Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå - 5

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀĸÁÌgÀ:

¹ÜwUÀ¼ÀÄ:
1. JgÀqÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹j. JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÆß ¤Ã¼ÀªÁV zÉúÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÁa £ÉnÖUÉ ¤°è. C0UÉÊUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÀ½UÉ vÁQzÀ0wgÀ°. PÉÊUÀ¼À£ÀÄß HzsÀéð ªÀÄÄRªÁV JwÛ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÆß PÉÊUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¨É£ÀߣÀÆß »0zÀPÉÌ
§Vι. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀÇtðªÁV G¹gÀ£ÀÆß M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƽî.

2. ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄÄ0zÀPÉÌ §VθÀÄvÁÛ C0UÉÊUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¥ÁzÀUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è Hj ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ0rUÉ vÁV¹j. F ºÀ0vÀzÀ°è G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©r.

3. FUÀ §®UÁ®£ÀÄß »0zÀPÉÌ ¤Ã¼ÀªÁV ZÁa, JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ0zÉ vÀ0zÀÄ (ªÀÄ0r §Vι) »ªÀÄärAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄÃ¯É Hj, ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀÄvÁÛ G¹gÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƽî.

4. FUÀ JqÀUÁ®£ÀÄß »0zÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÀ¯É¬Ä0zÀ PÁ°£ÀªÀgÉUÉ PÉÆð£À0vÉ (zÀ0qÀzÀ0vÉ) ¤°è¹. F ¹ÜwAiÀÄ°è Erà zÉúÀzÀ ¨sÁgÀ C0UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅzÀÄ. zÉúÀªÀÅ £É®PÉÌ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 30 rVæ C0vÀgÀzÀ°è ªÁ°gÀÄvÀÛzÉ. G¹gÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ºÉÆgÀUÉ ©r.

5. G¹gÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ C0UÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀzÉà ªÀÄ0rAiÀÄÆj »ªÀÄärUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £À0vÀgÀ G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©r. ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄðr.

6. C0UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀzÉà JzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ0zÀPÉÌ ZÁa ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ Hj ¸ÁµÁÖ0UÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁrj. F ¹ÜwAiÀÄ°è zÉúÀzÀ J0lÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ºÀuÉ, JzÉ, PÉÊUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ0rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®zÀ ªÉÄðgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀȵÀ×UÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ªÉÄïÉwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¹ÜwAiÀÄ°è G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

7. ºÀ¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀUÀ¼À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà G¹gÀ£ÀÄß M¼ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ¨É£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ vÀVθÀÄvÁÛ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÆß JzÉAiÀÄ£ÀÆß ªÉÄîPÉÌwÛj. ªÀÄ0rUÀ¼ÀÄ £É®zÀ ªÉÄðgÀ°.

8. G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©r. ¥ÀȵÀ×UÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîPÉÌvÀÄÛvÁÛ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄzsÉå £ÀÆQj. »ªÀÄär ªÀÄvÀÄÛ C0UÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV £É®PÉÌ HjzÁUÀ zÉúÀªÀÅ PÀªÀiÁ¤£À0vÉ ¨ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9. (LzÀ£É ºÀ0vÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀÈwÛ)G¹gÀ£ÀÄß M¼ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©r.

10. G¹gÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ §®¥ÁzÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÆ ºÀ¸ÀÛUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÀ¤ßj. DUÀ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ M0zÉà gÉÃSÉAiÀÄ°ègÀ°. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ºÀ0vÀzÀ°ègÀĪÀ0vÉ ¨É£ÀߣÀÄß »0zÀPÉÌ PÀªÀiÁ¤£À0vÉ §Vιj.

11. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀ0vÀzÀ°ègÀĪÀ0vÉ G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©qÀÄvÁÛ JqÀUÁ®£ÀÄß ªÀÄÄ0zÀPÉÌ vÀ0zÀÄ §®UÁ°£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸Àj¹ ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ0rUÉ vÁV¹j.

12. G¹gÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÉÄïÉý. DUÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄïÉwÛ ¤zsÁ£ÀªÁV G¹gÀ£ÀÄß ºÉÆgÀPÉÌ ©qÀÄvÁÛ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß zÉúÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ vÀ¤ßj. £ÉÃgÀªÁV ¤0vÀÄ «±Àæ«Ä¹j.

¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:
¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ªÀÄ0vÀæªÀÇ "ºÀ" ªÀÄvÀÄÛ "gÀ" ©ÃeÁPÀëgÀUÀ¼À zsÀ餬Ä0zÀ PÀÆrzÀ N0PÁgÀ. ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£À£ÀÄß zsÁ夸ÀĪÁUÀ N0PÁgÀzÀ eÉÆvÉUÉ "ºÀ" ªÀÄvÀÄÛ "gÀ" ©ÃeÁPÀëgÀUÀ¼À zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆ0qÀÄ ¢ÃWÀðªÁV GZÀÒj¹zÁUÀ ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ªÀÄ0vÀæªÀÇ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄzÀĽ£À £ÀgÀUÀ¼À PÉÃ0zÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ.

±Áé¸ÉÆÃZÁÒ¸À QæAiÉÄ, gÀPÀÛ ¥ÀjZÀ®£À QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃtð QæAiÉÄUÀ½UÉ ¸À0§0zsÀ¥ÀlÖ0vÉ ªÉÄzÀĽ£À £ÀgÀUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀB±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ.

CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV D ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÀÛªÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer