Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles
- Kannada Kootas and Sangha
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
- FiiԺgu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- HSK
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kuvempu
- Karanth
- Bendre 
- Kailasam 
- Gokak 
- Maasthi 
- Ranna 
- Ananthamurthy
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

0Pñ wP
June 2004
Lankesh Patrike: One of Karnataka's Best.. from Bangalore

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.  
Click here to read more Magazines and News.
Click here to read more articles by P.L.Indrajit of Lankesh Pathrike.

Editions:
March 2003 | April 2003 | May 2003 | June 2003 | July 2003 | August 2003 | September 2003 | October 2003 | November 2003 | December 2003 | January 2004 | February 2004 | March 2004 | April 2004 | May 2004 | June 2004

J£ï. n. Dgï. - ¨Á®PÀȵÀÚ: C¥Àà gÁªÀÄÄqÀÄ ªÀÄUÀ QgÁvÀPÀÄqÀÄ:
F «ÄÃn0Uï£À°è "UÀÄ0qÀÄ ºÁgÀĪÀ" ªÀÄÄ£Àß F E§âgÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÉUï UÀÄ0qÁQzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛÃj¸ÀĪÀ D UÀÄ0qÀÄ ¥Áæt vÉUÉAiÀÄĪÀ F UÀÄ0qÀÄ ºÁgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ vÀgÀ§ºÀÄzÉ0zÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¤jÃQë¹gÀ°®è. ªÉÄïÁV dUÀwÛ£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£É߯Áè ªÉÆzÀ¯Éà PÀ0qÀÄ »rzÀÄ PÀt ºÉüÀĪÀ PÀ¸ÀÄ©£À ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ZËzsÀÄj J0§ eÉÆåÃw¶UÀÆ D ¢£ÀzÀ UÀÄ0qÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ°è vÀ£Àß Q¨ÉÆâmÉÖUÉ UÀÄ0qÉÆ0zÀÄ §0zÀÄ C¥ÀླྀÀĪÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄÆ ¹QÌgÀ°®è. ªÀÄÄAzÉ N¢

Editions:
March 2003 | April 2003 | May 2003 | June 2003 | July 2003 | August 2003 | September 2003 | October 2003 | November 2003 | December 2003 | January 2004 | February 2004 | March 2004 | April 2004 | May 2004 | June 2004

Click here to read more articles by P.L.Indrajit of Lankesh Pathrike.
Click here
to read more Magazines and News.
Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer