Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
CªÀ¼À fêÀPÉÌ ©. eÉ. ¦ ¤UÀ¢ ªÀiÁrzÀÄÝ §gÉà ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¸Á«gÀ!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

"£ÉÆÃrzÁæ, ºÉ0UÉ ºÉÆ0qÀ ©¢ÝzÉ C0vÀ. ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸ÀwÛzÀÄÝ EzÉà eÁUÀ. DªÀvÀÄÛ EzÉà eÁUÀzÀ°è £À£Àß ºÉuÁ£ÀÆ ©Ã¼À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ!"
D£ÉAiÉÆ0zÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝrzÀ0wzÀÝ D eÁUÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ºÉýzÀªÀ£ÀÄ fÃPÉ«ÃPÉAiÀÄ ¦ÃªÀ£ï ©. J£ï. UÀt¥Àw. ¸É¸Áß - 180 J0§ AiÀĪÀÄ ¸ÀégÀƦ «ªÀiÁ£À ©¢ÝzÀÝ D eÁUÀ ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ - AiÀÄ®ºÀ0PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ0¢ü PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ zÁégÀPÉÌ ¥sÀ¯Áð0Uï zÀÆgÀzÀ°èvÀÄÛ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁxÀð ªÀiÁ«£À ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉnÖzÀÝ D eÁUÀzÉzÀÄgÀÄ ¤0vÀgÉ gÀ¸ÉÛAiÀiÁZÉUÉ PÁtĪÀÅzÉà dPÀÆÌgÀÄ ªÁAiÀÄģɯÉ. CzÀgÀ vÀÄ¢U
É ºÉÆ0¢PÉÆ0qÀ0vÉ CVß K«AiÉÄõÀ£ï£À PÀlÖqÀ«zÉ.

"EzÉà K¦æ¯ï ºÀ¢£ÉüÀPÉÌ M0zÀÄ ªÀµÀðªÁUÀÛzÉ. ¢£À CzɵÀÄÖ ¨ÉÃUÀ PÀ½ÃvÀzÉ £ÉÆÃr. ¤£ÉßAiÉÆà ªÉÆ£ÉßAiÉÆà £ÀqÉzÀ0wzÉ" J0zÀ UÀt¥Àw CzÉãÀ£ÉÆßà £É£À¹PÉÆ0qÀÄ "DªÀvÀÄÛ K¦æ¯ï ºÀ¢£ÉüÀ£Éà vÁjÃRÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÀ£ÉÆß0zÀÄ E¥ÀàwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. D¦üùUÉ §0zÀªÀ£ÀÄ CzÉãÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌ C0vÀ PÁå0¥À¹ì£À¯Éèà EzÀÝ §¸ï ºÀwÛzÉ. §¸ÀÄì E£ÉßãÀÄ ªÉÄãïUÉÃnUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ; CµÀÖgÀ¯Éèà ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ ¸ÀzÉÆÝ0zÀÄ PÉý¹vÀÄ. dPÀÆÌgÀÄ Kgï¥ÉÇÃmïð¤0zÀ DPÁ±ÀPÉÌ a«ÄäzÀ «ªÀiÁ£ÀªÉÇ0zÀÄ "zsÉÆ¥ï" C0vÀ £ÀªÀÄä PÀ0¥Ë0r£ÉƼÀPÉÌ §0zÀÄ ©¢ÝvÀÄÛ!

"£ÉÆÃrzÉÝà vÀqÀ; qÉæöʪÀgï ZÀPÀÌ0xÀ ¨ÉæÃPï ºÁQ©lÖ. §¹ì£À°èzÀݪÀgÉ®è zÀqÀ§qÀ JzÀݪÀgÉà ©¢ÝzÀÝ «ªÀiÁ£ÀzÀvÀÛ Nr §0zÀgÀÄ. «ÄPÉÌ®èjV0vÀ®Æ ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À«Äæ¹zÉ. DPÁ±ÀPÉÌ ¨Át ©mÉæ PɼÀªÀÄÄRªÁV £É®PÉÌ §0zÀÄ PÀaÑPÉƼÀÄîvÀÛzÀ®è, ºÁUÉà DªÀvÀÄÛ «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆw F ºÉÆ0qÀzÉƼÀPÉÌ ZÀÄaÑPÉÆ0rvÀÄ. CzÀgÀ »0¨ÁUÀ DPÁ±ÀPÉÌ ªÀÄÄR ºÉÆvÀÄÛ ¤0wvÀÄÛ. CzÀgÀ QlQ¬Ä0zÀ zÉúÀªÉÇ0zÀÄ CzsÀð ºÉÆgÀPÉÌ ©zÀÝ0vÉ ZÁaPÉÆ0rvÀÄÛ. CzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À CtÚ CªÀÄgï£Áxï£ÀzÀÄ. M¼ÀV¤0zÀ ºÉtÄÚ zÀ¤AiÉÆ0zÀÄ QgÀÄZÁqÀĪÀ0wvÀÄÛ".

"£À£ÀUÉãÁ¬ÄvÉÆà UÉÆwÛ®è. K£ÀÄ JvÀÛ AiÉÆÃa¸ÀzÉà ©¢ÝzÀÝ «ªÀiÁ£ÀzÀvÀÛ £ÀÄVÎ ©mÉÖ. QlQ¬Ä0zÀ vÀÆgÁqÀÄwÛzÀÝ D zÉúÀªÀ£ÀÄß E£ÉßãÀÄ ºÉÆgÀPÉ̼ÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è EzÀÝQÌzÀÝ0vÉ ZÀÄgïæ....... ZÀÄgïæ... C0vÀ ¸ÀzÁݬÄvÀÄ. CµÉÖÃ. KPÁKQ zsÀUï C0vÀ ¨É0Q ªÁ妹 ©nÖvÀÄ. ºÁUÉà ¥ÀæeÉÕvÀ¦à £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÝ D zÉúÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÉÆà K¼É0lÄ CrUÀ¼ÁZÉUÉ J¸ÉzÀ0vÁAiÀÄÄÛ. ¥ÀæeÉÕ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ £Á£ÀÄ ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ £Ávïð ¸ÉÊqï D¸ÀàvÉæAiÀÄ L. ¹. AiÀÄÄ. £À°è ©zÀÄÝPÉÆ0rzÉÝ. ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ £À£Àß JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áå0qÉÃeï ºÁQzÀÝgÀÄ. ¨É0QAiÀÄ GjUÉ £À£Àß ªÉÄʪÉÄð£À gÉÆêÀÄUÀ¼É®è ¸ÀÄlÖ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ".

"«ªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀݪÀ¼ÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð, eÉÆvÉVzÀÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ CtÚ CªÀÄgÀ£ÁxÀ C0vÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛzÀzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £À0vÀgÀªÉÃ. K£ÁärÛÃj? CµÉÖ¯Áè MzÁÝrAiÀÄÆ DAiÀĪÀÄä£Àß §zÀÄQ¸ÉÆÃzÀPÁÌVè®è." ¦ÃªÀ£ï UÀt¥Àw EµÉÖ0zÀzÉÝà vÀ£ÉßgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðzÀÝ ¥Áå0l£ÀÄß ¸Àj¹ vÉÆÃj¹zÀ. ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ©½AiÀÄ ªÀÄZÉÑUÀ¼À0vÉ ºÁUÉà G½¢zÀݪÀÅ. £Àn ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¥Áæt gÀQë¸À¯É0zÀÄ ºÉtUÁrzÀ UÀt¥Àw 23 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £Ávïð¸ÉÊqï D¸ÀàvÉæAiÀįÉèà EzÀÝ.

F ªÀÄzsÉå C£À0vÀ PÀĪÀiÁgï D¸ÀàvÉæUÉ §0zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. AiÀÄ®ºÀ0PÀPÉÌ ©. eÉ. ¦. C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄĤPÀȵÀÚ UÀt¥Àw RaðUÉ0zÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ¥Àw gÀWÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ ¤ªÀÄð® §0zÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À¤ßvÀÛgÀÄ. CzÉà PÉÆ£É, D£À0vÀgÀ UÀt¥Àw K£ÁzÀ? DvÀ£À UÀwAiÉÄãÉ0zÀÄ AiÀiÁgÀÆ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî°®è. D §UÉÎ DvÀ¤UÀÆ «µÁzÀ«zÀÝ0w®è. J0vÉÆà K£ÉÆà ¸Ë0zÀAiÀÄð J0§ ªÀĺÁ£ï vÁgÉAiÀÄ fëvÀUÁxÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è fÃPÉ«ÃPÉAiÀÄ ¦ÃªÀ£ï UÀt¥Àw vÀ£ÀUÀj«®èzÉAiÉÄà ¸ÉÃj ºÉÆÃVzÀÝ.

EvÀÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð zÀÄgÀ0vÀ ¸Á«VÃqÁzÀzÀÄÝ UÉÆvÁÛzÀzÉÝÃ...... D0zsÀæ - vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄUÀ½0zÀ C©üªÀiÁ¤ £ÀlgÀÄUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÉà fÃPÉ«ÃPÉ PÁå0¥À¹ì£ÀvÀÛ ºÀjzÀħ0vÀÄ. ªÀgÀ£Àl gÁeï, ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ PÀȵÀÚ, r. PÉ., RUÉð, ºÉZï. PÉ. ¥Ánïï, C£À0vÀPÀĪÀiÁgï D¢AiÀiÁV ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀªÉà fÃPÉ«ÃPÉ PÁå0¥À¹ì£À°èvÀÄÛ. vÀ«Ä½£À ¸ÀÆ¥Àgï¸ÁÖgï gÀd¤, vÉ®ÄV£À agÀ0fë, £ÁUÁdÄð£À, ªÉ0PÀmÉñï, CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégÀgÁªï, ªÉÆúÀ£ï¨Á§Ä ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÉ®è PÀtÂÚÃjlÖgÀÄ.

DzÀgÉ EzÉ®èQÌ0vÀ®Æ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è D0zsÀæzÀ d£ÀvÉ ªÀÄgÀÄVvÀÄÛ. dPÀÆÌgÀÄ zÀÄgÀ0vÀzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ D0zsÀæzÀ UÀÄ0lÆgÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, C£À0vÀ¥ÀÅgÀ, avÀÆÛgÀÄUÀ½0zÀ §¸ÀÄìUÀlÖ¯Éà C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ fÃPÉ«ÃPÉ PÁå0¥À¹ìUÉ §gÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. ºÁUÉà §0zÀªÀgÀÄ GjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ «ªÀiÁ£ÀzÀ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥ÀPÁxÀðªÁV JvÉÆÛAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. DPÉAiÀÄ D0zsÀæzÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½0zÁV JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÉƼÀUÁV C°èzÀÝ §Æ¢AiÉÄ®è ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ!

«¢üAiÉƧâ£À ºÉÆgÀvÁV DPÉAiÀÄ ¸Á«UÉ ªÀÄgÀÄUÀzÀªÀgÁzÀgÀÆ AiÀiÁjzÀÝgÀÄ? AiÀiÁgÀÆ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ©. eÉ. ¦. AiÉÄ0zÀÄ §UÉAiÀÄ°®è. vÉ®ÄV£À d£À PÀ£ÁðlPÀzÀªÀ¼É0zÀÄ ¥ÀjUÀt¸À°®è. ¨sÁµÉ, UÀr, eÁw J®èªÀ£ÀÆß DPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ C½¹ ºÁQvÀÄÛ. EµÉÖ®èzÀgÀ ªÀÄzsÉåAiÉÄà ºÀÄnÖPÉÆ0rzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Á«£À «ªÁzÀ.

CzÀÄ DPÀ¹äPÀ zÀÄgÀ0vÀªÀ®è; ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ «zsÀé0¸ÀPÀ PÀÈvÀå. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À §zÀ¯ÁV DªÀvÀÄÛ CzÉà «ªÀiÁ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ zÉêÉà UËqÀ. CªÀgÀÄ PÉÆ£ÉUÀ½UÉAiÀįÉèÃPÉ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹zÀgÀÄ? C0zÀgÉ E0xÀzÉÆ0zÀÄ C£ÁºÀÄvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆzÀ¯Éà UÉÆwÛvÉÛÃ? UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝÃPÉ? ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃQvÉÛÃ?

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer