Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
vÉgÉAiÀÄ ªÉÄð£À »ÃgÉÆÃUÉ vÁ£Éà £ÁAiÀÄQAiÀiÁzÀ¼ÀÄ!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

¸Ë0zÀAiÀÄð vÁ£ÉƧ⠣ÀnAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ PÀ£À¸ÀÄ PÀ0qÀªÀ¼À®è. UÁè÷åªÀÄgï ¯ÉÆÃPÀ DPÉAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀ°®è, UÀÄlÖºÀ½îAiÀÄ PÉ. E. ¹. J¸ï. ±Á¯ÉAiÀÄ°è K¼À£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁQð£À°èzÀÝ CzÉà ¸À0¸ÉÜAiÀÄ ºÉʸÀÆÌ°UÉ DPÉ ¸ÉÃjPÉÆ0qÁUÀ CªÀ½£ÀÆß ºÀ¢ªÀÄÆgÀgÀ ¨Á®Q.

ªÀÄÄ0zÉ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ C0w¢ÝÃAiÀiÁ? J0zÀÄ PÁè¸ï nÃZÀgï gÀ0UÀ£ÁAiÀÄPÀªÀÄä PÉýzÀÝgÉ, "qÁPÀÖgï DUÀ¨ÉÃPÀÆ0vÀ E¢Ýä" J0zÀ¼ÀÄ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà "PÀ¯ï ©°Ø0Uï" J0zÉà ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ ¸ÀPÁðjà dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃfUÉ zÁR¯ÁVzÀÝ DPÉ N¢ qÁPÀÖgï DUÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà DPÉAiÀÄ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÉà ¨ÉÃgÉAiÀiÁVvÀÄÛ. "£À£Àß PÀvÀðªÀå" avÀæzÀ zÀÄB¸ÁìºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀÝ vÀ¦àUÉ vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt zÉÆqÀØ zÀ0qÀªÀ£Éßà vÉwÛzÀgÀÄ. ºÉ¸ÀjUÀµÉÖà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ0zÀgï CzÀgÀ ¥ÉÇæqÀÆå¸ÀgïUÀ¼ÁzÀgÀÆ D avÀæPÉÌ ¥sóÉÊ£Áå£ïì ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæSÁåvÀ J. «. J0. ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ZÉnÖAiÀiÁgï. ©qÀÄUÀqÉUÉ ªÉÆzÀ¯Éà ZÉnÖAiÀiÁgï PÉÆÃnð£À°è PÉÃ¸ï ºÁQzÀÝ. avÀæªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà d£À ©lÄÖ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ ¥Á®Ä J0zÀÄ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ¥Álð£Àgï ¸ÀÄ0zÀgÀ0 £ÀÄ0V ºÁQzÀÝ.

UÀ0lÆ ºÉÆÃVvÀÆÛ..... £À0lÆ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ ¥Á°UÉ D £À0vÀgÀ §0¢zÉݯÁè ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼Éà ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ºÉÆmÉÖvÀÄ0§ÄwÛgÀ°®è. ºÉZÉÑ0zÀgÉ PÀxÉ - avÀæPÀxÁ ¯ÉÃRPÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸À0¨sÁµÀuÉ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤zÉðñÀPÀgÁUÀĪÀ CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉzÀ0vÉ C¸ÁzsÀåªÉ¤¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁUÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÉÆà czÀæªÁVvÀÄÛ. £ÉgÀªÀÅ PÉÆÃj ºÉÆÃzÀgÉ dAiÀÄ®°vÁ K¤®èzÀ0vÉ CªÀªÀiÁ¤¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀݼÀÄ. £ÁgÁAiÀÄtgÀ §zÀÄPÉà CvÀ0vÀæªÁVvÀÄÛ. £ÉlÖUÉÆ0zÀÄ PÉ®¸À C0vÀ EgÀ¯Éà E®è. ªÁå¥ÁgÀ - ªÀåªÀºÁgÀ UÉÆwÛgÀ°®è. vÀ0zÉ ¸ÀħæºÀätå LAiÀÄågï wÃjPÉÆ0rzÀÝgÀÄ.

CtÚ - vÀªÀÄä0¢gÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¹ÜwªÀ0vÀgÀ®è. D¹Û PÀÆqÁ EgÀ°®è. ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, KgÀÄwÛzÀÝ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ RZÀÄð, QëÃt¸ÀÄwÛzÀÝ DzÁAiÀÄ; ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ §zÀÄQ£À §ºÀÄvÉÃPÀ zÁjUÀ¼É¯Áè ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ. C0d° zÉëAiÀĪÀgÀ D²ÃªÁðzÀ EvÁÛzÀgÀÆ CzÀj0zÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄ0§ÄwÛgÀ°®è. ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä C0d°Ã ¦PÀѸïð ¯Á0bÀ£À¢0zÀ avÀæUÀ¼ÀÄ ¤«Äð¸À®àlÖgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï DVgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ C0xÀ ¯Á¨sÀªÉãÀÆ EgÀ°®è. ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀÄ gÀeÉ §0vÉ0zÀgÉ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ vÀªÀgÁzÀ zÉêÀ£ÀºÀ½îUÉ §0zÀÄ vÁvÀ£À ºÉÆÃmÉïï£À°è ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆ0rgÀÄwÛzÀݼÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð!

UÀÄlÖºÀ½îAiÀÄ CtÚAiÀÄå¥Àà ¨ÁèQ£À°èzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉ ºÉZÁѬÄvÉ0zÉà ¥ÀPÀÌzÀ n. ©. ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀ0¥Ë0qïUÉ PÀ«Ää ¨ÁrUÉUÉ §0¢zÀÝgÀÄ. D£À0vÀgÀ CzÀÄ ºÉZÁѬÄvÉ0zÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ªÀ®¸É §0zÀgÀÄ. K£Éà ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸À0¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀÄzsÁj¸À¯Éà E®è. ±ÀÄgÀÄ«¤0zÀ®Æ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀzÀÄ qÉÊ£Á«ÄPï ªÀåQÛvÀéªÁVgÀ°®è. ¥ÀjavÀgÉ®ègÀÆ CAiÉÆåà J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è ªÀÄgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÁåªÀÅzÀÆ ºÉÆmÉÖ vÀÄ0©¸ÀĪÀÅ¢®è J0§ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀvÀå ¸Àé0vÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. §zÀÄQ£À J¯Áè QlQUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄaÑzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÀvÁ±ÀgÁUÀ°®è. vÀ£ÀVgÀĪÀ PÁ0mÁåPïÖ, M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ J®èªÀÇ ªÀÄÄ0zÉÆ0zÀÄ ¢£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M§â £ÀnAiÀiÁV¸ÀĪÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ J0§ £À0©PÉ EvÉÆÛà K£ÉÆÃ!

PÀ£À¸À®Æè £É£É¸À¯ÁUÀzÀÄÝ PÉÊUÀÆrzÁUÀ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉÆÃ?
EzÀÄ C0xÀzÉÝà M0zÀÄ ¥Àæ¸À0UÀ.

CªÀvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À eÉÆvÉVzÀݪÀ¼ÀÄ ZÀ0¢æPÀ. ªÀgÀ¸ÉAiÀÄ°è CPÀÌ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ zÁAiÀiÁ¢ £ÁUÀgÁd LAiÀÄå0UÁgïgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ0¢æPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¨Á®å¢0zÀ®Æ UɼÀwAiÀÄgÀÄ. ¥Àæw ªÀµÀðzÀ ¨ÉùUÉ gÀeÉ §0vÉ0zÀgÉ vÁ¬Ä ªÀÄ0dļÁ eÉÆvÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgï E§âgÀÆ UÀ0fUÀÄ0mÉUÉ §0zÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C0xÀzÉÝà M0zÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ gÀeÉUÉ0zÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð UÀ0fUÀÄ0mÉUÉ §0¢zÀݼÀÄ. §ºÀıÀB CzÀÄ 1986 EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV gÀ«ZÀ0zÀæ£ïgÀ "¥ÉæêÀįÉÆÃPÀ" ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVvÀÄÛ. UÀ0fUÀÄ0mÉUÉ §gÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯Éà ¨É0UÀ¼ÀÆj£À VÃvÁ0d° yAiÉÄÃlgï£À°è vÁ¬Ä eÉÆvÉ ºÉÆÃV "¥ÉæêÀįÉÆÃPÀ" £ÉÆÃr §0¢zÀݼÀ0vÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð. DV£ÀÆß J0l£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥sÀ°vÁ0±À §0¢vÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀÄð ¥Á¸ÁV M0¨sÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwUÉ PÁ°nÖzÀݼÀ0vÉ. UÀ0fUÀÄ0mÉUÉ §0zÀªÀ¼Éà "¥ÉæêÀįÉÆÃPÀ" zÀ°è gÀ«ZÀ0zÀæ£ï £Àl£É, ºÁqÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£É߯Áè E0a0ZÀÆ ©qÀzÀ0vÉ ºÀ½îAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ºÉýzÀݼÀ0vÉ.

CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄļÀĨÁV°£À°è£À dAiÀÄ®Që÷äà yAiÉÄÃlgï£À°è "UÀÆ0qÁ" J0§ vÉ®ÄUÀÄ avÀæ §0¢vÀÄÛ. CzÀÄ agÀ0fëAiÀÄ avÀæ. »ÃgÉÆìģï DV¢ÝzÀÄ gÁzsÁ. UɼÀwAiÀiÁVzÀÝ ZÀ0¢æPÁ agÀ0fëAiÀÄ UÀÄtUÁ£À ªÀiÁr, CzÉ°è0zÀ¯ÉÆà PÁ¸ÀÄ ºÉÆ0a, DmÉÆà jPÁëªÉÇ0zÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ »rzÀÄ ªÀÄļÀ¨ÁV°UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ, ¸ÀgÀ¢ ¸Á°£À°è ¤0vÀÄ nPÉmï vÉUÉzÀÄ ¹¤ªÀiÁ vÉÆÃj¹zÀݼÀ0vÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÁåjUÀÆ CzÀÄ UÉÆvÉÛà DUÀ°®è. UɼÀwAiÀÄj§âgÀÄ ¸À¢Ý®èzÉà PÀzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃr §0¢zÀÝgÀÄ.

CzÁV w0UÀ½UÉ EzÉà jÃw PÀzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV UɼÀwAiÀÄj§âgÀÆ gÉqïºÁå0qï DV ¹QÌ ©¢ÝzÀÝgÀÄ. F ¸Áj ªÀÄļÀ¨ÁV°£À CzÉà dAiÀÄ®Që÷äà avÀæªÀÄ0¢gÀPÉÌ agÀ0fëAiÀÄ "bÁ¯É0eï" J0§ avÀæ §0¢vÀÄÛ. ¸ÀĺÁ¹¤ CzÀgÀ »ÃgÉÆìģï. J0qÀªÀÄÆj «ÃgÉÃ0zÀæ£Áxï PÀxÉ EvÀÄÛ. D0zsÀæzÀ UÀr¨sÁUÀzÀ E0xÁ HgÀÄUÀ½UÉ agÀ0fë avÀæ §0vÉ0zÀgÉ HjUÉ HgÉà ºÀ§âzÀ ªÁvÁªÀgÀt«gÀÄvÀÛzÉ. ¸Ë0zÀAiÀÄð ¨É¼É¢zÉݯÁè ¨É0UÀ¼ÀÆj£À¯ÁèzÀÝj0zÀ «ÄPÉÌ®ègÀ0vÉ ¸ÀgÁUÀªÁV vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è. ºÁVzÀÆÝ "UÀÆ0qÁ" avÀæ £ÉÆÃrzÀ ªÉÄÃ¯É agÀ0fëAiÀÄ ¨sÀPÉÛAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ0vÉ "bÁ¯É0eï" £ÉÆÃr ©qÀ®Ä UɼÀwAiÀÄj§âgÀÄ vÀ0vÀæ gÀƦ¹©lÖgÀÄ. eÉÆvÉUÉ0zÀÄ UÀ0fUÀÄ0mÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÆß PÀgÀPÉÆ0qÀgÀÄ. ªÀÄƪÀgÀÆ §¸ï ºÀwÛ ªÀÄļÀ¨ÁV°UÉ §0zÀgÀÄ. dAiÀÄ®Që÷äà yAiÉÄÃlgï ªÀÄÄ0¢£À ªÉÄÊ®ÄzÀÝzÀ ¸Á°£À°è ¤0vÀÄ nPÉmï ¥ÀqÉzÀgÀÄ. MnÖUÉà PÀÆvÀÄ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. JqÀªÀmÁÖVzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ!

¸À0eÉ PÀvÀÛ¯ÁUÀÄwÛzÀÝ0vÉà DmÉÆÃjPÁë ºÀwÛzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UɼÀwAiÀÄgÀÄ ªÁ¥Á¸ï UÀ0fUÀÄ0mÉAiÀÄ ºÁ¢ »r¢zÁÝgÉ. DmÉÆà qÉæöʪÀgï E£ÀßµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃPÉÌ vÀÄgÀÄQzÁÝ£É. ªÉÆzÀ¯Éà UÁ§jAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ zÉÆqÀØ DWÁvÀªÁVvÀÄÛ. £À¸ÀÄUÀvÀÛ®°è §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ¯ÉÆè0zÀPÉÌ UÀÄ¢Ý Erà DmÉÆà vÀ¯É PɼÀUÁV ©¢ÝvÀÄÛ. ¸Ë0zÀAiÀiÁð½UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ZÀ0¢æPÁ PÁ®Ä vÀgÀavÀÄÛ. eÉÆvÉVzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠺ÀÄqÀÄVUÀÆ ªÀÄÆUÉÃmÁVvÀÄÛ. UÁAiÀÄUÉÆ0rzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ£ÀÆß HgÀ gÉÊvÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀ0zÀÄ ©lÖgÀ0vÉ. PÀzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÀÝPÉÌ bÀr KlÄ ¨ÉÃgÉ ©vÀÛ0vÉ!

¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄÄ0zÉƪÉÄä vÁ£Éà agÀ0fëUÉ »ÃgÉÆìģï DUÀÄvÁÛ£É J0§ PÀ£À¸ÀÆ PÀ0rgÀ°®è. CªÀvÀÄÛ "¥ÉæêÀįÉÆÃPÀ" ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃr UÀ0fUÀÄ0mÉAiÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄjUÉ CzÀgÀ PÀxÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ ¨Á®Q ¸ËªÀiÁå ªÀÄÄ0zÉ vÁ£Éà gÀ«ZÀ0zÀæ£ïUÉ £ÁAiÀÄQ DUÀÄvÉÛãÉ0zÀÄ PÀ£À¸ÀÄ ªÀÄ£À¸Àì®Æè Jt¹gÀ°®è. EzÁV JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À £À0vÀgÀ ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è agÀ0fëUÉ vÁ£ÀÄ DvÀ£À avÀæªÀ£ÀÄß PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹QÌ©zÀÄÝzÀÄÝ, ¥ÉlÄÖ w0¢zÀÝ£ÀÄß ºÉýPÉÆ0qÀ¼ÀÄ. agÀ0fëUÉ CzÀ£ÀÄß £À0§¯ÁUÀ°®è. ªÀÄÄ0zÉ gÀ«ZÀ0zÀæ£ïUÀÆ F PÀxÉ ºÉýzÀݼÀ0vÉ. ¸Ë0zÀAiÀÄð zÀĪÀÄðgÀtQÌÃqÁzÁUÀ EzÀ£Éßà agÀ0fë £É£É¹PÉÆ0rzÀÄÝ!

PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÉÆÃzÀÄ J0zÀgÉ CzÉà vÁ£ÉÃ? AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ½î¬Ä0zÀ PÀzÀÄÝ ¥ÀlÖtPÉÌ §0zÀÄ AiÀiÁªÀ »ÃgÉÆãÀ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÀݼÉÆÃ, CzÉà ¨Á®Q ªÀÄÄ0zÉƪÉÄä CzÉà »ÃgÉÆÃUÉ »ÃgÉÆìģï DUÉÆÃzÀÄ EzÉAiÀįÁè?

¸Ë0zÀAiÀiÁð¼À qÁPÀÖgï DUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¢£Éâ£Éà PÀªÀÄgÀÄwÛvÀÄÛ.

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer