Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥À0ZÀ - ¥Áæ. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

DzÀ±Àð ¥Àw:
²æÃgÁªÀÄ£À fêÀ£ÀzÀ°è ¨sÁªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¸À0WÀµÀðªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁªÀ£ÁwgÉÃPÀzÀ°è vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ gÁªÀÄ G®è0X¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀåªÉ0§ PÀoÉÆÃgÀ ¢ÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ C¯ÉèUÀ¼É¢®è. ¹ÃvÁ «gÀ»vÀ£ÁzÁUÀ gÁªÀÄ£À «¯Á¥À PÀ®Æè PÀgÀUÀĪÀ0wzÉ. VqÀ, ªÀÄgÀ, §½îUÀ¼À£ÀÄß ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß §°ègÁ J0zÀÄ PÉüÀĪÀ zÀȱÀå ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß MzÉÝ ªÀiÁqÀ¢¢ÝÃvÉÃ? ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ®PÀë÷ät vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀ£É0zÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ D±ÀæAiÀÄPÉÌ NqÉÆÃr §gÀĪÀ£ÀÄ gÁªÀÄ. ¹ÃvÁ «gÀºÀ zÀÄBRªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÉÆúÀ ¥ÀgÀªÀ±À£ÁzÁUÀ ¸ÀÄVæêÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀë÷ät CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.

²æÃgÁªÀÄ ¸ÀzÁ ¹ÃvÁ zsÁå£ÀzÀ°ègÀĪÀ£ÀÄ. ¤zÉÝAiÀÄ eÉÆ0¥ÀÅ »rzÁUÀ®Æ ¹ÃvÁ J0zÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁV PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ JZÀÑgÀUÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ ¥sÀ®¥ÀŵÀàªÀ£ÀÄß PÀ0qÁUÀ zÀÄBR¢0zÀ ¹ÃvÉAiÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ°è ¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀĪÀ£ÀÄ. zÀÄBR PÉÆæÃzsÀªÁV ªÀiÁ¥ÀðmÁÖUÀ PÉÆÃ¥Á«µÀÖ£ÁzÀ gÁªÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ gËzÁæªÀvÁgÀ vÁ¼ÀĪÀ£ÀÄ. ºÉÃUÉÆà ®PÀë÷ät gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ ªÀiÁrzÁUÀ gÁªÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ zÀÄBR CªÀtð¤ÃAiÀÄ.

PÁPÁ¸ÀÄgÀ£À ¥Àæ¸À0UÀzÀ°è ¹ÃvÉUÁV PÁPÁ¸ÀÄgÀ£À ªÉÄÃ¯É §æºÁä¸ÀÛçªÀ£Éßà ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÉæêÀĪÀÄ¬Ä ºÀÈzÀ¬Ä gÁªÀÄ. M0zÀÄ ªÉÃ¼É EµÀÄÖ C0vÀgÁ¼ÀzÀ ¥ÉæêÀÄ«®èzÀ ªÀåQÛ KPÀ¥Àwßà ªÀævÀ¸ÀÜ£ÁV EzÁÝ£ÉÃ? ¹ÃvÉAiÀÄ «£ÀB vÀ£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è C£ÀåjUÉ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀzÀ gÁªÀÄ AiÀÄdÕ ¢ÃQëvÀ£ÁzÁUÀ ¹ÃvÉAiÀÄ a£ÀßzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¹ÃvÁ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èj¹ AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. E0vÀºÀ DzÀ±Àð ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¹ÃvÉ ¥ÀÅtåªÀ0vÀ¼À®èªÉÃ?

DzÀ±Àð ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁV gÁªÀÄ:

ªÀÄvÀÛB ¦æAiÀÄPÀgÉÆà ¤vÀå0 ¨sÁævÁ gÁªÀĸÀå ®PÀë÷ätB

J0zÀÄ ¹ÃvÉ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ¤UÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ ®PÀë÷ät£À ªÉÄðgÀĪÀ gÁªÀÄ£À ¦æÃw CzɵÀÄÖ J0§ÄzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éßà ªÁ°äÃQ ¨Á® PÁ0qÀzÀ°è

£À ZÀ vÉãÀ «£Á ¤zÁæ0 ®¨sÀvï ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄB

®PÀë÷ät¤®èzÉ gÁªÀÄ ¤¢æ¸À¯ÁgÀ. ®PÀë÷ät£ÀÆ CµÉÖÃ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¥ÉæêÀÄ ºÉÆ0¢zÀªÀ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ¯Éà vÀ0zÉ zÀ±ÀgÀxÀ£À ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ PÀÄæzÀÞ£ÁzÀ ®PÀë÷ät vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®è®Ä ªÀÄÄ0zÁUÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV ¨sÀgÀvÀ ZÀvÀÄgÀ0UÀ §®¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁV §0zÁUÀ®Æ gÁªÀÄ ¤µÉ׬Ä0zÀ¯Éà ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÆß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV ªÀÄÄ0zÉ §gÀĪÀ£ÀÄ. F zÀÄrQUÉ vÀ0zÉAiÀÄ, ¨sÀgÀvÀ£À ªÉÄð£À PÉÆæÃzsÀQÌ0vÀ, gÁªÀÄ£À ªÉÄît ¦æÃwAiÉÄà PÁgÀt.

¸ÀªÀð ¦æAiÀÄPÀgÀ¸ÀÛ¸Àå gÁªÀĸÁå¦ ±ÀjÃgÀvÀB
®PÀë÷äuÉÆà ®Që÷ä ¸À0¥À£ÉÆß §»B ¥Áæt EªÁ¥ÀgÀB

J0§ gÁªÀÄ£À°è C«£Á¨sÁªÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÄß ¨Á®å¢0zÀ¯Éà ®PÀë÷ät ºÉÆ0¢zÀÝ. gÁªÀĤUÉ ®PÀë÷ät ºÉÆgÀUÉ ¸À0ZÀj¸ÀĪÀ ¥ÁætzÀ0wzÀÝ J0§ ªÁ°äÃQAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ gÁªÀÄ ®PÀë÷ätgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸À0§0zsÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.

¥À0ZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ÁzÉñÀzÀ0vÉ ®PÀë÷ät CzÀÄãvÀªÁzÀ ¥Àtð±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À ¥ÀzÁxÀðUÀ½0zÀ¯Éà ¤«Äð¹zÀ. D D±ÀæªÀÄ gÁªÀÄ£À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£Éßà ¸ÀÆgÉUÉÆ0rvÀÄ. ¦æÃw¬Ä0zÀ vÀ0zÉ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrPÉÆlÖ0wvÀÄÛ D PÉÊ0PÀAiÀÄðzÀ »0¢£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. EzÀj0zÀ ¸ÀĦæÃvÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ.

¦æÃvÉÆæÃ¹ä ªÀĺÀvï PÀªÀÄðvÀéAiÀiÁ PÀÈvÀ «ÄzÀ0 ¥Àæ¨sÉÆà |
¥ÀæzÉÃAiÉÆà ªÀÄ¤ß «ÄvÀÛ0vÉà ¥ÀjµÀÖ0UÉÆà ªÀÄAiÀiÁPÀÈvÀB ||
¨sÁªÁeÉÕãÀ PÀÈvÀeÉÕãÀ zsÀªÀÄðeÉÕãÀ ZÀ ®PÀë÷ät|
vÀéAiÀiÁ ¥ÀÅvÉæÃt zsÀªÀiÁðvÁä £À ¸À0ªÀÈvÀÛ: ¦vÁªÀĪÀÄ||

¥Àæ¨sÉÆÃ! ®PÀë÷ät! J0zÀÄ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß vÀ0zÉ zÀ±ÀgÀxÀ£À0vÉ gÁªÀÄ PÀ0qÀ. ®PÀë÷ät£À D ¸ÉêÉAiÀÄ »0zÉ ¦vÀÈ ºÀÈzÀAiÀÄ«gÀĪÀÅzÀ£ÀßjvÀ gÁªÀÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀB C®¨sÀåªÁzÀ D°0UÀ£À ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ®PÀë÷ät¤UÉ ¤ÃrzÀ. ®PÀë÷ät DqÀĪÀ F ªÀiÁvÀÄ gÁªÀÄ - ®PÀë÷ätgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®åPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.

£À zÉêÀ ¯ÉÆÃPÁPÀæªÀÄt0 £ÁªÀÄgÀvÀé0 CºÀ0 ªÀÈuÉà |
L±ÀéAiÀÄð0 ªÁ¦ ¯ÉÆÃPÁ£Á0 PÁªÀÄAiÉÄà £À vÀéAiÀiÁ «£Á ||

gÁªÀĤ®èzÀ fêÀvÀé, CªÀÄgÀvÀé, L±ÀéAiÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÆ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃqÀªÉ0zÀÄ ®PÀë÷ät ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÀ ºÉÆwÛ£À°è ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.

¨sÁævÁ §0zsÀıÀé ¨sÀvÁð ZÀ ¦vÁ ZÀ ªÀĪÀÄ gÁWÀªÀB J0zÀÄ ¸ÀĪÀÄ0vÀæ£À ªÀÄÆ®PÀ zÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ ºÉý PÀ½¸ÀĪÀ ªÁPÀå gÁªÀÄ£À §UÉÎ ®PÀë÷ät¤VzÀÝ C«£Á¨sÁªÀ ¸À0§0zsÀPÉÌ zÉÆåÃvÀPÀªÁVzÉ.

vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£Éß®è vÁåUÀ ªÀiÁr vÁåUÀzÀ¯Éèà PÀÈvÀPÀÈvÀå£ÁzÀ ®PÀë÷ät, CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ, ¥ÀæeÉUÀ¼À, ¸ÀªÀðgÀ »vÀzÀȶ֬Ä0zÀ C£ÀÄ®0WÀ¤ÃAiÀiÁzÀ gÁªÀÄeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj DvÁä¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ£ÁVAiÉÄà PÁ® - ¥ÀÅgÀĵÀ - gÁªÀÄgÀ ¸À0¨sÁµÀuÉ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ zÀƪÁð¸ÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ ©qÀĪÀ£ÀÄ. E°è ®PÀë÷ät£À ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ »vÀ C©ü£À0zÀ£ÁºÀðªÀ®èªÉÃ? DzÀ±Àð ¥Àæ¨sÀÄ zsÀªÀÄð¤µÀ×£ÁV C¥ÀgÁ¢üAiÀiÁzÀ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ.

®PÀë÷ät ¥ÁæAiÉÆÃ¥ÀªÉñÀ ªÀiÁr ¥Áæt ©lÖgÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÆ PÀıÀ£À£ÀÄß gÁd£À£ÁßV ªÀiÁr ®PÀë÷ät£À ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ¥ÀgÀ0zsÁªÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ£ÀÄ.

ºÀvÀÄÛ w0UÀ¼ÀÄ ¦æÃw ¥ÁvÀæ¼ÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß CUÀ°zÀ ²æÃgÁªÀÄ ¦æÃwAiÀÄ C£ÀÄd£À£ÀÄß CUÀ°gÀ¯ÁgÀzÉà ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà vÀåf¸ÀĪÀ£ÀÄ. ªÉÃzÀzÀ "¸ÀAiÀÄÄeÁ ¸ÀSÁAiÀÄ" J0§ GQÛAiÀÄ0vÉ gÁªÀÄ - ®PÀë÷ätgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉßúÀ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ.

®PÀë÷ät£À ¨Á¼ÀÄ vÁåUÀªÀÄAiÀÄ - ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉêÁ PÉÊPÁAiÀÄð ªÀiÁrzÀ zÁ¸À, ¢üÃgÀ, zÀPÀë, PÁAiÀÄð¤µÀ× ®PÀë÷ät.

"¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤ AiÉÆà gÀPÀÛB «gÀPÉÆÛà C¥ÀgÁvÀä¤" J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ ªÀiÁrzÀ ¥Àj¥ÀÇtð fêÀ£À ®PÀë÷ät£ÀzÀÄ. gÁªÀÄ - ®PÀë÷ätgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®å vÁåUÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀÄR J0§ÄzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ vÁåUÀ fë ®PÀë÷ät. E0¢£À CtÚ - vÀªÀÄä0¢gÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj CªÀgÀ fêÀ£ÀªÀÅ ¥Àj¥ÀÇtðªÁUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÉÃ?

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer