Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÁªÀÅ C¤ªÁAiÀÄðªÁV §0zÀgÉ §gÀ°. CzÀÄ £À¤ß0zÀ¯Éà DUÀ¨ÉÃPÀÄ? D ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C0n¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉÃ? J0§ÄzÀÄ CdÄð£À£À ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ ²æÃPÀȵÀÚ£À ¸ÀézsÀªÀÄð PÀvÀðªÀåvÉAiÀÄ G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ£ÀÄ. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, "zsÁgÀuÁvï zsÀªÀÄð«ÄvÁåºÀÄB" AiÀiÁªÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ J®èªÀ£ÀÆß vÀPÀÌ0vÉ gÀQë¸À§®èzÉÆà CzÉà zsÀªÀÄð. ±À0PÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

dUÀvÀB ¹ÜwPÁgÀtªÀiï | ¥Áæt£Á0
¸ÁPÁëzÀ¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¤B±ÉæÃAiÀĸÀ ºÉÃvÀÄB AiÀÄB ¸À zsÀªÀÄðB ||

AiÀiÁªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ZÀAiÉÄð ¯ÉÆÃPÀzÀ GvÀÛªÀÄ ¹ÜwUÉ ¸ÁzsÀPÀªÁVzÉAiÉÆÃ, fëUÀ½UÉ EºÀzÀ°è AiÉÆÃUÀ PÉëêÀĪÀ£ÀÆß, ¥ÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀÎwAiÀÄ£ÀÆß ¸À0¥Á¢¹ PÉÆqÀĪÀÅzÉÆà CzÉà zsÀªÀÄð.

¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è zsÀªÀÄð ªÀÄÆgÀÄ «zsÀ (1) £ÉÊd (2) £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3) ªÉÄÊwæ. £ÉÊdªÉ0zÀgÉ ¸ÀºÀdªÁzÀ ®PÀët. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¨É0QAiÀÄ zsÀªÀÄð ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ, ©Ã¸ÀĪÀÅzÀÄ UÁ½AiÀÄ zsÀªÀÄð EvÁå¢. C£ÉÆåãÀå C¨ÁzsÉAiÀÄ «¢üAiÉÄà £ÁåAiÀÄ CzÀÄ zsÀªÀÄð. ªÉÄÊwæ - C0zÀgÉ ¦æÃw - ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉßúÀ J®èjUÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀĪÀ0vÉ vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. MnÖ£À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ZÀAiÉÄðUÀ¼ÀÆ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ AiÀÄÄPÀÛªÉÇà CzÉà zsÀªÀÄð.

ªÉʱÉöPÀ ¸ÀÆvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ

AiÀÄvÉÆĨsÀÄåzÀAiÀÄ ¤B±ÉæÃAiÀĸÀ ¹¢ÞB ¸À zsÀªÀÄð

¤B±ÉæÃAiÀĸÀ - M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ. D¥À¸ÀÛ0¨sÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ DvÀä¯Á¨sÀªÉà ±ÉæõÀתÁzÀzÀÄÝ.

DvÀä ¯Á¨sÀ£Àß ¥ÀgÉÆà «zÀåvÉÃ

"zsÀªÀÄðAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ºÉÆÃgÁqÀĪÀÅzÉà PÀëwæAiÀĤUÉ ¸ÀézsÀªÀÄð. CzÉà DvÀ£À PÀvÀðªÀå. CdÄð£À, J°èAiÀĪÀgÉUÉ zÉúÀªÀÅ0mÉÆà C°èAiÀĪÀgÉUÉ PÀªÀÄðªÀÅ0lÄ. zsÀªÀÄðªÀÇ PÀªÀÄðªÉà DVzÉ. DvÀä ¥ÀgÀªÁzÀ PÀªÀÄðªÉà zsÀªÀÄð. PÀªÀiÁð¢üPÁgÀ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀßzÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®zÀ C¢üPÁgÀ ¤£ÀßzÀ®è. AiÀÄvÀß ¤£Àß C¢üãÀ. dAiÀÄ¥ÁdAiÀÄ zÉʪÁ¢üãÀ. ¥sÀ¯Á¸ÀQ۬ĮèzÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀªÀÄðªÉà AiÉÆÃUÀ".

PÀªÀÄðuÉåêÁ¢üPÁgÀ¸ÉÜà ªÀiÁ ¥sÀ¯ÉõÀÄ PÀzÁZÀ£À
ªÀiÁPÀªÀÄð ¥sÀ®ºÉÃvÀĨsÀƪÀiÁð vÉøÀ0UÉÆĸÀÛ÷é PÀªÀÄðtÂ

"¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà zsÀªÀÄð. dAiÀiÁ¥ÀdAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀt£É ªÀiÁqÀzÉ DvÀä vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢ D£À0zÀ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£Éßà zsÀªÀÄðªÀÅ fêÀ£ÉÆÃzÁÞgÀPÁÌV, ¨ÁºÀå¯Á¨sÀPÁÌV C®è" J0§ÄzÀ£ÀÄß PÀȵÀÚ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É.

AiÉÆÃUÀ¸ÀÜB PÀÄgÀÄ PÀªÀiÁðt ¸À0UÀ0 vÀåPÁÛ÷é zsÀ£À0dAiÀÄ
¹zÀÞ÷å ¹zÉÆéÃB ¸ÀªÉÆèsÀÆvÁé ¸ÀªÀÄvÀé0 AiÉÆÃUÀ GZÀåvÉÃ

"PÀªÀÄðªÀiÁr ¥sÀ® a0vÀ£É ªÀiÁqÀzÉà avÀÛ «PÁgÀ ºÉÆ0zÀ¢gÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. zÀÄrzÀgÀÆ ±ÀæªÀÄ«®èzÉ ¸Àé¸ÀÜ avÀÛ£ÁVgÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. CzÉà PÀªÀÄð, P˱À®. PÀªÀÄð¥ÀÅgÀĵÁAiÀÄÄPÀÛ. ¥sÀ® zÉʪÁAiÀÄvÀÛ. ¥Á¥À - ¥ÀÅtåUÀ¼À ¸ÀĽUÉ ¹PÀÌgÉ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è fë¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀPÀ¯Á gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½".

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀZÀ¯Á§Ä¢ÞB vÀzÁAiÉÆÃUÀªÀĪÁ¥Àì÷å¹

"ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀªÀĹÜwUÉ vÀ0zÀÄ ®PÀë÷åzÀ°è PÉÃ0¢æÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü. ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀÜ£ÁgÀÄ? CªÀ£À ®PÀëtªÉãÀÄ?" J0§ CdÄð£À£À ¥Àæ±ÉßUÉ ¹ÜvÀ¥ÀædÕ£À ®PÀëtªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ£ÀÄ. CdÄð£À£À ªÀÄ£À¹ì£À°èzÀÝ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ. (1) ¸Àéd£À ¦æÃw (2) ¥Á¥À©üÃw (3) ¸ÁéxÀð«gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ (4) zsÀªÀÄða0vÀ£É.

¸Àéd£À ¦æÃw¬Ä0zÁV zÀÄBT¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. KPÉ0zÀgÉ zÉúÀ J0zÁzÀgÀÆ £Á±À ºÉÆ0zÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. DvÀä - C«£Á². AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥sÀ® gÁdå, QÃwð, ¨sÉÆÃUÀ, ¸ÀéUÀð. EªÀÅUÀ½UÁV AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄ. EªÀÅ ¨ÉÃqÀªÁzÀgÉ zsÀªÀÄðPÁÌV AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄ. zsÀªÀÄðªÁzÀ D PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ zÀȶ֬Ä0zÀ £ÉÆÃqÀÄ. ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉ PÀªÀÄð DvÀäPÉÌ §0zsÀ£ÀªÁUÀzÀÄ. ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ AiÉÆÃV AiÀiÁgÀÄ? J0§ CdÄð£À£À£À ¥Àæ±ÉßUÉ ²æÃPÀȵÀÚ ¹ÜvÀ¥ÀædÕ£À ®PÀëtªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ. ¹ÜvÀ¥ÀædÕ E0¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¬Ä¹zÀªÀ£ÀÄ. gÁUÀ - zÉéõÀ, ºÀµÀð - ±ÉÆÃPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀé0zÀéUÀ½0zÀ zÀÆgÀªÁzÀªÀ£ÀÄ. ¤µÁÌ«Ä, ¤ªÀÄðªÀÄ£ÀÄ ¥Àæ¸À£Àß avÀÛ£ÀÄ J0zÀÄ ¨Áæ»äà ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¹zÀ ²æÃPÀȵÀÚ.

E0vÀºÀ ¨Áæ»äà ¹ÜwUÉ ¸ÁzsÀ£À - vÀvÀÛ÷éeÁÕ£À J0zÀÄ PÀȵÀÚ ºÉýzÁUÀ ¸ÀºÀdªÁV - §Ä¢ÞAiÉÆÃUÀªÉà D GvÀÛªÀĪÉÆÃvÀÛªÀÄ ¹ÜwUÉ ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀgÉ D zÁjAiÀįÉèà ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀ®è? zsÀªÀÄð PÀªÀÄðUÀ¼ÉÃPÉ? J0§ ¥Àæ±ÉßUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¨sÀUÀªÀ0vÀ GvÀÛj¹zÀ.

1. ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ (2) ¸ÀéPÀÈvÀ J0§ JgÀqÀÄ «zsÀªÁzÀ PÀªÀÄðUÀ½ªÉ. ¥ÁæPÀÈvÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥Áæt¬Ä0zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß«®èzÉà £ÀqÉAiÀÄĪÀ0vÀºÀÄzÀÄ, G¹gÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÀ¹ªÀÅ, ¤zÉÝ ªÀÄÄ0vÁzÀĪÀÅ. ¸ÀéPÀÈvÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤0zÀ §Ä¢Þ¥ÀǪÀðPÀ ªÀiÁqÀĪÀ0vÀºÀÄzÀÄ. CzÀÄ (1) ¸ÀvÀ̪ÀÄð ªÀÄvÀÄÛ (2) zÀĵÀ̪ÀÄð. AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ fêÀ GvÀÛªÀÄ UÀw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀªÀÄðªÉà ¸ÀvÀ̪ÀÄð. fêÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ CªÀ£Àw ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÉÆà CzÉà zÀĵÀ̪ÀÄð. PÀªÀÄð ªÀÄÆgÀÄ «zsÀªÁVzÉ (1) PÀªÀÄð (2) CPÀªÀÄð (3) «PÀªÀÄð C0zÀgÉ (1) «»vÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ (2) ªÀiÁqÀzÉà ©qÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀiÁqÀzÀªÀj£À0wgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3) ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. E0xÀ ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæPÀÈvÀ PÀªÀÄðzÀ°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÀÄ.

¸ÀvÀ̪ÀÄðªÉà zsÀªÀÄð CzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀªÁVzÉ. (1) ¯ËQPÀ (2) ªÉÊ¢PÀ ªÀÄvÀÄÛ (3) ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ

¯ËQPÀ zsÀªÀÄðªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¤Ãw, ¸ÀzÁZÁgÀ, ¥ÁætÂzÀAiÉÄ, ¸ÀvÀå, C»0¸É, PÀëªÉÄ, ±ËZÀ, ¢Ã£À ªÁvÀì®å, ¥ÀgÀ»vÀ, a0vÀ£É EvÁå¢. EªÀÅ J®èj0zÀ C0VÃPÀÈvÀªÁzÀ ¸ÀzÀÄÎt ¸ÀzÀéöÈwÛUÀ¼ÀÄ. ªÉÊ¢PÀ PÀªÀÄð. ¸À0¸ÁÌgÀ gÀÆ¥ÀªÁV, ¸ÁzsÀ£Á gÀÆ¥ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. eÁvÀPÀªÀÄð, £ÁªÀÄPÀgÀt, G¥À£ÀAiÀÄ£À, ªÀÄ0vÀæ, ±Á¸ÀÛç QæAiÉÄUÀ½0zÀ ¥À«vÀæUÉƽ¸ÀĪÀ - wÃxÀð¸ÁߣÀ, PÉëÃvÀæªÁ¸À ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅ ¸ÁzsÀPÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ - AiÀÄdÕ, zÁ£À, vÀ¥À¸ÀÄì.

¨sÀUÀªÀ0vÀ£À DgÁzsÀ£É, UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÉêÉ, ±Á¸ÁÛçzsÀåAiÀÄ£À EªÀÅ AiÀÄdÕzÀ°è ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è zÀæªÀåAiÀÄdÕ, eÁÕ£ÀAiÀÄdÕ ¸ÁézsÁåAiÀÄ AiÀÄdÕ, zsÁå£ÀAiÀÄdÕ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÀÄdÕUÀ¼ÀÄ ºÉüÀ®ànÖªÉ. ¥ÀÇeÉAiÉÄà AiÀÄdÕ. zÁ£ÀªÉ0zÀgÉ vÀ£Àß ¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÄß CºÀðjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. D ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß "£À ªÀĪÀÄ" J0§ ¨sÁªÀ¢0zÀ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. vÀ¥À¸ÀÄì ªÀævÀ gÀÆ¥ÀªÁzÀÄzÀÄ. DºÁgÀ «ºÁgÁ¢UÀ¼À°è ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ. d¥À - ¥ÁgÁAiÀÄuÁ¢UÀ½0zÀ E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ ¸À0¥ÁzÀ£É GvÀÛªÀÄ DzÀ±Àð a0vÀ£É C¨sÁå¸À. DAiÀiÁ ªÀÄvÀ zsÀªÀÄðUÀ½UÉ vÀPÀÌ0vÉ, CªÀgÀªÀgÀ ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ gÀ0eÁ£ï G¥ÀªÁ¸À, PÉæöʸÀÛjUÉ ¯É0mï ªÀævÀPÁ®, »0zÀÆUÀ½UÉ KPÁzÀ², ²ªÀgÁwæ G¥ÀªÁ¸À.

¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ PÀªÀÄð¢0zÀ ¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀ PÀªÀÄð ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæw¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉ PÀvÀðªÀå zÀȶ֬Ä0zÀ, DvÉäöÊPÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ¨sÀUÀªÀ¢àçÃwUÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. FUÀ CdÄð£À¤UÉ PÀªÀÄð, eÁÕ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸Àj J0§ ¸À0±ÀAiÀÄ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. D ¸À0±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ²æÃPÀȵÀÚ »ÃUÉ GvÀÛj¸ÀĪÀ£ÀÄ. "CdÄð£À, eÁÕ£ÀªÀÇ, PÀªÀÄðªÀÇ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÉÆâüUÀ¼À®è. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼ÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä PÀªÀÄðªÀÅ eÁÕ£À¸ÁzsÀPÀªÁV, eÁÕ£À ¹¢ÞAiÀÄ £À0vÀgÀ PÀªÀÄðªÀÅ CzÀgÀ ¥sÀ°vÁ0±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå PÀªÀÄð ©qÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? E®è".

£À » PÀ²Ñvï PÀëtªÀĦ eÁvÀÄ wµÀ×vÀå PÀªÀÄðPÀÈvï
PÁAiÀÄðvÉà ºÀåªÀ±ÀB ¸ÀªÀðB ¥ÀæPÀÈweÉÊB UÀÄuÉÊB

"PÀªÀÄð ªÀiÁqÀzÉà AiÀiÁgÀÆ M0zÀÄ ¤«ÄµÀªÀÇ EgÀ¯ÁUÀzÀÄ. E0¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ滹, ¸ÁéxÀð a0vÀ£É¬Ä®èzÉ PÉêÀ® zsÀªÀÄðPÁÌV PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ PÀªÀÄðAiÉÆÃV".

PÀªÉÄðÃ0¢æAiÀiÁt ¸À0AiÀĪÀÄå AiÀÄ D¸ÉÛà ªÀÄ£À¸Á ¸ÀägÀ£ï
E0¢æAiÀiÁxÁð¤éªÀÄÆqsÁvÁä «ÄxÁåZÁgÀB ¸À GZÀåvÉÃ

AiÀiÁgÀÄ ºÉÆgÀV£À E0¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ滹 ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ E0¢æAiÀÄ «µÀAiÀÄ a0vÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ «ÄxÁåZÁj. ¸À0¸ÁÌgÀ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ M¼ÀUÉ. ºÉÆgÀUÀ®è. ºÉÆgÀV£À C0UÀUÀ¼À£ÀÄß §0¢ü¹ ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄð vÁåUÀ¢0zÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. DzÀÝj0zÀ ²æà PÀȵÀÚ »ÃUÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.

¤AiÀÄvÀ0 PÀÄgÀÄ PÀªÀÄðvÀé PÀªÀÄðvÀé PÀªÀÄðeÁåAiÉÆà ºÀåPÀªÀÄðtB

"¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ PÀªÀÄð «»vÀªÉÇÃ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀvÀðªÀåªÉÇà CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ. PÀªÀÄð vÁåUÀQÌ0vÀ CzÀÄ GvÀÛªÀÄ. CdÄð£À, AiÀÄeÁÕxÀðªÁV ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄðzÀ «£ÀB G½zÀ PÀªÀÄðªÉ®è §0zsÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. CdÄð£À, PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀ®è. PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀÄdÕ ¨sÁªÀ¢0zÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝj0zÀ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÁéxÀð ¸À0UÀ«®èzÉ, AiÀÄeÁÕxÀðªÁV PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer