Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è ¨Á0¨ï ¸ÉÆáÃl!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chithraloka.

Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

1998 gÀ ¸À¥Àà0§gï 29 £Éà vÁjÃRÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À §0eÁgÁ »¯ïì KjAiÀiÁzÀ gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÄØ ¸ÀÄÖrAiÉÆà QQÌj¢vÀÄÛ. C£ÉÃPÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉ0¥ÀÅ §tÚzÀ PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¨ÁªÀÅlUÀ½zÀݪÀÅ. PÀ«ÄäAiÉÄ0zÀgÀÆ ªÀÄĪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ªÀÄ0¢¬ÄzÀÝ PËæqÀÄ, §ºÀÄvÉÃPÀ ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀ0 ±Á¸ÀPÀ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ½0zÀ vÀÄ0© ºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÀÄ "²æÃgÁªÀÄÄ®AiÀÄå" avÀæzÀ ªÀÄĺÀÆvÀð ¸ÀªÀiÁgÀ0¨sÀ. C°è ¸Ë0zÀAiÀÄð, vÉ®ÄV£À d£À¦æAiÀÄ £Àl - ¸À0¸ÀzÀ ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä, ¤zÉðñÀPÀ J£ï. ±À0PÀgï, ¥ÀjmÁ® gÀ« ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀ0 ¥ÀPÀëzÀ C£ÉÃPÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢0zÀ NqÁrPÉÆ0rzÀÝgÀÄ.

¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀAiÀĸÁìzÀ vÁ¬ÄAiÉƧâ¼À ªÉÄÃPÀ¥ï£À°è £ÉgÉzÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ £ÀPÀì¯ï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀĪÀ zÀȱÀåªÉÇ0zÀPÉÌ PÁåªÀÄgÁ JzÀÄj¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. D0zsÀæzÀ ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄتÉà §0zÀÄ PÁè÷å¥ï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀÄĺÀÆvÀð CzÀÆÞjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. §0zÀÆPÀÄzsÁj C0UÀgÀPÀëPÀgÀ ªÀÄzsÉå ¤0wzÀÝ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¥ÀjmÁ® gÀ« ªÀÄĺÀÆvÀðPÉÌ0zÀÄ §0¢zÀݪÀjUÉ «±ÉõÀ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä PÀ0qÀPÀ0qÀªÀgÀ PÉÊPÀÄ®ÄQ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ. £ÉgÉPÀÆzÀ°£À vÁ¬Ä ¥ÁvÀæzsÁj ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¸ÀÄvÀÛ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ £ÉgÉzÀÄ CzÀÆ EzÀÆ ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ EµÀÖgÀ¯Éèà C£ÁºÀÄvÀªÉÇ0zÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉAiÉÄ0zÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀĽªÀÅ PÀÆqÀ EgÀ°®è.

£ÉgÉzÀ d£Àd0UÀĽ PÀæªÉÄÃt PÀgÀUÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. ¥ÀjmÁ® gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä E§âgÀÆ MmÉÆÖnÖUÉà ºÉÆgÀ©zÀÄÝ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ UÉÃn£À ¸À«ÄÃ¥À ¤°è¹zÀÝ fÃ¥ïªÉÇ0zÀgÀ°è PÀÆvÀgÀÄ. CzÉà fæ£À »0¨sÁUÀzÀ ¹Ãn£À°è ¸Ë0zÀAiÀÄð §0zÀÄ PÀÆgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. M0zÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀ DPÉUÉ0zÀÄ PÁzÀÄ E£ÉßãÀÄ vÀqÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J¤ß¹ ¥ÀjmÁ® gÀ« qÉæöʪÀgïUÉ fÃ¥ï Nr¸ÀĪÀ0vÉ DzÉñÀ PÉÆlÖ. fÃ¥ï ¸ÁÖmïð DUÀÄwÛzÀÝ0vÉ »0¢zÀÝ F nëAiÀÄ PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ïUÀ½zÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà M0zÀÄ ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀ« MmÉÆÖnÖUÉ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß awæÃPÀj¹PÉƼÀî¯É0zÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎ §0vÀÄ CµÉÖÃ!

¥ÀjmÁ® gÀ«¬ÄzÀÝ fæUÉ E¥ÀàvÀÄÛ CrUÀ¼ÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°è ¤0wzÀÝ D ¤UÀÆqsÀ ¦üAiÉÄmï PÁgÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ¸À¢Ý£ÉÆ0¢UÉ ¸ÉÆáÃn¹ ©nÖvÀÄ! K£ÁUÀÄwÛzÉ J0zÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà C£ÁºÀÄvÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¥ÀjmÁ® gÀ«¬ÄzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß UÀÄj ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ ¸ÉÆáÃlPÀ PÁgÀÄ F n. «. AiÀÄ £Á®égÀÄ PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆ0rvÀÄÛ. ¥ÀjmÁ® gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä PÀÆzÀ¯É¼ÉAiÀÄ°è §ZÁªÁVzÀÝgÀÄ. CzÉà fæ£À°è ¸Ë0zÀAiÀÄð PÀÆqÀ EgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DPÉ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀ vÀqÀªÁV §0¢zÀݼÀÄ. ¥ÀjmÁ® gÀ«UÉ §zÀ¯ÁV F n. «. AiÀÄ PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ïUÀ½zÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÉÆáÃlPÉÌ ¹®ÄQvÀÄÛ. ¸ÉÆáÃlzÀ ©üÃPÀgÀvÉ ºÉÃVvÉÛ0zÀgÉ czÀæUÉÆ0qÀ PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ïUÀ¼À zÉúÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Éè0zÀgÀ°è ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀݪÀÅ. E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ0¢ UÀ0©üÃgÀªÁV UÁAiÀÄUÉÆ0rzÀÝgÀÄ. gÀPÀÛ J¯Éè0zÀgÀ°è ZɯÁèrvÀÄÛ.

CµÀÖgÀ¯Éèà ¸ÉÆáÃlzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«¹zÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð J0xÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕ ªÉÄgÉzÀ¼É0zÀgÉ vÁ£Éà ¤0vÀÄ UÁAiÀÄUÉÆ0qÀªÀgÀ£ÀÄß ¸À0vÉʸÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÉÆáÃlzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ fæ£À ªÀÄÄ0¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¥ÀjmÁ® gÀ«UÀÆ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÝ gÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÁëvï ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄتÉà §0zÀÄ DgÉÊPÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸Ë0zÀAiÀÄð CzÀȵÀÖªÀ±Ávï §ZÁªÁVzÀݼÀÄ. ¨Á0¨ï ElÄÖ ¸ÉÆáÃn¹zÀÄÝ ªÀÄÄzÀÝ® ZÉgÀªÀÅ ¸ÀÆj. DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀ0qÀzÀ «gÀÄzÀÞ Erà vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀ0 ¸ÀPÁðgÀªÉà ªÀÄÄgÀÄPÉÆ0qÀÄ ©¢ÝvÀÄÛ. ¸ÀÆj D£À0vÀgÀ avÀæzÀÄUÀðzÀ°è ¹QÌ ©zÀÝ. DvÀ¤UÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉëAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ DvÀ PÁgï ¨Á0¨ï ElÄÖ ¸ÉÆáÃn¹zÀÄÝ Erà ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå avÀæªÀµÉÖà C®è, D avÀæzÀ £ÁAiÀÄQ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ªÀbÀð¹ìUÀÆ ªÀĹ §½¢vÀÄÛ.

¸Ë0zÀAiÀÄð £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ¨É0§°¸ÀÄwÛzÁݼÉ0zÀÄ mÁå¨ÉÆïÁèAiÀiïØ M0zÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀwæPÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ ±Á¸ÀPÀ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄAiÀÄ0vÉ awæ¹ §gÉ¢vÀÄÛ. ªÁ¸ÀÛªÀªÉ0zÀgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð NªÀð £ÀnAiÀiÁUÀµÉÖà ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå avÀæzÀ°è £Àn¹zÀݼÀÄ. D0zsÀæzÀ «±ÉõÀªÉ0zÀgÉ gÁAiÀÄ®¹ÃªÉÄAiÀÄ Factional PÀzÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀ0vÉ, C°è£À ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀ fzÁÝf¢ÝAiÀÄ PÀÄjvÀ0vÉ F vÀ£ÀPÀ C£ÉÃPÀ avÀæUÀ¼ÀÄ §0¢ªÉ. ¨Á®PÀȵÀÚ C©ü£ÀAiÀÄzÀ "¸ÀªÀÄgÀ¹0ºÀgÉrØ", "£ÀgÀ¹0ºÀ £ÁAiÀÄÄqÀÄ", "ZÀ£ÀßPÉñÀªÀgÉrØ", dÆå. J£ï. n. Dgï. £À "D¢" ªÀÄvÀÄÛ "¹0ºÁ¢æ", agÀ0fë £Àn¹zÀ "E0zÀæ" ªÀÄÄ0vÁzÀ avÀæUÀ¼É®èªÀÇ F xÀgÀzÀ ¥sÁåPÀë£À¯ï ªÁgïUÉ ¸À0§0¢ü¹zÀ avÀæUÀ¼ÉÃ.

EªÀÅ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀ fzÁÝf¢ÝAiÀÄ avÀæUÀ¼ÁzÀgÉ EµÉÖà ¸À0SÉåAiÀÄ°è £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ avÀæUÀ¼ÀÆ §0¢ªÉ. «dAiÀıÁ0w C©ü£ÀAiÀÄzÀ ¸ÀÆ¥Àgï »mï avÀæ "M¸ÉAiÀiï gÁªÀÄÄ®ªÀÄä" C£ÀÄß vÉ®0UÁt ¥Áæ0vÀåzÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÉà ¤µÉâü¹vÀÄÛ. "JgÀæ ¸ÉÊ£Àå0", "¯Á¯ï¸À¯ÁªÀiï", "JgÀæ ªÀÄ0zÁgÀ0", "¸ÀĪÀÄPÀÌ - ¸ÁgÀPÀÌ" - »ÃUÉ £ÀPÀì¯ï CªÀÄgÀ«ÃgÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À PÀÄjvÀ0vÉ §0zÀ avÀæUÀ¼É®èªÀÇ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVªÉ. E0xÀ avÀæUÀ¼À PÀxÉ JµÉÆÖà CµÀÄÖ ©lÖgÉ CªÀÅUÀ¼À°è £Àn¹zÀ £ÀlgÁågÀÆ «ªÁzÀPÉÌ ¹®ÄQgÀ°®è. DzÀgÉ "²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå" avÀæ ºÁUÀ®è. CzÀÄ £ÀPÀì¯ï ºÀÄvÁvÀä ¥ÀjmÁ® ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀÄjvÀ avÀæ J0§ÄzÀÄ M0zÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÄÝ CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ ¥É£ÀÄPÉÆ0qÀzÀ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀ0 ±Á¸ÀPÀ ¥ÀjmÁ® gÀ«!

avÀæzÀ ªÀÄĺÀÆvÀðPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯Éà C£ÉÃPÀgÀÄ "E0xÀ avÀæzÀ°è £Àn¸À¨ÉÃqÀ. CzÀj0zÀ ¤£ÀUÉà C¥ÁAiÀÄ" J0zÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß JZÀÑj¹zÀÝgÀÄ. ¨ÉzÀjPÉ ¥sóÉÇãï PÀgÉUÀ¼ÀÆ §0¢zÀݪÀÅ. ¸Ë0zÀAiÀÄð EzÁåªÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÉÆ¥ÀÅöà ºÁPÀ°®è. C£À0vÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ±ÀÆn0Uï EzÁÝUÀ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà vÀ0UÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¥ÀjmÁ® ²æÃgÁªÀÄ®Ä CªÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ ¥ÁªÀUÀqsÀzÀ UÀrAiÀÄ ªÉ0PÀmÁ¥ÀÅgÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ®Ä ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ JzÀÄjUÉà ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¥Éæ¸ï«ÄÃmï EvÀÄÛ. DªÀvÀÄÛ ªÉÆúÀ£ï ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ¸Ë0zÀAiÀÄð PÀÆvÀÄ ¥ÀjmÁ® gÀ«AiÀÄ Cwy ¸ÀvÁÌgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆUÀ½zÀݼÀÄ.

EzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÉ0§0vÉ EzÁV JgÀqÀÄ w0UÀ½UÉ ¥ÀjmÁ® gÀ« ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ. vÁ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå avÀæzÀ £À0vÀgÀ ªÀÄvÉÛ0zÁzÀgÀÆ ¹¤ªÀiÁ C0xÀ ªÀiÁrzÀgÉ D avÀæPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼Éà £ÁAiÀÄQAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É! EzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÉ®ÄV£À £À0§gï M£ï J0§ ¹¤ªÀiÁ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¸À0zÀ±Àð£À ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð "CªÉÆäÃgÀÄ" avÀæzÀ £À0vÀgÀ vÁ£ÀÄ £Àn¹zÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ avÀæªÉ0zÀgÉ CzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄå" J0zÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀݼÀÄ.

"²æÃgÁªÀÄ®AiÀÄågÀ0xÀ M0zÀÄ GvÀÛªÀÄ avÀæzÀ°è £Àn¹zÀ ºÉªÉÄä £À£ÀVzÉ, F avÀæzÀ°è £À£ÀßzÀÄ ¢é¥ÁvÀæ. vÀ0zÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ E§âjUÀÆ £Á£Éà £ÁAiÀÄQ. C£À0vÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ±ÀÆn0Uï EzÀݵÀÆÖ ¢£À ¥ÀjmÁ® gÀ« J0xÁ ¸ÀvÁÌgÀ PÉÆlÖgÉ0zÀgÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ±ÀÆn0Uï ªÀÄÄV¬ÄvÁ J0zÉà UÉÆvÁÛUÀ°®è. ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå £Àn¹zÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÉAiÀÄ®è; CzÀÄ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ¯Éèà C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ..........!" ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À F xÀgÀzÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞvÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÀݪÀÅ.

NªÀð PÀ¯Á«zÉAiÀiÁUÀµÉÖà DPÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®AiÀÄå avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀݼÀÄ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß PÉ® ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ C¥ÁxÀð PÀ°à¹ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ¸Ë0zÀAiÀÄð "¥ÉæêÀÄPÀÄ ¸ÁéUÀvÀ0", ²æÃPÁ0vï eÉÆvÉ "vÁgÀPÀ gÁªÀÄÄqÀÄ", ¸ÀĪÀÄ£ï eÉÆvÉ "N¹ £ÁªÀÄgÀgÀ¯Á", ªÉ0PÀmÉñï eÉÆvÉ "dAiÀÄ0 ªÀÄ£ÀzÉÃgÁ", «¤Ãvï£ÉÆ0¢UÉ "DgÉÆÃ¥Áæt0", ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgï eÉÆvÉ "F±Àégï C¯Áè", vÀ«Ä½£À°è gÀd¤ eÉÆvÉ "CgÀÄuÁZÀ®0", agÀ0fëAiÉÆ0¢UÉ "jPÁëªÁqÀÄ", - »ÃUÉ vÉ®ÄV£À ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÁÖgï eÉÆvÉUÀÆ £Àn¹ ¸ÉÊ J¤ß¹PÉÆ0rzÀݼÀÄ.

F ¥ÉÊQ dUÀ¥Àw ¨Á§Ä eÉÆvÉ DPÉ £Àn¹zÀÄÝ "¸ÀzÀÄÝPÀÄ ¥ÉÇÃzÁ0" ªÀÄvÀÄÛ "zÉÆ0UÁl" J0§ JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ. dUÀ¥Àw ¨Á§Ä vÉ®ÄV£À CvÀå0vÀ d£À¦æAiÀÄ £ÀlgÀ ¥ÉÊQ M§â. ªÉ0PÀmÉñï, CQÌ£Éä £ÁUÁdÄð£À, J£ï. n. Dgï. ªÀÄUÀ ¨Á®PÀȵÀÚ ªÀÄÄ0vÁzÀ PÀªÀÄä eÁwAiÀÄ £ÀlgÀ ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀ dUÀ¥Àw ¨Á§Ä PÀÆqÁ eÁwAiÀÄ°è PÀªÀÄä. D0zsÀæzÀ «±ÉõÀªÉãÉ0zÀgÉ ±ÀÄgÀÄ«¤0zÀ®Æ vÉ®ÄUÀÄ avÀægÀ0UÀ PÀªÀÄä d£Á0UÀzÀ C¢ü¥ÀvÀåPÉÌ M¼À¥ÀmÉÖà ¨É¼É¢zÉ. J£ï. n. Dgï., CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégÀ gÁªï, ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgï PÀȵÀÚ, gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÄØ, gÁªÉÆÃf gÁªï - »ÃUÉ vÉ®ÄUÀÄ avÀægÀ0UÀzÀ CwgÀxÀ ªÀĺÁgÀxÀgÉ®ègÀÆ PÀªÀÄä d£Á0UÀzÀªÀgÉÃ.

E0xÀ PÀªÀÄä eÁwAiÀÄ WÀmÁ£ÀÄWÀn CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégï gÁªï xÀgÀzÀªÀgÉà ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À §UÉÎ vÀ¯É PÉr¹PÉÆ0qÀ WÀl£ÉAiÉÆ0zÀÄ 2000 zÀ E¸À«AiÀÄ ºÉÆwÛUÉ £ÀqɬÄvÀÄ. KPÉ0zÀgÉ dUÀ¥Àw ¨Á§Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉà CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégï gÁªï ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß. DPÉ CQÌ£Éä £ÁUÁdÄð£À¤UÀÆ vÀ0VAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤dPÀÆÌ dUÀ¥Àw ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ªÀÄzsÉå C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ C¥sóÉÃgï EvÁÛ? CzÀ£ÀÄß »jAiÀÄ £Àl CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégï gÁªï ¤0vÀÄ §UɺÀj¹zÀÄÝ JµÀÄÖ ¸ÀvÀå?

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chithraloka.

Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer