Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 


Join Mailing List

£Á£ÀÄ, £À£ÀßvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

C£ÉÃPÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀåQÛvÀé avÀætªÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ¤«Äð¹PÉÆ0rgÀÄvÁÛgÉ. M§â eÁt «zÁåyðUÉ ºÉÆð¹PÉÆ0qÀ £Á£ÀÄ zÀqÀØ, UÀæºÀt ±ÀQÛ E®èzÀªÀ£ÀÄ J0zÀÄ C0zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. M0zÀÄ ªÉÃ¼É ²PÀëPÀgÀ ¤0zÀ£É, ¨ÉÊUÀļÀUÀ½UÉ vÀ£Àß PÉ®ªÀÅ vÀ¦à¤0zÁV ¥ÁvÀæ£ÁzÀ°è DvÀ䫱Áé¸À E£ÀÆß PÀÄ0pvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. "FvÀ zÀqÀØ. FvÀ¤UÉ°è CxÀðªÁUÀÄvÉÛ? ªÀÄÆRð, FvÀ£À vÀ¯É0iÀÄ°è eÉÃr ªÀÄtÄÚ vÀÄ0©zÉ" ªÀÄÄ0vÁzÀ ²PÀëPÀgÀ, »j0iÀÄgÀ, vÀ0zÉ - vÁ0iÀÄ0¢gÀ, CtÚ0¢gÀ PÀlĪÁPÀåUÀ¼ÀÄ CªÀ£À°è £É¯É¸ÀÄvÀÛªÉ. DvÀ£À CPÀ̤UÉÆÃ, vÀªÀÄä¤UÉÆÃ, ºÉÆð¹ "FvÀ ªÀiÁvÀæ CPÀÌ - CtÚ£À0vÉ ZÀÄgÀÄPÀÄ §Ä¢Þ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢®èzÀªÀ£ÀÄ. G¥À0iÉÆÃUÀ«®èzÀªÀ£ÀÄ" J0zÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉüÀĪÀÅzÀj0zÀ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è ¤µÉÃzsÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ©qÀÄvÀÛªÉ. "£À£ÀUÉ NzÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è" J0§ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr vÁ£É°è ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB J®ègÀ C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ UÀÄj0iÀiÁUÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÉÆà J0§ ¨sÁªÀ £ÉÆêÀÅ §®ªÁUÀÄvÀÛªÉ.

DvÀ£À F ªÀåQÛvÀé avÀæªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ DvÀ ªÉÄïÉäöÊ ¸À0¥Á¢¸À®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀgÉ CªÀgÀ "CºÀ0" UÉ ¸Àé®àªÀÇ ¥ÉmÁÖUÀzÀ0vÉ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼Éä¬Ä0zÀ DvÀ¤UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±Éß PÉý, ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤Ãr CªÀgÀÄ d0iÀÄ UÀ½¸ÀĪÀ0vÉ ªÀiÁr, ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB CzÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ0vÉ ªÀiÁr, GvÁìºÀ ¤Ãr ¸ÉÆð£À ¨sÁªÀ PÀæªÉÄÃt zÀÆgÀªÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁr ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀæ §zÀ¯ÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀæ, C£ÀĨsÀªÀUÀ½0zÀ ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå. MnÖ£À°è "£Á£ÀÄ" avÀæªÀ£ÀߣÀĸÀj¹ §zÀÄQ£À ««zsÀ UÀÄj0iÀÄ ¤zsÁðgÀ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä D¸É, DPÁ0PÉëUÀ¼ÀÄ, gÁUÀ zÉéõÀUÀ¼ÀÄ, £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ D avÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢PÉÆ0rgÀÄvÀÛªÉ.

M§â£ÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ£ÁV PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ C©üªÀÈ¢Þ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÁUÀ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Ä EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼ÀÄ, PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄr0iÀÄ®Ä DUÀzÀªÀgÀÄ J0zÀÄ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß vÉUÀ¼À§ºÀÄzÀÄ. vÁ£ÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ, EzÀĪÀgÉUÉ OµÀ¢ü ªÀiÁvÉæUÀ¼À£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°®è J0zÀÄ gÉÆÃVUÀ¼À ªÀÄÄ0zÉ d0¨sÀzÀ ªÀiÁvÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ZÉ£ÁßV zÀÄrzÀgÉ 0iÀiÁªÀ gÉÆÃUÁ£ÀÆ ºÀwÛgÀ §gÉÆîè C0vÀ G½zÀªÀjUÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. F £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ0iÀÄÆ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. MnÖ£À°è ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀæPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ CªÀ£À 0iÉÆÃZÀ£É, ªÀvÀð£É, ªÀvÀð£É0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛªÉ.

CªÀ£À "£Á£ÀÄ" UÉ §®ªÁV C0nPÉÆ0qÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß 0iÀiÁªÀÅzÉà «zsÀé0¸À PÁ0iÀÄðQ̽¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, ²PÀët, vÀgÀ¨ÉÃw, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ EªÀÅUÀ¼À «Äw0iÀÄ£ÀÆß zÁlĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? DvÀ zÉéõÀPÉÌ CxÀªÁ PÀgÀÄuÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÉÃ? ºÀ0vÀ ºÀ0vÀªÁV CªÀ£À ªÀåQÛvÀé §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀªÉÃ? "£Á£ÀÄ" J0§ CjªÀÅ G0mÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ "£Á£ÀÄ" eÉÆvÉ ¨ÉgÉvÀ ««zsÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä §®Ä PÀµÀÖ. F ¸À0UÀw0iÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV CjvÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉÃUÉ "£Á£ÀÄ" eÉÆvÉ ¨Á®åzÁgÀ¨sÀå C0nPÉÆ0qÀ eÁw, ªÀÄvÀ, PÀÄ® ªÀÄÄ0vÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À §0zsÀ£À ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀæzÀ°è C0nPÉÆ0qÉà ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀåQÛUÉ ¸ÀévÀ0vÀæ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä EªÀÅ ºÉÃUÉ vÀqÉ0iÀiÁVªÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¸ÀªÀĸÉå0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À§®è. 0iÀiÁjUÀÆ vÉÆ0zÀgÉ0iÀiÁUÀzÀ, J®ègÀ »vÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ G¥Á0iÀĪÀ£ÀÄß eÁuÉä¬Ä0zÀ, vÁ¼Éä¬Ä0zÀ PÀ0qÀÄ »r0iÀÄ®Ä DvÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄxÀð£ÁUÀ§®è.

ªÀÄ£ÀĵÀå£Àj«£À ¥Àj¢ü0iÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹zÁUÀ vÀ£Àß ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À0¸ÀÌj¸ÀĪÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½¹ vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÄÛªÀ D¸ÀgÉ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ ¸ÀªÀĸÉå0iÀÄÄ ¥ÀÇtðªÁV ¥ÀjºÀj¸À®àqÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀªÀĸÉå0iÀÄ G®âtvÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁ0iÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ0§ÄzÀÄ ¸ÀvÀå; CzÀ®èzÉ CzÀÄ ¤dªÁzÀ ¥ÀæUÀwUÉ ¸ÁzsÀPÀ ¸À0PÀÄavÀvÉUÉ ¨ÁzsÀPÀ.

QüÀjªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß QüÀ¨ÉÃPÀÄ:
¸Á0¸ÀÌçwPÀªÁV, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀªÁV »0zÀĽzÀªÀgÀÄ CxÀªÁ PÀrªÉÄ C0PÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä QüÀjªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß QüÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛ0iÀÄ°è ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ C¥ÁgÀ ±ÀQÛ0iÀÄ°è «±Áé¸À ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀÈqsÀªÁzÀ «±Áé¸ÀzÀ §®¢0zÀ¯Éà D ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß JZÀÑj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zÀħð®UÉƽ¸ÀĪÀ ¤µÉÃzsÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀzÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£ÀÆä®PÀ DvÀ䫱Áé¸À ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ G¥Á0iÀĪÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÀ0vÀ ºÀ0vÀªÁV vÁ¼Éä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ0iÀÄvÀߢ0zÀ C¸ÁzsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀå ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß®èqÀVgÀĪÀ C¥ÁgÀ ±ÀQÛ0iÀÄ §UÉÎ £À0©PÉ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. F £À0©PÉ ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÀzÀ C¨sÁªÀªÉà ¨sÀ0iÀÄ, ¸À0±À0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ z˧ð®åPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. ªÉÄð£ÀªÀgÀ PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀëPÉÌ PÁ0iÀÄzÉÃ, CªÀgÀ£ÀÄß zÉéö¸ÀzÉÃ, ºÀvÁ±À ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ zÀÄBT¸ÀzÉà ªÉÄïÉzÀÄÝ vÀ£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ¤®ÄèªÀ ¥ÉæÃgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉà F «±Áé¸À.

"vÀ£ÀߣÀÄß D±ÀPÀÛ£É0zÀÆ, ¥Á¦0iÉÄ0zÀÆ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÉà Cwà zÉÆqÀØ ¥Á¥À. ¤ÃªÀÅ K¤zÀÝgÀÆ £À0§¨ÉÃQzÀÝgÉ, ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ªÀÄPÀ̼É0zÉà CªÀ£À C0±ÀUÀ¼É0zÀÆ, CªÀ£À C£À0vÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ D£À0zÀzÀ ¥Á®ÄzÁgÀgÉ0zÀÄ £À0©j" J0zÀgÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À C0vÀgÀ0UÀzÀ°è zÉêÀvÀéªÀ£ÀÄß C¥ÁgÀ ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëªÁV PÀ0qÀ zÀæµÁÖgÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄwß¹zÀªÀgÀ ¥Á°UÉ CzÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J0§ÄzÀgÀ°è ¸À0±À0iÀÄ«®è.

M0zÀÄ WÀl£É0iÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹; CtÚ eÁt, vÀªÀÄä CµÀÄÖ eÁt£À®è. DUÀ vÀ0zÉ, vÁ¬Ä, §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ CtÚ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄä£À JzÀÄj£À¯Éèà ¥Àæ±À0¸É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä£À£ÀÄß vÉUÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ FvÀ CµÀÄÖ ZÀÄgÀÄQ®è J0zÀÄ, zÀqÀØ£É0zÀÄ ºÉýzÀgÉ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÃUÉ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ? F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼É0iÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ0vÉ vÀªÀÄä£À°è CtÚ£À §UÉÎ zÉéõÀ, wgÀ¸ÁÌgÀ G0mÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå C®èªÉÃ? F zÉéõÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ §°vÀ°è CtÚ£É0zÀgÉ ªÉÊj0iÀÄ0vÉ J0§ ¨sÁªÀ ªÀÄÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉà «¥ÀjÃvÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ UÀÄgÀÄ »j0iÀÄgÀÄ, §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀzÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÉßúÀ¢0zÀ, ¦æÃw¬Ä0zÀ ªÀwð¹zÀ°è, vÀªÀÄä£À ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ 0iÀıÀ¸Àì£ÀÄß ±ÁèX¹zÀ°è PÀæªÉÄÃt CªÀ£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä, GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄV¸À®Ä ¸ÁzsÀå.

DzÀÝj0zÀ 0iÀiÁgÉà vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÀÆ ¦æÃw¬Ä0zÀ w¢Ý DvÁä©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ ©Ã¼ÀzÀ0vÉ ªÀwð¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. EzÀPÉÌ vÁ¼Éä, C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçzÀ ¸Àé®à eÁÕ£À CUÀvÀå. »ÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ J0§ ¨sÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄgÀÄ - »j0iÀÄgÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄ0¢ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ F ¤µÉÃzsÁvÀäPÀªÁzÀ G¥ÀzÉñÀ¢0zÀ ¥Àæ0iÉÆÃd£À«®è. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ0vÉ eÁuÉä¬Ä0zÀ ªÀiÁvÀæ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀð vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ E0¢æ0iÀÄUÀ¼À£Éßà "£Á£ÀÄ" J0zÀÄ w½0iÀÄĪÀ£ÀÄ. EzÀgÀ »0zÉ EgÀĪÀ ¸ÀaÑzÁ£À0zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉwgÀĪÀ£ÀÄ. ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÁªÀÅ ¥Àæ0iÉÆV¸ÀĪÀ "£Á£ÀÄ" J0§ÄzÉà CºÀ0PÁgÀ. DPÁ±ÀzÀ0vÉ ¸ÀªÀðªÁå¦0iÀiÁV J®èªÀ£ÀÆß ¨É¼ÀUÀĪÀ «±Àé ¥ÀæeÉÕ CxÀªÁ ¸Àvï, avï, D£À0zÀ, ¤vÀåªÁzÀ, ªÀÄÈvÀÄå«®èzÀ £ÉÆë®èzÀ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð vÀvÀéªÀ£ÀÄß CjvÁUÀ ªÀiÁvÀæ "CºÀ0" £ÀµÀÖªÁV "CºÀ0 §æºÁä¹ä" "£Á£Éà §æºÀä ¸ÀégÀÆ¥À" J0zÀÄ vÁ£Éà §æºÀä ¸ÀégÀÆ¥À£ÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è M0zÁV D£À0zÀ¸ÀégÀÆ¥À£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer