Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï£À vÀgÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ J£ï. n. Dgï. ªÀÄUÀ£À V«ÄPï!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

UÁ¹¥ï J0§ÄzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÉƼÉî¬ÄzÀÝ0vÉ. AiÀiÁgÉà »ÃgÉÆìģï M§â£Éà »ÃgÉÆà eÉÆvÉ ¸Á®Ä¸Á®Ä avÀæUÀ¼À°è £Àn¸ÀvÉÆqÀVzÀ¼É0zÀgÉ ºÉÃUÉ CzÀÄ d£À¦æAiÀÄ eÉÆÃr J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉÆà ºÁUÉà UÁ¹¥ï ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ±ÀÆn0Uï ªÉÃ¼É »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï »ÃgÉÆà eÉÆvÉ PÀÄ0vÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌà ¸À0§0zsÀ PÀnÖ©qÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛvÀÄÛ. ±ÀÄgÀÄ«¤0zÀ®Æ F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ JZÀÑgÀ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ eÉÆvÉUÉà EgÀÄwÛzÀÝ vÁ¬Ä ªÀÄ0dļÁ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀtÚ°è PÀtÂÚlÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀ0zÉ ¸ÀvÀÛ £À0vÀgÀªÀÇ CtÚ CªÀÄgï£Áxï vÀ£Àß ¨É0UÀ¼ÀÆj£À PÉ®¸ÀªÀ£Éßà vÉÆgÉzÀÄ vÀ0VAiÀÄ gÉÃSÁgÉòTUÉ ¤0wzÀÝ.

UÁ¹¥ï «gÀÄzÀÞ DPÉAiÀÄ PÀÄlÄ0§ J0xÁ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹vÉÛ0zÀgÉ; ±ÀÆn0Uï CzɯÉèà EzÀÝgÀÆ vÁ¬ÄAiÉÄà CrUÉ ªÀiÁr vÀgÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄnÃgÀ0£À ºÉÆgÀvÁV E£Éß®Æè vÀ0UÀÄwÛgÀ°®è. C°èUÉ CtÚ, CwÛUÉ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÀæªÉñÀ«gÀ°®è. PÁ¯ï¶Ãmï PÉüÀĪÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ, ±ÀÆn0Uï «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀgÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉAiÀÄĪÀªÀgÉäzÀÝgÀÆ CtÚ CªÀÄgï£Áxï eÉÆvÉUÉà ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸Àé0vÀPÉÆÌ0zÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sóÉÇãï PÀÆqÀ ElÄÖPÉÆ0rgÀ°®è.

¥Àæ±Á0vÀ PÀÄnÃgÀ0£À°è DPÉ vÀ0VzÀÝ gÀÆ«Ä£À zÀÆgÀªÁt ¸À0SÉå ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛgÀ°®è. EµÉÖ¯Áè JZÀÑgÀ ªÀ»¹zÁÝUÀÆå CzÀÄ ºÉÃUÉÆà UÁ¹¥ï ºÀÄnÖ©qÀÄwÛvÀÄÛ. dUÀ¥Àw¨Á§Ä«UÀÆ ªÀÄÄ£Àß DPÉAiÀÄ vÀ0zÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä eÉÆvÉ PÀvÉ PÀnÖ PÉ® ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ §gÉzÀgÀÄ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï eÉÆvÉ ¸À0§0zsÀ PÀ°à¹ UÁ¹¥ï ºÀ©â¹zÀÝgÀÄ!

¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï eÉÆvÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð £Àn¹zÀÄÝ PÉêÀ® JgÀqÉà JgÀqÀÄ vÉ®ÄUÀÄ avÀæUÀ¼À°è. D ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÉÇÃ°Ã¸ï ¸ÉÆÖÃj vÉ®ÄVUÉ qÀ¨ï DV ¸ÀÆ¥Àgï »mï DVvÀÄÛ. CzÉà eÉÆõï£À°è EzÀݧzÀÝ zÀÄqÀØ£É߯Áè MlÄÖUÀÆr¹ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï vÀ£ÀßzÉà ¤ªÀiÁðtzÀ F±Àégï C¯Áè J0§ avÀæPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀÝ. CzÀPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼Éà »gÉÆìģï DV©lÖgÉ vÀ£Àß ¸ÁÖgï ªÁå®Æå E£ÀÆß ºÉZÀÄÑvÀÛzÉAiÉÄ0§ÄzÀÄ DvÀ£À ¨sÀæªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ.

CzÀPÉÌ0zÀÄ PÁr¨ÉÃr PÁ¯ï¶Ãmï ¥ÀqÀPÉÆ0rzÀÝ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° ¸À0¨sÁªÀ£ÉV0vÀ®Æ LzÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ ºÉaÑUÉ PÉÆnÖzÀÝ. CzÀÄ DPÉ DvÀ£ÀPÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ Cwà ºÉaÑ£À ¸À0¨sÁªÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. D PÁgÀtPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð vÀ£Àß ©qÀÄ«®èzÀ PÁ¯ï¶Ãmï ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ «±ÉõÀªÁV ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ §0zÀÄ F±Àégï C¯Áè ±ÀÆn0Uï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgïVgÉÆà ºÉ¸Àj£À PÁgÀtPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð DvÀ£À §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÉÜ ªÀ»¹zÁݼÉ0zÀÄ ¥ÀÅPÁgÁ¬ÄvÀÄ. PÀæªÉÄÃt E§âgÀÆ "CAiÀÄågï" eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁzÁÝj0zÀ DwäÃAiÀÄvɬÄzÉAiÉÄ0zÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÀ©âvÀÄ. F ªÀÄzsÉå ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgïUÉ PÉ® ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ "K«ÄÃ, AiÀiÁgÀ eÉÆvÉUÀÆ ªÀiÁvÁqÀzÀ ¸Ë0zÀAiÀÄ𠤪ÀÄä eÉÆvÉ CµÉÆÖ0zÀÄ PÉÆèøï DVgÁÛgÁ®è........!" C0vÀ PÉýAiÉÄà ©lÖgÀÄ.

§ºÀıÀB ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉà ªÀiÁ£ÀªÀ0vÀ £Àl£ÁVzÀÝgÀÆ E0xÀzÉÆ0zÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß R0qÁvÀÄ0qÀ R0r¸ÀÄwÛzÀÝgÉÆà K£ÉÆÃ. PÀ¤µÀÖ "C0xÁzÉÝãÀÆ E®è. CzÉÆ0zÀÄ UÁ¹¥ï ªÀiÁvÀæ" J0zÀÄ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï PÀÄZÉõÉÖ ºÉÃVvÉÛ0zÀgÉ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ PÉýzÉÝà vÀ£Àß ¸Ë¨sÁUÀåªÉãÉÆà J0§0vÉ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV £ÀPÀÄÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©lÖ! CzÀgÀxÀð ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À SÁåwAiÀÄ eÉÆvÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÆ ¸ÉÃj©lÖgÉ CzÀÄ vÀ£ÀUÉà ¯Á¨sÀ J0§ÄzÀÄ DvÀ£À ºÀÄ£ÁßgÀªÁVvÀÄÛ. CzÀj0zÀ vÀ£Àß ¸ÁÖgïªÁå®Æå ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ J0zÉà ¨sÀæ«Ä¹zÀÝ. PÉ®ªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï ¸ÀévÀB E0xÀ UÁ¹¥ïUÀ¼À£ÀÄß vÉð©qÀÄwÛzÀÝ!

"F±Àégï C¯Áè" avÀæzÀ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð eÉÆvÉ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï£À gÉƪÀiÁå0nPï ºÁrvÀÄÛ. C¢üPÀ ¸À0¨sÁªÀ£É PÉÆnÖzÀÝPÉÆÌà K£ÉÆà ¸Ë0zÀAiÀÄð CzÀgÀ°è PÉÆ0ZÀ GzÁgÀªÁVzÀݼÀÄ. C0xÀ zÀȱÀåUÀ¼À°è ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï ¨sÁªÁªÉñÀ¢0zÀ £Àn¹zÀÝ. zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ ±ÀÈ0UÁgÀªÁV ªÀÄÆr §0¢zÀݪÀÅ. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉ0zÀgÉ EµÉÖ¯Áè V«ÄPï ªÀiÁrAiÀÄÆ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï vÀ£Àß "F±Àégï C¯Áè" avÀæªÀ£ÀÄß UÉ°è¸À¯ÁUÀ°®è. CzÀÄ ClÖgï ¥sóÁè¥ï DV ºÉÆìÄvÀÄ.

¸Ë0zÀAiÀÄð - ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï C¥sÉÃgï J0§ C0vÉPÀ0vÉ EµÀÖPÉÌà ªÀÄÄVAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ EzÁV M0zÀÄ ªÀµÀðPÉÌ EzÉà eÉÆÃrAiÀÄ "C0vÀ¥ÀÅgÀ0" J0§ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ avÀæ ¸ÉmÉÖÃjvÀÄ £ÉÆÃr; EzÀÝQÌzÀÝ0vÉ E0xÀ UÁ¹¦àUÉ gÉPÉÌ¥ÀÅPÀÌ §°vÀÄ ©lÖªÀÅ. "C0vÀ¥ÀÅgÀ0" £À®Æè C0xÀzÉÝà ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ gÉƪÀiÁå0nPï ¸Á0Uï EvÀÄÛ. "C¸À¯ÉÃ«Ä UÀÄgÀÄÛ gÁzÀÄ£Á PÀ¼Àî¯ÉÆä £ÀĪÀÅöé0mÉ.......!" "£À£Àß PÀtÚ°è ¤Ã¤zÀÝgÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ PÁtzÀÄ" J0§ÄzÀÄ D ¸Á°£À CxÀðªÁVvÀÄÛ. "C0vÀ¥ÀÅgÀ0" ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ¸ÁzsÁgÀtªÁV NrvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð - ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï eÉÆÃrAiÀÄ D AiÀÄÄUÀ¼ÀVÃvÉAiÀÄ §UÉÎ vÉ®ÄV£À ¹¤ªÀiÁ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ CxÀð PÀ°à¹ §gÉzÀªÀÅ. EzÀj0zÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð «¥ÀjÃvÀ DvÀ0PÀQÌÃqÁzÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ0zÀÆ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgïUÉ DPÉ PÁ¯ï ¶Ãmï PÉÆqÀ°®è.

E0xÀ ªÀzÀ0wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï ºÀ©â¸ÀÄwÛzÁÝ£É0§ÄzÀÄ DPÉUÉ UÉÆvÁÛVvÀÄÛ. EzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ UÁ¹¦àUÉ §°AiÀiÁzÀ¼ÀÄ. CzÀÄ D0zsÀæzÀ ¥ÀæªÀvÀðPÀ J£ï. n. Dgï. ¥ÀÅvÀæ £À0zÀªÀÄÆj ¨Á®PÀȵÀÚ£À eÉÆvÉ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÀ©â¹zÀ gÀƪÀÄgï. DZÀ0l UÉÆæ£ÁxÀ J0§ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ E§âgÀzÀÆ PÁ¯ï¶Ãmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ «±ÁR¥ÀlÖtªÀiï£À°è ±ÀÆn0Uï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀÝQÌzÀÝ0vÉ £À0zÀªÀÄÆj ¨Á®PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ! D PÁgÀtPÉÌ ±ÀÆn0Uï JgÀqÀÄ ¢£À gÀzÁݬÄvÀÄ!!! C0xÁ J£ï. n. Dgï. ªÀÄUÀ£Éà §®ªÀ0vÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛ¼Á? J0§xÀðzÀ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ §gÉzÀªÀÅ.

ºÁUÉ §gÉzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÁåªÀŪÀÇ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À®è. QüÀÄ C©ügÀÄaAiÀÄ PÀ«Ää ¥Àæ¸ÁgÀzÀ CUÀÎzÀ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀªÀÅ. £À0zÀªÀÄÆj ¨Á®PÀȵÀÚ£À eÉÆvÉ F »0zÉ «dAiÀıÁ0wAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¹ PÀvÉ PÀnÖ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. ¨Á®PÀȵÀÚ vÉ®ÄV£À ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgïUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â£ÁzÀÆæ agÀ0fë £ÁUÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉ0PÀmÉñïgÀ0vÉ ªÁå®Æå G¼ÀîªÀ£À®è. ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦AiÉÄãÀ®è. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà DvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ. E0xÀzÀÝgÀ°è DvÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À eÉÆvÉ CeÁÕvÀªÁV PÁ® PÀ¼ÉzÀ J0§ÄzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ M¥ÀÅöàªÀ0wgÀ°®è.

C¸À° ¸À0UÀwAiÉÄãÉ0zÀgÉ «±ÁR¥ÀlÖtªÀiï£À ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉnÖvÀÄÛ. EzÀÝQÌzÀÝ0vÉ ±ÀÆn0Uï gÀzÀÄÝ¥Àr¹ ¥Àæ±Á0vÀ PÀÄnÃgÀ0UÉ §0zÀÄ ºÁ¹UÉ »rzÀ¼ÀÄ. CzÉà bÁ£ÀÄì J0zÀÄ £À0zÀªÀÄÆj ¨Á®PÀȵÀÚ «±ÁR¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ gɸÁmïð M0zÀgÀ°è eÁ° ªÀiÁrPÉÆ0rzÀÄÝ ©lÖ. C°è DvÀ£À eÉÆvÉVzÀݪÀ¼ÀÄ CzÉà avÀæzÀ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Àn! AiÀiÁgÀzÉÆà ¨Á¬Ä ZÀ¥À®PÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð §°AiÀiÁVzÀݼÀÄ. EzÁzÀ £À0vÀgÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀ£Éßà ¤°è¹©lÖ¼ÀÄ. UÁ¹¥ïUÀ¼À §UÉÎ «¥ÀjÃvÀ ¹r«ÄrUÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ.

zÀÄgÀ0vÀªÉ0zÀgÉ J£ï. n. Dgï. ªÀÄUÀ ¨Á®PÀȵÀÚ PÀÆqÀ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï vÀ0vÀæªÀ£Éßà §¼À¹zÀÝ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¥Àæ±ÉßUÉ E®è CxÀªÁ ºËzÀÄ J£ÀÄߪÀ §zÀ®Ä ªÀÄÄUÀĪÀiÁäVzÀÄÝ ©qÀÄwÛzÀÝ. CzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà CxÀð PÉÆqÀÄwÛvÀÄÛ. §ºÀıÀB ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À0xÀ ¸Àw ¸Á«wæ EªÉÄÃf£À £ÀnAiÉƧâ¼À eÉÆvÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨Á®PÀȵÀÚ PÀÆqÀ J0eÁAiÀiï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ!

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer