Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

zÀ±Àð£ÀªÉ0zÀgÉ - vÀvÀÛ÷é J0zÀxÀð. DgÀÄ D¹ÛPÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÆß, DgÀÄ £Á¹ÛPÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸Á0Rå - AiÉÆÃUÀ, £ÁåAiÀÄ, ªÉʱÉöPÀ, ¥ÀǪÀð «ÄêÀiÁ0¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃzÁ0vÀ (GvÀÛgÀ «ÄêÀiÁ0¸À). ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸À0SÉå ªÀiÁr vÀvÀéUÀ¼ÀÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ, ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ CgÀªÀvÀÄÛ J0zÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀj0zÀ F vÀvÀÛ÷é ¸Á0Rå vÀvÀÛ÷é J¤¹zÉ. ¸À0SÁå - J0zÀgÉ eÁÕ£À J0§xÀðªÀÇ EzÉ. PÀ¦® ¹zÁÞ0vÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ, eÁÕ£À ±Á¸ÀÛçªÁ¢UÀ¼ÀÄ J0zÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÁÝgÉ.

¸Á0RåªÀÅ zÉéöÊvÀ ¹zÁÞ0vÀªÁVzÉ. ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀĵÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉÆ0rzÉ. §ºÀÄgÀÆ¥ÀzÀ ¨ÁºÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ® vÀvÀé¢0zÀ ºÀÄnÖzÀªÉÇà D vÀvÀÛ÷éPÉÌ ¥ÀæPÀÈw J0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. F vÀvÀÛ÷é PÀtÂÚUÉ UÉÆÃZÀgÀªÀ®è. EzÀgÀ C¹ÛvÀÛ÷é CtÄUÀ¼À0vÉ ¥ÀæPÀÈw ¨sËwPÀ ¥Àæ¥À0ZÀPÉÌ ªÀÄÆ® ºÁUÀÆ KPÉÊPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À0QÃtð. F ¸À0QÃtðvÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ - ¸ÀvÀÛ÷é, gÀd¸ÀÄì, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀĸÀÄì, ¸ÀvÀÛ÷é UÀÄtªÀÅ ±ÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀë÷ä C0±ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÁÝVzÉ. gÀd¸ÀÄì J0§ÄzÀÄ QæAiÀiÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£ÁvÀäPÀªÁzÀzÀÄÝ. vÀªÀĸÀÄì dqÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ0zÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

F ªÀÄÆgÀÄ UÀÄtUÀ½0zÀ PÀÆrzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ®èzÉ CzÀj0zÀ GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ F UÀtUÀ½0zÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. F zÀ±Àð£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀUÀ¼É®è PÁgÀt ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¨sÁªÀªÀ£Éßà ºÉÆ0¢gÀÄvÀÛªÉ. ««zsÀ a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ a£Àߢ0zÀ¯Éà DzÀªÀÅ.

¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ¸À0QÃtðªÉÇ0zÉà C®èzÉ ¸À0¥ÀÇtð ªÁå¥ÀPÀªÀÇ DVzÀÄÝ ¤gÀ0vÀgÀªÁV ¥ÀjuÁªÀÄ ºÉÆ0zÀĪÀ vÀvÀÛ÷é. CzÀj0zÀ GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ DUÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ QæAiÀiÁ±ÀQÛ vÀl¸ÀܪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ C0±ÀUÀ¼ÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ¤gÀ0vÀgÀªÁV ¸ÁzÀȱÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆ0zÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ.

¸À0SÁå zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀvÀÛ÷é¥ÀÇtð ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ vÁªÀĸÀ ¥ÀÇtðªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ ªÀåvÁå¸À«zÉ. ¸ÀvÀÛ÷é ¥ÀÇtðªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ ¨sËwPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÉà DVzÉ. EªÀÅ ¥ÀæPÀÈw¬Ä0zÀ GvÀà£ÀߪÁzÀÄzÉà DVzÉ. DzÀgÉ CªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À DvÀä ¥ÀæPÁ±ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀÛ÷é ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ C0vÀBPÀgÀt. EzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì, CºÀ0PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞAiÉÄ0§ ªÀÄÆgÀÄ C0±ÀUÀ½0zÀ PÀÆrzÉ. ¨ÁºÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ CzÀPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà C0vÀBPÀgÀtzÀ PÁAiÀÄð. F PÁAiÀÄðPÉÌ CzÀgÀ ªÀUÀðzÀ E0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁæAiÀıÀB C0vÀBPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ E0¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ ¸À0AiÉÆÃd£ÉAiÉÆ0¢UÉ C£ÀéAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. J®ègÀ®Æè «±ÉõÀªÁVzÀÄÝ EvÀgÀ C0±ÀUÀ¼ÉÆ0¢UÉ d£Àä ªÀÄÈvÀÄå J0§ ¸À0¸ÁgÀ ZÀPÀæzÀ C0vÀåzÀªÀgÉUÀÆ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®0©¹PÉÆ0qÉà EgÀÄvÀÛzÉ. C0zÀgÉ ¸Á¥ÉÃPÀë - ±Á±ÀévÀ J¤¸ÀĪÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß °0UÀ ±ÀjÃgÀªÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. M§â ªÀÄÈvÀÄåªÀ±À£ÁzÀgÀÆ EzÀj0zÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁUÀĪÀÅ¢®è (©qÀÄUÀqÉ E®è) ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ EzÀÄ PÀ¼Àa ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀÈw vÀvÀÛ÷é¢0zÀ F ¨sËwPÀ ¥Àæ¥À0ZÀ GzÀ㫸ÀĪÀÅzÀj0zÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ DvÀå0wPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀ0vÀæ. DzÀÝj0zÀ¯Éà PÉ®ªÀgÀÄ ¸Á0RåªÀ£ÀÄß ¸Àé¨sÁªÀªÁzÀ J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ.

¥ÀÅgÀĵÀ:
¥ÀæPÀÈwAiÉÆ0¢UÉ ¥ÀÅgÀĵÀ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸Á0Rå vÀvÀÛ÷é ¸Àé¨sÁªÀªÁzÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¨sËwPÀ ¥Àæ¥À0ZÀzÀ CjªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀj0zÁUÀĪÀÅzÉÆà (AiÀiÁªÀ PÁgÀt¢0zÀ) CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈw vÀvÀÛ÷é M¼ÀUÉÆ0r®è. C0vÀºÀ w¼ÀĪÀ½PÉ G0lĪÀiÁqÀĪÀ C0±ÀªÀ£ÀÄß "¥ÀÅgÀĵÀ" vÀvÀÛ÷é ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸Á0Rå vÀvÀÛ÷éªÀÅ CzÉéöÊvÀzÀ0vÉ ¥ÀæPÀÈw ¥ÀÅgÀĵÀgÀ LPÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀævÉåÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀð£É ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzsÁåwäPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀ0vÀæ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¥ÀÇtðªÁV CjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå J0§ÄzÀÄ ¸Á0RågÀ C©üªÀÄvÀªÁVzÉ.

¥ÀæPÀÈwAiÉÆ0¢UÉ vÀÄ®£É ªÀiÁrzÀgÉ ¥ÀÅgÀĵÀ vÀvÀÛ÷éªÀÅ §ºÀĸÀ0SÁåvÀ. F PÁgÀt¢0zÀ ¸Á0SÁå zÀ±Àð£À C£ÉÃPÀ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ªÁzÀªÁVzÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ0vÉ ¥ÀÅgÀĵÀ vÀvÀÛ÷éªÀÅ ¸À0QÃtðªÀ®è ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀÄzÀÄ CZÀ®ªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀæPÀÈw ¸ÀzÁ ¸ÀQæAiÀĪÁzÀgÉ, ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀzÁ ¤¶ÌçAiÀÄ, CzÀÄ G¥Á¢üUÀ¼À (C0vÀBPÀgÀt) ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ ¸ÀévÀ0vÀæªÁV AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß w½AiÀįÁgÀzÀÄ. EaÒ¸À®Æ ±ÀPÀÛ£À®è. ¸ÁQëAiÀiÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ±ÀQÛ ªÀiÁvÀæ ºÉÆ0¢zÉ. DzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀªÀðªÁå¦ DzÀgÀÆ ¸À0¸ÁgÀ ¥ÀAiÀÄðl£ÉAiÀÄ°è ¨sËwPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ C0vÀBPÀgÀtUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ vÀvÀÛ÷éªÁzÀ ¥ÀÅgÀĵÀ¤0zÀ ªÁåªÀºÁjPÀ fêÁvÀäªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÉÄ0zÀÄ ¸Á0RågÀ ªÀÄvÀ. DzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ±ÀB CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«®è. E°è E0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÆ CªÉ®èªÀÇ C0vÀBPÀgÀtPÉÌ C¢üãÀ. EªÀÅUÀ¼À ¸À0AiÉÆÃUÀ ¨sÁªÀ¢0zÀ¯Éà C£ÀĨsÀªÀ GvÀà£ÀߪÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ ¥ÀÅgÀĵÀ vÀvÀÛ÷éªÀÅ ¥ÀæPÀÈw E®èzÉà ¤¶ÌçAiÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ¥ÀÅgÀĵÀ«®èzÉ C0zsÉ. F ¸À0AiÉÆÃUÀzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀªÀÄä «ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¸Àé¨sÁªÀªÁzÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀ0vÉ E°è C£ÀĨsÀªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ dqÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À GvÁà¢PÀ ¥sÀ®ªÀ®è. DzÀgÉ DzsÁåvÀä ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£À ¸À0AiÉÆÃUÀ¢0zÀ G¢¸ÀĪÀ0vÀºÀzÀÄ. ÁCzsÁåvÀä ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ ¨sËwPÀªÀÅ M0zÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁvÀæ. ªÀÄÆ®ªÀ®è.

F ¸À0AiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV G¥À®§ÞªÁVgÀĪÀÅzÉÆ0zÉà C®èzÉ fêÀ£ÀÄäPÀÛ ¹ÜwAiÀÄ®Æè, J0zÀgÉ M§â£ÀÄ eÁÕ¤ - AiÀiÁV zÉúÀzÀ ªÉÆúÀ ªÀÄÄjzÀgÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. C0vÀºÀªÀ£ÀÄ F fêÀ£À¢0zÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀgÉ vÀ£Àß C¹ÛvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢AiÉÄà EgÀÄvÁÛ£É. KPÉ0zÀgÉ ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ Cd - ¤vÀå. D ¹ÜwAiÀÄ°è (¥ÀÅgÀĵÀ) DvÀä£ÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ §0zsÀ£À¢0zÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. zÉúÉÃ0¢æAiÀÄ ¸À0§0zsÀ ºÉÆ0¢gÀĪÀ fêÀ£ÀÄäPÀÛ£À ¹Üw¬Ä0zÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÉ0zÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ªÀÄÄPÀÛ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß "PÉʪÀ®å" ¹ÜwAiÉÄ0zÀÄ ¸Á0RågÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

ªÀåQÛ¬Ä0zÀ ªÀåQÛUÉ C£ÀĨsÀªÀzÀ°è ªÀåvÁå¸À«gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ C0±ÀUÀ¼À°è KPÀgÀÆ¥ÀªÀÅ MzÀV §gÀĪÀ PÁgÀt¢0zÀ¯Éà dUÀwÛ£À C¹ÛvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ¸Á0RågÀÄ ¸ÁgÀÄvÁÛgÉ. CjAiÀÄĪÀ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀåªÉÇà CjAiÀÄ®àqÀĪÀ dUÀvÀÆÛ CµÉÖà ¸ÀvÀå.

J°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀvÀÛ÷é, gÀd¸ÀÄì, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀĸÀÄìUÀ¼É0§ wæUÀÄuÁvÀäPÀªÁzÀ C0vÀBPÀgÀtzÀ ¸À0§0zsÀ«gÀĪÀÅzÉÆà C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀÇtðeÁÕ£À ¸ÁzsÀåªÉÃ. AiÉÆÃUÀå ¸ÁzsÀ£ÉUÀ½0zÀ C0vÀBPÀgÀtzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ M§â£ÀÄ ¥Àæ¥À0ZÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¤ªÁj¸À¯ÁUÀzÀÄ. DzÀgÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ±ÀÄ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀgÉ gÀeÉÆÃ, vÀªÉÆà UÀÄtUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀªÀÅ. DzÀgÉ E0vÀºÀ ¥ÀÇtð eÁÕ£ÀªÀÅ ¥Àæ¥À0ZÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ zÀȶÖUÀ¼É®èzÀgÀ M0zÀÄ ¸À0PÀ®£À J0zÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ. CzÉÆ0zÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀiÁvÀæ. F C£ÀĨsÀªÀPÉÌ C0vÀzÀð±Àð£À J0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

¸Á0Rå zÀ±Àð£À ¥Àæ¥À0ZÀ «ªÉÃPÀ eÁÕ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄQÛUÉ ¸ÁzsÀ£À J0zÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß DAiÀÄĵÀåzÀ°è E0vÀºÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå. EzÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄà fêÀ£ÀzÀ C0wªÀÄ zsÉåÃAiÀÄ. E0vÀºÀ ¥ÀÇtðvÉAiÉÄqÉUÉ ¸ÀªÀĸÀÛ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÉëÃvÀæªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß MAiÀÄÄåvÀÛzÉ. EzÉà ¸Á0RågÀ ¹zÁÞ0vÀ.

¸Á0Rå zÀ±Àð£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀ zÀ±Àð£ÀªÀÅ ¥ÀÇgÀPÀªÁVzÉ. CzÀgÀ §UÉÎ AiÉÆÃUÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÉüÀ¯ÁVzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer