Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
£É® PÀaÑzÀ vÀ0zÉAiÀÄ ZÁtPÀå ±À¥ÀxÀ!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

¸Ë0zÀAiÀÄð¼À zÀĪÀÄðgÀtªÉ0§ÄzÀÄ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ªÀiÁªÀÄÆ° «ªÀiÁ£Á¥ÀWÁvÀªÁVvÀÄÛ ¤d. DzÀgÉ C0xÁzÉÆ0zÀÄ N©gÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ qÀPÉÆÃmÁ ªÀiÁqÉ°è£À0wzÀÝ D «ªÀiÁ£ÀPÉÌ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀ0zÀÄ ºÀwÛ¹zÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ? CzÀÄ DPÉAiÀÄ CtÚ CªÀÄgÀ£ÁxÀ¤VzÀÝ zsÀªÀiÁð0zsÀvÉAiÉÄÃ? ¸À0WÀ ¥ÀjªÁgÀzÉqÉVzÀÝ ªÁåªÉÆúÀªÉÃ? CxÀªÁ ©. eÉ. ¦. £ÁAiÀÄPÀgÀ C¸ÀqÉØAiÉÄÃ? EzÉ®èªÀÇ DPÉAiÀÄ£ÀÄß D ¸Á«£À ¸À¤ß¢üUÉ PÀgÉvÀ0¢zÀݪÀÅ. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉ0zÀgÉ DPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÁ² ¸ÁÖgï ªÁå®Æå ªÀÄvÀÄÛ d£À¦æAiÀÄvÉUÀ¼Éà DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ ©lÖªÀÅ! CµÀÖPÀÆÌ D0zsÀæzÀ UÀrAiÀÄ PÀÄUÁæªÀĪÉÇ0zÀgÀ ¤UÀðwPÀ PÀÄlÄ0§zÀ ºÀÄqÀÄV ¸Ë0zÀAiÀÄð Erà zÀQët ¨sÁgÀvÀªÀ£Éßà PÀÄt¸ÀĪÀ0xÀ £ÀnAiÀiÁzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ?

F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄļÀ¨ÁV®Ä vÁ®ÆèQ£À UÀ0fUÀÄ0l J0§ ¥ÀÅlÖ ºÀ½îAiÀÄ°è. CzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À ºÀÄlÆÖgÀÄ. »0¢zÀÝ ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ - ªÀÄzÁæ¸ï ºÉzÁÝj¬Ä0zÀ LzÀÄ Q. «ÄÃ. M¼ÀPÉÌ §0zÀgÉ UÀ0fUÀÄ0l J0§ ¥ÀÅlÖ UÁæªÀÄ. ªÀÄUÀÄή¯Éèà ¥Á¯Ágï £À¢. E°èUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀµÀðUÀ¼À vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤0zÀ UÀļÉà §0zÀ PÉ® vÀ«Ä¼ÀÄ CAiÀÄågï PÀÄlÄ0§UÀ¼ÀÄ F ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® J0lÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £É¯É¹ªÉ. E0xÀ J0lÆ UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ CµÀÖ UÁæªÀÄUÀ¼É£ÀÄßvÁÛgÉ. F ¥ÉÊQ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ zÉêÀgÁAiÀÄ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ. D PÁ®PÉÌ ²æà PÀȵÀÚ zÉêÀgÁAiÀÄ vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁå¢üAiÀÄ aQvÉìUÉ0zÀÄ E°èUÉ §0¢zÀÝ£À0vÉ. §ºÀıÀB D PÁgÀtPÉÌà EzÀPÉÌ zÉêÀgÁAiÀÄ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ J0§ ºÉ¸ÀgÀÄ §0vÀ0vÉ!

CµÀÖ UÁæªÀÄUÀ¼À°è F zÉêÀgÁAiÀÄ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ, «f¯Á¥ÀÅgÀ J®UÀÄ0qÀè¥À½î ªÀÄvÀÄÛ UÀ0fUÀÄ0l ¥Á¯Ágï £À¢AiÀÄ JqÀzÀ0qÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ, ²¼Àî0UÉÃj, CgÀ¼ÀPÀÄ0mÉ, UÀ0UÁ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁªÀÄgÀºÀ½îUÀ¼ÀÄ ¥Á¯Ágï £À¢AiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°èªÉ. »ÃUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤0zÀ ªÀ®¸É §0zÀ CAiÀÄågïUÀ¼À ¥ÉÊQ UÀ0fUÀÄ0mÉAiÀÄ ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï E°èUÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ D Hj£À ¥ÀmÉî£ÁVzÀÝ. FvÀ£À ªÀÄƪÀgÀÄ UÀ0qÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NªÀð ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ gÁªÀÄZÀ0zÀæ CAiÀÄågï. JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ gÀ0UÀ£ÁxÀ CAiÀÄågï. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ ®°vÀªÀÄä. PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉà ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.

¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÁgÁ §zÀÄQUÀÆ DPÉAiÀÄ PËlÄ0©PÀ »£É߯ÉUÀÆ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ¸À0§0zsÀ«®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ »£É߯ɬĮèzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð AiÀiÁgÉÆà C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ£À ¥ÀwßAiÀiÁUÉÆà CxÀªÁ C£Á«ÄPÀ UÀÈ»tÂAiÀiÁUÉÆà §zÀÄQgÀÄwÛzÀݼÉãÉÆÃ!

EªÀvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄÄRåªÀÄ0wæAiÀiÁVgÀĪÀ dAiÀÄ®°vÁ, DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸À0zsÁå, eɫĤ UÀuÉñÀ£ï ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ, ºÉêÀiÁªÀiÁ°¤, EwÛÃa£À ¸É£ÉìõÀ£ï gÀªÀÄåPÀȵÀÚ, ®Që÷ä, D PÁ®zÀ £Àn ¥ÀzÀä¦æAiÀiÁ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÉ®è E0xÀ CAiÀÄågï - CAiÀÄå0UÁgï PÀÄlÄ0§UÀ½0zÀ §0zÀªÀgÉÃ; F ¥ÉÊQ dAiÀÄ®°vÁ vÁ¬Ä ¸À0zsÁå ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄ0qÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉAiÀĪÀgÀÄ. EzÉà jÃw CAiÀÄågï ¦Ã½UÉAiÉÆ0zÀÄ n. £ÀgÀ¹Ã¥ÀÅgÀ vÁ®ÆèQ£À ²æÃgÀ0UÀgÁd¥ÀÅgÀ J0§ PÁªÉÃj £À¢ wÃgÀzÀ ºÀ½îAiÉÆ0zÀPÉÌ UÀļÉà §0¢vÀÄÛ. 70 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ªÀgÀ£Àl gÁeï wæ¥ÁvÀæzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥Àgï »mï "±À0PÀgï UÀÄgÀÄ" avÀæzÀ »ÃgÉÆìģï DVzÀÝ ¥ÀzÀä¦æAiÀiÁ EzÉà ²æÃgÀ0UÀgÁd¥ÀÅgÀzÀªÀ¼ÀÄ!

»ÃUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤0zÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §0zÀ CAiÀÄågï PÀÄlÄ0§UÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV £À¢ wÃgÀzÀ¯Éèà £É¯ÉUÉÆ0rzÉÝÃPÉ? ªÀÄvÀÄÛ E0xÀ PÀÄlÄ0§UÀ½0zÀ¯Éà ¹¤ªÀiÁ £ÀnAiÀÄgÀÄ ºÀÄnÖPÉÆ0rzÉÝÃPÉ? EzÀ£Éßà PÉzÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ CzÉÆ0zÀÄ D¸ÀQÛPÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁ¢ÃvÉãÉÆÃ! ¤0vÀ¯Éèà £É¯É ¤®ÄèªÀ dqÀ d£Á0UÀPÉÌ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄgÀĪÀÅ¢®è. PÀ¥Éà ¨Á«AiÉƼÀVzÀÝ0vÉ CªÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄÆ ¹Ã«ÄvÀ. DzÀgÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À CAiÀÄågï ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå0UÁgïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀ®è. D PÁ®PÉÌà ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdgÀ D¸ÀgÉUÉ §0zÀªÀgÀÄ. zÀÆgÀzÀÆgÀPÉÌ ªÀ®¸É §0zÀgÀÄ. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄå0UÁgï, ªÀiÁ¹Û ªÉ0PÀmÉñÀ CAiÀÄå0UÁgï, n. ¦. PÉʯÁ¸À0, gÁdgÀvÀß0 ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÉ®è E0xÀ ªÀ®¸É§0zÀ CAiÀÄågï ºÀ½îUÀ½0zÀ¯Éà JzÀÄÝ §0zÀgÀÄ.

ºÀ½îUÀgÀ PÀtÚ°è wÃgÁ ªÀÄrªÀ0vÀ, PÀªÀÄðoÀ ¨ÁæºÀätgÀ0vÉ PÁtĪÀ E0xÀªÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀ½î ¥Àj¸ÀgÀ¢0zÀ KPÁKQ ¹¤ªÀiÁzÀ0xÀ ºÉÊmÉPï PÁ¸ÉÆäÃ¥Á°l£ï ¯ÉÆÃPÀzÀ°è CzÀÄ ºÉÃUÉ «Ä0a ©qÀÄvÁÛgÉÆÃ? gÁvÉÆæÃgÁwæ CzsÀÄ ºÉÃUÉ ¹¤ªÀiÁ vÁgÉAiÀÄgÁV CªÀvÀj¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ? ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà d£Á0UÀzÀ £ÀUÀgÀªÁ¹ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÀÆ C¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ EªÀjUÉÃPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀzÀ0wzÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À PÀvÉ. DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹¤ªÀiÁ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÉÊ»rzÀÄ PÀgÉvÀ0zÀzÀÄÝ, vÀ£É߯Áè ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÉÄîPÉÌwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£É vÀ£ÀPÀ DPÉUÉ £ÉgÀ¼ÁV ¤0vÀzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀ0zÉ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. avÀægÀ0UÀzÀ ¥Á°UÉ CªÀgÉà DPÉAiÀÄ UÁqï¥sÁzÀgï.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉÃgɯÁè £ÀnAiÀÄgÀ ¥Á°UÉ §¯ÁqsÀå UÁqï ¥sóÁzÀgïUÀ¼À0wgÀĪÀÅzÀÄ E§âgÀÄ. M§â ¥Àæ¨sÁ« ¤zÉðñÀPÀ£ÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgï £Àl. dAiÀÄ®°vÁ ¥Á°UÉ J0. f. Dgï. ºÉÃUÉ EzÀÝgÉÆÃ, ²æà «zÁå¼À0xÀ »jAiÀÄ £ÀnUÉ ²ªÁf UÀuÉñÀ£ï ºÉÃVzÀÝgÉÆà ºÁUÉ ¸ÀjvÁ, ªÀiÁzsÀ«AiÀÄ0xÀ UÁqï ¥sóÁzÀgï C0wzÀÝzÀÄÝ ªÀgÀ£Àl qÁ. gÁeï, ¸ÀgÉÆÃeÁ zÉëUÉ J£ï. n. Dgï., C0©PÁ ¥Á°UÉ C0§jñï, DgÀw - PÀ®à£Á xÀgÀzÀªÀjUÉ ¥ÀÅlÖtÚ PÀtUÁ¯ï, ²æÃzÉëUÉ ¨sÁgÀwà gÁd xÀgÀzÀ UÁqï¥sóÁzÀgïUÀ½zÀÝgÀÄ. C0xÀªÀgÀ £ÉgÀ¼À¯Éèà §ºÀÄvÉÃPÀ £ÀnAiÀÄgÀÄ ¨É¼ÉzÀgÀÄ.

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer