Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ0qÉÆÃzÀj

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

QæAiÀÄvÁªÀÄ«gÉÆÃzsÀ±ÀÑ gÁWÀªÉÃuÉÃw AiÀÄ£ÀäAiÀiÁ
GZÀåªÀiÁ£ÉÆà £ÀUÀȺÁÚ¹ vÀ¸ÉåÃAiÀÄ0 ªÀÅöå¶ÖgÁUÀvÁ

"gÁªÀÄ£ÉÆ0¢UÉ zÉéõÀ ¨ÉÃqÀªÉ0zÀÄ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ CzÀPÉÌ Q«UÉÆqÀ°®è. FUÀ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §0¢zÉ (¸ÁªÀÅ)" J£ÀÄߪÀ¼ÀÄ.

F ªÀiÁw¤0zÀ CªÀ¼ÀÄ ¢lÖ ¸Àé¨sÁªÀzÀ, £ÉÃgÀ £ÀÄrAiÀÄ, zsÀªÀÄð©üÃgÀĪÁzÀ ¹Ûçà J0§ÄzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ0qÉÆÃzÀj ¢ªÀåeÁÕ£À ¸À0¥À£ÉßAiÉÄ0zÀÆ, ¯ÉÆÃPÀ ¤Ãw, ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ½UÉ §zÀÞ¼ÁzÀªÀ¼É0zÀÆ, ²æÃgÁªÀÄ, ¹ÃvÉAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀªÀ¼É0zÀÆ awæ¹gÀĪÀgÀÄ. gÁªÀt ¸ÀvÁÛUÀ ¹Ûçà ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ0vÀ®èzÉà vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ UÀÄt zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀĶð¸ÀÄvÁÛ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¤0zÁ¥ÀǪÀðPÀªÁV «ªÀĶð¸ÀĪÀ CwªÀiÁ£ÀĵÀ ¹ÛçÃAiÀiÁV awævÀ¼ÁVzÁݼÉ.

gÁªÀÄ£À£ÀÄß ±À0R, ZÀPÀæ UÀzÁzsÁjAiÀiÁzÀ «µÀÄÚªÉ0zÀÄ CjvÀÄ -

ªÀåPÀÛªÉÄõÀ ªÀiÁºÁAiÉÆÃVà ¥ÀgÀªÀiÁvÁä ¸À£ÁvÀ£ÀB
C£Á¢ ªÀÄzsÀå ¤zsÀ£ÀB ªÀĺÀvÀB ¥ÀgÀªÉÆà ªÀĺÁ£ï

J0zÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ¼É.

vÁ£ÀÄ "¸ÁPÁëvï" PÀtÂÚ¤0zÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝãÉ0zÀÄ ºÉüÀĪÀ FPÉ zsÀ£Àå¼Éà ¸Àj. EzÀj0zÀ ªÀÄ0qÉÆÃzÀjAiÀÄ ZÁjvÀæ÷åzÀ ±ÀÄ¢Þ, ¨sÀQÛ, «ªÉÃPÀ, vÀ¥À¸ÀÄì, CvÀÄåvÀÌçµÀÖªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ.

"¥ÀwªÀævÁAiÀiÁB vÀ¥À¸Á £ÉÆ£À0 zÀUÉÆÝù ªÉÄà ¥Àæ¨sÉÆÃ" - "¥ÀwªÀævÉAiÀÄgÀ vÀ¥ÉÇ箢0zÀ¯Éà ¤Ã£ÀÄ £Á±ÀªÁzÉ" J£ÀÄߪÀ EªÀ¼ÀÄ zsÀªÀÄð, ¸ÀvÀå, ¹ÛçÃzsÀªÀÄð, ¥ÁwªÀævÁå¢ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß £À0© ¨Á½zÀ ªÀĺÁ ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁV ±ÉÆéü¹zÁݼÉ. E0zÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ0qÉÆÃzÀjAiÀÄ0vÀºÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è E®è¢®è. E0vÀºÀ zsÀªÀÄð©üÃgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ£ÁåAiÀÄ «ªÉÃPÀ«gÀĪÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä UÀ0qÀ0¢jUÉ zsÀªÀÄð ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä, C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸À®Ä vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©üÃjzÀ°è ¨sÀæµÀÖ DqÀ½vÀ, ®0ZÀzÀ ºÁªÀ½ vÀ¥À৺ÀÄzÉãÉÆÃ?

»ÃUÉ £ÀªÀÄä DzÀ±Àð ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ G£ÀßwUÉ, zsÀªÀÄð¸ÁzsÀ£ÉUÉ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ¯É0zÀÄ D²¸ÉÆÃt.

P˸À¯Éå:
WÀ£ÀvÉ, UÁ0©üÃAiÀÄð, ¥ÀÇdåvÉUÀ½UÉ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ ¥ÁvÀæ P˸À¯ÉåAiÀÄzÀÄ. vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ zÀÄBRªÀ£Éßà £ÀÄ0V fÃtÂð¹PÉÆ0qÀÄ ¤0vÀ ¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀé P˸À¯ÉåAiÀÄzÀÄ. FPÉ ZÀ0ZÀ®¼À®è. ¨Á°±À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀ¼ÀÆ C®è. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀdªÁzÀ z˧ð®å¢0zÁV, zÀÄBR ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ gÁªÀÄ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀ¯Áè J0zÀÄ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤0¢¸ÀÄvÁÛ¼É.

vÀ¥À¹é¤AiÀiÁzÀ P˸À¯Éå zÁ£À - zsÀªÀÄð DZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀzÀÎöÈ»tÂ. gÁªÀÄ - ¨sÀgÀvÀgÀ°è ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß PÁtzÀ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ªÀiÁvÉ P˸À¯Éå. vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è gÁd ªÀiÁvÉAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÆ ¸ÀÄR PÁtzÉà vÁåUÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄr¦lÖ ªÀiÁvÉ P˸À¯Éå - ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀļÀÄ. gÁªÀÄ£À0vÀºÀ ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ£À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¥ÀÅtåªÀ0vÉ P˸À¯Éå.

D0d£ÉÃAiÀÄ:
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è gÀvÀåzÀ0vÉ ±ÉÆéü¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæ D0d£ÉÃAiÀÄ£ÀzÀÄ. DzÀ±ÀðzÀ°è, ZÁjvÀæzÀ°è EªÀ£À ªÀÄlÖ KgÀĪÀªÀgÀÄ «gÀ¼À.

fvÉÃ0¢æAiÀÄ£ÁV, gÁªÀÄzÁ¸À£ÁV ªÉÃzÀ - ªÉÃzÁ0vÀ, ªÁåPÀgÀt, vÀPÀð, eÉÆåÃwµÀå «ÄêÀiÁ0¸Á¢ ¸ÀPÀ®±Á¸ÀÛç ¥ÁgÀ0UÀvÀ£ÁV, ¸ÀzÁZÁgÀ ¸À0¥À£ÀߣÁV, GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁV, ±ÀvÀÄæ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ£ÁV, PÁAiÀÄð zÀPÀë£ÁV, ±ÉæõÀ× gÁAiÀĨsÁj DV «ªÉÃPÀzÀ ¸ÁPÁgÀªÀÄÆwðAiÀiÁV, ±ÀjÃgÀ §®, §Ä¢Þ§®, DzsÁåvÀä §®UÀ¼À wæªÉÃtÂà ¸À0UÀªÀĪÁVgÀÄvÁÛ, E0¢UÀÆ AiÀÄĪÀ d£Á0UÀPÉÌ ¸ÀÆáwð ¤ÃqÀÄvÁÛ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀ - ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀĺÁ ªÀiË®åUÀ¼ÉqÉUÉ, ¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀézÀ D«µÁÌgÀzÀ zsÉåÃAiÀÄzÀvÀÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ, zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæzÀ0vÉ zÉâåÀåªÀiÁ£ÀªÁV ¨É¼ÀUÀĪÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀ D0d£ÉÃAiÀÄ ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ.

¸ÀvÀå ©qÀzÉ, £À0©zÀªÀjUÉ zÉÆæúÀ §UÉAiÀÄzÉ, £ÀªÀÄæ£ÁV, ¨sÀUÀªÀzÀãPÀÛ£ÁV, «gÀPÀÛ£ÁV ¨Á½zÀ D0d£ÉÃAiÀÄ GvÀÛªÀÄ gÁdPÁgÀtPÉÆÌ0zÀÄ DzÀ±ÀðªÉà ¸Àj. AiÉÆÃVñÀégÀ£ÁzÀ DvÀ AiÉÆÃUÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÅgÀĵÁxÀð ¸ÁzsÀ£ÉUÉ «ÄøÀ°lÖ ¸ÁºÀ¹ D0d£ÉÃAiÀÄ.

gÁªÀÄ£À zÀÆvÀ£ÁzÀ FvÀ£À°è zÀÆvÀ£À°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Áé«Ä¨sÀQÛ, ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀ ¥ÀæeÉÕ, GvÀÛªÀÄ ªÁPï ±ÀQÛ, ¤¸ÁéxÀðvÉ E¢ÝvÀÄ.

¸ÀÄVæêÀ£À ªÀÄ0wæAiÀiÁV DvÀ vÀ¦àzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ «ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß »vÉÆÃ¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÆß PÀvÀðªÀ夵À×£ÁV ªÀiÁqÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀaªÀ D0d£ÉÃAiÀÄ. C¦æAiÀĪÁzÀ, »vÀPÁjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß DqÀĪÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÉüÀĪÀªÀgÀÄ zÀÄ®ð¨sÀgÀÄ.

C¦æAiÀĸÀå ¥ÀxÀå¸Àå ªÀPÁÛ ±ÉÆæÃvÁZÀ zÀÄ®ð¨sÀB

C¦æAiÀĪÁzÀ »vÀªÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢0zÀ, ºÉzÀgÀzÉà ºÉüÀĪÀ ¸ÁºÀ¹ - ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer