Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 1
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸À0¸ÀÌçwAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁædÕvÉ G£Àßw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉUÉ ¥ÉÇõÀPÀªÁzÀ M0zÀÄ AiÉÆÃd£É gÀÆ¥ÀUÉÆ0rzÉ. F ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ PÁ0qÀUÀ¼ÁV «¨sÁUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
1. eÁÕ£À PÁ0qÀ.
2. G¥Á¸À£Á PÁ0qÀ ªÀÄvÀÄÛ
3. PÀªÀÄð PÁ0qÀ.

eÁÕ£À, G¥Á¸À£É ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄð J0§ªÀÅ PÀæªÀĪÁV vÀvÀé, eÁÕ£À, zsÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DZÀgÀuÉ, AiÀÄdÕ - AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À DZÀgÀuÉ PÀªÀÄðzÀ°è ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄðPÁ0qÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR C0UÀªÁVzÉ.

KPÉ0zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À d£Àä¢0zÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎ0qÀÄ C0vÀå ¸À0¸ÁÌgÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ F PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹ ¥À«vÀæUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¸À0¸ÁÌgÀ PÀªÀÄðUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀ£À (¥À«vÀæ) UÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. zÉÆõÀgÀ»vÀªÁV PÀªÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ°è CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥Àj±ÀÄzÀÞUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Àj¥ÀÇtð ¥À«vÀæ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ®Ä F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼Éà PÁgÀtªÁVªÉ.

¸À0¸ÁÌgÀ - CxÀð - ªÀĺÀvÀé:
¸À0¸ÀÌçvÀ ¥ÀzÀªÁzÀ ¸À0¸ÁÌgÀ ¥ÀzÀªÀÅ "PÀÈ" zsÁvÀÄ«¤0zÀ "¸À0" G¥À¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß "WÀ£ï" C0vÀå ¥ÀævÀåAiÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ0rªÉ. ¸À0¸ÁÌgÀªÉ0zÀgÉ ²µÁÖZÁgÀ, GvÀÛªÀÄ ²PÀët, £ÉÊ¥ÀÅtå, UÀÄtªÀzsÀð£À, eÁÕ£À ¸À0UÀæºÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ QæAiÀiÁ ¥ÀæªÀÈwÛ = ¥À«vÀæUÉƽ¸ÀÄ«PÉ, ¸ÀzÁZÁgÀ ¢ÃPÉë ªÀÄÄ0vÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ0rzÉ. F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ±ÁjÃjPÀ ±ÀÄzÀÞvÉAiÉÆ0¢UÉ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥À«vÀæUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.

"¸À0¸ÁÌgÀ" J0§ ¥ÀzÀPÉÌ D0UÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÁåPÀæªÉÄ0mï (Sacrament) J0§ ¥ÀzÀ. ¸À0¸ÁÌgÀªÀÅ zsÁ«ÄðPÀªÀÇ ¥À«vÀæªÀÇ DzÀ PÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ ±Á¸ÀÛç C£ÀĵÁ×£À¢0zÀ G0mÁUÀĪÀ M0zÀÄ «²µÀ× ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀäPÉÌ / ±ÀjÃgÀPÉÌ G0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

UÀȺÀå¸ÀÆvÀæUÀ¼À°è ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C°è ¤vÀåPÀªÀÄðUÀ¼ÉÆ0¢UÉ "¸À0¸ÁÌgÀ" ªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. UÀȺÀå¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ C0vÉåÃ¶Ö (±ÀªÀ¸À0¸ÁÌgÀ) AiÀÄ£ÀÄß CªÀÄ0UÀ¼ÀªÉ0zÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À UÀÄ0¦£À°è ¸ÉÃj¹®è. §zÀ¯ÁV «ªÁºÀ¢0zÀ ¸ÀªÀiÁªÀvÀð£ÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ «ªÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. UÀȺÀå¸ÀÆvÀæUÀ¼À°è 12 j0zÀ 18 ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ µÉÆÃqÀµÀ (16) ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÉ0zÀÄ ¤tð¬Ä¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅ »ÃVªÉ:- 1. UÀ¨sÀðzÁ£À 2. ¥ÀÅ0¸ÀªÀ£À 3. ¹ÃªÀÄ0vÉÆãÀßAiÀÄ£À 4. eÁvÀPÀªÀÄð 5. £ÁªÀÄPÀgÀt 6. ¤µÀ̪ÀÄð 7. C£ÀߥÁæ±À£À 8. ZÀÆqÁPÀgÀt 9. PÀtðªÉÃzsÀ 10 «zÁågÀ0¨sÀ (CPÀëgÁ¨sÁå¸À) 11. G¥À£ÀAiÀÄ£À 12. ªÉÃzÁgÀ0¨sÀ 13. PÉñÁ0vÀ 14. ¸ÀªÀiÁªÀvÀð£À 15. «ªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ 16. C0vÉåöÖ.

GzÉÝñÀ:
F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½UÉ zsÀªÀÄð ±ÀæzÉÞAiÉÄà DzsÁgÀ. DzÀÝj0zÀ¯Éà CªÀÅ ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß, ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢ªÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁ£ÀªÁwÃvÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß DªÀj¹ªÉ J0zÀÄ £À0©zÀÝj0zÀ¯Éà CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ0qÀÄPÉÆ0qÀgÀÄ. zÀĵÀÖ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¤gÉÆâü¸À®Ä - ±Á0w ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, zÉêÀvÁ DgÁzsÀ£É ªÀÄÄ0vÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀ0©ü¹zÀgÀÄ. F zÀĵÀÖ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀ¢0zÀ ±ÀÄzÀÞ£ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ¦Ãr¸À¯ÁgÀªÀÅ. ¸À0¸ÁÌgÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß F zÀĵÀÖ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¦Ãr¸ÀzÀ0vÉ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÆß DªÀÄ0wæ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

ªÀiÁ£ÀªÀ G£ÀßwAiÀÄ£ÀÆß, C¨sÀÄåzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ0vÀºÀ ¸Á0¸ÀÌçwPÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀݪÀÅ. ¸À0¥ÀvÀÄÛ, DAiÀĸÀÄì, ¸À0vÁ£À, AiÀıÀ¸ÀÄì, UÉÆøÀ0¥ÀvÀÄÛ, ±ÁjÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ §® ªÀÄÄ0vÁzÀ ¸Á0¸ÁjPÀ ¸ÀÄR¥ÀæzÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ AiÀÄdÕPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß EªÀÅ M¼ÀUÉÆ0rzÀݪÀÅ.

¥ÀÅgÁvÀ£À »0zÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°è GPÀÛªÁzÀ PÀªÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄdÕUÀ½0zÁzÀ ¸Á0¸ÀÌçwPÀ ¯Á¨sÀªÀÅ ªÀÄÆ®vÀB ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÉ ¥ÉÇõÀPÀªÁVzÀݪÀÅ. M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀÅ CªÀ£ÀÄ DZÀj¸ÀĪÀ J¯Áè ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½0zÀ gÀƦvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è d¤¹zÀ ªÀåQÛ UÀÄt - zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À §0zÀ0vÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©qÀzÉà JZÀÑgÀ¢0zÀ ªÀiÁ¥Àðr¹ gÀƦ¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅgÁvÀ£À IĶUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ0rzÀÝgÀÄ. EzÀÄ ¸ÀÆPÀÛPÁ®zÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À DvÀä±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÉ©â¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. UÀȺÀ¸ÀÜ vÀ£Àß ¨Á½£À ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¸À®Ä F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¹zÀ£ÀÄ. (ªÀÄgÀt ¸À0§0¢ü) F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½0zÀ ¸Á0¸ÀÌçwPÀ ¯Á¨sÀªÀ®èzÉà IĶUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ0vÉ EªÀÅ fêÀ£ÀPÉÌ zsÁ«ÄðPÀ ¥Á«vÀæ÷åvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ0zÀÄ PÉÆqÀ§®èªÀÅ. F ±ÀjÃgÀPÉÌ ¸À0§0¢ü¹zÀ PÉ®ªÀÅ C¥À«vÀævÉAiÀÄÄ F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ DZÀgÀuɬÄ0zÀ vÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄaèsÀÆðvÀªÁzÀ F zÉúÀ ¥À«vÀæ DvÀä£À ªÁ¸ÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ªÉÃzÀ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, ««zsÀ ªÀævÁZÀgÀuÉ, ºÉÆêÀÄ, C¥ÀðuÉ, ªÀ0±ÉÆÃvÀàwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥À0ZÀªÀĺÁAiÀÄdÕUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ F zÉúÀªÀÅ §æºÀä ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À DZÀgÀuɬÄ0zÀ ¢éd£ÁV, ªÉÊ¢PÀ eÁÕ£À¢0zÀ «¥Àæ£ÁV §æºÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁæºÀät£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À DZÀgÀuÉ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÁV ªÀiÁvÀæªÀ®è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊwPÀ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¥Àj¥ÀPÀévÉUÁV DZÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ DvÀ䧮ªÀÇ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÉÊwPÀvÉ ¤§0zsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.

F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DUÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½0zÀ ¥ÀŤÃvÀªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è DzsÁåwäPÀ PÁ0wAiÀÄÄ (vÉÃd¸ÀÄì) vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀj0zÀ ªÉÊgÁUÀå G0mÁV ¥Áæ¥À0aPÀ ªÉÆúÀ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁzÀgÉ ±ÀjÃgÀ C¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉÃ?

E®è. F ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁzsÀ£À. D ±ÁjÃjPÀ ¸ËRåªÀ£ÀÄß F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½0zÀ ¥ÀqÉzÀÄ ±ÀjÃgÀzÀ°è CqÀVgÀĪÀ DvÀäeÁÕ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÁzsÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer