Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ PÁªÀå - M0zÀÄ ¸À«ÄÃPÉë

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page Harihareshwara.
Click here to read more about Kannada writers.

Part 1 | Part 2

E°è £ÉÆÃr: ºÉtÄÚ £Á¬ÄAiÉÆ0zÀÄ ¸ÀvÀÄÛ©¢ÝzÉ. CzÀgÀ ¥ÀÅlÖ ªÀÄj ªÉƯÉUÉ ¨Á¬ÄlÄÖ JzÉ PÀgÀUÀĪÀ0vÉ PÀÆUÀÄwÛzÉ. ªÀÄrªÀ0vÀ£ÉƧâ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÀÄjAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ J¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ vÀgÀÄvÁÛ£É; ªÀÄ£É ªÀÄPÀ̽UÉ £Á¬ÄªÀÄj ªÀÄ£ÉUÉ §0vÉ0zÀÄ §®Ä ¸À0vÀ¸À, C£Àß, ºÁ®Ä - ¥ÉÇõÀuÉAiÉįÁè zÀÆgÀ ¨ÁV°£ÁZɬÄ0zÀ¯Éà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄnÖzÀgÉ ªÉÄÊ°UÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÀ®è.

M0zÀÄ ¢£À M§â PÀÄgÀħ UËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£É. ZÀ½¬Ä0zÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä £Á¬Ä ªÀÄj UËqÀ£À PÀ0§½ M¼ÀUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. UËqÀ £Á¬Ä ªÀÄjAiÀÄ£ÀÆß PÀ0§½AiÉƼÀUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆ0qÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£É. ¨É¼ÀUÉÎ UËqÀ ºÉÆgÀlgÉ £Á¬Ä ªÀÄjAiÀÄÆ CªÀ£À£ÀÄß »0¨Á°¹ ºÉÆÃV ©qÀÄvÀÛzÉ. UËqÀ CzÀ£ÀÄß JwÛPÉÆ0qÀÄ ªÉÄÊzÀqÀ« ªÀÄÄ¢ÝlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÄåvÁÛ£É. ¸ÁQzÀ ªÀÄrªÀ0vÀ JµÀÄÖ PÀgÉzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÉÃ, £Á¬Ä ªÀÄj UËqÀ£ÉÆqÀ£É ºÉÆÃV©qÀÄvÀÛzÉ. PÀgÀÄuÉ JµÀÄÖ PÁ® vÉÆÃjzÀÝgÉãÀÄ? M0zÀÄ gÁwæAiÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄÄ0zÉ?

PÀ« ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý: "PÀgÀÄuÉ M®ÄªÉÄUÉ ¸ÁnAiÉÄÃ?"

PÀ« PÉüÀÄvÁÛgÉ: "PÀgÀÄuÉ M®ÄªÉÄUÉ ¸ÁnAiÉÄÃ"

EzÀÄ M0zÀÄ PÀªÀ£À. EzÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ ¥ÀÅgÉÆûvÀ wgÀÄ£ÁgÁAiÀÄt LAiÀÄ0UÁgï £ÀgÀ¹0ºÁZÁgï ("¥ÀÅw£À").

ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ±Á¸ÀÛç £ÉêÀÄ ªÀævÀ DZÁgÀ EªÀÅUÀ¼Éà E°è ªÀÄÆwÃð¨sÀ«¹zÉAiÉÄãÉÆà J£ÀÄߪÀ0vÉ EgÀĪÀ »jAiÀÄgÀÄ. EªÀgÀ PÁªÀå fêÀ£ÀzÀ DgÀ0¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉÆ«ÄäzÀ gÀZÀ£É EzÀÄ. D PÁ®ªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀiÁUÀð J£ÀÄßvÁÛgÉ. F ªÀiÁUÀðzÀ eÉÆvÉUÉà ¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ PÁªÀåªÀÇ ¨É¼É¬ÄvÀÄ.

¥ÉÇæ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖgÀÄ ºÉüÀĪÀ0vÉ, "M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁUÀðzÀ ZÀjvÉæ ¸ÀÆÜ®ªÁV, ¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ZÀjvÉæAiÀÄÆ PÀÆqÀ." PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ PÀ«UÀ¼À°è ªÀÄƪÀgÀÄ CUÀæUÀtågÀÄ. CªÀgÉà ¨ÉÃ0zÉæ, PÀĪÉ0¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ. w. £À. EªÀgÉà gÀªÀÄå AiÀÄÄUÀzÀ gÀvÀßvÀæAiÀÄgÀÆ PÀÆqÀ!. EªÀgÀÄUÀ¼À PÁªÀåªÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÁUÀ C®è°è ¸Àé®à Cr n¥ÀàtÂUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ. D Crn¥ÀàtÂUÀ¼À°è EzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä: "¥ÀgÀ0¥ÀgÉ, ¸Á0¥ÀæzÁ¬ÄPÀvÉ" J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ.

n. J¸ï. J°AiÀÄmï 1917 gÀ°è "mÉærµÀ£ï J0qï ¢ E0r«ÄdÄAiÀįï mÁå¯É0mï" J0§ ¥Àæ§0zsÀ ¥ÀæPÀn¹zÀ £À0vÀgÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉðAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è "mÉærµÀ£ï" J0§ ¥ÀzÀPÉÌ J°è®èzÀ ªÀĺÀvÀé §0zÀÄ ©nÖvÀÄÛ. QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀÄðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV EzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ (£ÉÆÃr: "PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåzÀ°è ¥ÀgÀ0¥ÀgÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è "ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀåzÀ JgÀqÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ"). ¸ÁgÁ0±À EµÀÄÖ: "F "¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ" ¥ÀzÀ "¥ÀgÀ0¥ÀgÉ" V0vÀ ºÉZÀÄÑ CxÀð¥ÀÇtð ±À§Ý. PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ - PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, EzÀgÀ CxÀðªÁå¦Û "¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ" QÌzÉ, "¥ÀgÀ0¥ÀgÉ"UÉ E®è.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV "¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ" ±À§ÝPÉÌ ¨ÉÃgÉ CxÀð §0¢zÉ. "¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ" ªÀÄvÀÄÛ "¸ÀºÀdvÉ" F JgÀqÀÄ ±À§ÝUÀ¼À°è £ÁªÀÅ d£Àä¹zÀÞªÁzÀ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝêÉ."

"¸ÀºÀdvÉ" AiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ½UÉ, ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ, C©üªÀåQÛUÉ M0zÀÄ ¸À0¥ÀæzÁ¬ÄPÀvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. M0zÀÄ jÃw¬Ä0zÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸À0¥ÁæzÁAiÀÄ JµÀÄÖ zÉÆqÀØzÉÆà CzÀPÉÌ vÀUÀ®ÄwÛgÀĪÀ DWÁvÀUÀ¼ÀÆ CµÉÖà zÉÆqÀØzÁVªÉ. »ÃUÁV PÀÈvÀPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd, ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ ¤ªÀiÁðt M0zÀÄ ¸Á0¸ÀÌöÈwPÀ QæAiÉÄ. CzÀ£ÀÄß PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ Dfð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ; ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁVgÀĪÀÅzÉ®è £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄ J0zÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ §jAiÀÄ ¨sÀæªÉÄ ªÀiÁvÀæ.

©. JA. ²æÃ. CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ C0±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ ¥ÀæeÉÕ¬Ä0zÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆ0qÀÄzÀ£Àß PÁtÄvÉÛêÉ. ¨ÉÃ0zÉæAiÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ°è J0xÀ UÀºÀ£ÀªÁzÀ vÀvÀéªÁVgÀ°, JµÉÖà ¸À0¥ÀÇtðªÁVgÀ°. D C£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ d£À¥ÀzÀ ¥ÀæeÉÕUÉ ¤®ÄPÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À«zÉ; ¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ "ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ", "E½zÀÄ ¨Á vÁ¬Ä", "E£ÀÆß AiÀiÁPÉ §gÀ°¯Áè, ºÀħâ½îAiÀÄ0ªÁ?", "PÀÄgÀÄqÀÄ PÁ0ZÁt" EvÁå¢. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ M0zÀÄ §UÉAiÀÄ agÀ0vÀ£À zÁºÀ, ¸Ë0zÀAiÀÄðzÀ PÀqÀ°£À°è zsÀÄ«ÄäQÌ gÀ¸À¥Á£ÀUÉÊAiÀÄĪÀ ¹j PÀĪÉ0¥ÀÅ CªÀgÀzÀÄ.

F eÁr£À°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄUÀ¤¹ÃvÀÄ: ¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ°è ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ ¤µÉ× M0zÀÄ vÀÆPÀ ºÉZÁÑVAiÉÄà EzÉ. ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è ¤0vÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀiË®åªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁPÁëvÀÌj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ¥ÀÅ. w. £À. CªÀjUÉ ¹¢Þ¹zÉ. "¨sÀªÀ¤AiÀÄÄQÛ «ªÀÄÄQÛ" ¥ÀævÀåPÀëªÁVzÉ. PÀ« ¥Àj¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ°è "ªÀ¸ÀÄÛ«UÀÆ CªÀgÀ ¯ËQPÀ ¸À0§0zsÀ¢0zÀ ©qÀÄUÀqÉ; F "ªÀÄÄzÀzÀ ¨ÉúÀgÀ" zÀ°è M®Ä«£À PÉÆqÀÄ - PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ F J¯Áè ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåUÀ¼ÀÆ ¹¢Þ¹ªÉ. ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀî PÀ«UÉãÉà CZÉÃvÀ£ÀªÁzÀÄzÀ£Àß ¸ÀZÉÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ0lÄ; ºÀQÌ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ0vÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ, PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ ¨ÉlÖUÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛªÉ. VqÀ ªÀÄgÀ §½îUÀ¼ÀÄ ºÁqÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. D£À0zÀ ªÀzsÀð£À EzÀ£Éßà ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÀÄÝ:

"C¥ÁgÉà PÁªÀå ¸À0¸ÁgÉà PÀ«gï KªÀ ¥ÀæeÁ¥ÀwB;
AiÀÄxÁ C¸ÉåöÊ gÉÆÃZÀvÉÃ,
«±Àé0 vÀxÁ EzÀ0 ¥ÀjªÀvÀðvÉÃ;
±ÀÈ0UÁjà ZÉÃvï PÀ«B,
PÁªÉåà eÁvÀ0 gÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ0 dUÀvï;
¸À KªÀ «ÃvÀgÁUÀ±ÉÑÃvï ¤ÃgÀ¸À0 ¸ÀªÀðªÉÄêÀ vÀvï;
¨sÁªÁ£ï CZÉÃvÀ£Á£ï C¦ ZÉÃvÀ£ÀªÀvï,
ZÉÃvÀ£Á£ï CZÉÃvÀ£ÀªÀvï,
ªÀåªÀºÁgÀAiÀÄw AiÀÄxÉõÀÖ0 -
¸ÀÄPÀ«B PÁªÉåà ¸ÀévÀ0vÀæAiÀiÁ."

- (zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ ªÀÄÆgÀ£Éà GzÉÆåÃvÀ)

C¥ÁgÀªÁzÀ PÁªÀå¥Àæ¥À0ZÀzÀ°è PÀ«AiÉÄà §æºÀä. CªÀ£À EµÀÖzÀ ¥ÀæPÁgÀªÉà Erà «±ÀéªÉà ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀî M§â M¼ÉîAiÀÄ PÀ« ¸À0¥ÀÇtð ¸ÀévÀ0vÀæ!

Part 1 | Part 2

J¸ï. PÉ. ºÀjºÀgÉñÀégÀ,
¸ÀgÀ¸ÀéwÃ¥ÀÅgÀªÀiï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page Harihareshwara.
Click here to read more about Kannada writers.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer