Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
¸Ë0zÀAiÀÄð¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ mÁmÁ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

CzÀÄ 2004 gÀ J¦æ¯ï ºÀ¢£ÉüÀ£Éà vÁjÃT£À ±À¤ªÁgÀ. ªÀÄvÀÛzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð J0§ gÀÆ¥ÀgÁ²AiÀÄ£ÀÄß «¢ü ºÉƸÀQ ºÁQzÀ ¢£À. ¸ÁªÀÅ qÀPÉÆÃmÁ ªÀiÁqÉ°è£À0wzÀÝ D N©gÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èvÉÛÃ? CzÀgÀ ¥ÉÊ®mï eÁAiÀiï ¦ü°¥ï J0¨ÁvÀ£À ªÉõÀ zsÀj¹ §0¢vÉÛÃ? CxÀªÁ ¸À0WÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ ªÁåªÉÆúÀªÉ0§ÄzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á«£À ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ PÀgÉzÉƬÄåvÉÛÃ?

§ºÀıÀB vÁ£Á¬ÄvÀÄ vÀ£Àß £Àl£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ J0§0wzÀÄÝ ©nÖzÀÝgÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð EªÀwÛUÀÆ §zÀÄQgÀÄwÛzÀݼÉÆà K£ÉÆÃ. DzÀgÉ CtÚ CªÀÄgÀ£ÁxÀ EzÀÝ£À®è; DvÀ£ÀzÀÄ «avÀæ ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉë. ¸À0WÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ ªÀÄwÛ£À¯Éèà ¨É¼ÉzÀ ºÀÄmÁÖ DgɸÉì¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁvÀ; DvÀ¤V0vÀ®Æ DvÀ£À ¨Á®åzÀ UɼÉAiÀÄ gÀªÉÄñï PÀzÀ0£ÀzÀÄ E£ÀÆß ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀzÀ PÉøÀj ¤µÉ×. ¸Á®zÉ0§0vÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¨Á®å¢0zÀ®Æ DgɸÉì¸ï £ÉgÀ¼À¯Éèà ¨É¼É¢zÀݼÀÄ. CzÉ®èªÀ£ÀÆß 2004 K¦æ¯ï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀtQÌlÄÖ ¥sÀ® GtÄÚªÀ µÀqÀå0vÀæªÉÇ0zÀÄ vÀ0vÁ£Éà gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0rvÀÄÛ.

CzÀÄ ªÁd¥ÉÃ¬Ä «gÀÄzÀÞzÀ ¸ÉÆäAiÀiÁ ºÀuÁºÀtÂAiÀÄ ¸À0¢UÀÞ PÁ®. ZÀÄ£ÁªÀuÉV£ÀÄß JgÀqÉà ªÁgÀ ¨ÁQ¬ÄvÀÄÛ. ±ÀvÁAiÀÄUÀvÁAiÀÄ JgÀqÀ£Éà CªÀ¢üUÉ zɺÀ°AiÀÄ£Áß¼À®Ä ©. eÉ. ¦. E¤ß®èzÀ0vÉ ºÉtUÁqÀÄwÛvÀÄÛ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è CzÀQÌzÀÝ JgÀqÀÄ ¨sÀzÀæ £É¯ÉUÀ¼À ¥ÉÊQ M0zÀÄ PÀ£ÁðlPÀªÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ZÀ0zÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ«£À vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀ0 D½éPɬÄzÀÝ D0zsÀæ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà vÉ®ÄV£À ¯ÉÃr C«ÄvÁ¨ï «dAiÀıÁ0wAiÀÄ£ÀÄß ©. eÉ. ¦. ¸É¼ÀPÉÆ0qÁVvÀÄÛ. ©. eÉ. ¦. UÀµÉÖà C®è, CzÀgÀ ªÉÄÊwæ ¥ÀPÀëªÁzÀ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀ0 ¥ÀgÀ ªÀ»¹ D0zsÀæzÀUÀ®PÀÆÌ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ «dAiÀıÁ0w ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ.

d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ°è «dAiÀıÁ0wV0vÀ®Æ M0zÀÄ PÉÊ ªÉÄïÁVzÀݪÀ¼ÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð. DPÉAiÀÄ£ÀÄß CSÁqÀQ̽¹©lÖgÉ PÀ£ÁðlPÀ, D0zsÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ; »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è zsÀƼɩ⹩qÀĪÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÉ0PÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß ºÉÃUɯÁè ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÉ0§ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥Áè÷å£ï M0zÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆ0qÀzÀÄÝ CzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÀƪÁj C£À0vï PÀĪÀiÁgï! E£ÉßãÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀzÀÄÝUÉ »rzÉà ©mÉÖ J0§ ºÀ«Ää£À°èzÀÝ C£À0vï PÀĪÀiÁgï vÀ¯É ªÉÄÃ¯É Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ºÉÆgɬÄvÀÄÛ.

¥ÀæZÁgÀzÀ PÁAiÀÄð¨sÁgÀ, ¥ÀæwAiÉƧâ C¨sÀåyðUÀÆ zÀÄqÀÆØPÁ¹£À CgÉÃ0eïªÉÄ0mï eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀéPÉëÃvÀæ ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQëtzÀ°è ¯Éà Omï PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ fzÁÝf¢ÝAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À0xÀ vÁgÉAiÉƧâ¼À ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀåªÀzsÁ£ÀªÁzÀgÀÆ C£À0vïUÉ°èvÀÄÛ?

CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß CUÀtÂvÀ ²µÀågÀ¯ÉÆè§â£ÁzÀ gÀªÉÄñï PÀzÀ0£À ºÉUÀ°UÉ ºÉÆj¹©lÖgÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸Ë0zÀAiÀÄð K¦æ¯ï LzÀ£Éà vÁjÃTUÉà «ªÀiÁ£À ºÀwÛ ¥ÀæZÁgÀQ̽AiÀĨÉÃQvÀÄÛ. D §UÉÎ ¸ÀÄ¢ÝUÀ½zÀݪÀÅ. DzÀgÉ ©. eÉ. ¦. AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀjUÉ ±ÀÄPÀæªÁgÀzÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ ¥ÀÅlÖzÉÆ0zÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0ZÀ¯ÁUÀ¯Éà E®è. ºÁUÉ0zÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À£ÀÄß gÀªÉÄñï PÀzÀ0 ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀ°®è. «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQëtzÀ°è C£À0vï PÀĪÀiÁgï ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀQ̽¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÀ.

K¦æ¯ï ºÀ¢£ÁgÀgÀ0zÀÄ ªÀįÉèñÀégÀ0 ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀªÀ0vÀ¥ÀÅgÀ KjAiÀiÁUÀ¼À°è ©. eÉ. ¦. AiÀÄ ªÀįÉèñÀégÀ0 C¨sÀåyð C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÀ ¥ÀgÀªÁV ¸Ë0zÀAiÀÄð ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÁݼÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ0zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ dPÀÆÌj£À CVß K«AiÉÄõÀ£ï J0§ PÀ0¥É¤AiÀÄ ¸É¸Áß 180 J0§ ¥ÀÅgÁvÀ£À «ªÀiÁ£ÀªÉÇ0zÀgÀ ªÀÄÄSÉãÀ §0zÉgÀUÀÄvÀÛzÉ J0§ ¸ÀtÚzÉÆ0zÀÄ ¸ÀĽªÀÅ PÀÆqÀ E®èzÉÃ.......!

¸Ë0zÀAiÀÄð¼À CUÀvÀå ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀ®è¢zÀÝgÀÆ D0zsÀæzÀ PÀjêÀiï£ÀUÀgÀzÀ ©. eÉ. ¦. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf PÉÃ0zÀæ ªÀÄ0wæ «zÁå¸ÁUÀgï gÁªïUÉ vÀÄvÁðV ¨ÉÃQvÀÄÛ. PÁ0UÉæ¸ï ¨É0§°vÀ vÉ®0UÁt gÁµÀÖç ¸À«ÄwAiÀÄ C¨sÀåyð PÉ. ZÀ0zÀæ±ÉÃRgï gÁªï «gÀÄzÀÞ DvÀ UÉ®è¨ÉÃQzÀÝgÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨ÉªÀgÀÄ ºÀj¸À¯ÉèÉÃQvÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À0xÀ £Àn vÀ£Àß ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀQ̽zÀgÀµÉÖà K£ÁzÀgÀÆ ¸ÁzsÀå J0§ÄzÀÄ DvÀ£À ¯ÉPÁÌZÁgÀ. CzÀPÉÌ0zÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÉ0PÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ«UÉ zÀÄ0¨Á®Ä ©¢zÀÝ. "K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr DAiÀĪÀÄä£Àß £Á¼É PÀjêÀiï £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgɸÀ¯ÉèÉÃPÀÄ" J0zÀÄ £ÁAiÀÄÄØ gÁdå ©. eÉ. ¦. AiÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀÄÄR0qÀ °0¨ÁªÀ½UÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

±ÀÄPÀæªÁgÀ C0zÀgÉ K¦æ¯ï ºÀ¢£ÁgÀgÀ gÁwæAiÀÄ vÀ£ÀPÀ DPÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ «ªÀiÁ£À ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁ¢ÃvÉ0§ ¸ÀĽ«gÀ¯Éà E®è. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ G¥ÀºÁgÀ ¸Éë¸ÀĪÁUÀ®Æ C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ ¤jÃPÉë¬ÄgÀ°®è. DzÀgÉ ºÀvÀÄÛ UÀ0mÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ©. eÉ. ¦. AiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀbÉÃjAiÀiÁzÀ ¥À0ZÀªÀn¬Ä0zÀ M0zÀÄ ¥sóÉÇãï PÀgÉ §0vÀÄ. "¤ÃªÀÅ vÀPÀët D0zsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀjêÀiï £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÉÝà CtÚ CªÀÄgï£Áxï Qr QrAiÀiÁzÀ. £À£Àß vÀ0V CzÀgÀ®Æè "¸ÁÖgï" DVgÀĪÁPÉ. PÀjêÀiï £ÀUÀgÀzÀ0xÀ £ÀPÀì¯ÉÊmï¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀªÉÇ0zÀPÉÌ AiÀÄBPÀ²Ñvï PÁj£À°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ J0zÀgÉãÀÄ? "PÁj£À¯ÁèzÀgÉ £À£Àß vÀ0V DUÉÆîè C0wzÁݼÉ" J0zÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÀªÉÄñÀ PÀzÀ0UÉ ºÉý©lÖ.

PÀzÀ0 ©. eÉ. ¦. AiÀÄ AiÀiÁgÁågÉÆà £ÁAiÀÄPÀjUÉ ¥sóÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÀ. CzÁV CzsÀð UÀ0mÉUÉ PÀzÀ0UÉ CvÀÛ°0zÀ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¥sóÉÇÃ£ï §0vÀÄ. «ªÀiÁ£À gÉrAiÀiÁVvÀÄÛ!

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer