Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
¦Ã¥À¯ïì ªÁgï PÀzÀ£ÀªÀÇ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ avÀæªÀÇ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

1998 ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À §tÚzÀ §zÀÄQ£À ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀiÁVvÀÄÛ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà vÀ«Ä½£À°è gÀd¤ eÉÆvÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð £Àn¹zÀ "CgÀÄuÁZÀ®0" ¨sÀdðj »mÁÖVvÀÄÛ. vÉ®ÄV£À°è agÀ0fë eÉÆvÉ DPÉ £Àn¹zÀÝ "jPÁëªÁqÀÄ" ªÀÄvÀÄÛ "ZÀÆqÁ®¤ªÀÅ0¢" M0zÀgÀ ªÉÄïÉÆ0zÁV ¸É0ZÀÄj ¨Áj¹zÀݪÀÅ. CzÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ ¸ÀĪÀtðAiÀÄÄUÀ. E0xÀ UÀ½UÉAiÀįÉèà vÉ®ÄV£À ¹¤ªÀiÁ mÁå¨ï¯ÁèAiÀiïØ M0zÀÄ PÀÄZÉÆÃzÀåªÉ¸ÀVvÀÄ. CzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸À0§0zsÀ«zÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄV£À ªÉÄÃgÀÄ£Àl ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉ ¸À®ÄUɬÄ0¢gÀÄvÁÛ¼É!

ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ C0©AiÀÄ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀzÀ £Àl ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÁgÀtÂ. £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÁnPÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà £Àn¬ÄzÀÝgÀÆ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÀÄÄnÖ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀįÉèà £ÉgÉzÀ d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå ZÉõÉÖV½AiÀÄĪÀÅzÀÄ DvÀ£À ¥ÀæªÀÈwÛ. "²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå" avÀæzÀ ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À eÉÆvÉ »ÃUÉ ªÀwð¹zÀÝ. ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è PÀ¹«¹AiÀiÁVvÁÛzÀgÀÆ PÀæªÉÄÃt ¸Ë0zÀAiÀÄð CzÀPÉÌ ºÉÆ0¢PÉÆ0rzÀݼÀÄ. EµÀÖgÀ ºÉÆgÀvÁV ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä ºÉaÑ£À zÀĪÀðvÀð£ÉV½¢gÀ°®è. CzÀ£Éßà «PÀÈvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÉƧâ PÀvÉ PÀnÖ §gÉzÀÄ©lÖ!

CµÀÖPÀÆÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉ £Àn¹zÀÄÝ PÉêÀ® £Á®ÄÌ avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ. vÉ®ÄV£À ªÀÄnÖVzÀÄ PÀ«ÄäAiÉÄãÀ®è. gÁªÀÄÄqÀÄ, ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå, ¥ÉzÀÝgÁAiÀÄÄqÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±À0PÀgï; F £Á®ÄÌ avÀæUÀ¼À ¥ÉÊQ ¥ÉzÀÝgÁAiÀÄÄqÀÄ ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä«£À ¸Àé0vÀ avÀæªÁVvÀÄÛ. ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉVzÀÄÝ DwäÃAiÀÄvÉUÀÆ CxÀªÁ DvÀ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀ0 ¥ÀPÀëzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁ« J0§ PÁgÀtPÉÆÌà K£ÉÆÃ; ¸Ë0zÀAiÀÄð ¥ÉzÀÝgÁAiÀÄÄqÀÄ avÀæPÉÌ vÀ£ÀUÉ ¸À0¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ J0zÀÄ©lÖ¼ÀÄ.

ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä CzÀ£Éßà §»gÀ0UÀªÁV ºÉýPÉÆ0rzÀÝ. "F ºÀÄqÀÄV CzɵÉÖà MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÆæ ¸À0¨sÁªÀ£É vÀUÀ¼Àî®è C0vÁ¼É?" J0zÉà ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÝ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV avÀÆÛj£À°è ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä eÉÆvÉUÉà §0zÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀݼÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä ¥Àwß ¥ÁægÀ0©ü¹zÀ §mÉÖ C0UÀrAiÉÆ0zÀgÀ GzÁÏl£ÉUÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼Éà ªÀÄÄRå DPÀµÀðuÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà PÁt¹PÉÆ0qÀzÀÄÝ, «ÄPÉ̯Áè »ÃgÉÆÃUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ C0vÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¸Ë0zÀAiÀÄð, ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉ CµÉÆÖ0zÀÄ DwäÃAiÀÄvɬÄ0¢gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?

ºÁUÀ0vÀ vÉ®ÄV£À ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¹¤ mÁå¨ï¯ÁAiÀiïØ ¥Àæ±Éß ºÁQvÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð½UÉ E0xÀ PÀÄZÉõÉÖUÀ½UÉ®è ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ PÉÆqÀĪÀ CUÀvÀå«gÀ°®è.
DzÀgÉ DPÉUÉ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸À0§0zsÀ«zÉAiÉÄ0§ DgÉÆÃ¥À«vÀÛ®è; CzÀÄ PÉÆ0ZÀ UÀ0©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀªÁVvÀÄÛ. CzÀQÌzÀÝ PÁgÀtªÉà ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ ºÀvÀ ±Á¸ÀPÀ ¥ÀjmÁ® gÀ«! ¥ÀjmÁ® gÀ«Ã0zÀæ D ºÉÆwÛUÉ C¢üPÁgÀ¸ÀÜ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àæ¨sÁ« ±Á¸ÀPÀ£ÁVzÀÝ. M0zÁ£ÉÆ0zÀÄ PÁ®PÉÌ £ÀPÀì¯ÉÊmï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀgÀ¯ÉÆè§â£ÁVzÀÝ. ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ vÀ0zÉAiÉÄà ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ gÉrØ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀj0zÀ ºÀvÀ£ÁzÀ ¥ÀjmÁ® ²æÃgÁªÀÄ®Ä.

D0zsÀæzÀ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁmÁzÀ ¥Á°UÉ ¥ÀjmÁ® ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÁVvÀÄÛ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁªÀUÀqÀ vÁ®ÆèQUÉ ºÉÆ0¢PÉÆ0qÀ0vÉ EgÀĪÀ ªÉ0PÀlªÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀPÀì¯ï £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥ÉÊQ M§â. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà PÉÆ0qÀ¥À°è ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ¦Ã¥À¯ïì ªÁgï ¥ÀPÀë PÀnÖ D0zsÀæzÀ d«ÄãÁÝjPÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÀªÀÄgÀQ̽¢zÀÝgÀÄ. ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀj0zÀ ¨sÀÆ«Ä QvÀÄÛ §qÀ§UÀÎjUÉ ºÀ0ZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ ©zÀÄÝ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlPÉÌ zsÀĪÀÄÄQzÀ ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå C£À0vÀ¥ÀÅgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀPÀì¯ï £ÁAiÀÄPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁV ºÉÆ«ÄäzÀÝgÀÄ.

£ÀPÀì¯ï ¹zÁÞ0vÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ zÀĵÀÖ d«ÄãÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀzÀ£ÀQ̽zÀ ¥ÀjmÁ® ²æÃgÁªÀĮīUÀÆ C°è£À ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÉÆÃzsÀ«vÀÄÛ. ºÁUÉà ²æÃgÁªÀÄ®Ä ºÀUÉUÉ ©zÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ D ºÉÆwÛUÉ ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ ±Á¸ÀPÀ£ÁVzÀÝ PÀ£ÀߪÀÄPÀÌ® ZÉ£Áß gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸À0§0¢ü ªÀÄÄzÀÄÝ® ZÉgÀªÀÅ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ¥ÀæªÀÄÄRgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj ²æÃgÁªÀÄ®Ä eÉÆvÉUÉà EzÀÝ ¹zÀÞ¥Àà J0¨ÁvÀ£À£ÀÄß JwÛ PÀnÖ 1979 gÀ°è §¸ÉÆì0zÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ²æÃgÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ0zÀgÀÄ. ²æÃgÁªÀĮī£À E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀjmÁ® gÀ«Ã0zÀæ. ªÀÄvÉÆۧ⠥ÀjmÁ® ²æà ºÀj.

C¥Àà£À ºÀvÉåAiÀÄ «gÀÄzÀÞ f¢ÝUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀjmÁ® ²æúÀj ªÀÄvÀÄÛ gÀ« E§âgÀÆ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÁzÀgÀÄ. ±Á¸ÀPÀ ZÉ£Áß gÉrØ, DvÀ£À ¸À0§0¢ü £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ »ÃUÉ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÁßV ªÀÄÄV¸ÀÄvÀÛ §0zÀgÀÄ. F ªÀÄzsÉå ¥ÉÇðøÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀjmÁ® ²æúÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° J£ïPË0lgï£À°è UÀÄ0rlÄÖ PÉÆ0zÀgÀÄ. G½zÀªÀ£ÉƧâ£Éà ¥ÀjmÁ® gÀ«. ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è d«ÄãÁÝgÀgÀ «gÉÆâü PÀzÀ£ÀªÁVzÀÝ ºÉÆÃgÁl ¢£ÀPÀæªÉÄÃt gÉrØ - PÀªÀÄä d£Á0UÀzÀ £ÀqÀÄ«£À Factional AiÀÄÄzÀÞªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ0qÀ ¦Ã¥À¯ïì ªÁgï ¥ÀPÀë EzÀ£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fzÀÝ£ÁßV ªÀÄÄ0zÀĪÀj¸ÀzÀ0vÉ ¥ÀjmÁ® gÀ«UÉ DzÉñÀ ¤ÃrvÀÄÛ. ºÁVzÀÆÝ gÀ« ºÀvÀ ªÀÄÄzÀÝ® ZÉgÀªÀÅ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØAiÀÄ Erà PÀÄlÄ0§ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¯É0zÀÄ n. «. AiÀÄ°è ¨Á0¨ï ºÀÄzÀÄV¹ ¸ÉÆáÃn¹©nÖzÀÝ.

M§â ¸ÀÆjAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV Erà ªÀÄÄzÀÄÝ®ZÉgÀªÀÅ PÀÄlÄ0§ªÉà £Á±ÀªÁVvÀÄÛ. ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ ªÀÄÄzÀÄÝ® ZÉgÀªÀÅ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ, DvÀ£À ¥Àwß, ¸ÉƸÉ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ »ÃUÉ Erà ¸À0¸ÁgÀªÉà ¸ÉÆáÃlPÉÌ ¹®ÄQ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. §zÀÄPÀĽzÀ Erà ªÀÄÄzÀÄÝ® ZÉgÀªÀÅ ªÀ0±ÀzÀ PÀÄrAiÀÄ0wzÀݪÀ£Éà £ÁgÁAiÀÄt gÉrÝAiÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÄzÀÝ® ZÉgÀªÀÅ ¸ÀÆj! vÀ0zÉAiÀÄ ¸Á«UÉ ¥ÀæwÃPÁgÀPÁÌV ºÉÆ0ZÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝ ¸ÀÆj M0zÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛ0zÉqÉ ¥ÀjmÁ® gÀ« vÀ£ÀßzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ £ÀPÀì°ÃAiÀÄ UÀÄ0¥ÉÇ0zÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ0qÀÄ CzÀPÉÌ ROC (Re Organising Committee) J0zÀÄ ºÉ¸ÀjlÖ. PÀæªÉÄÃt vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀ0 ¥ÀPÀë ¸ÉÃj ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ ±Á¸ÀPÀ£ÁzÀ; ªÀÄÄRåªÀÄ0wæAiÀiÁVzÀÝ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ«UÉ §®UÉÊ §0l£ÁV©lÖ.

gÉrØ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÞ f¢ÝUÉ ©zÀÄÝ vÀ£ÀßzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ UÁå0Uï PÀnÖPÉÆ0rzÀÝ ¥ÀjmÁ® gÀ« 1998 gÀ ºÉÆwÛUɯÁè Erà gÁAiÀÄ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ qÁ£ï J¤ß¹PÉÆ0rzÀÝ. Erà C£À0vÀ¥ÀÅgÀ f¯ÉèAiÀÄ UÁæ£ÉÊmï, ¸ÁgÁ¬Ä, ¸ÀPÁðj PÀ0mÁæPïÖ J®èªÀ£ÀÆß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ. F ªÀÄzsÉå vÀ£Àß vÀ0zÉ £ÀPÀì¯ï CªÀÄgÀ «ÃgÀ ²æÃgÁªÀÄ®Ä §zÀÄQ£À PÀvÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ ¹¤ªÀiÁ M0zÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ GªÉÄâUÉ ¥ÀjmÁ® gÀ« ©zÀÝ, CzÀPÉÌ0zÀÄ LzÀÄ PÉÆÃnAiÀĵÀÄÖ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §0qÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÆß ºÁQzÀÝ.

D avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉà ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå!
vÀ£Àß «gÉÆâü ªÀÄÄzÀÝ® ZÉgÀªÀÅ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØAiÀÄ §zÀÄPÀĽzÀ KPÉÊPÀ ¥ÀÅvÀæ ªÀÄÄzÀÝ® ZÉgÀªÀÅ ¸ÀÆj vÀ£Àß ¥Á°UÉ AiÀĪÀÄ£ÁV §gÀÄvÁÛ£É, CzÀÆ ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå avÀæzÀ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ ¢£ÀªÉà ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ JzÀÄjUÉà ¨Á0¨ï ¸ÉÆáÃn¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D0zsÀæzÀ avÀægÀ0UÀ PÀ0qÀjAiÀÄzÀ zÀÄgÀ0vÀªÉÇ0zÀPÉÌ ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå avÀæ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ J0§ ¸ÀtÚzÉÆ0zÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄÆ ¥ÀjmÁ® gÀ«VgÀ°®è! E0xÀ «ªÁzÁ¸ÀàzÀ, gÀPÀÛgÀ0fvÀ avÀæªÉÇ0zÀgÀ°è £ÀPÀì¯ï ºÀÄvÁvÀä ²æÃgÁªÀÄ®Ä ¥ÁvÀæPÉÌ ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝ. eÉÆvÉUÉà DvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁV £Àn¸À®Ä ¸Ë0zÀAiÀÄð M¦àPÉÆ0rzÀݼÀÄ. CzÀPÉÌ0zÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ¸À0¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjmÁ® gÀ« PÉÆnÖzÀÝ. ²æÃgÁªÀÄ®Ä ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÀÄÄ0zÉAiÉÄà ªÀÄĺÀÆvÀð £ÀqÉ¢vÀÄÛ. CzÀPÉÌ0zÀÄ ªÀÄĪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀÄ0¢ vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀ0 ¨É0§°UÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼Éà RÄzÁÝV §0zÀÄ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä eÉÆvÉ ¨sÁVAiÀiÁVzÀݼÀÄ. §ºÀıÀB gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÉÆáÃn¹zÀ PÁgï ¨Á0¨ïUÉ ¹®ÄQ ¸Ë0zÀAiÀÄð PÀÆqÁ DªÀvÉÛà ºÉtªÁUÀ¨ÉÃQvÉÛãÉÆÃ! DAiÀĸÀÄì E£ÀÆß £ÉlÖVvÀÄÛ!!!

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer