Kannada Section | Our Karnataka This Week | Jobs


Weekly News Updates from Hassan,
Mangalore, Mysore, Coorg, Davangere
and More

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
History
People
Columns
-
Weekend Special
-
Kharabath
-
Thoo Nimma (Shame on You)
- Jai Kannadamma
Movies
RSS-Story
Literature
- Kannada Writers
- Navodhaya
- Book Reviews
-
Poetry
Kannada Theatre
Mr. Kannadiga
Travel
Sarpa Loka
Music
Kannada Lyrics
Careers
Health 
   - Ayurveda
Rajakiya
Quiz
Puzzles
Current Affairs
Classical Music
- Olavina Ole
- Ninagaagi (Just For you!)
Colleges
Temples
Learn Sanskrit
Learn Thulu
Learn Coorgi
Learn Konkani
Ogatugalu
Gadegalu
Memoirs of Manja
Know your law
Kannada Koota and Sangha
Leena's Lair
Wonders of the wild life
Baraha
Karnataka Weather
Recipes
The Geetha
Visitors Feedback
Partners
Contributors
Feedback

Ayurveda and Health

Click here if you would like to Contribute.
Click here if you would like to send
Feedback.

YogaAyurvedic Medicines | Articles

qÁ. ¹. J. Q±ÉÆÃgï: DAiÀÄĪÉðÃzÀ - DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥À0ZÀªÀĪÉÃzÀ
"DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ°è gÉÆÃV UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ®Ä «¼À0§" KPÉ0zÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. "DAiÀÄĪÉðÃzÀ zÀĨÁj" J0§ÄzÀÄ ºÀ®ªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉ0zÀgÉ £ÀªÀÄä d£ÀgÀ°è F ±Á¸ÀÛçzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zsÉÆÃgÀuÉ J0zÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ¬Ä¯É §0zÁUÀ gÉÆÃV ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä "C¯ÉÆÃ¥ÀyUÉ" ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀð«¢vÀ. ªÀÄÄAzÉ N¢

Buu uX ¯S 3
NqN 0u®u Nw  Nh NqN넯u.  KS yuSw u®Nlu. BSS Nw X mNrيN q N S 0vw BSS N0u N mNqNu. Cu0u Nw 0u CmSqu q u Sv0u NSqu. Xrي w HNu wlNlu. Au r yNwu w Nl wlu. Spx0u w ﰣn, S䜮o ﰣn, A0SN Sw wlu uuS AyN Cu0u uԇ 0uSqu. 0u Lv

Buu uX-2 
"Art u ®" Artu uxS w; wS u Artw Eq r qʋN. qǯuyqwT uww vNʋu. wS uww yǮ XwSwm wu. u܊, qyu܊, S-䜮o, cS u qʊ S㊮. qS lNu Byي Buq. Nu, qS qv uǮSq; Ǯ Aڇ q uu AwrS No. ڇ uu AvS   q wN rS NoSu. Buuu uǮ u®wuw Nw X w qTN. 0u LvBuu uX

"q xS cS; Fh xS S". Lw q Bqw urNw Yqu. qu K뇮 ݰqw Nlqu. u w h Nqu. qu r劮N. S vS ݰqvS ¯S u u® qSw EyTN. q qSN. uN whrN. NNq  CNlu. Cwݰw ww USsuS, Bqw ww AwSs yuSw ¯Ǯn EyTu. Cu Bqw uǮ u®wS NoSqu. qu Bb- AvNquuSu. wqu NmN. 0u Lv

Buu "暮"
BX Shw ruq, Qu BS; u:Qu AwS. Au Qu BSډu u:Q AwSvu EgSu. XwT BSqwT QTuۊ Bqww "暮"wu Nqي. Awu CX, ru B T doSu, u Nu q cw, u Uq, y䚮w w-Cv䇮S-CS BSqw oS. Cu u oS AwSw yrxvNq. SS wT ruǮ (q-zq-Ny®)S Ǯqu EqwSsS. D uǮS ǮSl u yu¯qSw NrSqu q Su EquwSqu.   0u Lv

Bu: qq䇮S
"qq䇮" Hu S Hus.  Bu D qq䇮S vqTu. S Hu ycwu Nq yyvu EuuS. Au Au D cwu l Ayu®vu vÇ c; D vS q As No. B SS Nym oS q B SS MǮu®-CSw Bu KSmu. Buuu 1. q 2. S q 3. MǮu® bw-CS qq䇮ST. 0u Lv

Bu: w Ǯ uܺq
Nvrي xS qpذw ۊ B Nv xw EǮq qSqu; Erي OS xw ۊ B O wSqu. Nu CSl u SoST. Buuu Ku  Cwݺu wNT yoﱚqu. Cu Ǯ uܺqu r. "Ǯ" Hu "y㇮". y Hu Hl S u ¯w Yqu. D u ¯ AS 䚮N No. Buuu Ǯ Hwu "䚮N q". EunS u qu oq uu SSS u u¯qSw v l S uSw wT Eyuqي.  TSS N u As w y䇵S (Xw y, Nl w uuS). 
0u Lv

Bu: Aww yo
Buu Aww yo Hu yq㣮 bwu wq qu. uu Ku ¯Su  As u  yuۊ B ¯Su Fq, NoN X rSu, w C quSu w ru. Cu Aww cxq bw. Auu, Buu QT Su oOʺq Su Now ru Auw du Bu N. Cuw "xu¯w ycw" Hwqي. Buuu S oSw wm No ru xu¯w ycw u®. Cu Aww yovu Eusu. u MǮu® u uu  Eh l y¯w wm Au Su  mq vÚqu Huw ru. 
0u Lv

XqǮoS
Buu yN yo w u®; yq㣮, Aww, O q Byٰyu. C YOq u®u Aqq EyNuu. T yw p u®u uw (wlu-Cwyw), w (yްǮw) q y (Nw) Hu Qu O䇵S Huw rTu. C  NS you vu wlqu q MǮu® uS q (Nii) So (Ni) C uuS yovu xu®lqu. 0u Lv

ruǮ uܺq
uǮu w uǮn lsS; yNqڇ uu AqN ASTuNl, Nqڇw qzu uw uǮn lqu q 暮qw wymqu. uǮS ;
1. q,
2. zq q
3. Ny®.
0u Lv

Buu uԇ  
w QT B ASSwT lTu. "qq X ǮlS Pq u® yX ǮǮպ Cr" w PS ( Hl S q Hl NS) Juwu u® As NǮ Bwu . w EqSu NTu. Nu Au w Avǯw Au bwv䇮Su No, O, S, d CS B NuTu. Au Au uu Ewq yuu qTu. 0u Lv

Buu AǯԺSS 
D AǯԺSS DS yXquu. CS Ǯwu, DS yXqu劮 u u¯wSw Buu AǯԺSSwݰ Bu¯ThNl ¯SSw lTu. c, cw mw, C. Hw. i, gONd, zmiN quS. BuxN u zqwu yv ylu yްNh Buu Hh ASSw BT Au®㇮w muw. qqu (c) 101 qS 25 S DS yXquu, Bu®xN u㊮S Nl YOq釮 u®u Auwݰ EyTqي. 0u Lv

Buu Aqo
u Hu "u" u¯qxu EqrهTu. Cu w AsSu EyTlqu. bw, X, yz q Aq. Buuu Bu Hu Bw STw bwTu. Buvu vS YOq qu 暮yǮw BS㊮n Nl BSqu. vq yǮw w ru AuN AwSoT BqxS C vÇw xn lSqu. Au Au, 暮w uw vl Nl u® B- NSw AmTu.  0u Lv

Bu-xSuq uw
S dwS ww NuvS iNl. SS䚮ڊT u B Nu u¯oTq. Cu ww Yqww BNlS q mq. SSu qw n yQq BqxS Q Bq. cSrw TlS nq BqxS ǮT Nl q. TlS qSgw v Nq, TlS Sw v y BNoSw qluNq. S AwN ypS Nl n NXSw vu wxS ArT Nl q. 
0u Lv
 

Click here
if you would like to Contribute.
Click here if you would like to send Feedback.

Click here if you would like to Contribute.
Click here if you would like to send Feedback.
Cord Blood Donation: Turning an Umbilical Cord into a Lifeline
During pregnancy, a baby's umbilical cord is  a lifeline between mother and child. After birth, thanks to an incredible medical breakthrough - the umbilical cord can become a lifeline to a child or adult with certain deadly diseases. Read On

Try these health living ideas to cut your cancer risk  
1. Take a look at your plate... are most of the foods plant-based ? Fill your plates with generous servings of a variety of veggies, fruits, beans, and grains. 

2. Slice ripe peaches, bananas and/or berries on your whole grain cereal. Read On

1998-01OurKarnataka.com,Inc.All rights reserved. Disclaimer