Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

0iÀÄPÀëUÁ£À ¯ÉÆÃPÀzÀ ¢UÀÎd
±ÉÃt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmïgÀªÀgÀ DvÀäPÀxÀ£À

Click here to read more Yakshagana.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÆÃn PÉÆÃn ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÉzÀÝ ±ÉÃt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ "°«0Uï ¯ÉeÉ0qï" DVzÀÝgÀÄ. "±ÉÃt ªÀĺÁgÁdgÀÄ" ¥ÉÇæ. J¸ï. «. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÀlÖgÀÄ CªÀjUÉ PÉÆlÖ ©gÀÄzÀÄ. CªÀgÀ CUÀ®Ä«PÉ vÀÄ0§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖ J0§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¥À0ZÀzÀ "C£À©ü¶PÀÛ zÉÆgÉ" ªÀiÁvÀæªÀ®è ZÀPÀæªÀwð J0zÀgÀÆ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è §0qÁAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ CxÀðUÁjPÉUÉ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ vÀ0zÀÄPÉÆlÖªÀgÀÄ. vÉ0PÀÄwlÄÖ, §qÀUÀÄwlÄÖUÀ½gÀĪÀ0vÉ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß "±ÉÃt wlÄÖ" J0zÀgÀÆ ¸À®ÄèvÀÛzÉ!

MªÉÄä ªÉâPÉAiÀÄ£ÉßÃj PÀĽvÀÄ ªÀiÁwUÉ vÉÆqÀVzÀgÉ0zÀgÉ ¥ÁvÀæzÀ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ, CzÀgÀ°è vÀ°èãÀgÁV, PÀÆzÀ¯É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã½zÀ0vÉ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV ¥ÁvÀæzÀ §UÉUÉ vÀ£Àß ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ0r¹, J®èj0zÀ®Æ ¸ÉÊ J¤ß¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ CxÀðUÁjPÉ M0zÀÄ ªÀiÁåfPï EzÀÝ0vÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ªÀÄ0vÀæ ªÀÄÄUÀÞUÉƽ¹ KPÀPÁ®zÀ°è gÀ0UÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ J®ègÀ C0vÀgÀ0UÀUÀ¼À£ÀÄß UÉ®ÄèwÛzÀÝ C¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæw¨sÁªÀ0vÀ PÀ¯Á«zÀ.

CªÀgÀÄ ªÀiÁwUÉ vÉÆqÀVzÀgÉ0zÀgÉ ¸À¢Ý®è, UÀzÀÝ®«®è. UÀÄ0qÀÄ ¸ÀÆf ©zÀÝgÉ ±À©Ý¸ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiË£À, »ÃUÁVAiÉÄà d£ÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. ªÀåQÛ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀå ¥Àj¸ÀgÀ CUÀvÀå. ªÀåQÛ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀªÀÇ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ. ±ÉÃtÂAiÀĪÀgÀ°è EªÉgÀqÀÆ ¸ÀvÀåªÁVªÉ. M0zÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÉà CªÀgÀ ¸ÀÆáwðAiÀÄ a®ÄªÉÄ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

±ÉÃt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmïgÀªÀgÀ DvÀäPÀxÀ£À: «ªÉÃZÀ£É - ¤ªÉÃzÀ£É
ªÁ°0iÀÄ°è vÁgÉ PÉÆ£ÉUÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ "£Á¼É £ÉÆÃrPÉÆ0§ 0iÀÄÄzÀÞzÀ ªÉüÉ0iÀÄ°è" J0§ ¥ÀzÀåPÉÌ vÁgÉ0iÀÄ ¥ÁvÀæzsÁj0iÀiÁzÀªÀ£ÀÄ "JµÁÖzÀgÀÆ ¸ÀÄVæêÀ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£Éà C®èªÉ? CªÀ£ÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀZÁgÀªÀÇ ¥ÀæªÀiÁzÀ¢0zÀ DV ºÉÆÃzÀÄzÀ®èªÉ? M0zÀÄ ªÉÃ¼É CªÀ£ÀÄ ²PÁëºÀð£ÁV ¤ªÀÄUÉ vÉÆÃjzÀgÀÆ, CªÀ£À ºÉ0qÀw0iÀÄ£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¤ÃªÀÅ ElÄÖPÉÆ0rgÀĪÀÅzÀÄ ¤Ãw0iÉÄÃ? DzÀ PÁgÀt w¢ÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¤ªÀÄä0xÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄ0zÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄävÀªÀ®èªÉÃ......?" J0©vÁå¢ »vÀªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ vÉÆqÀVzÀgÉ, ªÁ°0iÀÄ ¥ÁvÀæzsÁjUÉ ªÀÄÄ0zÀĽzÀ ªÀiÁUÀðªÉãÀÄ? ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÉÆ0zÉà zÁj0iÀÄ®èªÉÃ?
ªÀÄÄ0zÉ N¢

¸À0ZÁ®PÀ£ÁV ªÀÄvÀÄÛ £Àl£ÁV - 43
d®ªÀ½î0iÀÄ PÀ¯Á£ÉÊ¥ÀÅtåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ, ±À¤0iÀÄ zÉÆqÀعÛPÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¨sÀ0iÀÄ¢0zÀ¯ÉÆÃ, ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ¯ÉÆà M¦àPÉÆ0qÀ d£ÀgÀÄ «ZÁgÀPÉÌ ZÁ®£É PÉÆqÀ®Ä M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀåªÉ? DzÀÄzÀj0zÀ E0xÀ PÉ®ªÀÄ0¢ ¥ÉæÃPÀëPÀj0zÀ §gÀĪÀ ¥ÀæwQæ0iÉÄUÀ½UÉ £À£Àß0xÀªÀ£ÀÄ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅ¢®è. "§æºÀäPÀ¥Á®" zÀ F±ÀégÀ£À£ÉÆßÃ, "zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ PÉëÃvÀæªÀĺÁvÉä" 0iÀÄ CtÚ¥Àà£À£ÉÆßà PÀ0qÀÄ ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ PÁtÂPÉ0iÀiÁV ºÀtªÀ£ÀÄß (CzÀ£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸À® vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ¤ªÁ½¹) ©üPÁë¥ÁvÉæUÉ ºÁPÀĪÀ ¨sÁªÀÅPÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸À0SÉå0iÀÄ°è PÁtĪÀ «ZÁgÀªÁ¢UÀ½UÉ d£ÀgÀ F ±ÀæzÉÞ0iÀÄ §UÉUÉ K£À¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ0iÉÆà £À£ÀUÀj0iÀÄzÁzÀgÀÆ, 0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁlªÀÅ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É¬Ä0zÀ¯Éà ¸ÀÆáwð ¥ÀqÉzÀÄ zÉêÀvÁgÁzsÀ£É0iÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄzÉÆà J0§ £À£Àß ªÉÆzÀ°£À ¸À0zÉúÀPÉÌ E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀŶ×0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¥ÀÅgÁªÉ EzÁVzÉ0iÉÄ0zÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÀUÀ0rzÉÝãÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

Part 42 | Part 41 | Part 40 | Part 39 | Part 38 | Part 37 | Part 36 | Part 35 | Part 34 | Part 33 | Part 32 | Part 31 | Part 30 | Part 29 | Part 28 | Part 27 | Part 26 | Part 25 | Part 24 | Part 23 | Part 22 | Part 21 | Part 20 | Part 19 | Part 18 | Part 17 | Part 16 | Part 15 | Part 14 | Part 13 | Part 12 | Part 11 | Part 10 | Part 9 | Part 8 | Part 7 | Part 6 | Part 5 | Part 4 | Part 3 | Part 2 | Part 1 |

Click here to read more Yakshagana.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer