Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
UÀÄgÀÄ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

»vÀÛ® VqÀ ªÀÄzÀÝ®è J0§0xÀ »Ã£ÀZÁ½AiÉÆ0zÀÄ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀQÌzÉ. £Àn CzÉ0xÀªÀ¼ÁzÀgÀÆ K£ÉÆà C¸ÀqÉØ. DªÀÄzÀÄ £ÀnAiÉƧâ½UÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ DPÉVgÀĪÀÅ¢®è. Hl PÉÆqÀĪÀ AiÀÄƤmï ºÀÄqÀÄUÀj0zÀ »rzÀÄ ªÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁå£ï vÀ£ÀPÀ, PÁ¸ÀÆÖ÷åªÀiï¤0zÀ ±ÀÄgÀĪÁV ¸À0¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¥Àæw ºÉeÉÓUÀÆ ¤®ðPÀë÷å.

DgÀw, ªÀÄ0dļÁ, dAiÀĪÀiÁ¯Á, ±ÀÈw, vÁgÁ, »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á®Ä¸Á®Ä £ÀnAiÀÄjVzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÁVzÉ. ¥ÀzÀä¦æAiÀiÁ, dAiÀÄ¥ÀæzÀ, «dAiÀiÁ, £ÀUÁä, ²®à±ÉnÖAiÀÄ0xÀ £ÀnAiÀÄjUÉ MzÀV¸ÀĪÀ0xÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀ E°è£À £ÀnAiÀÄjUÉ MzÀV¸À°®è. CªÀjUÁzÀgÉ ±ÉæõÀ× zÀeÉðAiÀÄ PÁ¸ÀÆÖ÷åªÀiïUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁÖgï ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼À¯Éèà Ej¸ÀÄvÁÛgÉ. LµÁgÁ«ÄAiÀÄ PÁgÀÄ, Hl, PÉýzÀµÀÄÖ ¸À0¨sÁªÀ£É J®èªÀ£ÀÆß PÉÆlÄÖ PÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÉà PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀnAiÀÄgÁzÀgÉ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£À PÉÊ ©VAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼À¥É PÁ¸ÀÆÖ÷åªÀÄÄ, ¯ÉÆÃPÀ¯ï gɸÉÆÖgÉ0mï£À Hl, ®qÀPÁ¹ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À0¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ°è ZËPÁ¹!

vÉ®ÄV£À°è CzÀȵÀÖzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð avÀæªÉÇ0zÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ Cwà ºÉZÀÄÑ ¸À0¨sÁªÀ£É JµÀÄÖ UÉÆvÉÛÃ? PÉêÀ® LzÀÄ ¸Á«gÀ! ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä §gÉà L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ ¸ÁUÀºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ¼À¥É zÀeÉðAiÀÄ PÁ¸ÀÆÖ÷åªÀÄÄUÀ½gÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ gÀªÁ£ÉAiÀiÁUÀĪÀ ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÀ¼À°è ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À avÀæUÀ½gÀÄwÛgÀ¯Éà E®è. ¸ÀªÀð0 »ÃgÉÆà ªÀÄAiÀÄ0! UÀ0zsÀªÀðzÀ°è ¥ÀÅlÖzÉÆ0zÀÄ vÀ0V ¥ÁvÀæ. D£À0vÀgÀzÀ «dAiÀÄPÁæ0wAiÀÄ°è ªÀiÁªÀÄÆ° »ÃgÉÆìģï. E¢µÀÖgÀ ºÉÆgÀvÁV DPÉAiÀÄ ®PÀÄÌ PÀÄzÀÄgÀ¯Éà E®è. ªÀÄUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ d0eÁlzÀ¯Éèà ºÉÊgÁuÁVzÀÝ vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ CzÉÆ0zÀÄ ¢£À ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀgÉ §0vÀÄ.

¥ÀÅlÖtÚ PÀtUÁ¯ï £À0vÀgÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀ PÀ0qÀ ±ÉæõÀ× ¤zÉðñÀPÀgÉ0zÀgÉ ¤¸Àì0±ÀAiÀĪÁV CzÀÄ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå. ¨sÀÆvÀAiÀÄå£À ªÀÄUÀ CAiÀÄÄå, §0UÁgÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå, ¥ÀgÁfvÀ, ¥ÉæêÀÄ¥ÀªÀð xÀgÀzÀ ¸ÀÆ¥Àgï »mï avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀzÀÄ «®PÀët ªÀåQÛvÀé. «avÀæ ¸Áé©üªÀiÁ¤. CzɵÉÖà zÉÆqÀØ £Àl£ÁzÀgÀÆ ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è C²¸ÀÛ£ÀÄß ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è. vÉ®ÄV£À°è J£ï. n. Dgï xÀgÀzÀªÀgÀ£Éßà gÀƦ¹zÀ D PÁ®zÀ ¤zÉðñÀPÀ ¸ÀħâgÁªïUÉ ¸ÀvÀvÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÉ0zÀgÉ J£ï. n. Dgï. PÀÆqÀ JzÀÄÝ UËgÀ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

D0zsÀæzÀ ªÀÄÄRåªÀÄ0wæAiÀiÁVzÀÝ J£ï. n. Dgï. CzÉƪÉÄä ZÉ£ÉßöÊUÉ §0zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯É0zÀÄ £ÉgÀzÀ d0UÀĽAiÀÄ°è ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå PÀÆqÀ ¤0wzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀ0rzÉÝà «ÄPÉÌ®èªÀ£ÀÆß §¢UÉÆwÛ §0zÀ J£ï. n. Dgï. "K«Ä ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄåUÁgÀÄ ¨ÁUÀÄ£ÁßgÁ?" J0zÀÄ vÀ©âPÉÆ0rzÀÝgÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è ¸ÉÊlÄ PÉÆr¸À¯Á? J0zÀÄ DªÀvÀÄÛ J£ï. n. Dgï. PÉýzÀÝPÉÌ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå CµÉÖà UÀwÛ¤0zÀ ¤gÁPÀj¹zÀÝgÀÄ. gÁeï, «µÀÄÚ AiÀiÁgÉà EgÀ° CªÀgÁV ªÀiÁvÁr¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå AiÀiÁªÀwÛUÀÆ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀªÀgÀ®è. ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ®Æè CµÉÖÃ, »ÃgÉÆÃ-»gÉÆìģï CzÁågÉà EgÀ°. CªÀgÀ ªÀÄÄ0zÉ ¢üªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ0w®è. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÀÆ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀjUÀÆ 1958 j0zÀ®Æ UɼÉvÀ£À.

AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ avÀæªÉÇ0zÀPÉÌ PÉÊ ºÁPÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ D §UÉÎ ZÀað¹zÀgÉÃ£É ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝzÀÄÝ UÁæ«ÄÃt »£É߯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÉßÃ. ºÀ½îAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß CªÀgÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤gÀƦ¸À§®è ªÀÄvÉÆۧ⠤zÉðñÀPÀ¤®è. 1992 gÀ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ«Ä½£À d£À¦æAiÀÄ £Àl£ÁVzÀÝ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå PÁzÀ0§jPÁgÀ ©. J¯ï. ªÉÃtÄ«UÉ PÀvÉAiÉÆ0zÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ºÉýzÀÝgÀÄ. ªÉÃtÄ PÀvÉ §gÉzÀÄPÉÆmÁÖVvÀÄÛ. avÀæPÉÌ "¨Á £À£Àß ¦æÃw¸ÀÄ" J0§ ºÉ¸ÀjnÖzÀÝgÀÄ. CzÀÄ ªÀiÁ¯Á²æà - ±À²PÀĪÀiÁgï eÉÆÃr «dÈ0©ü¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ®. ±À²PÀĪÀiÁgï PÁ¯ï²Ãmï PÉÆnÖzÀÝ. DzÀgÉ ªÀiÁ¯Á²æÃAiÀÄ zÀ¥ÀðPÀÆÌ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀPÀÆÌ ºÉÆ0zÁtÂPÉ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. CzÀPÉÌ0zÉà ºÉƸÀ £ÁAiÀÄQAiÉƧâ¼À vÀ¯Á¶£À°èzÀÝgÀÄ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå.

CzÉÆ0zÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå ¥ÉÇÃ£ï §0¢vÀÄÛ. gÁeÁf£ÀUÀgÀzÀ E. J¸ï. L. §½¬ÄzÀÝ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §0zÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt "¨Á £À£Àß ¦æÃw¸ÀÄ" avÀæzÀ PÀvÉ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÄZÀÄÑUÉ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ "ºÉÃUÀÆ »gÉÆÃ¬Ä£ï ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è¢ÝÃgÁ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÉ? vÁªÀÅ §AiÀĸÉÆÃzÁæzÉæ PÀgÀPÉÆ0qÀÄ §jÛä?" J0zÀÄ ©lÖgÀÄ. D PÁ®zÀ UɼÉAiÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉÆ0zÀÄ bÁ£ïì PÉüÀÄwÛzÁÝ£É. ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ K£À¤ß¹vÉÆà "K£ÀAiÀÄå ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á¤gÉÆà eÁUÀPÉÌ PÀgɹPÉƼÀî¨ÉÃPÁ. FUÀ¯Éà £Àr ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £Á£Éà §jÛä" J0zÀÄ ©lÖgÀÄ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ JzÉ vÀÄ0© §0¢vÀÄ.

¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁj£À¯Éèà gÁdªÀĺÀ¯ï UÀÄlÖ½îAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §0zÀgÀÄ. vÀ0zÉAiÉÄà ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆlÖgÀÄ. ªÉÆzÀ¯Éà vÉUɹzÀ M0zÀµÀÄÖ ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄÄ0¢lÖgÀÄ. M0zÉà £ÉÆÃlPÉÌ N.PÉ. J0zÀÄ©lÖgÀÄ ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå. CzÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ï ¶Ãmï. ºÉý PÉý ºÀ½îPÀvÉ. ±À²PÀĪÀiÁgï F avÀæzÀ°è ºÀ½îAiÀÄ G0qÁr, DzÀgÉ bÀ®ªÀ0vÀ AiÀÄĪÀPÀ. PÀÄlÄ0§ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ0zÀÄ D ºÀ½îUÉ §gÀĪÀ £À¸ïð M§â¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ±À²PÀĪÀiÁgï£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛ¼É; DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀÄvÁÛ¼É. ¸Ë0zÀAiÀÄð¼ÀzÀÄ CzÉà £À¸ïð ¥ÁvÀæªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÉà ºÀ½îAiÀÄ°è ªÀÄÆVAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ AiÀÄĪÀw PÀÆqÀ £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ UÉÆwÛ®èzÀ0vÉ DvÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæ«vÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀ½UÉAiÉÆ0zÀgÀ°è DPÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¨Á¬Ä §0zÀÄ vÁ£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ G¨sÀAiÀÄ ¸À0PÀl. K£É¯Áè feÁÕ¸ÉUÉ ©zÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ E§âgÀ£ÀÆß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É.

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer