Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¨sÀgÀvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®å

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

UÀÄgÀÄUÀ¼À DzÉñÀzÀ0vÉ ¨sÀgÀvÀ CAiÉÆÃzsÉåUÉ §gÀĪÀ£ÀÄ.

vÀ£Àß vÁ¬Ä PÉÊPÉìĬÄ0zÀ vÀ£Àß vÀ0zÉ ¸ÀPÀ® ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ C0vÀåzÀ°è MzÀUÀĪÀ UÀwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ - ®PÀë÷ätgÀÄ ªÀ£ÀªÁ¹UÀ¼ÁzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁV gÁd£À »0¢£À ªÀgÀ ¨ÉÃr gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÁrUÀnÖzÉ. ¤Ã£ÀÄ gÁd£ÁUÀÄ J0zÁUÀ CtÚ£ÀÆ, zsÀ«ÄðµÀ×£ÀÆ ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀÄÆ DzÀ gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÁrUÀlÖ§ºÀÄzÉÃ? vÀ0zÉAiÀÄ ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀt¼ÁzÀ vÁ¬Ä UËgÀªÁºÀð¼Éà - »ÃUÉ a0w¹zÀ ¨sÀgÀvÀ ¸ÁéyðAiÀiÁzÀ, dªÁ¨ÁÝj CjAiÀÄzÀ, zsÀªÀÄð¥Àæ¨sÀĪÀ£ÀÄß PÁrUÀnÖzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß «zsÀ«zsÀªÁV ¤0¢¸ÀĪÀ£ÀÄ. vÀ£Àß ZÁjvÀæ÷åPÉÌ ªÀĹ §½zÀ¼À¯Áè J0zÀÄ zÀÄBT¸ÀĪÀ£ÀÄ.

EzÀÄ vÀ£Àß gÁdåªÀ®è. gÁªÀÄ£À gÁdå J0zÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ. ¨sÀgÀvÀ ¨sÁævÀÈ ¥ÉæêÀÄ¢0zÀ gÁªÀĤUÉ gÁdåªÀ£ÀÄß M¦à¹ CAiÉÆÃzsÉåUÉ §gÀĪÀ0vÉ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ£É.

¦vÀÈ ªÁPÀå ¥Àj¥Á®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ EzÀPÉÆÌ¥ÀàzÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ ¥ÁzÀÄPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð gÁdåªÁ¼ÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, gÁªÀÄ PÀÆqÀ¯Éà DUÀ«Ä¹ gÁdåzÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¥Áæyð¹ dmÁªÀ®Ì®zsÁjAiÀiÁV ªÀ£ÀªÁ¹ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉAiÉÄà UÉqÉØ - UÉt¸ÀÄ - ºÀtÄÚ w0zÀÄPÉÆ0qÀÄ vÁ¥À¸À£À0vÉ ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ zÀ0qÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁ¹¸ÀĪÀ£ÀÄ. vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ0vÉ fë¸ÀĪÀ£Éà «£ÀB CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄR ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß DvÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅ¢®è.

E0vÀºÀ vÁåUÀfë ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÄß gÁªÀÄ ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ £À0vÀgÀ ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ zÀȶ֬Ä0zÀ D0d£ÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß PÀ½¹zÁUÀ gÁªÀÄ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CUÀæUÀtå ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ «d¬ÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É.

¨sÀgÀvÀB ¸ÉßúÀ ¸À0vÀ¥ÁÛ ¨Á°²Ã QæAiÀÄvÉà ¥ÀÅ£ÀB
¸À0¸Àä gÁªÀÄå¸Àå ªÁPÁå¤ ¦æAiÀiÁt ªÀÄzsÀÄgÁt ZÀ

(CgÀtå PÁ0qÀ - 16 - 38)

J0§ gÁªÀÄ£À ªÀiÁvÀÄ CªÀ¤VzÀÝ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¥ÉæêÀÄzÀ zsÉÆåÃvÀPÀªÁVzÉ.

"¤£Àß gÁdå CAiÉÆÃzsÉåUÉ §0zÀÄ C©ü¶PÀÛ£ÁUÀÄ" J0zÀÄ ¨sÀgÀvÀ ªÁ¢¹zÀgÉ, "E®è, ¤Ã£Éà gÁd. vÀ0zÉ ¤£ÀUÉ gÁdå PÉÆmÁÖVzÉ. ¤Ã£Éà ¥Á°¸ÀÄ" J0zÀÄ gÁªÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ CzɵÀÄÖ CzÀÄãvÀ.

¨sÀgÀvÀ - gÁªÀÄgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®å, ¤B¸ÁéxÀðvÉ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀȱÀ.

E0vÀºÀ ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ DzÀ±Àð £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÉÃ? £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÁgÀzÉÃ? gÁªÀÄ£À ªÀ£ÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ£ÁzÀ ¨sÀgÀvÀ DzÀ±Àð ¸ÉÆÃzÀgÀ£À®èªÉÃ?

gÁdåªÀ£ÀÄß gÁªÀĤUÉƦà¸ÀĪÁUÀ:

¨sÀªÀvÀ ¸ÉÛÃd¸Á ¸ÀªÀð0 PÀÈvÀ0 zÀ±ÀUÀÄt0 ªÀÄAiÀiÁ

"¤£Àß gÁdåªÀ£ÀÄß F ¥ÁzÀÄPÉAiÀÄ ªÀÄ»ªÉĬÄ0zÀ EzÀĪÀgÉUÉ gÀQë¹zÉ. ¤£Àß vÉÃd¹ì¤0zÀ ¨ÉÆPÀ̸À ºÀvÀÄÛ¥ÀlÄÖ ªÀÈ¢Þ¹zÉ" J0zÀÆ, "J®èªÀÇ gÁªÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ" J£ÀÄߪÀ£Éà «£ÀB vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£É C£Àß°®è. "FUÀ £À£Àß d£Àä ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÀÄ" J0zÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀĪÀgÉUÉ vÁ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ PÉÊ0PÀAiÀÄðªÀ£Éßà ªÀiÁrzÀÄzÁV «£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV ºÉüÀĪÀ ¨sÀgÀvÀ C©ü£À0zÀ£ÁºÀð£Éà ¸Àj.

ªÀÄÄ0¢£À ¸À0aPÉAiÀÄ°è: ¸Á¢üé²gÉÆêÀÄt ¹ÃvÁ zÉë

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer