Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 6
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

±Á¸ÀÛç¥ÀǪÀðPÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ «ªÁºÀzÀ°è, «ªÁºÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, «ªÁºÀzÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £À0vÀgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÉÃPÀ C0±ÀUÀ½ªÉ. CªÀÅ »ÃVªÉ:-

1. ªÁUÁÝ£À (¤²ÑvÁxÀð),
2. ªÀgÀPÀgÀt (ªÀgÀ£À O¥ÀZÁjPÀ ¸ÀªÀÄäw),
3. PÀ£ÁåzÁ£À,
4. «ªÁºÀ ºÉÆêÀÄ,
5. ¥ÁtÂUÀæºÀt,
6. ºÀÈzÀAiÀĸÀà±Àð (¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ),
7. ¸À¥ÀÛ¥À¢ (¸ÀÄR - ¸Ë¨sÁUÀåUÀ¼À ¸À0PÉÃvÀªÁV K¼ÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EqÀĪÀÅzÀÄ),
8. C±ÁägÉÆúÀt (¹ÜgÀvÉUÁV §0qÉAiÉÄÃgÀĪÀÅzÀÄ), ¸ÀÆAiÀiÁðªÀ¯ÉÆÃPÀ£À (¸ÀÆAiÀÄðzÀ±Àð£À), zsÀÄæªÀzÀ±Àð£À (zsÀÈqÀvÉAiÀÄ ¸ÀÆZÀPÀªÁV zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÄß zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ),
9. wægÁwæªÀævÀ (¸À0AiÀĪÀÄzÀ 3 gÁwæUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ
10. ZÀvÀÄyðPÀªÀÄð (¸Àw¥ÀwUÀ¼À ¸Á0¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «Ä®£À).

»0zÀÆ zsÁ«ÄðPÀ «ªÁºÀªÀÅ PÉêÀ® DzsÀĤPÀ jÃwAiÀÄ M¥Àà0zÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è. CzÀÄ M0zÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸À0¸ÁÌgÀªÁVzÉ. ¸Àw¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß M0zÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ F ªÀÄ0UÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ°è CªÀgÀ ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ zÉʫñÀQÛAiÀÄ C£ÀÄUÀæºÀªÀÇ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt¢0zÀ¯Éà E0vÀºÀ zsÁ«ÄðPÀ «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ C¨sÉÃzÀå zsÁ«ÄðPÀ §0zsÀ£ÀªÁVzÉ. zsÀªÀÄðgÀ»vÀ zÁ0¥ÀvÀå fêÀ£ÀªÀÅ CzÀgÀ zÀÈqsÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÀµÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

¤²ÑvÁxÀðªÀÅ «ªÁºÀzÀ DgÀ0¨sÀ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀzsÀƪÀgÀgÀ ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®vÁ0§Æ® §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆ0qÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «ªÁºÀ ¸À0§0zsÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÁUÁÝ£À ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. ªÀgÀªÀgÀtªÀÅ ±ÉæõÀ×£ÁzÀ ªÀgÀªÀ£ÀÄß Dj¸À¯ÁVzÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÅgÀĵÀgÀ°è ±ÉæõÀ×£ÀÆ, ¸ÀÆAiÀÄð£À0vÉ PÁ0wAiÀÄÄPÀÛ£ÀÆ DVzÉÝÃ£É J0zÀÄ ªÀgÀ£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÁåzÁ£ÀzÀ ±ÀĨsÀªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è ªÀzsÀÄ«£À vÀ0zÉ vÁ¬Ä CV߸ÁQëAiÀiÁV UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ, §0zsÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zsÁgÉ JgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀzsÀĪÀ£ÀÄß ªÀgÀ¤UÉ M¦à¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀzsÀƪÀgÀgÀ£ÀÄß M0zÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ PÉÃ0zÀæ CVߥÀæzÀQëuÉAiÀiÁzÀgÉ ¸À0PÉÃvÀªÉà CVß. ªÀgÀ£ÀÄ ªÀzsÀÄ«£À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÉÝÃ£É J0§ÄzÀgÀ zsÉÆåÃvÀPÀªÁV ªÀzsÀÄ«£À ¥ÁtÂUÀæºÀt ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ.

¸ÀÄRPÁÌV £Á£ÀÄ ¤£Àß PÉÊ »rAiÀÄÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆß0¢UÉ ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀªÀgÉUÉ ¨Á¼ÀĪÀ0vÁUÀ°. £Á£ÀÄ ¸ÁªÀĪÉÃzÀªÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ IÄUÉéÃzÀ. £Á£ÀÄ ¥ÀÈyéAiÀiÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀéUÀð. £Á«§âgÀÆ zÀ0¥ÀwUÀ¼ÁUÉÆÃt J0zÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÀÈzÀAiÀÄ ¸Àà±ÀðzÀ «¢üAiÀÄÄ zÀ0¥ÀwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ¸À0PÀ®àzÉÆ0¢UÉ ¤£Àß C0vÀBPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è ¤£Àß ªÀÄ£À LPÀåUÉƼÀî°. £À£Àß £ÀÄr¬Ä0zÀ ¤£Àß ªÀÄ£À vÀtÂAiÀÄ°. ¥ÀæeÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¤£ÀߣÀÄß £À£ÉÆßqÀUÀÆr¸À° J0zÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ¥ÀwßAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ CVßAiÀÄ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è ¸À¥ÀÛ¥À¢ DZÀj¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀwßAiÀÄ eÉÆvÉ GvÀÛgÁ©üªÀÄÄRªÁV K¼ÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÆß EqÀÄvÁÛ - »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀÄ°è C£Àß ¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÁV
«µÀÄÚªÀÅ ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀ°.
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è §®PÁÌV
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è ªÀævÀ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÁV
£Á®Ì£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è ¸ÀÄR¸À0vÀ¸ÀUÀ½UÁV
LzÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è ¥À±ÀĸÀ0¥ÀwÛUÁV
DgÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è IÄvÀÄUÀ¼À ««zsÀ ¸ÀÄRPÁÌV
K¼À£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°è AiÀÄeÁÕ£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV £À£ÉÆß0¢UÉ §gÀ°.
K¼ÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝj0zÀ®Æ
K¼ÀÄ ªÀÄ0vÀæUÀ½0zÀ®Æ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉßûvÀ¼ÁzÉ
K¼ÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀÄUÀ½0zÀ £Á«§âgÀÆ ¸ÉßûvÀgÁUÉÆÃt.
¤£Àß ¸ÀRåªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀÇtðªÁV ºÉÆ0zÀĪÀ0vÁUÀ°
¤£Àß ¸ÀRå¢0zÀ £Á£ÀÄ ªÀ0avÀ£ÁUÀ¢gÀ°
¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀRå¢0zÀ ªÀ0avÀ£ÁUÀ¨ÉÃqÀ.
¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÉÆÃt zÀÈqsÀªÁV ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt.
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æAiÀÄgÁVAiÀÄÆ, C®0PÀÈvÀgÁVAiÀÄÆ
ªÀÄ£À¸ËRå ºÉÆ0¢zÀªÀgÁVAiÀÄÆ EgÉÆÃt.
C£ÀߪÀ£ÀÆß §®ªÀ£ÀÆß ¸À0¥Á¢¸ÀÄvÁÛ
ªÀÄ£À¨ÉgÉvÀÄ, ¸ÀªÀiÁ£ÀªÀævÀgÁV ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì¼ÀîªÀgÁVgÉÆÃt
£Á£Éà ¤£ÀUÉ®è ¤Ã£É £À£ÀUÉ®è
£Á£ÀÄ C0vÀjPÀë ¤Ã£ÀÄ ¨sÀÆ«Ä
£Á£ÀÄ vÉÃeÉÆÃgÀÆ¥À£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÉÃeÉÆÃzsÁjtÂAiÀÄÄ
£Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÁìUÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÁUÀÄ
£Á£ÀÄ UÁ£ÀgÀÆ¥À£ÁUÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ ±ÉÆèÃPÀgÀÆ¥À¼ÁUÀÄ
»ÃUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀævÀªÀ£Éßà C£ÀĸÀj¸ÀÄ
¥ÀæeÉAiÀÄ£ÀÆß, ®Që÷äAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÉÆÃt
J¯ÉÊ ªÀÄ0UÀ¼ÀªÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀ¼ÉÃ
! £À£Àß §½UÉ ¨Á.

F ¸ÀÆvÀæzÀ°è ¸Á0¸ÁjPÀ ¸ÀÄRzÀ J¯Áè C0±ÀUÀ¼ÀÄ CqÀVªÉ. ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀ0±ÉÆÃzÁÞgÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà «ªÁºÀzÀ ªÀÄÆ® UÀÄjAiÀiÁVzÀÝj0zÀ zÀ0¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅvÀæªÀ0vÀgÁUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. «ªÁºÀ PÉêÀ® ¨sÉÆÃUÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ®è. CzÀgÀ°è ¸À0AiÀĪÀĪÀÇ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä wægÁwæ ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÄ0¢£À fêÀ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸Àw - ¥ÀwAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ¸À0AiÀĪÀÄ¢0zÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ J0zÀÄ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ.

F jÃw ¸À0PÀ®à C©üªÀZÀ£À, DzÀ±Àð ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ ©üÃw - EªÀÅUÀ½0zÀ MqÀUÀÆrzÀ F «ªÁºÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÀÅ ±ÁjÃjPÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß DzsÁåvÀäzÀ G£ÀßwUÁV, ¸ÀªÀiÁdzÀ »vÀPÁÌV, C¥ÁgÀ ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÉ0§ÄzÀ£ÀÄß zÀ0¥ÀwUÀ½UÉ ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀj0zÀ ¥Á±ÁÑvÀå «ªÁºÀzÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÀÆÌ, »0zÀÆ «ªÁºÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÀÆÌ EgÀĪÀ «±ÉõÀ ªÉʲµÀ×÷åªÀ£ÀÄß w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ.

ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ....

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer