Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¥ÀÅgÀĵÀ KªÉÃzÀ0 «±Àé0 PÀªÀÄð
vÀ¥ÉÇà §æºÀä ¥ÀgÁªÀÄÈvÀªÀiï
KvÀzÉÆåà ªÉÃzÀ ¤»vÀ0 UÀĺÁAiÀiÁ0
¸ÉÆÃs «zÁåUÀæ0y0 «PÀgÀwúÀ ¸ËªÀÄå

PÀªÀÄð, vÀ¥À¸ÀÄì J®èªÀÇ ¥ÀÅgÀĵÀ£ÉÃ. J®èªÀÇ ±ÉæõÀתÁzÀ §æºÀäªÉà ¸ËªÀÄå ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ C«zÁåUÀæ0yAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÉÄà PÀ¼ÀaPÉƼÀÄîvÁÛ£É (CeÁÕ£ÀzÀ ¥ÉÇgÉ PÀ¼Àa ¸ÀÄeÁÕ¤AiÀiÁUÀĪÀ£ÀÄ).

IÄvÀ0 ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¸ÀvÀå0 ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¸ÀvÀå0 ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
vÀ¥À±ÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ

zÀªÀıÀé¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
±ÀªÀıÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
CUÀßAiÀıÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
CVߺÉÆÃvÀæ0 ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
CwyAiÀıÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
ªÀiÁ£ÀĵÀ0 ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¥ÀæeÁ ZÀ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¥Àæd£À±ÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¥ÀæeÁw±ÀÑ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà ZÀ
¸ÀvÀå«Äw ¸ÀvÀåªÀZÁgÁyÃvÀgÀB
vÀ¥À Ew vÀ¥ÉÇà ¤vÀåB ¥ËgÀIJ¶ÖB
¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Éà KªÉÃw £ÁPÉÆà ªÀiËzÀήåB
vÀ¢ÞvÀ¥À¸ÀÛ¢Ý vÀ¥ÀB

IÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
vÀ¥À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
zÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
CVßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
CVߺÉÆÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
CwyUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀæeÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæd£À ªÀiÁvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀæeÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀvÀåªÀ£Éßà C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¸ÀvÀåªÀ0vÀ£ÁzÀ gÁyÃvÀgÀ£À C©ü¥ÁæAiÀÄ (gÀyÃvÀgÀ£À UÉÆÃvÀæzÀªÀ£ÀÄ) vÀ¥À¸Àì£Éßà C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ vÀ¥ÉÇäµÀ×£ÁzÀ, ¥ÀÅgÀIJ¶ÖAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ (¥ÀÅgÀIJµÀå£À ªÀÄUÀ) ¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£Éßà C£ÀĶ׸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ªÀÄÄzÀή£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁPÀ£À C©ü¥ÁæAiÀÄ. CzÉà vÀ¥À¸ÀÄì.

¥ÀÅgÀĵÁxÀð ¸ÁzsÀ£ÉUÉ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÉ0zÀÄ ªÉÄð£À G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ºÉýzÉ.

ªÉÃzÀªÀÄ£ÀÆZÁåZÁAiÉÆÃðsovÉêÁ¹£À ªÀÄ£ÀıÁ¹Û
¸ÀvÀå0ªÀzÀ zsÀªÀÄð0ZÀgÀ ¸ÁézsÁåAiÀiÁ£Áä ¥ÀæªÀÄzÀB
DZÁAiÀiÁðAiÀÄ ¦æAiÀÄ0zsÀ£ÀªÀiÁºÀÈvÀå ¥ÀæeÁvÀ0vÀÄ0 ªÀiÁ
ªÀåªÀZÉÒÃwìÃB ¸ÀvÁå£Àß ¥ÀæªÀÄ¢vÀªÀåªÀiï
zsÀªÀiÁð£ÀߥÀæªÀÄ¢vÀªÀåªÀiï PÀıÀ¯Á£ÀߥÀæªÀÄ0¢
vÀªÀåªÀiï ¨sÀÆvÉåöÊ£À ¥ÀæªÀ0¢vÀªÀåªÀiï
¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£Á¨sÁå0 £À ¥ÀæªÀÄ¢vÀªÀåªÀiï
zÉë¦vÀÈPÁAiÀiÁð¨sÁå0 £À ¥ÀæªÀ0¢vÀªÀåªÀiï
ªÀiÁvÀÈzÉêÉÇèsÀªÀ ¦vÀÈzÉêÉÇèsÀªÀ DZÁAiÀÄð
zÉêÉÇèsÀªÀ CwyzÉêÉÇà ¨sÀªÀ AiÀiÁ£Àå£ÀªÀzÁå¤
PÀĪÀiÁðt vÁ¤¸ÉëvÀªÁå¤ £ÉÆÃEvÀgÁtÂ
AiÀiÁ£Àå¸ÁäPÀUï0 ¸ÀÄZÀjvÁ¤ vÁ¤ vÀéAiÉÆÃ¥Á¸Áå¤
£ÉÆà EvÀgÁt AiÉÄÃPÉà ZÁ¸ÀäZÉÒçÃAiÀiÁUï0¸ÉÆÃ
¨ÁæºÀäuÁB vÉõÁ0 vÀéAiÀiÁ¸À£ÉãÀ ¥Àæ±Àé¹vÀªÀåªÀiï
±ÀæzÀÞAiÀiÁzÉÃAiÀĪÀiï D±ÀæAiÀiÁåzÉÃAiÀĪÀiï ©üAiÀiÁzÉÃAiÀĪÀiï
²æà ¸À0«zÁzÉÃAiÀĪÀiï CxÀ AiÀÄ¢ vÉà PÀªÀÄð«aQvÁì
ªÁ ªÀÈvÀÛ«QvÁìªÁ ¸Áåvï AiÉÄà vÀvÀæ ¨ÁæºÀäuÁB
¸À0ªÀĶð£ÀB AiÀÄÄPÁÛ DAiÀÄÄPÁÛB
C®ÆPÁë zsÀªÀÄð PÁªÀiÁ¸ÀÄåB AiÀÄxÁvÉÃvÀvÀæ
ªÀvÉÃðgÀ£ï vÀxÁvÀvÀæªÀvÉÃðxÁB CvÀȨsÁåSÁåvÉõÀå
AiÉÄÃvÀvÀæ ¨ÁæºÀäuÁB ¸À0ªÀĶð£ÀB AiÀÄÄPÁÛ DAiÀÄÄPÁÛB
C®ÆPÁë zsÀªÀÄðPÁªÀiÁ¸ÀÄåB AiÀÄxÁ vÉà vÉõÀÄ
ªÀvÉÃðgÀ£ï vÀxÁvÉõÀĪÀvÉÃðxÁ KµÀ DzÉñÀB KµÀ
G¥ÀzÉñÀB KµÁªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvï KvÀzÀ£ÀıÁ¸À£ÀªÀiï
KªÀªÀÄÄ¥Á¹vÀªÀåªÀiï KªÀªÀÄÄZÉÊvÀzÀÄ¥Á¸ÀåªÀiï

ªÉÃzÀªÀ£ÀÄß CzsÁå¥À£À ªÀiÁr DZÁAiÀÄð£ÀÄ ²µÀå¤UÉ »ÃUÉ C£ÀıÁ¸À£É (CxÀðUÀæºÀt) ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ£É.

¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄr. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄ
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ
DZÁAiÀÄð¤UÉ ¦æAiÀĪÁzÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ0zÀÄPÉÆlÄÖ
¸À0vÀwAiÀÄ£ÀÄß «aÒ£ÀßUÉƽ¸À¢gÀÄ. ¸ÀvÀå¢0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ
zsÀªÀÄð¢0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ. PÀıÀ¢0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ
ªÀÄ0UÀ¼ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ PÀªÀÄð¢0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ
¸ÁézsÁåAiÀÄ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ½0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ
zÉêÀ¦vÀÈPÁAiÀÄðUÀ½0zÀ PÀzÀ®PÀÆqÀzÀÄ
vÁ¬ÄAiÉÄà ¤£ÀUÉ zÉêÀgÁVgÀ°
vÀ0zÉAiÉÄà ¤£ÀUÉ zÉêÀgÁVgÀ°
CwyAiÉÄà ¤£ÀUÉ zÉêÀgÁVgÀ°

AiÀiÁªÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ C¤0¢vÀªÉÇà CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÉÃqÀ. G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. £ÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉUÀ½ªÉAiÉÆà CªÀÅUÀ¼À£Éßà ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. £ÀªÀÄV0vÀ GvÀÛªÀÄgÁzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¨ÁæºÀätjgÀĪÀgÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß D¸À£Á¢¥ÀǪÀðPÀªÁV ¤Ã£ÀÄ DzÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. C±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÀ£Àß L±ÀéAiÀÄðPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. «£ÀAiÀÄ¢0zÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. «ÄvÀæ¨sÁªÀ¢0zÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß ¤£ÀUÉ ±ËævÀ¸ÁävÀðPÀªÀÄð «µÀAiÀÄzÀ¯ÁèUÀ°Ã, DZÁgÀ «µÀAiÀÄzÀ¯ÁèUÀ°Ã ¸À0±ÀAiÀÄ G0mÁzÀgÉ C°è «ZÁgÀPÀëªÀÄgÀÆ, PÀªÀÄðzÀ°è ¸ÀªÀÄxÀðgÀÆ, CPÀÆægÀgÀÆ, CPÁªÀĺÀvÀgÀÆ DzÀ ¨ÁæºÀÚtgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀwð¸ÀĪÀgÉÆà ºÁUÉAiÉÄà ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ°è ªÀwð¸ÀÄ. EzÀÄ «¢ü. EzÀÄ G¥ÀzÉñÀ. EzÀÄ ªÉÃzÀ gÀºÀ¸Àå. EzÀÄ F±ÀégÁeÉÕ. »ÃUÉ G¥Á¹¸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ CzÀÄ C£ÀĵÉÖÃAiÀÄ.

«zÁåyðUÀ¼ÀÆ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÆ CªÀ±ÀåªÁV C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ¸À0zÉñÀUÀ¼ÀÄ F ªÉÄð£À ªÀÄ0vÀæUÀ¼À°è CqÀPÀªÁVªÉ. WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀzÀ« ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ F ªÀÄ0vÀæUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀgÀÆ CzÀÄ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. «zÉå, ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀvÀé E0¢£ÀªÀjUÉ CxÀðªÁV ªÀÄÄ0zÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄjvÀÄ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÀºÁAiÀĪÁ¢ÃvÀÄ.

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À PÀÄjvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀªÀÅ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer