Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå - 3

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

AiÉÆÃUÀ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À:
AiÉÆÃUÀ ±À§ÝªÀÅ ¸ÀªÀiÁ¢ü J0§ CxÀðªÀżÀî AiÀÄÄeï = ¸ÀªÀiÁzsË J0§ zsÁvÀÄ«¤0zÀ ¤µÀà£ÀߪÁVzÉ "AiÉÆÃUÀ²ÑvÀÛ ªÀÈwÛ ¤gÉÆÃzsÀ" (avÀÛ CxÀªÁ C0vÀBPÀgÀt ¤gÉÆÃzsÀ) J0§ÄzÉà AiÉÆÃUÀ®PÀëtªÉ0zÀÄ ¥ÀvÀ0d°AiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ªÀÄ£ÉÆÃ§Ä¢Þ CºÀ0PÁgÀªÉà C0vÀBPÀgÀt. avÀÛªÀÅ ¸ÀvÀé¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÉà DVzÉ. ¥ÀæPÀÈw¬Ä0zÀ GvÀàwÛAiÀiÁzÀÝj0zÀ F avÀÛªÀÅ dqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀé, gÀd¸ï ªÀÄvÀÄÛ vÀªÉÆÃUÀÄtUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ EzÀÄ ¥ÀæSÁå²Ã®, ¥ÀæªÀÈw۲î ªÀÄvÀÄÛ ¹Üw²Ã®ªÉ0zÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀªÁVªÉ.

¥ÀæSÁå J0zÀgÉ eÁÕ£ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀ avÀÛªÀÅ ¸ÀvÀé, gÀd¸ï ºÁUÀÆ vÀªÉÆÃUÀÄtUÀ½0zÀ ¸À0¸ÀȵÀÖªÁzÁUÀ, ¸À0¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ±À¨ÁÝ¢UÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. EzÉà avÀÛªÀÅ vÀªÉÆÃUÀÄtAiÀÄÄPÀÛªÁzÁUÀ CzsÀªÀÄð, CeÁÕ£À, CªÉÊgÁUÀå ºÁUÀÆ C£ÉʱÀéAiÀÄðUÀ½0zÀ ªÁå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÉÆÃUÀÄtzÀ DªÀgÀtªÀÅ ¥ÀÇtðªÁV QëÃtªÁzÁUÀ gÀeÉÆÃUÀÄtzÀ C0±À ªÀiÁvÀæ¢0zÀ avÀÛªÀÅ ¸ÀªÀðvÀæ ¨É¼ÀUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ zsÀªÀÄð, eÁÕ£À, ªÉÊgÁUÀå ºÁUÀÆ L±ÀéAiÀÄðUÀ½0zÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. M0zÀ£Éà CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è avÀÛªÀÅ L±ÀéAiÀÄð ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß D²¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÀeÉÆÃUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ vÀªÉÆÃUÀÄtUÀ½0zÀ PÀÆrgÀĪÀÅzÀj0zÀ CzÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁwéPÀ UÀÄtªÀÅ C¢üPÀªÁzÁUÀ L±ÀéAiÀÄð ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÀeÉÆÃUÀÄtgÀ»vÀªÁzÁUÀ ¸ÀvÀé ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ avÀÛªÀÅ vÀ£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÄÝ ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀĵÀ£À «ªÉÃPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0zÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀĤévÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

CµÁÖ0UÀ AiÉÆÃUÀ:
«ªÉÃPÀ¹¢ÞUÁV ¥ÀvÀ0d°AiÀÄÄ J0lÄ C0UÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. DvÀäPÉÌ, ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¸À0¥ÀÇtð C¢üPÁgÀ G0mÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¥ÀæeÁÕ¥Áæ¦Û ¤²Ñ0vÀvÉ G0mÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ±ÀjÃgÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ E0¢æAiÀÄUÀ¼À ±ÀÄ¢ÞUÉ J0lÄ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. F CµÁÖ0UÀUÀ¼Éà AiÀĪÀÄ, ¤AiÀĪÀÄ, D¸À£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ, ¥ÀævÁåºÁgÀ, zsÁå£À, zsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¢ü.

1. AiÀĪÀÄ:
¸À0AiÀĪÀĪÉà AiÀĪÀÄ. EzÀÄ LzÀÄ «zsÀªÁVzÉ. CªÀÅ C»0¸Á, ¸ÀvÀå, C¸ÉÛÃAiÀÄ, §æºÀäZÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀæwUÀæºÀ.

C»0¸Á:
¸ÀzÁ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂUÀÆ »0¸É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ zÉÆæúÀ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÉà C»0¸Á.
¸ÀvÀå:
PÁAiÀiÁ, ªÁZÁ, ªÀÄ£À¸Á ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß AiÀÄxÁxÀðªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄĪÀÅzÉà ¸ÀvÀå.
C¸ÉÛÃAiÀÄ:
¥ÀgÀªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß D²¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ.
§æºÀäZÀAiÀÄð:
E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À §UÉÎ ¤UÀæºÀ.
C¥ÀjUÀæºÀ:
¥ÀgÀj0zÀ K£À£ÀÆß ¹éÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ. Cdð£É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.

2. ¤AiÀĪÀÄ:
¤vÀåfêÀ£ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ «¢ü - ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. CªÀÅ LzÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. CªÀÅ ±ËZÀ, ¸À0vÉÆõÀ, vÀ¥À¸ÀÄì, ¸ÁézsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£À.

±ËZÀ:
¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀå0vÀgÀ ±ÀÄaAiÉÄà ±ËZÀ. avÀÛzÀ ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß ±ÀÄa ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà C¨sÀå0vÀgÀ ±ËZÀ. ªÀÄtÄÚ, ¤ÃgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½0zÀ ¨ÁºÀå ±ÀÄ¢Þ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁߣÁ¢UÀ¼ÀÄ, ±ÀÄaAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁgÀuÉ §»gÀ0UÀ ±ÀÄ¢ÞUÉ PÁgÀtªÁV C0vÀgÀ0UÀ ±ÀÄ¢ÞUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸À0vÉÆõÀ:
¥Áæ¥ÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà ¸À0vÉÆõÀ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¸À0UÀæºÀ §Ä¢Þ ºÉÆ0zÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.
vÀ¥À¸ÀÄì:
¸ÀÄR - zÀÄBR, ²ÃvÀ - GµÀÚ, ºÀ¹ªÀÅ - ¨ÁAiÀiÁjPÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀé0zÀé ¸À»¸ÀĪÀÅzÀÄ, ZÁ0zÁæAiÀÄuÁ¢ PÀpt ¥Àj¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÁézsÁåAiÀÄ:
N0PÁgÀ d¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃPÀë ±Á¸ÁÛçzsÀåAiÀÄ£À
F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£À:
¨sÀQÛ¬Ä0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÀPÀ® PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3. D¸À£À:
"¹ÜgÀ¸ÀÄRªÀiÁ¸À£ÀªÀiï". ¹ÜgÀªÁV ¸ÀÄRªÁV PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉà D¸À£À. ¸ÁzsÀPÀgÀÄ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ìUÉ »vÀªÁzÀ ¸ËRå ºÁUÀÆ ±Á0wAiÀÄ£ÀÄß G0lĪÀiÁqÀĪÀ D¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¹zÁÞ¸À£À, PÀªÀįÁ¸À£À, ²ÃµÁð¸À£À ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅ AiÉÆÃUÀå D¸À£ÀUÀ¼ÀÄ. ¤¢üðµÀÖªÁzÀ F PÉ®ªÀÅ D¸À£ÀUÀ½0zÀ avÀÛ ZÁ0ZÀ®å G0mÁUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÉÆÃ¥ÀªÁzÀ KPÁUÀævÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.

4. ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ:
±ÁѸÉÆÃZÁÒ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÁæuÁAiÀĪÀÄ. ºÉÆgÀV£À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉà ±Áé¸À.; ºÉÆgÀUÉ ©qÀĪÀÅzÉà ¤±Áé¸À. ±Áé¸À ¤±Áé¸ÀUÀ¼À UÀw£Á±ÀªÉà ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ.

¥ÀvÀ0d°AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £Á®ÄÌ «zsÀªÁzÀ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ½ªÉ.

1. ¨ÁºÀå:
ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©qÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ gÉÃZÀPÀ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ.
2. C¨sÀå0vÀgÀ:
ªÀÄÆV£À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀUÁ½AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ M¼ÀUÉà vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀÇgÀPÀ.
3. ¸ÀÛ0¨sÀªÀÈwÛ:
M0zÉà ¥ÀæAiÀÄvÀߢ0zÀ ±Áé¸À - ¤±Áé¸ÀUÀ¼À UÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÉÆÃzsÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è gÉÆÃZÀPÀªÁUÀ°Ã, PÀÄ0¨sÀPÀªÁUÀ°Ã DUÀĪÀÅ¢®è. PÀÄ0¨sÀPÀzÀ°è ¥ÁæuÁ¥Á£ÀUÀ¼ÉzÀgÀqÀÆ KPÀPÁ®zÀ°è ¤gÀÄzÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ PÀÄ0¨sÀPÀ:
¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄzÀ C¨sÁå¸À¢0zÀ «ªÉÃPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀĪÀ zÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄð £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄ£ÉÆùÜgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ KPÁUÀævÉ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5. ¥ÀævÁåºÁgÀ:
««zsÀ E0¢æUÀ¼ÀÄ, ¨ÁºÀå «µÀAiÀÄUÀ½0zÀ avÀÛ¤gÀÄzÀÞªÁzÁUÀ ¥ÀævÁåºÁgÀªÉ£ÀÄߪÀgÀÄ. DºÁgÀ - ªÀÈwÛ C0zÀgÉ §»ªÀÄÄðRªÁzÀ E0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁºÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹ C0vÀªÀÄÄðTAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. DUÀ¯Éà ¥ÀævÁåºÁgÀ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. E0¢æAiÀÄUÀ¼À ºÀvÉÆÃnAiÉÄà ¥ÀævÁåºÁgÀzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£À¹ì£À C¥ÉÃPÉëUÉ vÀPÀÌ0vÉ E0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀĪÀÄ, ¤AiÀĪÀÄ, D¸À£À, ¥ÁæuÁAiÀĪÀÄ, ¥ÀævÁåºÁgÀUÀ¼ÀÄ §»gÀ0UÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ zsÁå£À, zsÁgÀt, ¸ÀªÀiÁ¢ü J0§ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C0vÀgÀ0UÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer