Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥À0ZÀ - ¥Áæ. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

DzÀ±Àð ¥ÀÅvÀæ:
ªÀÄ¢ézsÁ ªÁ ¦vÀÄB ¥ÀÅvÁæB ¸ÀĺÀÈzÉÆêÁ ¨sÀªÀ¢ézsÁB J0§ gÁªÀÄ£À ªÀiÁvÀÄ gÁªÀÄ J0vÀºÀ ±ÉæõÀ× ¥ÀÅvÀæ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.

CwÃAiÀiÁvÁìUÀgÉÆà ªÉïÁ0 £À ¥ÀæweÁÕªÀĺÀ0 ¦vÀÄB

¸ÁUÀgÀªÀÅ vÀ£Àß ¹ÃªÉÄAiÀÄ£ÀÄß G®è0X¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ £À£Àß ¦vÀÈ DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀ0UÀ¥Àr¸À¯ÁgÉ J0zÀÄ gÁªÀÄ ¨sÀgÀvÀ¤UÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ gÁªÀÄ ¦vÀÈ ªÁPÀå ¥Àj¥Á®PÀ «zsÉÃAiÀÄ ¥ÀÅvÀæ J0§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀ0zÉAiÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¹ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀåªÁ¢AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀvÀÄàvÀæ gÁªÀÄ CzÉ0vÀºÀ vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ. ¨sÀgÀvÀ vÀ£ÀUÉ §0zÀ gÁdåªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¥Áæyð¹zÁUÀ®Æ «¤ªÀÄAiÀÄPÉÌ M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è.

PÉÊPÉÃ¬Ä - gÁd£ÁqÀĪÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ zÀ±ÀgÀxÀ£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä, CVß PÀÄ0qÀzÀ°è ©Ã¼À®Ä, «µÀ £ÀÄ0UÀ®Ä, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ©Ã¼À®Ä ¹zÀÞ J£ÀÄßvÁÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DzÉñÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉà J0zÀÄ ªÀiÁvÁ ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÉÃ? £ÁªÀÅ ¦vÀÈUÀ¼À DzÉñÀ ¥Àj¥Á®PÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ J0zÀÄ gÁªÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. E0vÀºÀ ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ£À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ zÀ±ÀgÀxÀ zsÀ£Àå£À®èªÉÃ?

E0zÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è gÁªÀÄ£À0vÀºÀ «zsÉÃAiÀÄ¥ÀÅvÀægÀ£ÀÄß JµÀÄÖ ªÀÄ0¢ ¥ÀÅtåªÀ0vÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀħ®ègÀÄ. vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÁÌV vÀ0zÉAiÀÄ£Éßà PÉÆ®ÄèªÀ PÀÄ¥ÀÅvÀægÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁvÁ ¦vÀÈUÀ¼À ¥ÁqÉãÉÆÃ? gÁªÀÄ£À ¸ÀzÀÄÎt CvÀå®à ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrvÉÃ?

E°è gÁªÀÄ ºÉÃrAiÀÄ0vÉ gÁdå vÁåUÀ ªÀiÁqÀ°®è. §zÀ¯ÁV Erà «±ÀéªÀ£Éßà d¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀÝgÀÆ gÁdåªÀ£ÀÄß vÀÈt ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV PÀ0zÀ ¢üÃgÀ ²æÃgÁªÀÄ. ¥ÀÅvÀæzsÀªÀÄðzÀ ±ÉæõÀ× DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß vÉÆÃj ªÉÄgÉzÀ ²æÃgÁªÀÄ£À DzÀ±Àð C£ÀÄ¥ÀªÀĪÁzÀÄzÀÄ.

DzÀ±Àð §0zsÀÄ:
§0zsÀÄvÀézÀ ±ÉæõÀ× DzÀ±Àð J0zÀgÉ ®PÀë÷ät, ¨sÀgÀvÀ, ±ÀvÀÄæWÀßgÀÄ, ²æÃgÁªÀÄ£ÀzÀÄ vÀÄ®£ÁwÃvÀ §0zsÀÄ ¥ÉæêÀÄ. gÁdåªÀ£ÀÄß ¨sÀgÀvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀ gÁd¤VzÉ J0zÀÄ PÉÊPÉÃ¬Ä £ÀÄrzÁUÀ - £À£Àß ¥ÁætªÀ£ÀÆß, gÁdåªÀ£ÀÆß, ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÆß ¨sÀgÀvÀ¤UÁV ¤ÃqÀ§¯Éè J£ÀÄߪÀ£ÀÄ. M0¢0ZÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ PÀZÁÑqÀĪÀ, ZÀÆj »rAiÀÄĪÀ d£À gÁªÀiÁªÀvÁgÀªÁzÀ F ¥ÀÅtå¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è d¤¹AiÀÄÆ F ¸À0¸ÀÌçwAiÉÄÃ? ²æÃgÁªÀÄ£À §0zsÀÄ ¥ÉæêÀÄ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®å, vÁåUÀ E0vÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÉÃ? CvÀå®à ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ0mÁzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ. £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ gÁªÀÄ gÁdåªÁ¢ÃvÀÄ.

vÀ¥ÀÅöà ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ (¨sÀgÀvÀ£À §UÉÎ) RqÀÎ »rzÀ ®PÀë÷ät¤UÉ gÁªÀÄ£ÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

zsÀªÀÄð ªÀÄxÀð0ZÀ PÁªÀÄ0 ¥ÀÈyéÃ0 ZÁ¦ ®PÀë÷ät |
EZÁÒ«Ä ¨sÀªÀvÁªÀÄxÉðà KvÀvÀàçw±ÀÄæuÉÆÃ«Ä vÉà ||

®PÀë÷ät! ¥ÀÅgÀĵÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÆß ¤ªÀÄUÁV §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÁVAiÀÄ®è. EzÀ£ÀÄß ±À¥ÀxÀ ªÀiÁr ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¤ªÀÄV®èzÀ ¸ÀÄR ¨É0QAiÀÄ°è ¨sÀ¸ÀäªÁUÀ° J0§ÄzÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß, LPÀåªÀ£ÀÆß vÀ£Àß ¤B¸ÁéxÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß gÁªÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ.

¨sÀgÀvÀ¤UÉ gÁdåªÉ0zÀÄ PÉÊPÉÃ¬Ä ºÉý ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ gÁªÀÄ£À£ÀÄß CnÖzÁUÀ ¸Àé®àªÀÇ »0djAiÀÄzÉà gÁdå vÁåUÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀl. ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ £À0vÀgÀªÀÇ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð gÁdåªÀ£Áß½zÀ ¨sÀgÀvÀ¤UÉ vÁ£Éà gÁd£ÁVgÀ¨ÉÃPÉ0§ ºÀ0§®«zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß w½zÀÄ ¨Á J0zÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ¤UÉ DzÉò¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¨sÀgÀvÀ£À gÁªÀĤµÉ×, ¨sÀQÛ vÁåUÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ w½¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¨sÀgÀvÀ ¥ÁætvÁåUÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉ0§ GzÉÝñÀ¢0zÀ¯Éà gÁdå ¹éÃPÀj¹zÀ£Éà «£ÀB C¢üPÁgÀ zÁºÀ¢0zÀ®è. ºÀPÀÄÌ J0zÀ®è. E°èAiÀÄ0vÀÆ gÁªÀÄ£À §0zsÀÄ ¥ÉæêÀÄ eÁéd®åªÀiÁ£ÀªÁV ¨É¼ÀUÀÄvÀÛzÉ.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer