Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
- Hangama
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
-Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
-Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
-Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
-
Shikaripura Harihareshwara
- Memoirs of a Judge
- Dr Siddalinga Pattanashetty
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List


Edition 45
Click Here for English Version

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here for more Learn Sanskrit editions.

(£À«Ã£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀjºÀgÉñÀégÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ §gÀÄvÁÛgÉ)
(ºÀjºÀgÉñÀégÀB £À«Ã£À¸Àå UÀȺÀ0 ¥Àæw PÁAiÀÄð¤«ÄvÀÛªÀiï DUÀZÀÒw)

ºÀjºÀgÉñÀégÀgÀªÀgÉÃ, £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. ºÉÃV¢ÝÃj?
¨sÉÆÃB ºÀjºÀgÉñÀégÀ ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄ £ÀªÀiÁ«Äì. C¦ PÀıÀ®ªÀiï?

£ÀªÀĸÁÌgÀ £À«Ã£ÀgÀªÀgÉÃ, £Á£ÀÄ zÉêÀgÀ zÀAiÉĬÄ0zÀ ZÉ£ÁßVzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ ºÉÃV¢ÝÃj?
£À«Ã£À ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄ £ÀªÀiÁ«Äì. CºÀ0 zÉʪÁ£ÀÄUÀæºÉÃt PÀıÀ°Ã C¹ä. ¨sÀªÁ£ï PÀxÀªÀĹÛ?

£Á£ÀÆ zÉêÀgÀ zÀAiÉĬÄ0zÀ ZÉ£ÁßVzÉÝãÉ. vÀªÀÄä F DUÀªÀÄ£À C¤jÃQëvÀ.
CºÀªÀĦ zÉʪÁ£ÀÄUÀæºÉÃt PÀıÀ°Ã C¹ä. ¨sÀªÀvÁªÀiï EzÀªÀiï DUÀªÀÄ£ÀªÀiï C¤jÃQëvÀªÀiï.

CzÀÄ ºËzÀÄ. ¤ªÀÄUÉ w½¸À®Ä ªÀÄgÉwzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄÄ0¢£À ±À¤ªÁgÀ CUÀæºÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÁeÉÃ0zÀæ PÀ¯Áåt ªÀÄ0l¥ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ ºÀ£ÉÆß0zÀÄ UÀ0mÉUÉ £À¤ß0zÀ gÀa¸À®àlÖ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå J£ÀÄߪÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÉ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆ0¢UÉ CªÀ±ÀåªÁV §gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
vÀvï ¸ÀvÀåªÀiï. ¨sÀªÀ0vÀ0 eÁÕ¥À¬ÄvÀÄ0 «¸ÀäöÈvÀªÁ£ï. DUÁ«Ä¤ ¹ÜgÀªÁ¸ÀgÉà CUÀæºÁgÉà ¹ÜvÉà ²æà gÁeÉÃ0zÀæPÀ¯ÁåtªÀÄ0l¥Éà ªÀÄAiÀiÁ gÀavÀ¸Àå DgÉÆÃUÀå¨sÁUÀåªÀiï Ew ¥ÀŸÀÛPÀ¸Àå C£ÁªÀgÀtPÁAiÀÄðPÀæªÀÄB C¹Û. ¨sÀªÁ£ï ¨sÀªÀvÁ0 «ÄvÉæöÊB ¸ÀºÀ CªÀ±ÀåªÀiï DUÀZÀÒvÀÄ.

Nºï ºËzÁ? «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉý vÀÄ0¨Á ¸À0vÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. C0zÀ ºÁUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ CwyUÀ¼ÁV AiÀiÁgÀÄ DUÀ«Ä¸ÀĪÀªÀjzÁÝgÉ?
KªÀ0 ªÁ? «µÀAiÀÄ0 ±ÀÄævÁé CwêÀ ¸À0vÉÆõÀB C¨sÀÆvï. KªÀ0ZÀ ¥ÀŸÀÛPÀ¸Àå C£ÁªÀgÀtPÁAiÀÄðPÀæªÀiÁxÀð0 CwygÀÆ¥ÉÃt PÀB DUÀ«ÄµÀåw?

«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸À0¥ÁzÀPÀgÁVgÀĪÀ ²æà «±ÉéñÀégÀ ¨sÀlÖgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ ¥À0rvÀgÁzÀ ¢UÀÎdgÀÄUÀ¼ÀÄ CwyUÀ¼ÁV §gÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DgÀ0¨sÀªÁUÀĪÀ M0zÀÄ UÀ0mÉAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ ¸ÀéAiÀÄ0¸ÉêÀPÀgÀÄ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ £À¤ß0zÀ §AiÀĸÀ®àqÀÄvÀÛzÉ.
«dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ¥ÀwæPÁAiÀiÁB ¸À0¥ÁzÀPÀB ²æà «±ÉéñÀégÀ¨sÀlÖªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄB vÀxÉʪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå¯ÉÆÃPÀ¸Àå ¥À0rvÀ¢UÀÎeÁB CwygÀÆ¥ÉÃt DUÀ«ÄµÀå0w. PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀå ¥ÁægÀ0¨sÁvï KPÀºÉÆÃgÁAiÀiÁB ¥ÀǪÀðªÉÄêÀ ¨sÀªÁ£ï DUÀZÀÒvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁxÀð0 PÉÃZÀ£À ¸ÀéAiÀÄ0¸ÉêÀPÁB DªÀ±ÀåPÁB Ew PÁgÀuÁvï ¨sÀªÀvÁ0 ¸ÀºÀPÁgÀB ªÀÄAiÀiÁ C¥ÉÃQëvÀB ªÀvÀðvÉÃ.

R0rvÀªÁVAiÀÄÆ §gÀÄvÉÛãÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DgÀ0¨sÀªÁUÀĪÀ JgÀqÀÄ UÀ0mÉAiÀÄ ªÀÄÄ0avÀªÁVAiÉÄà £Á£ÀÄ, gÉêÀtÚ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆ0qÀÄ §0zÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ.
CªÀ±ÀåªÀiï DUÀZÁÒ«Ä. PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀå ¥ÁægÀ0¨sÀvÀB ºÉÆÃgÁzÀéAiÀiÁvï ¥ÀǪÀðªÉÄêÀ CºÀ0 gÉêÀtÚªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄ0 vÀxÉʪÀ ªÉÆúÀ£À ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄ0 «Ä°vÁé DUÀ«ÄZÁÒ«Ä.

E£ÉÆß0zÀÄ «ZÁgÀ. UÀt¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß §gÀĪÀ ºÁUÉ DºÁ餹. ¤ªÀÄä §½AiÉÄà CªÀjUÉ DºÁé£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÉÃ?
C£ÀåB KPÀB «µÀAiÀÄB. UÀt¥Àw ªÀĺÉÆÃzÀAiÀĪÀĦ DUÀ0vÀĪÀiï DºÀéAiÀÄvÀÄ. ¨sÀªÀvÁ0 ¸À«ÄÃ¥Éà KªÀ vÀ¸Àå PÀÈvÉà DºÁé£À¥ÀwæPÁ0 zÀzÁ«Ä ªÁ?

R0rvÀªÁVAiÀÄÆ £À£Àß §½AiÉÄà PÉÆr. £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß DºÁ餸ÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°QÌ®è.
¤±ÀÑAiÉÄãÀ ªÀĪÀÄ ¸À¦Ã¥Éà KªÀ zÀzÁvÀÄ. CºÀ0 vÀ0 DºÀéAiÀiÁ«Ä. Q0vÀÄ ¸ÀB DUÀ0vÀÄ0 ¸ÀªÀÄxÀðB £À ¨sÀªÉÃvï.

»ÃUÉÆÃ? AiÀiÁPÉ?
KªÀ0 ªÁ? QªÀÄxÀð0?

CªÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½0zÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢0zÀ §¼À®ÄwÛzÁÝ£É.
¸ÀB PÀw¥ÀAiÀÄ¢£ÉèsÀåB C£ÁgÉÆÃUÁåvï ¦ÃrvÀB C¹Û.

AiÀiÁPÉ? ºÉÃUÉ gÉÆÃUÀªÀÅ ºÀÄnÖvÀÄ?
QªÀÄxÀð0? PÀxÀ0 gÉÆÃUÀB GvÀà£ÀßB?

w0r - w£À¸ÀÄUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÀæªÀĪÀÅ vÀ¦àzÀÝj0zÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, FUÀµÉÖà ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É. CªÀ¤UÉ «±Áæ0wAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ J0zÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ CªÀ£À£ÀÆß PÀgÉvÀgÀÄvÉÛãÉ.
DºÁgÀ«µÀAiÉÄà ¸Á0zÀ©üðPÀ¤AiÀÄ0vÀæt¸Àå C¨sÁªÁvï C£ÁgÉÆÃUÁåvï ¦ÃrvÀB ¸À£ï EzÁ¤ÃªÉÄêÀ ¸Àé¸ÀÜvÁ0 ¥Áæ¥ÀÅöߪÀ£ï C¹Û. vÀ¸Àå «±Áæ0vÉÃB DªÀ±ÀåPÀvÁ C¹Û Ew ªÉÊzÁåB C¸ÀÆZÀAiÀÄ£ï. ¸ÁzsÀå0 ¨sÀªÉÃvï vÀªÀĦ D£ÀAiÀiÁ«Ä.

zÉêÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀ¢0zÀ UÀt¥Àw ²ÃWÀæzÀ¯Éèà UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀ° J0zÀÄ £Á£ÀÄ zÉêÀgÀ°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ E£ÀÆß vÀÄ0¨Á PÉ®¸À«zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¢£À ¹UÉÆÃt.
zÉʪÁ£ÀÄUÀæºÁvï UÀt¥Àw ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄB ²ÃWÀæªÉÄêÀ ¸Àé¸ÀÜB ¨sÀªÀvÀÄ Ew zÉêÁ£Á0 ¸À¤ßzsË ¥ÁæxÀðAiÀiÁ«Ä. CºÀ0 ¥Àæ¸ÁܸÁå«Ä. ªÀĪÀÄ C£Áå¤ §ºÀƤ PÁAiÀiÁðt ªÀvÀð0vÉÃ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀå ¢£Éà «Ä¯ÁªÀÄB

ºÁUÉAiÉÄà DUÀ°.
vÀxÉʪÀ ¨sÀªÀvÀÄ.

²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨sÀmï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here for more Learn Sanskrit editions.


 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer