÉAiÀÄ PÁ¯ï²Ãmï ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð vÉ®ÄUÀgÀ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄVAiÀÄ0vÁVzÀݼÀÄ. DPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ, ªÀvÀð£É AiÀiÁªÀÅzÀÆ M§â £ÀnAiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ0wgÀ°®è. «ÄPÉÌ®è £ÀnAiÀÄgÀ0vÉ DPÉ ©0zÁ¸ï GqÀÄUÉ vÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆ0¢UÀÆ CUÀvÀå «ÄÃj ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°®è. ¸À®ÄUɬÄ0zÀ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀ°®è. AiÀiÁgÉà ¥ÀvÀæPÀvÀð JzÀÄgÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÁ©nÖ ºÀgÀlÄwÛgÀ°®è. ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀÆvÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀÄwÛzÀݼÀÄ. ©lÖgÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀÆwgÀÄwÛzÀݼÀÄ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ «µï ªÀiÁrzÀgÀµÉÖà ¥ÀæwAiÀiÁV vÁ£ÀÆ «µï ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀµÉÖÃ. CzÀ£Éßà PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄgÀºÀ0PÁgÀ J0zÀÄPÉÆ0qÀgÀÄ.

CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÉ®ÄV£À ªÉÄUÁ¸ÁÖgï agÀ0fëAiÀÄ "jPÁëªÉÇÃqÀÄ" avÀæPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀݼÀÄ. CzÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèVvÀÄÛ. jPÁëªÉÇÃqÀÄ avÀæzÀ E§âgÀÄ »ÃgÉÆìģïUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ »gÉÆìģï D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà DPÉ vÀ«Ä¼ÀÄ - vÉ®ÄV£À mÁ¥ï »ÃgÉÆìģï. ªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è d0§zÀ PÉÆý. M0zÉà ¸Émï£À°è eÉÆvÉeÉÆvÉUÉà £Àn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð vÀ£Àß ªÀÄÄ0zÉ AiÀiÁªÀ dÄdÄ© J0§0vÉ gÀĨÁ§Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð JzÀÄjUÉà ¤0wzÀÝgÀÆ vÀ£ÀUÀzÀÄ ¯ÉPÀÌQÌ®èªÉãÉÆà J0§0wgÀÄwÛzÀݼÀÄ.

£ÀUÁä ¢üªÀiÁQUÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸ÉÆ¥ÀÅöà ºÁPÀ°®è. "¤£Àß zÉÆqÀعÛPÉAiÉÄäzÀÝgÀÆ ¤£Àß ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁvÀæ" J0§0wzÀÄÝ©lÖ¼ÀÄ. "PÁågÉÃ" J£Àß°®è. DªÀvÀÄÛ £ÀUÁä ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ0vÉ JzÀÄgÉÃlÄ PÉÆlÖ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À §UÉÎ Erà ±ÀÆn0Uï vÀ0qÀ "±ÁºÀ¨sÁ¸ï" J0¢vÀÄÛ! ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°èzÀݵÀÆÖ ¢£À ¸Ë0zÀAiÀÄð vÀ0VzÀÄÝ §0eÁgï »¯ïì KjAiÀiÁzÀ "¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀªÀiï" J0§ ªÀiÁªÀÄÆ° PÁmÉÃeï£À°è. EzÉÆ0zÀÄ ¸ÁÖgï ºÉÆÃmÉïï DVgÀ°®è. ¸ÁzsÁgÀt Uɸïֺ˸ï. DPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® vÉ®ÄUÀÄ avÀæ "ªÀÄ£ÀªÀgÁ° ¥É½î" ±ÀÆn0Uï ªÉüÉUÉ CzÀgÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¦. J£ï. gÁªÀÄZÀ0zÀæ gÁªï ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0£À "10 B" £À0§j£À gÀƪÀiï M0zÀ£ÀÄß §ÄPï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

§ºÀıÀB ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ "10 B" £À0§j£À PÁmÉÃeï DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ CzÀȵÀÖzÀ vÁtUÀ¼É¤¹zÀݪÉÃ? CxÀªÁ CzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ ¸À0PÉÃvÀªÁVvÉÛÃ? ¸Ë0zÀAiÀÄð vÉ®ÄV£À mÁ¥ï »ÃgÉÆìģï J¤ß¹PÉÆ0qÁUÀ®Æ WÀmÁ£ÀÄWÀn ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ DPÉUÉ ¥À0ZÀvÁgÁ ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼À°è gÀƪÀiï §ÄPï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ®Æ DPÉ ªÀiÁvÀæ ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0 ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ°®è. ¥sÉʪï¸ÁÖgï£À LµÁgÁªÀĪÀ£ÀÄß £ÀAiÀĪÁVAiÉÄà wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. DPÉAiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ vÀ0zÉ, vÁ¬Ä, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀÄgÀ ºÉÆgÀvÁV ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ¥ÀæªÉñÀ«gÀ°®è. vÉ®ÄUÀÄ £ÀnAiÀiÁV DPÉAiÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÉjAiÀÄgï£À GzÀÝPÀÆÌ DPÉ ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0 ºÉÆgÀvÁV ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ eÁUÀzÀ°è vÀ0UÀ¯Éà E®è!

¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0£À PÉÃgï mÉÃPÀgï ±À0PÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀÄÄgÀ½ EªÀwÛUÀÆ ºÉüÀĪÀÅzÉãÀÄ UÉÆvÉÛÃ? DPÉ £ÀªÀÄUÀÆ vÀ0VAiÉÄ. PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ ±ÁSÁºÁgÀzÀ ºÉÆgÀvÁV ªÀÄvÉÆÛ0zÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ®è. ¨Éïï¥ÀÅj C0zÉæ DPÉUÉ ¥À0ZÀ¥Áæt. PÉýzÁUÀ¯É®è vÀj¹ PÉÆqÀÄwÛ¢é. ¢£ÀPÉÌ PÀ¤µÀ× LªÀvÀÄÛ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¥ÀvÀæUÀ½gÀÄwÛzÀݪÀÅ. "¸Ë0zÀAiÀÄð, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï" J0zÀÄ §gÉzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ, ¥ÉÇøïÖªÀiÁå£ï E°èUÉà vÀ0zÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ. C©üªÀiÁ¤UÀ½0zÀ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¥sóÉÇãï PÁ¯ïì EgÀÄwÛvÀÄÛ. M0zÉÆà JgÀqÉÆà PÀgÉUÀ½UÀµÉÖà GvÀÛj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. AiÀiÁgÉÆ0¢UÀÆ ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ ºÀgÀmÉ PÉÆZÀÄÑwÛgÀ°®è. DPÉAiÀÄ ®PÀëtªÉà ºÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ß¸ÀĪÀ0wvÀÄÛ. J®ègÀÆ UËgÀ«¸ÀĪÀ0wvÀÄÛ! EzÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄpÃgÀ0£À ¢£ÀZÀj.

1997 gÀ ºÉÆwÛUÉ®è ¸Ë0zÀAiÀÄð CzɵÀÄÖ ©fAiÀiÁV©lÖ¼É0zÀgÉ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¸À0fêÀAiÀÄå ¥ÁQð£À°è "N¹ £Á ªÀÄgÀzÀ®Ä" J0§ avÀæzÀ ±ÀÆn0Uï £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß ªÀÄÄwÛPÉÆ0qÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ »0qÉÆ0zÀÄ "K«ÄÃ.... ¤ªÀiÁð¥ÀPÀjUÉ vÀÄ0¨Á PÁl PÉÆrÛÃgÀ0vÀ¯Áè?" J0zÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±Éß ºÁQvÀÄÛ. F WÀl£É¬Ä0zÁV ¸Ë0zÀAiÀÄð PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. PÁ¯ï²Ãmï ¹UÀzÉà ºÀvÁ±ÀgÁzÀ D0zsÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ UÀÄ0¥ÉÇ0zÀÄ F PÀÈvÀåzÀ »0¢vÀÄÛ. CzÀÄ DPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀåªÀ¹ÜvÀ C¥À¥ÀæZÁgÀQ̽¢vÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÉÃeÉÆêÀzsÉUÉ0zÉà PÀÄë®èPÀ UÁ¹¥ïUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄwÛvÀÄÛ.

CzÀÆ J0xÁ UÁ¹¥Éà0zÀgÉ EµÀÖgÀ¯Éèà £Àl dUÀ¥Àw ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ! ªÀÄvÉÆۧ⠣Àl ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï eÉÆvÉ FPÉUÉ C¥sÉÃgï EzÉ! vÉ®ÄV£À »ÃgÉÆà ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä DPÉUÉ0vÀ¯Éà ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è M0zÀÄ ¥sóÁè÷åmï Rjâ¹ PÉÆnÖzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ J£ï. n. Dgï. ªÀÄUÀ £À0zÀªÀÄÆj ¨Á®PÀȵÀÚ£À eÉÆvÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð ±ÀÆn0UïUÉ PÉÊPÉÆlÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÁݼÉ!

vÉ®ÄV£À ¹¤ªÀiÁ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ ªÀĸÁ¯É ¨Égɹ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. AiÀiÁgÉÆà gÉÆPÀ̸ÀÜ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÉƧâ J¯ÉÆèà E0xÀ UÁ½ ¸ÀÄ¢Ý vÀÆj©lÖ£É0zÀgÉ PÀëtªÀiÁvÀæzÀ°è CzÀÄ ºÀ©â ©qÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁ¸ÀÛªÀªÉãÉ0zÀgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð AiÀiÁªÉǧ⠤ªÀiÁð¥ÀPÀ£À£ÀÆß ¸ÀvÁ¬Ä¹gÀ°®è. 1996 gÀ CPÉÆÖçgï¤0zÀ 1997 gÀ ªÀiÁZïð vÀ£ÀPÀ C0zÀgÉ PÉêÀ® DgÀÄ w0UÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è DPÉ DgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR avÀæUÀ½UÉ PÁ¯ï²Ãmï PÉÆnÖzÀݼÀÄ.

CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀiÁ DAiÀÄ£À §0UÁgÀ0 avÀæPÉÌ gÁd±ÉÃRgï »ÃgÉÆÃ. vÀ«Ä½£À ¸ÀÆ¥Àgï¸ÁÖgï gÀd¤PÁ0vï eÉÆvÉ DPÉ CgÀÄuÁZÀ®0£À°è £Àn¹zÀݼÀÄ. N¹ £Á ªÀÄgÀzÀÄ®Ä, DgÀÄ0zsÀw, vÁgÀPÀgÁªÀÄÄqÀÄ, zÉÆ0UÁl ªÀÄÄ0vÁzÀ avÀæUÀ¼É®èªÀÇ zÉÆqÀØ §eÉnÖ£À ºÉ¸ÀgÁ0vÀ »ÃgÉÆÃUÀ¼À avÀæUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. F ¥ÉÊQ vÁgÀPÀgÁªÀÄÄqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆ0UÁlzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ PÁ¯ï²Ãmï E®è J0zÀÄ CzɵÉÖà ¤gÁPÀj¹zÀÝgÀÆ, "E®è ¤ªÀÄUÉ CzÁåªÀvÀÄÛ ¦üæà DUÀÄvÀÛzÉÆà DªÀwÛUÉà §0zÀÄ ±ÀÆn0Uï ªÀiÁrPÉÆr. zÀAiÀÄ«lÄÖ E¯Áè C£ÀߨÉÃr" J0zÀÄ PÁ°UÉ ©zÀÄÝ PÁ¯ï²Ãmï ¥ÀqÀPÉÆ0rzÀÝgÀÄ. ¢£ÀzÀ E¥ÀàvÁß®ÄÌ UÀ0mÉAiÉÄ0§ÄzÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ PÀëtzÀ0vÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. F ªÀÄzsÉå "ªÀiÁ DAiÀÄ£À §0UÁgÀ0" ±ÀÆn0Uï ZÀ0qÀªÀiÁgÀÄvÀ¢0zÁV ªÁgÀUÀlÖ¯Éà ªÀÄÄ0zÀPÉÌ ºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀjvÀÆV¸À®Ä ºÉÆÃV ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À Erà ªÉüÁ¥ÀnÖ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆ0rvÀÄÛ.

EzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸ÀvÁ¬Ä¹gÀ°®è. DzÀgÉ PÁ¯ï²Ãmï E®è J0zÀÄ UÉÆwÛzÀÆÝ zÀÄ0¨Á®Ä ©zÀÝ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀjzÀÝgÀ®è; ±ÀÄgÀÄ«£À°è DAiÀÄÄÛ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀvÀÄÛ mÉÊ0 DUÀÄvÉÆÛà DUÀ §0zÀÄ ±ÀÆn0Uï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ J£ÀÄßwÛzÀݪÀgÀÄ PÀæªÉÄÃt vÀªÀÄä ªÀgÀ¸É §zÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃgÉ avÀæUÀ½UÉ PÉÆnÖzÀÝ PÁ¯ï²Ãmï CªÀ¢üAiÀÄ®Æè §¤ß J0zÀÄ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð £Àn¹zÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼É®èªÀÇ »mï DV ©qÀÄvÀÛªÉ. DPÉUÉ zÉë "CªÉÆäÃgÀÄ" PÀȥɬÄzÉ, DPÉ ®QÌøÁÖgï; EvÁå¢ ªÀiËqsÀåªÉÇ0zÀÄ vÉ®ÄUÀÄ avÀægÀ0UÀzÀ°è ºÀ©âvÀÄÛ.

AiÀiÁªÀvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÀݼÉÆà E0xÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ ¹nÖUÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁdPÁgÀtÂUÀ½0zÀ ¥sóÉÇÃ£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ »rzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁPÀĪÀ vÀ£ÀPÀ, ¹¤ªÀiÁ ªÀgÀ¢UÁgÀjUÉ ºÉý¹ UÁ¹¥ï ºÀ©â¸ÀĪÀÅzÀgÀ vÀ£ÀPÀ, D0zsÀæ ¦ü¯ïä bÉÃ0§jUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ E0xÀ PÁlUÀ½gÀÄwÛzÀݪÀÅ. CµÀÖPÀÆÌ vÉ®ÄUÀÄ £Àl dUÀ¥Àw ¨Á§Ä eÉÆvÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ C¥sÉÃgï EvÀÄÛ J0§ÄzÁzÀgÀÆ JµÀÄÖ ¤d?

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer