Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles
- Kannada Kootas and Sangha
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
- FiiԺgu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kuvempu
- Karanth
- Bendre 
- Kailasam 
- Gokak 
- Maasthi 
- Ranna 
- Ananthamurthy
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

£ÀªÀÄä ¹ÃvÁgÁªÀiï

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Mrs. Usha Kattemane.

Part 1 | Part 2

£ÁªÀÅ K£À£ÉÆßà "PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ" J0zÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà E£ÁågÉÆà CzÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄwzÁÝgÉ J0zÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤¹zÀgÉ, D C¤¹PÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄUÉ D¥ÀÛ£ÁV ©qÀÄvÁÛ£É. "£ÀªÀÄäªÀ£ÀÄ" C¤ß¹©qÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä¯ÉÆè0zÀÄ D±Á¨sÁªÀ£É aUÀÄjPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

FUÀ ¸ÀzÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C0vÀºÀzÉÆ0zÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï.

zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄQÌgÀĪÀ C¥ÁgÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À CjªÀÅ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjVzÉ. CªÀgÉà ¸À0zÀ±Àð£ÀªÉÇ0zÀgÀ°è ºÉýPÉÆ0qÀ0vÉ, "QgÀÄvÉgÉ PÉêÀ® M0zÀÄ J0lgïmÉÊ£ïªÉÄ0mï «ÄÃrAiÀiÁ C®è; CzÀÄ d£ÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ M0zÀÄ ¸ÁzsÀ£À".

zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÅgÀzÀ vÀqÀªÁUÀgÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ §UÉUÉ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ ªÉÆúÀ, ¸É¼ÉvÀ EzÉ J0§ÄzÀgÀ°è ¸À0±ÀAiÀÄ«®è. CzÀÄ CªÀgÀ J®è zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¸ÁܬÄèsÁªÀ. ¸ÀÈd£À²Ã® ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆ0qÀ ªÀåQÛAiÉƧâ vÀ£Àß PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁw£À ºÀ0V®èzÉà vÁ£ÀÄ K£ÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.

"ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ zsÁgÁªÁ»UÀ¼ÁzÀ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ", "ªÀÄ£Àé0vÀgÀ", "ªÀÄÄPÀÛ"UÀ¼À°è C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ £ÉÆêÀÅ - £À°ªÀÅ, DzÀ±Àð, PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À avÀæt«zÉ. "ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ°è gÁdQÃAiÀÄ «qÀ0§£ÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ zÉÆqÀتÀgÀ ¸ÀtÚvÀ£À, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄ avÀæt«vÀÄÛ.

C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É. D ¥Àj¸ÀgÀ CªÀ£À°è C¥ÁgÀªÁzÀ fêÀ£À ¦æÃwAiÀÄ£Éßà vÀÄ0©gÀÄvÀÛzÉ. CdÓ CfÓ, CPÀÌ vÀ0V, aPÀÌ¥Àà, aPÀ̪ÀÄä CvÉÛ - EªÀgÉ®ègÀ §¹gÀÄ ¨Át0vÀ£À, ºÀ§â DZÀgÀuÉUÀ½0zÀ ªÀÄ£É ¸ÀzÁ UÀ®UÀ® C£ÀÄßwÛgÀÄvÀÛzÉ. E°èAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì SÁ°AiÀiÁV EgÀĪÀÅzÉà E®è. ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ £ÉÆêÀÅ, vÉÆ0zÀgÉ, ¸À0PÀl, dUÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ ¸Á0vÀé£ÀzÀ ºÀ¸ÀÛªÉÇ0zÀÄ ¸ÀzÁ ºÉUÀ® ªÉÄðgÀÄvÀÛzÉ. T£ÀßvÉUÉ E°è CªÀPÁ±À PÀrªÉÄ.

C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è; FUÀ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§ J0§ÄzÀÄ M0zÀÄ DzÀ±Àð, CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ®è. CzÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝÃªÉ J0§ £ÉÆêÀÅ £ÀªÀÄVzÉ. ºÁUÉ0zÀÄPÉÆ0qÀÄ CzÀ£Éßà ªÁ¸ÀÛªÀQ̽¸À¨ÉÃPÉ0§ ºÀ0§® PÀÆqÁ £ÀªÀÄV®è. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ªÀåQÛ PÉÃ0¢ævÀ §zÀÄPÀÄ. ºÁUÁV ¹ÃvÁgÁ0 PÀnÖPÉÆqÀĪÀ dUÀwÛ£À°è £ÁªÀÅ M0zÀµÀÄÖ PÁ® «ºÀj¹ ¸À0vÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄUÀµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ. EzÀÄ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ ºÀ½î §zÀÄQ£ÉqÉUÉ EgÀĪÀ ¸É¼ÉvÀzÀ0vÉ!

C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§ªÉÇ0zÀgÀ £ÉÆêÀÅ - £À°ªÀÅ, ¦æÃw - zÉéõÀ EµÀÖ£Éßà vÀªÀÄä zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ¹ÃvÁgÁªÀiï PÀnÖPÉÆnÖzÀÝgÉ CªÀgÀÄ PÀÆqÁ EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ ¸Á°£À°è ¸ÉÃjºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉãÉÆÃ? DzÀgÉ E°è CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸À0§0zsÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§UÀ¼À°è PÀ0qÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀqÀÄvÁÛgÉ. vÁªÉà M0zÀÄ ¥ÁvÀæªÁV ºÀÄqÀÄPÁl DgÀ0©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÁ0vÀgÀ QjAiÀÄ «ÃPÀëPÀjUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß (ªÀiÁqɯï) ¸ÀȶָÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ ¤Ãw ¥ÁoÀ.

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸À0§0zsÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸À馅 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÉ®èzÀgÀ°è EgÀĪÀ E£ÉÆß0zÀÄ ªÉʲµÀÖ÷å ¹ÃvÁgÁªÀiï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°ègÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÀºÀdvÉ. CªÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ°è ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄlÖ d£ÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀdªÁzÀ z˧ð®åUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.

DzÀgÉ E£ï mÉʪÀiï£À°è C0zÀgÉ ¸À0¢UÀÞ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÅ ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁV ªÀwð¹©qÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÉzÀ w0UÀ¼À ¸À0aPÉAiÀÄ°è "ªÀÄÄPÀÛ" zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è £À0dÄ0qÀ¤UÉ mÉÆæ ±ÉõÀ¥Àà eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀ ºÁUÉ. ¨sÀæµÀÖ ¥ÉÇðøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÉÇðøÀgÀÆ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁzsÀ« ¥ÀmÉïïUÉ F ªÀiÁvÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è. DPÉ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ vÁwéPÀ §zÀÞvÉAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?

ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¹ÃvÁgÁªÀiï EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀjV0vÀ ºÉÃUÉ ©ü£Àß J0§°èUÉ F ¯ÉÃR£À §0zÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀxÉ CªÀgÀzÉÃ. CªÀgÀÄ PÀxÉUÁV E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß CgÀ¹ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉà zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉAiÉÆ0zÀgÀ°è CªÀjgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀévÀB ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÆà CxÀªÁ C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀtÚzÉÆ0zÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀiÁzÀgÀÆ EgÀ° J0§ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÆÃ, ªÀQîgÀ ¥ÀgÀªÀ£Éßà DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. (F ªÀQî¤UÉÆ0zÀÄ ¸ÀvÀå¨sÁªÉÄAiÀÄ0vÀºÀ ¥ÀwßAiÀÄÆ EgÀÄvÁÛ¼É) DzÀ PÁgÀt¢0zÀ¯Éà CªÀgÀ PÉÆÃmïð ¹Ã£ïUÀ¼À°è £ÉÊdvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃ0 ªÀPïð JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ.

("ªÀÄÄPÀÛ" zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ¯ÁAiÀÄgï ¥ÁvÀæPÉÌ ¨ÉÃ0zÉæAiÀĪÀgÀ PÀªÀ£ÀzÀ vÀÄtÄPÉÆ0zÀÄ ¨ÉÃPÁVvÀÛ0vÉ. CzÀPÁÌV ±ÀÆn0Uï ¸ÀܼÀ¢0zÀ vÁªÉà ¸ÀévÀB "C0QvÀ" ¥ÀŸÀÛPÀ C0UÀrUÉ §0zÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉÆ0qÉÆAiÀÄÝgÀ0vÉ. ¥Àgï¥sÉPÀë£ï C0zÀgÉ CzÀÄ. jÃ®Ä ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀ®è) CzÀÄ ¸ÀPÀì¸ï PÀ0qÀ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÃ, EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ¸À0zÀ¨sÀðPÉÌ ¨ÉÃQgÀ° - ¨ÉÃqÀzÉà EgÀ° PÉÆÃmïð ¹Ã£ïUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV §gÀÄvÀÛ°ªÉ.

¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ÷EzÉ. CªÀgÀÄ ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ «qÀ0§£ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ "ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ°è ¸ÀȶֹzÀ J0. §lªÁqÉPÀgï ¥ÁvÀæ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ZÀ0zÀÄæ ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À £À0vÀgÀªÀÇ «ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀ¹gÁVzÉ. PÉ®ªÉÇ0zÀÄ «®PÀët ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ J¯Áè zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°ègÀÄvÀÛªÉ. "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ" zÀ°è ªÀiÁ¼À«PÁ£À C¥Àà£À ¥ÁvÀæ. "ªÀÄ£Àé0vÀgÀ" zÀ°è "EzÀ£Éßà £ÀªÀÄä ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÉÆÃgÀÄ...... d0UÀªÀÄAiÀÄå£ÉÆÃgÀÄ" J0zÀÄ ªÀiÁvÀĪÀiÁwUÀÆ ºÉüÀĪÀ C£ÀĨsÁ«AiÀÄ0wgÀĪÀ ¥ÀÅlÖzÉÆ0zÀÄ ¥ÁvÀæ, "ªÀÄÄPÀÛ" zÀ°è mÉÆæ ±ÉõÀ¥Àà. EªÀgÉ®è M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è zsÁgÁªÁ»UÀ¼ÉƼÀV£À «ªÀıÀðPÀgÀÄ.

¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À mÉÊl¯ï ¸Á0Uï AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÉÃgÀªÁV ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ vÁPÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀ±ÀðUÀ¼À »0zÉ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ" zsÁgÁªÁ» ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¸À0eÉ £Á®ÄÌ UÀ0mÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ.... ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ...... ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀªÉ°è" J0§ ºÁqÉà j0UÀt¸ÀÄvÁÛ EvÀÄÛ.

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ bÁ£À¯ïUÀ¼À°è CzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁgÀ PÀ0qÀgÀÆ E0¢UÀÆ CzÀPÉÌ «ÃPÀëPÀjzÁÝgÉ. F nëAiÀÄ°è CzÀÄ gÁwæ ºÀ£ÉÆß0zÀÄ UÀ0mÉUÉ FUÀ®Æ ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀÄîwÛzÉ.

M0zÀÄ zsÁgÁªÁ»UÉ EzÀQÌ0vÀ d£À¦æAiÀÄvÉ ¨ÉÃPÉÃ?

Part 1 | Part 2

GµÁ PÀmÉÖêÀÄ£É
¸Ëd£Àå: ºÀ0UÁªÀÄ

Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Mrs. Usha Kattemane.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer