Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
FiiÔºgu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

"Hosa Digantha" Kannada Daily

Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

HOSA DIGANTHA has been a name for bold and fearless expression of views in coastal districts of South Canara, Udupi, Kasargod (of Kerala), Kodagu and North Canara. The daily, which was started in 1979 in Mangalore, was aimed at creating awareness and building consensus among public on national issues. Published from Mangalore and Bangalore, Hosa Digantha has carved a niche over the years, with committed readership of over 5,00,000 throughout Karnataka. 

Their fearless expressions has earned them respect among public, their Executive Editor was recently honoured with “Deen Dayal” award by Hon’ble Prime Minister of India. Hosa Digantha believes that it is responsibility of every newspaper to unite “India” through broad news coverage and facilitating public opinion on national issues.  

OurKarnataka.Com (OKC) has partnered with the newspaper to provide our visitors with best of Hosa Digantha. 

Click here to advertise in Hosa Digantha or to gift a subscription.

Archives:
September 2002
|October 2002|November 2002| December 2002| January 2003| February 2003|
March 2003| April 2003| May 2003| June 2003| July 2003| August 2003| September 2003| October 2003| November 2003| December 2003|
January 2004 | February 2004| March 2004| April 2004| May 2004 | June 2004| July 2004| August 2004| September 2004| October 2004| November 2004| December 2004|
January 2005| February 2005| March 2005| April 2005| May 2005| June 2005| July 2005| August 2005| September 2005| October 2005| November 2005| December 2005|
January 2006| February 2006| March 2006| April 2006| May 2006| June 2006| July 2006| August 2006| September 2006| October 2006| November 2006| December 2006|
January and February 2007| March 2007| April & May 2007| June 2007| July 2007| August 2007| September 2007| October 2007| November 2007| December 2007|
January 2008| February 2008| March 2008| April 2008| May 2008| June 2008| July 2008| August 2008| September 2008| October 2008| November 2008| December 2008 | January 2009 | February 2009 | March 2009 | May 2009 and June 2009 | July 2009 | September 2009 | November 2009 |

ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯É: ¸ÁévÀ0vÀæ÷å @ 66
CgÉ! £ÀªÀÄUÉ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å §0zÉà ©qÁÛ? F ¥Àæ±ÉßUÉ ¥Àæ±Éß0iÉÄà GvÀÛgÀ. "0iÀiÁjUÉ §0vÀÄ? J°èUÉ §0vÀÄ? £À®ªÀvÉÛüÀgÀ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å" C0vÀ PÀ« ¥Àæ±Éß PÉýzÀÆÝ CzÀPÉÌÃ. ºÉÆÃVè ¤ªÀÄUÉãÁzÀÆæ GvÀÛgÀ UÉÆvÁÛ? EµÀÖPÀÆÌ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å C0zÉæ K£ÀÄ? CzÀPÉÌãÁzÀgÀÆ ªÁåSÉå EzÉ0iÀiÁ? CxÀªÁ CzÉÆ0zÀÄ j¯ÉÃnªï ¥ÀzÁ£À? C0zÀgÉ CªÀ¤V0vÀ £Á£ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀévÀ0vÀæ C£ÉÆßà xÀgÀzÁÝ? ºÁVzÉäÃ¯É ºÉZÀÄÑ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å, PÀrªÉÄ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å C0vÁ£ÀÆ EzÉ0iÀiÁ? C§â¨Áâ...... GvÀÛgÀ ºÉƼÉ0iÉÆÃzÉà E®è. ªÀÄÄ0zÉ N¢

«oÀ×®zÁ¸ï PÁªÀÄvï: J0vÀºÀ GzÁvÀÛ zÉñÀzÀ°è EªÀ£É0vÀºÀ ¸Áé«Ä?
¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ EzÀÄ PÉêÀ® £É®ªÀ®è, PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ, £À¢, UÀÄqÀØ ¨ÉlÖUÀ¼ÀµÉÖà C®è, £ÀªÀÄVzÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁ£À. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉæõÀ× ¸À0vÀ, zÁ±Àð¤PÀ, ¸À£Áå¸À ¥ÀgÀ0¥ÀgÉ. PÉêÀ® PÁ« vÉÆlÖªÀgÀµÉÖà E°è ¸ÀªÀiÁd ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ ºÉÆgÀn®è. d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ0vÉ EzÀÆÝ, ¸À0vÀgÀ0vÉ §zÀÄPÀÄ £ÀqɹzÀ ªÀĺÁvÁä UÁ0¢üAiÀĪÀj0zÀ «£ÉÆèÁ ¨sÁªÉ vÀ£ÀPÀ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß «zÉñÀzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ E°èAiÀÄ ¸Á¥sóïÖªÉÃgï PÁæ0w, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸À0±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV C®èªÉà C®è. F £É®zÀ GzÁvÀÛ DzsÁåvÀä ¸À0¥ÀvÀÄÛ, ¸ÁzsÀÄ ¸À0vÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁæ0w £ÀªÀÄä£ÀÄß dUÀ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ0vÉ ªÀiÁrzÉ. EzÀPÁÌVAiÉÄà zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ ªÀÄÆrzÀÄÝ. DzÀgÉ EzÀgÀ ¨É£À߯Éèà £ÉÆêÀÇ MvÀÛj¹PÉÆ0qÀÄ §gÀÄwÛzÉ. J0vÀºÀ GzÁvÀÛ zÉñÀzÀ°è ¤vÁå£À0zÀgÀ0vÀºÀ PÀ¥Àl ¸À£Áå¹UÀ¼À£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÁV §0vÀ¯Áè! ªÀÄÄ0zÉ N¢

J0. ²æäªÁ¸À£ï: d£ÀgÀÄ ªÀÄÆRðgÀÄ.... £ÁªÉà CªÀgÀ GzÁÞgÀPÀgÀÄ!
E°è ¤vÁå£À0zÀgÀzÀÄ ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÆàà J0§ÄzÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ®è. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄwÛªÉAiÀÄ®è, CzÀÄ ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÆàà J0§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå¥Àæ±Éß. M0zÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ0vÀÆ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄÄ0zÀĪÀjzÀÄ "¤vÁå£À0zÀj0zÀ £ÉÆ0zÀªÀjUÉ EªÀwÛ£À £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ £ÁåAiÀÄ ¹UÀ§®èzÉÃ?" J£ÀÄߪÀ0xÀ DWÁvÀPÀgÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄ0¢nÖvÀÄ. C0zÀgÉ £Á¼É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄavÀÛzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwAiÀÄ «ªÀıÉð ªÀiÁrzÀgÉ, CzÀgÀ «gÀÄzÀÞªÀÇ d£À PÉgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ, ºÁVzÉ ªÀgÀ¸É!!! ¤vÁå£À0zÀj0zÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ d£À CªÀgÀ zsÁå£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ºÀÄZÉÑzÀÄÝ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß EªÉà ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹zÀݪÀÅ. DzÀgÉ F ZÁ£É¯ïUÀ¼ÉãÀÄ PÀrªÉÄAiÀĪÀ®è. CªÀÇ d£ÀUÀ¼À£ÀÄß »¥ÀßmÉÊ¸ï ªÀiÁrzÀªÀÅ, PÀÄt¹zÀªÀÅ. ¤vÁå£À0zÀgÀÄ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß EªÀÅ £ÀqÀĩâAiÀįÉèà ªÀiÁrzÀªÀÅ. C°èUÉ AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ ±ÀQÛªÀ0vÀgÀÄ, AiÀiÁgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀªÁqÀUÁgÀgÀÄ J0zÁ¬ÄvÀÄ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

ªÀȵÁ0Pï SÁr®Ìgï: ¸ÀĢݪÁ»¤ - ¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ®ªÉà ¨ÉÃPÉ?
AiÀiÁgÉÆà M§â gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ M0zÀÄ ªÁPÀåzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß "¨ÉæÃQ0Uï £ÀÆå¸ï" DV ¥Àæ¸Áj¹, CzÀPÉÌ ªÀgÀ¢UÁgÀ¤0zÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £É¥ÀzÀ°è DvÀ¤0zÀ®Æ CzÀ£Éßà ºÉý¹, ºÉýPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ £Á®ÄÌ ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĸÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¹, ªÀÄÄ0zÉ CzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀÄÄR0qÀgÀÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÉƼÀUÉ §0zÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÀĪÀ°èAiÀĪÀgÉUÀÆ §0zÀÄ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. C°è ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÀÄ£À§0zÀ0vÉ »Vι, dVÎ ZÀĬÄ0UïUÀªÀiï£À0vÉ dVzÀÄ CªÀgÀzÀÆ M0zÀµÀÄÖ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. C0¢£À ªÀÄnÖUÉ ªÁ»¤UÀzÀÄ ¥À0ZÀ¨sÀPÀë÷å ¨sÉÆÃd£À. ªÁ»¤UÀ¼À F PÉlÖ ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ, ZÀ«ðvÀZÀªÀðt, PÀ®¸ÀĪÉÄïÉÆÃUÀgÀzÀ §UÉÎ d£ÀgÀÄ wÃgÁ «µÁzÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀgÀÆ ªÁ»¤UÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁV®è. CªÀÅUÀ¼À C§âgÀ, gÀhÄ®PÀÄUÀ½UÉ "¨ÉæÃPï" E®è. ªÀÄÄ0zÉ N¢

J0. ²æäªÁ¸À£ï: ªÀiÁzsÀégÀ §UÉV£À F DPÉÆæñÀ vÀgÀªÉÃ?
C0PÀtPÁgÀ ¥ÀævÁ¥À¹0ºÀgÀÄ CzÉÃPÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÉÃeÁªÀgÀ ²æÃUÀ¼À£ÀÄß WÁw¸ÀÄvÁÛgÉ, EzÀPÉÌãÁzÀgÀÆ ¤²ÑvÀ PÁgÀt G0mÉà J0zÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀtÂÚUÉ PÀ0rzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÉÄà ¸ÀvÀå. ²æÃUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀgÉãÉÆà vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀ M0zÀÄ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ CzsÀð ªÀiÁvÀæ ¤dªÁVvÀÄÛ. ¥ÀÆwð ¤dªÁzÀ «µÀAiÀĪÉ0zÀgÉ, CªÀjUÉ ªÀiÁzsÀégÀ£ÀÄß PÀ0qÀgÉ DUÀĪÀÅ¢®è!ºÁUÉ0zÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁèUï£À°è CªÀgÉà ¸ÀàµÀÖªÁV §gÉzÀÄPÉÆ0rzÁÝgÉ. ªÀiÁzsÀégÀ ¥Àæw¤¢ü J0§ÄzÁV ¥ÉÃeÁªÀgÀ ²æÃUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àj¨sÁ«¹gÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà CªÀgÉ0zÀgÉ zÉéõÀ PÁgÀĪÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ¨É¼É¹PÉÆ0rzÁÝgÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¨ÁèUï£À°è ºÀ®ªÉqÉ »ÃUÉ®è §gÉ¢zÁÝgÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ wgÀÄa, »ÃUÉÃPÉ CgÀZÀÄ«j?
¸ÀºÀ¥À0QÛ ¨sÉÆÃd£À J0zÀ PÀÆqÀ¯É D ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ¤UÉ ºÉƼÉzÀzÀÄÝ ªÀÄoÀ ªÀÄ0¢gÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¨sÉÆÃd£À ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. »0zÀĪÀÄÄ0zÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ, ¥ÉÃeÁªÀgÀgÀ £ÀÄrUÀ½UÉ ¥À0QÛ ¨sÉÃzÀzÀ ¯ÉÃ¥À ºÀaÑ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrAiÉÄà ©lÖ. EvÀÛ ¸ÀĢݪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÃeÁªÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄV©Ã¼À®Ä PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀĽvÀªÀjUÉ CµÉÖà ¸ÁQvÀÄÛ. ¸À0ªÁzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ «µÀAiÀÄ zÉÆgÀQvÀÄÛ. ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà M0zÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸À0ªÁzÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀiÁV ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À0vÀÆ R0qÀ¤ÃAiÀÄ. NªÀð ¥ÀæªÀÄÄR AiÀÄwUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è eÁUÀævɬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ CzÀÄ ªÀÄÄVzÀzÀÄÝ M0zÀÄ ¹zÁÞ0vÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

zsÀ£ÀªÉÄêÀ dAiÀÄvÉÃ! EzÉà £ÀªÀÄä ¸ÀzÀåzÀ jAiÀiÁ°n
ªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ M0zÀÄ UÉÆvÀÄÛUÀÄj ¤Ãw¤AiÀĪÀÄ EzÉ. ªÁtÂdå GzÉÝñÀzÀ AiÀiÁªÀ SÁ¸ÀV ªÁ»¤AiÀÄÆ n. Dgï. ¦. AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ ªÁåªÀºÁjPÀ GzÉÝñÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÁV vÀªÀÄUÉÆ0zÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨ÁzsÀåvɬÄzÉAiÉÄ0§ÄzÀ£ÀÄß ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ªÁåªÀºÁjPÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÉà EzÀÝgÀÆ "¸ÀvÀåªÉÄêÀ dAiÀÄvÉÃ" vÀ£Àß d£À¥ÀgÀ PÁ¼Àf¬Ä0zÀ, ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À C£ÉéõÀuɬÄ0zÀ, ¥ÀjªÀvÀð£Á²Ã®vÉAiÀÄ §AiÀÄPɬÄ0zÀ «²µÀתÁV JzÀÄݤ®ÄèvÀÛzÉ. CzÀPÉÌà CzÀÄ £ÀªÉÄä®è "jAiÀiÁ°n" UÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ M0zÀÄ "ªÁ¸ÀÛªÀ". ªÀÄÄ0zÉ N¢

¤ªÀÄä GzÉÝñÀªÉà vÉÃeÉÆèsÀ0UÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?
¥ÀævÁ¥À¹0ºÀjUÉ £É£À¦gÀ¨ÉÃPÀÄ, n«AiÀÄ°è PÁ0UÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀ GUÀæ¥ÀàgÉÆ0¢UÉ PÉ® w0UÀ¼ÀÄUÀ¼À »0zÉ PÁt¹PÉÆ0r¢Ýj. DUÀ GUÀæ¥ÀàjUÉ "¤ÃªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀĪÀÅzÉà E®è" J0¢gÀ®è. DUÀ GUÀæ¥Àà vÁªÀÅ JgÀqÀÄ ¨Áj ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¹zÀÝ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛ, ¤ªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁߣÀ EµÉÖà K£ÀÄ J0§0vÉ gÀhiÁr¹zÀÝgÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà JgÀqÀÄ ¨ÁjAiÀÄÆ ¸ÉÆÃwgÀ¯Áè J0¢j. DUÀ GUÀæ¥Àà ¤ªÀÄUÉ "C°æÃ, ªÉÆzÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤®è®è C0wÃj. FUÀ ¸ÉÆÃvÀæ®è C0wÃj. C0zÉæ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆî¯ÉèÁgÀzÉãÀÄ?" J0zÀgÀ®èzÉ, "£ÉÆÃr, £ÀªÀÄä §UÉÎ EµÉÖ¯Áè ZÀZÉð ªÀiÁrÛÃgÀ®è, ¤ªÀÄä §UÉÎAiÀÄÆ ZÀZÉð ªÀiÁqÉÆÃuÁé, E¯ÉèÃ, FUÀ¯ÉÃ? £ÀªÀÄÆÎ ¤ªÀiï §UÉÎ UÉÆwÛzÉ ºÉüÀ¯Á?" J0zÁUÀ ¤ªÀÄä ¹0ºÀ ¥ÀævÁ¥À ¹rAiÀÄ°®è KPÉ? EzÀgÀ »0¢£À ¸À0zÉñÀ K£ÀÄ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

zsÀªÀiÁð0zsÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ wªÀÄä¥Àà£À ºÀ0UÉÃPÉ?
ªÀÄĹèªÀÄjV0vÀ ¥ÉÆæmɸÉÖ0mï PÉæöʸÀÛgÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀgÉ0zÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è d£ÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. E0vÀºÀ ªÀÄvÁ0zsÀ ¥ÉÆæmɸÀÖ0mï DVgÀĪÀ dUÀ£ï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ CzɵÀÄÖ ¤dªÁzÀ ¨sÀQÛ, £À0©PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄ¥ÀwUÉ ¨sÉÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß H»¹. PÉÆÃmÁå0vÀgÀ »0zÀÆUÀ¼À ¤dªÁzÀ ¨sÀQÛAiÀÄ PÉÃ0zÀæªÁVgÀĪÀ wgÀÄ¥Àw wªÀÄä¥Àà£À£ÀÄß zsÀªÀiÁð0zsÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è NlÄ ¨ÁZÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀzÀ0vÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ©qÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? ªÀÄÄ0zÉ N¢

J0. ²æäªÁ¸À£ï: vÀ¥ÀÄàUÁtÂPÉUÉ M¦àPÉƼÀÄîªÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥sóÀvÁé ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ CªÀgÀÄ
£ÀªÀÄä G¥ÉÃ0zÀæ DUÀ°, CªÉÄÃjPÀzÀ §£ïð¸ÉÊqï ©æë0Uï PÀ0¥À¤AiÀiÁUÀ° F jÃwAiÀÄ zÁµÀÖ÷åðªÀ£ÀÄß J0¢UÀÆ vÉÆÃj¸À¯ÁgÀgÀÄ. EvÀgÉà zsÀªÀÄðUÀ¼À £À0©PÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÉƯÉèvÀÛ®Æ PÀÆqÀ zÀªÀiï E®èzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »0zÀÆ zÉêÁ£ÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÉéÃZÉÒ¬Ä0zÀ »ÃUÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ »0zÀÆUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀªÀ0vÀgÀÄ, ¸À»µÀÄÚUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ G¼ÀîªÀgÀÄ. M0zÉƪÉÄä ¥Àæw¨sÀl£É PÉý§0zÀgÉ, vÀªÀÄUÉ EµÀÖ«gÀ° E®è¢gÀ°... vÉÆÃgÀÄUÁtÂPÉUÁzÀgÀÆ M0zÀÄ PÀëªÉÄ PÉýzÀgÉÆÃ, vÀ¥ÀÄàUÁtÂPÉ ºÁQzÀgÉÆà «µÀAiÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ EzÉà ZÁ½ ªÀÄÄ0zÀĪÀgɸÀ®Æ CrجĮèªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸À0UÀw ºÁUÀ®è. C°è JgÀqÀgÀ¯ÉÆè0zÀÄ ¤zsÁðgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. «µÀAiÀÄ ¥sóÀvÁézÀªÀgÉUÉ §0zÀÄ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F vÉÆqÉ £ÀqÀÄPÀªÉà EªÀgÀ ºÁUÉ®è CªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä ªÀÄÄRå PÁgÀt. ªÀÄÄ0zÉ N¢

vÀÈ¦Û ºÉUÀqÉ: J°è ºÉÆÃzÀªÉÇà CfÓ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ!!!
¤d... CfÓ ªÀÄ£É UÁªÀÅzÀ zÀÆgÀ ¸ÁVzÉ.... CfÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸À0¥ÀÆtð ¸ÀªÀiÁdªÉà DzsÀĤPÀvÉAiÀÄvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁr ªÀiË®åUÀ¼É®è £É® PÀZÀÄÑwÛªÉ. ªÀÄPÀ̼À°è FUÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄä ¸À0¸ÀÌçwAiÀÄ §UÉÎ G¥ÉÃPÉëAiÀÄ ¨sÁªÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. EµÉÖ¯Áè UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ªÀÄÄ0¢£À ¨ÉùUÉ §gÀÄvÀÛ¯Éà C¥Àà - CªÀÄä C0vÀeÁð®zÀ°è M¼ÉîAiÀÄ ¨ÉùUÉ ²©gÀPÁÌV vÀqÀPÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÀÄjzÀÄ0©¸ÀÄvÁÛgÉ.... CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì°è §zÀÄQ£À §UÉÎ CzÁUÀ¯Éà ¸À0PÀÄavÀ CxÀðªÉÇ0zÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.... DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ©gÀÄUÁ½UÉ CfÓ ªÀÄ£ÉAiÉÄ0§ ¥ÀÄlÖ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄPÁqÉ ªÀÄ®UÀÄvÀÛzÉ.... DUɯÁè CzÉà ºÁqÀÄ £É£À¥ÁV ªÀå0UÀå ªÀiÁrzÀ0vÁUÀÄvÀÛzÉ.... ªÀÄÄ0zÉ N¢

¸Àa£ïUÉÆ0zÀÄ §»gÀ0UÀ ¥ÀvÀæ
¤ÃªÀÅ GvÀÛªÀÄ ¸À0¸À¢ÃAiÀÄ ¥ÀlĪÁzÀgÉ £À£ÀUÉ ¸À0vÉÆõÀªÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ FUÀ PÁ® ¥ÀPÀéªÁV®èªÉ0zÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É. £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ¦üûèPï ±Ámï, ¯ÉUï UÁè£ïì, ºÀÄPï ±Ámï £ÉÆÃqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä QæPÉmï P˱À®ªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ¢0zÁV PÀ¼ÉUÀÄ0zÀ¢gÀ°. gÁdQÃAiÀĪÀÅ ¤ªÀÄä QæPÉmï£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ¢gÀ°. gÁdQÃAiÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÀÄxÀðgÉÆà J0§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀgÁªÀIJð¹PÉƽî. QæPÉmï ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ M0zÀÄ «Äw¬ÄzÉ. C°è PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. «Äw «ÄÃj CxÀªÁ ¤AiÀĪÀÄ «ÄÃj AiÀiÁgÀÆ DqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ¹ÃªÉĬĮè. C°è ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ E®è. ºÁUÁV ¤ªÀÄUÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¨Áån0Uï PÀµÀÖ«zÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

eÁ£ï ªÉÄPï°xÀ£ï: gÁ§mïð ªÁzÁæ J0§ C¥ÁAiÀÄPÁj!
UÁ0¢ü PÀÄlÄ0§«rà vÀªÀÄä PÀÄlÄ0§PÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ DWÁvÀ vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä gÁdQÃAiÀÄ¢0zÀ ¸À0¥ÀÆtðªÁV ºÉÆgÀ§gÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃgÀ§®ÄèzÉ J0zÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ AiÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è vÀPÀð«zÉ. DzÀgÉ CzÀj0zÁV ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À £Á±À, C¢üPÁgÀ £Á±À, ¨sÀzÀævÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ G0mÁUÀ°zÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV PÀÄlÄ0§zÉƼÀUÉ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å zÉÆgÀPÀ°zÉ. UËgÀªÁ¤évÀªÁzÀ, ¸ÀgÀ¼À fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä CµÁÖzÀgÀÆ ¨É¯É vÉgÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ? PÁ0UÉæ¹ì£À°è£À gËrUÀ¼ÀÄ ºÀvÁ±ÀgÁVzÁÝgÉ. gÁdQÃAiÀĪÁV ºÉZÀÄÑ «ZÁgÀªÀ0vÀgÁVgÀĪÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »0zÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ PÁ0UÉæ¸ï£ÉÆ0¢V£À vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á0zsÀªÀåªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆ0rzÁÝgÉ. "UÁ0¢ü PÀÄlÄ0§" J0§ "PÁqïð" FUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ¥sÀ® ¤ÃqÀÄwÛ®è. ªÀÄÄ0zÉ N¢

J¸ï. J£ï. ¥ÀæPÁ±ï: ºËzÀÄ gÁºÀįï, ºÉÃrUÀ½gÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉUÉ PÀrªÁt C¸ÁzsÀåªÉÃ...!
¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß E¸Áè«Ä zÉñÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ0§ PÀ®à£ÉAiÉÄà ºÀÄZÀÄÑ. E0vÀºÀ £ÀÆgÁgÀÄ DPÀæªÀÄtUÀ½UÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ E°è£À ¸À0¸ÀÌçwAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉqÀªÀ®Ä DV®è. DzÀgÉ ªÀÄvÁ0zsÀvÉAiÀÄ°è «Ä0zÉzÀÝ C®à §Ä¢ÞAiÀÄ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀjUÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ CxÀªÁ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆ箪À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ, ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤dPÀÆÌ gÁµÀÖçzÉÆæúÀzÀ PÉ®¸À. E¸Áè«Ä£À ºÉ¸ÀgÀÆ E®èzÀ aãÁzÀ0vÀºÀ zÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É J0zÁzÀgÀÆ F ªÀÄĹè0 ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ zÁ½ £ÀqÉzÀ §UÉÎ PÉýzÀ £É£À¦zÉAiÉÄÃ? CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. ºÁVzÀÝgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÉÃ? £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ºÀ滸ÀĪÀµÀÄÖ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®èªÉÃ? aãÁPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌÃPÉ ¸ÁzsÀå«®è? ªÀÄÄ0zÉ N¢

ºÉ. ¨Á. ªÀÄ®å: £À£Àß ªÀÄUÀ CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°èzÁÝ£É...
ºËzÀÄ. E0zÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ CzÀgÀ®Æè ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ, C«¨sÀfvÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ C¥Àà - CªÀÄä0¢gÀÄ ºÉªÉÄä¬Ä0zÀ vÀªÀÄä §0zsÀÄ «ÄvÀægÀ ªÀÄÄ0zÉ ºÉüÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀiÁvÀÄ EzÀÄ. CªÉÄjPÀ J0zÀgÉ ¸À0¥ÀvÀÄÛ vÀÄ0© vÀļÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéUÀðªÉÃ. C°è0zÀ qÁ®gïUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀ½¹zÀgÉ E°è ¨Áå0Pï SÁvÉAiÀÄ°è ®PÀë ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä dªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¨É0UÀ¼ÀÆj£À°è 40 - 50 ®PÀë PÉÆlÄÖ ¸Àé0vÀ ªÀÄ£É Rjâ¸À®Ä DUÀÄvÀÛzÉ. C£Á¢ PÁ®¢0zÀ vÀªÀÄUÉ fêÀ£À PÉÆlÖ ºÀ½îAiÀÄ vÉÆÃl, UÀzÉÝ, ºÉ0a£À ªÀÄ£É, ºÀ¸ÀÄ«£À ºÀnÖUÀ¼À£ÀÄß C®à¸À0SÁåvÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr C¥Àà - CªÀÄä0¢gÀÄ ¨É0UÀ¼ÀÆj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉZÀÑUÉ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. DzÀgÉ EzÉ®è E0¢£À ¢£Á0PÀzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

UÀÄgÀÄgÁeï. Dgï J£ï: gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ºÀUÀgÀtzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á°zÉ!!!
gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÀUÀgÀtUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ GAUÀÄgÀ, ªÁZÀÄ, ¹ÃgÉ, ¥ÀAZÉ, ¨É½î ZÉÆA§Ä EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀ®ªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß K£À£ÀߨÉÃPÀÄ? J®è jÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ CPÀæªÀĪÁV ©. ¦. J¯ï PÁqïð ¥ÀqÉAiÀįÉw߸ÀĪÀ §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀgÀÄ ¨sÀæµÀÖgÀ®èªÉÃ? ¸ÀPÁðj ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä C¢üPÁjUÀ¼À PÉÊ ¨ÉZÀÑUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ? ªÁ¸ÀPÉÌ ªÀģɬÄzÀÝgÀÆ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ Cfð ºÁQ ªÀÄ£É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¯ÉÆÃPÀ¯ï °ÃqÀgïUÀ½UÉ zÀÄA¨Á®Ä ©Ã¼ÀĪÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¨sÀæµÀÖgɤ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

¦. gÁeÉÃ0zÀæ: ºÀUÀgÀtUÀ¼À ¸ÀĽAiÀÄ°è AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà!!!
¸ÀĦæÃA PÉÆÃmïð ªÀÄlÖzÀ £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÁV ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è NªÀð L. J. J¸ï. C¢üPÁj ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ EzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ºÉUÉØ CAvÀºÀªÀjUÉ C¥ÀxÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ PÀlÄÖ¤nÖ£À eÁj «ZÁgÀzÀ°è ºÉUÉØ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ UÀA©üÃgÀ ºÉýPÉUÀ¼É®èªÀÇ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ¸ÀPÁðgÀzÀ Q«UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ©Ã¼À°®è!!! ªÀÄÄ0zÉ N¢

zÀÄ. UÀÄ. ®PÀë÷ät: ZÀað®ègÀ D ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÀÆ F ¨sÀÆ¥ÀgÀÄ ¤dUÉƽ¹©lÖgÀ®è!
f. PÉ. UÉÆë0zÀgÁªï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÉÆæ¥sóɸÀgï DVzÀݪÀgÀÄ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ §UÉÎ CªÀjUÉ PÀ¤µÀ× eÁߣÀªÁzÀgÀÆ EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀ ²æÃPÀȵÀÚ ¨ÁæºÀät£À®è, UÉÆ®è eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ. ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D°¹zÀ CdÄð£À£ÀÆ ¨ÁæºÀät£À®è, PÀëwæAiÀÄ PÀÄ®PÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ. CµÉÖÃPÉ, ¨sÁUÀªÀvÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆ0qÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ §gÉzÀ ªÉÃzÀªÁå¸À ªÀĺÀ¶ð PÀÆqÀ ¨ÁæºÀät£À®è, DvÀ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ GZÀÒªÀUÀðzÀ ªÀÄÄRªÁt DUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¸À0¸ÀÌçvÀªÉ0zÀgÉ CzÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀªÀjUÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ UÀ0zsÀUÁ½AiÉÄà UÉÆwÛ®è J0zÀÄ ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß ªÁ°äÃQ gÀa¹zÀÄÝ, ±ÁPÀÄ0vÀ®, ªÉÄÃWÀ¸À0zÉñÀ EvÁå¢ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÁ½ÃzÁ¸À gÀa¹zÀÄÝ ¸À0¸ÀÌçvÀzÀ¯ÉèÃ, PÀ£ÀßqÀzÀ®è®è! ªÁ°äÃQ, PÁ½ÃzÁ¸À GZÀÒªÀUÀðzÀ ªÀÄÄRªÁt DVzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

qÁ. PÉ. J¸ï. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð: PÁ0UÉæ¸ï£À ZÀjvÉæAiÉÄà ºÁUÉ!
E¢ÃUÀ ¸Á°¹lgï d£ÀgÀ¯ï UÉÆÃ¥Á¯ï ¸ÀħæºÀätå CªÀgÀ vÉÃeÉÆêÀzsÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¢. "EªÀgÀÄ ¸ÀĦæÃ0 PÉÆÃnð£À°è ¸ÀPÁðjà ¥ÀgÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀiÁqÀ°®è, PÀ¤ªÉƽ, ªÀiÁgÀ£ï, gÁeÁ E¤ßvÀgÀgÀ£ÀÄß eÉʮIJPÉë¬Ä0zÀ vÀ¦à¸À°®è" J0§ E0VvÀzÀ, M¼ÀUÀÄ¢AiÀÄ PÁgÀtPÁÌV. FUÀ PÀ¦¯ï ¹§¯ïgÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀiÁ£Àå £ÁjêÀÄ£ï J0§ SÁ¸ÀVà ªÀQîgÀ £ÉêÀÄPÁw. ¸ÀħæºÀätå ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß EwÛzÁÝgÉ. M¥Àà®Æ ©qÀ®Æ DUÀzÀ ¹Üw PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄ0wæ «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ CªÀjUÉ! UÀ0qÀ¤0zÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸À0vÁ£ÀªÁUÀ°®è J0zÉƧ⠣Àn FZÉUÉ ªÀįÉòAiÀiÁ / ¹0UÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀÈvÀPÀ UÀ¨sÀðzsÁgÀuɬÄ0zÀ SÁwæà UÀ0qÀÄ ¨sÀÆætªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ §0zÀ¼É0§ ªÀgÀ¢UÉ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£À ¸Á0PÉÃwPÀ CxÀðzÀÄÝ F ¥Àj¥ÁoÀ! PÁ0UÉæ¸ï£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ZÁ½UÉ M0zÉà GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ! »0zÉ E0¢gÁ UÁ0¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëªÀ£Éßà MqÉzÀ ¥Àæ¸À0UÀªÀ£ÀÄß £É£É¬Äj. ªÀÄÄ0zÉ N¢

©. J¸ï. ªÀÄ0dÄ£Áxï: PÁ¢gÀĪÀ¼ÀÄ a0Q gÁdÄUÁV!
EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼À «gÉÆÃzsÀ«vÀÄÛ. ¤²ÑvÁxÀð £ÀqÉzÀgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÀĪÀiÁ£À«vÀÄÛ. DzÀgÀÆ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ PÀ¯Áåt £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. DzÀgÉãÀ0vÉ! ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉzÀ ªÉÄÃ®Æ ¸À0¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ CzÀȵÀÖ F zÀ0¥ÀwVgÀ°®è. ªÀzsÀÄ, ªÀgÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrgÀĪÀ CgÀtå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀgÀ£À£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ ªÀzsÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §0zÀÄ, ¸ÉÆ¸É dvÉ ¸À0¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É0§ «±Áé¸À ªÀgÀ gÁdÄ vÀ0zÉVzÉ. EzÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° PÀxÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ.... EzÀgÀ¯ÉèãÀÄ «±ÉõÀ C0wÃgÁ? «µÀAiÀÄ EgÉÆÃzÉà C°è. £ÁªÀÅ, ¤ÃªÀÅ C0zÀÄPÉÆ0qÀ0vÉ AiÀÄĪÀPÀ, AiÀÄĪÀw ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÉ, CzÀgÀ°è «±ÉõÀªÉägÀ°®è. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ E0xÀzÉÝà PÀxÁ ºÀ0zÀgÀªÉÇ0¢gÀĪÀ CzɵÉÆÖà avÀæUÀ¼ÀÄ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè vÉgÉ PÀ0rªÉ. DzÀgÉ EzÀÄ ªÀÄ0UÀUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉ!!!
ªÀÄÄ0zÉ N¢

¤w£ï UÀÄ¥ÁÛ ªÀÄÄ0¨ÉÊ: gÁºÀįï UÁ0¢üAiÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁj ZÀjvÉAiÀÄÄ...
ºÉ¸ÀgÀ°è K¤zÉ? J0zÀÄ ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. ¤d, ºÉ¸ÀgÀ°è K¤®è, DzÀgÉ "¸Àgï£ÉêÀiï" £À°èzÉ. ¤ªÀÄä UÁ0¢ü ¸Àgï£ÉêÀiï ¤ªÀÄUÉ ¯Á¨sÀ vÀ0zÀÄPÉÆqÀÄwÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ UÁ0¢üAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄwÛÃgÁ? CxÀªÁ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉÆgÀn¢ÝÃgÁ? KPÉ0zÀgÉ ¤ªÀÄä ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£À°ègÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁºÀÄ¯ï «¤ì. gÁºÀįï UÁ0¢ü J0zÀ®è. ¤ÃªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §0zÁUÀ ªÀiÁvÀæ UÁ0¢ü ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ §¼À¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛÃgÉà ºÉÆgÀvÀÄ G½zÀ0vÉ C®è. M0zÀÄ ªÉÃ¼É gÁºÀÄ¯ï «¤ì ºÉ¸ÀgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆ½î £ÉÆÃqÉÆÃt!F ¤ªÀÄä ¢éªÀÄÄR zsÉÆÃgÀuÉUÉ ¤ÃªÀÅ £ÁaPÉ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ.AiÀÄĪÀPÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæªÉò¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¤ÃªÀÅ PÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛÃj. £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛãÉ, ªÉÆzÀ¯ÁV "¤ÃªÀÅ" gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæªÉò¹. KPÉ0zÀgÉ ¤Ã«£ÀÆß gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæªÉò¹®è. ¤ÃªÀÅ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ PËlÄ0©PÀ GzÀåªÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ. ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ gÁºÀÄ¯ï «¤ì ºÉ¸Àj¤0zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹ UÉzÀÄÝ §¤ß. D §½PÀ AiÀÄĪÀPÀjUÉ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ0vÉ PÀgÉ ¤Ãr. ªÀÄÄ0zÉ N¢

PÀ0zÀ: ¸À0¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À0§0zsÀUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£É0iÉƼÀV£ÀªÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ ¸À0§0zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÉÆwÛzÀÝgÉ PÉý. §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ, ¸ÉßûvÀgÉà ºÀwÛgÀ J£ÀÄßvÁÛ ¸À0§0¢üPÀgÉÆ0¢UÉ C0vÀgÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆ0qÉà §zÀÄPÀ¯Éw߸ÀĪÀ £ÁªÀÅ, £ÁªÀÇ GvÀÛªÀÄ §0zsÀÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀ®è? ªÀÄ£É0iÉƼÀV£À, PÀÄlÄ0§zÉƼÀV£À ¸À0§0zsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀzÀ0vÉ dvÀ£ÀªÁVlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ ªÀÄ£É0iÀÄ ºÉÆgÀV£À ¸À0§0zsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ®Æè CxÀð«zÉ. M0zÀÄ M¼Éî0iÀÄ ¸À0¨ÉÆÃzsÀ£É M0zÀÄ ZÉ0zÀzÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆlÖgÉ, M0zÀÄ ZÉ0zÀzÀ ¸À0§0zsÀ M0zÀÄ ¸ÀÄ0zÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

¸À0vÉÆõï vÀªÀÄä0iÀÄå: £ÉºÀgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ DzÀ±ÀðgÉÃ?
JµÀÄÖ a0w¹zÀgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÀÆ £ÉºÀgÀÆ«UÀÆ EgÀĪÀ ¸À0§0zsÀ EªÀiÁ0 ¸Á©UÀÆ UÉÆÃPÀįÁµÀÖ«ÄUÀÆ ¸À0§0zsÀ ºÀÄqÀÄQzÀµÉÖà ¤UÀÆqsÀªÁUÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÉºÀgÀÆgÀ C£ÉÊwPÀ ¸À0§0zsÀUÀ¼ÀÄ, ¹UÁgï J¼É0iÀÄĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀiË0mï ¨Áål£ïgÀ ºÉ0qÀw0iÉÆnÖV£À CªÀgÀ Cw0iÀiÁzÀ UɼÉvÀ£ÀUÀ¼É®èPÀÆÌ ªÀÄÄUÀÞ, ¹ßUÀÞ, ¥Áæ0d® ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸À0§0zsÀ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄPÀ̼À £ÉÊwPÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÀÄVιzÀ0vÉ. §Ä¢Þ ¨É¼É0iÀÄĪÀ ºÉÆvÀÛ°è ¸ÀļÀî£ÀÄß £À0©¹zÀ0vÉ. CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸À0UÀwUÀ¼À0vÀÆ 18 ªÀµÀð PɼÀV£ÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Æ ¨ÁgÀzÀ0xÀzÀÄÝ. M0xÀgÁ A ¸Ànð¦üûPÉÃmï ¹¤ªÀiÁzÀ0vÉ. C0xÀzÀÝ£Éßà £ÁªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤¶zÀÞ ªÀiÁrzÉÝêÉ. E£ÀÄß £ÉºÀgÀÆgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸À0¥ÀÇtð vÉgÉzÀÄ©lÖgÉ ªÀÄPÀ̼À ¥Àj¹Üw K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

ºÉ. ¨Á. ªÀÄ®å: ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀgÉÃ?
²æÃPÀȵÀÚ¤UÉ ºÉtÂÚ£À ZÀ¥À®«vÀÄÛ, DvÀ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¸Á«gÀzÀ £ÀÆgÁ J0lÄ ºÉ0qÀw0iÀÄgÀ¤ßlÄÖPÉÆ0rzÀÝ J0zÀÄ PɼÀªÀÄlÖzÀ nÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ PÉÆgÀvÉ E®è. CzÉà jÃw DvÀ¤UÉ ¨ÉvÀÛ¯É ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À¢0iÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀ ZÀl«vÀÄÛ J0zÀÆ nÃQ¸ÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. ²æÃPÀȵÀÚ£À fêÀ£À ¸À0zÉñÀªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ «zÉòÃ0iÀÄgÀÄ, «±ÉõÀªÁV ªÀÄvÁ0vÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉæöʸÀÛ ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ PÁ£Éé0mï ªÀÄPÀ̼À°è E0xÀ «µÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ0qÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁvÁä 0iÉÄøÀÄ Qæ¸ÀÛ£À fêÀ£ÀzÀ®Æè E0xÀ ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£Éå0iÀÄ §¹j£À°è Qæ¸ÀÛ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ, ªÀiÁUÀذãÁ ¥ÀæPÀgÀt EvÁå¢. DzÀgÉ F J®è ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß QüÀÄ C©ügÀÄa¬Ä0zÀ £ÉÆÃqÀzÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä G£ÀßvÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ±ÀÄzÀÞzÀȶ֬Ä0zÀ «ªÀıÉð ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÀåzÀ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

«ªÉÃPï Dgï. ¹.: J®ègÀ£ÀÆß JZÀÑj¹zÀÝ £Á0iÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄgɪÀÅ DªÀj¹zÉ0iÀiÁ?!
PÉêÀ® gÁdPÁgÀtÂ0iÀiÁV 9 ¨Áj ¸À0¸ÀvïUÉ D0iÉÄÌ0iÀiÁVzÁÝgÉ J0§ PÁgÀtPÉÌ EµÀÄÖzÀÝ §gÉ0iÀÄĪÀ CUÀvÀå«gÀ°®è. DzÀgÉ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðzÀ zÀ¤0iÀiÁV, JgÀqÀÄ ¨Áj gÀPÀëuÁ ¸ÀaªÀgÁV, ¨sÁ«Ã ¥ÀæzsÁ¤0iÀiÁUÀĪÀ ªÀÄlÖPÉÌ ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆ0rzÀÝ CzÀÄãvÀ £Á0iÀÄPÀ. E£ÀÄß ªÀÄÄ0zÉ J®ègÀÆ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è JPÁ£À«Ä PÁè¸ï£À¯Éèà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥À0ZÀvÁgÀ ªÉʨsÉÆÃUÀ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÁgÀzÀÄ J0zÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀ¯Éèà PÁ® PÀ¼ÉzÀÄ µÉÆÃQ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýPÉÆ0qÀÄ vÀªÀÄäªÀjUÁV D¹Û ªÀiÁrlÄÖ w0zÀÄ vÉÃUÀÄwÛgÀĪÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀÄzsÉå eÁeïð ¥sóÉ£Áð0r¸ï «©ü£ÀߪÁV PÁtÄvÁÛgÉ....! ªÀÄÄ0zÉ N¢

¨sÁgÀw ºÉUÀqÉ: ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁUÀzÉ ºÉÆÃV©lÖ PÀȵÁÚ...
PÀȵÀÚ£À£ÀÄß M§â zÉêÀgÀÄ, zÉʪÁ0±À ¸À0¨sÀÆvÀ J0§ÄzÀ£ÀÄß MvÀÛnÖVlÄÖ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀgÉ M§â ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄQ£À°è §gÀĪÀ J®è ¸À0UÀwUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ°è EzÀÝ0vɤ¹vÀÄ. PÀȵÀÚ£À PÉÆ£É0iÀÄ fêÀ£À CzɵÀÄÖ WÉÆÃgÀªÁVvÀÄÛ. M0¢rà ¸ÁªÀiÁædåªÀ£Éßà PÀnÖ ¨É¼É¹zÀªÀ£À §zÀÄPÀÄ 0iÀiÁgÀÆ E®èzÉà ºÀvÁ±À£ÁV C£ÁxÀ ±ÀªÀªÁV ©Ã¼ÀĪÀ0xÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼É®è ¤dPÀÆÌ ªÀÄ£ÀPÀ®PÀĪÀ0vÀºÀzÀÄÝ. E0xÀzÉÆÝ0zÀÄ C£ÁºÀÄvÀ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ0zÉà PÀȵÀÚ ºÀ¹Û£ÁªÀwUÉ zÁgÀÄPÀ£À£ÀÄß CnÖzÀÝ CdÄð£À£À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä. zÁégÀPÉ0iÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£ÀߥÀà, CªÀÄä, vÀ£Àß J®è ªÀÄqÀ¢0iÀÄgÀ£ÀÄß ºÀ¹Û£ÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀÄ J0zÀÄ ºÉüÀ®Ä. DzÀgÉ EªÀ PÀtÄÚ ªÀÄÄZÀÄѪÀªÀgÉUÀÆ CdÄð£À §gÀ°®è. ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÝ£ÀÄß PÀȵÀÚ vÀ£ÉÆßqÀ®°è0iÉÄà §aÑlÄÖPÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀlÄ©lÖ. NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ0vɯÁè EzÀÄ PÀȵÀÚ£À CªÀ¸Á£ÀªÁ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

ªÀÄÄdû¥sóÀgï ºÀĸÉãï: ¸ÉÆæüAiÀiÁ ZÀZïð AiÉÄøÀÄ«£À d£Àä¸ÁÜ£ÀªÀ®è E°è ¥Àæ±Éß EgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀÝ®è, gÁªÀÄd£Àä¨sÀÆ«Ä0iÀÄzÀÄÝ
PÀªÀiÁ¯ï ¥Á±Á ZÀZïð£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁr «ªÁzÀªÀ£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¹zÀAvÉ CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è ªÀÄA¢gÀ CxÀªÁ ªÀĹâ PÀlÖzÉ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀAvÉ. PÉ®ªÀjUÉ F ¸À®ºÉ M¼ÉîAiÀÄzÉAzÀÄ C¤¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁzÀgÉ D ¤nÖ£À°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. E°è ¥Àæ±Éß EgÀĪÀÅzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀÝ®è, gÁªÀÄ d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄzÀÄÝ. ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀgÀ d£Àä¸ÁÜ£À DvÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ½UÉ ¥À«vÀæ ¸ÁÜ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄA¢UÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ d£Àä¸ÁÜ£À MAzÉÃ. ºÁVAiÀiÁ ¸ÉÆæüAiÀiÁ ZÀZïð Qæ¸ÀÛ£À d£Àä¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß PÉæöʸÀÛgÀÄ, ¥ÁzÀjUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÉÃ? AiÉÄøÀÄ«£À d£Àä¸ÁÜ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ PÀnÖ¸À®Ä ©qÀÄwÛzÀÝgÉ? E®è. ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀgÀ d£Àä¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è, CzÀ£ÀÄß EvÀgÀjUÉ ©lÄÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄÄ0zÉ N¢

zÀÄ. UÀÄ. ®PÀë÷ät: vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ D PÀ» £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÉAvÀÄ!
¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ZÀrØUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀzÁ ¯ÉêÀr ªÀiÁqÀĪÀ, ZÀA¥Á JA§ ¸Á»w vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ºÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛzÀgÉ C£ÉÃPÀgÀÄ zÀAUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀPÁj «gÉÆâüà ¤Ãw C£ÀĸÀj¹zÀÝPÉÌ ZÀA¥Á CªÀgÀ£ÀÆß ¥ÉÇðøÀgÀÄ §A¢ü¹ eÉÊ°UÀnÖzÀÝgÀÄ. eÉÊ°£À ºÉÆgÀUÉ ZÀA¥Á CªÀjVzÀÝ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ PÉZÀÄÑ, zsÉÊgÀå M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁvÀæ EgÀ°®è. eÉÊ°£À £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ CzÀÄ oÀĸÁìVvÀÄÛ. UÁ§j, DvÀAPÀ ªÀÄ£É ªÀiÁrvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀÄ PÀëªÀiÁ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ eÉÊ°¤AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀgÀÄ JA§ ¸ÀÄ¢Ý DUÀ ¸ÀªÀðvÀæ ºÀgÀrvÀÄÛ. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ §½PÀ ªÀiÁvÀæ "E¥ÀàvÁÛgÀÄ ºÀUÀ®Ä, E¥ÀàvÁÛgÀÄ gÁwæ" JA§ vÀªÀÄä ‘"gÉÆÃZÀPÀ’eÉ樀 C£ÀĨsÀªÀ" PÀÄjvÀÄ PÀÈw ºÉÆgÀvÀAzÀÄ ZÀA¥Á vÀªÀÄä ¥ÀævÁ¥À, ±ËgÀå PÉÆaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ! ªÀÄÄ0zÉ N¢

UÀÄgÀĦæ0iÀiÁ: £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ
¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀjUÉ 9 UÀ0mÉUÉ PÁgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ 10 UÀ0mÉUÉ! ¸À¤ºÀzÀ¯Éèà G¥ÁºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝgÀÆ, C°èUÉ vÉgÀ¼ÀzÉà ¤Ãj£À ¨Ál°, G¥ÁºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ J®èªÀÇ PÀĽvÀ°èUÉà ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J0§ ºÀÄPÀÄ0 ¨ÉÃgÉ!!! EªÀgÀ vÁ¼ÀPÉÌ PÀÄtÂ0iÀÄĪÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ EzÀÝgÀ0vÀÆ PÉüÀĪÀÅzÉà ¨ÉÃqÀ. G¥ÁºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ°è PÉ®ªÀjUÉ ¹»¨ÉÃqÀ (CzÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt ¥Àæ¸ÁzÀªÀ0vÉ!) PÉ®ªÀjUÉ SÁgÀ ¨ÉÃqÀ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ nà PÀÄr0iÀįÉÆ®ègÀÄ! »ÃUÉ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ zÀÆgÀzÀ Hj0zÀ §0zÀ Cwy C¨sÁåUÀvÀgÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀQÌ0vÀ ºÉaÑ£À vÁæ¸À F ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀgÀ°è DUÀÄvÀÛzÉ. ¤Ãj£À ¨Ál° PÉÆqÀ°®èªÉ0zÀÄ vÀUÁzÉ vÉUÉzÀÄ Erà ¢£ÀzÀ ªÀgÀ¢0iÀÄ£ÀÄß JgÀqÉà UÉgÉUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹zÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÆ £ÀªÀÄä°èzÁÝgÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

¨Á¨Á gÁªÀÄzÉêï: PÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁåvÀä
FUÀ ¸À°0UÀPÁªÀÄzÀvÀÛ zÀ馅 ºÉÆgÀ½¸ÀĪÀ. ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀdªÁV ¨Á¬Ä0zÀ w£ÀÄßvÁÛ£É, GtÄÚvÁÛ£É. DzÀgÉ 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ DºÁgÀªÀ£ÀÄß UÀÄzÀzÁégÀ¢0zÀ ¹éÃPÀj¸À®Ä §0iÀĹzÀ°è £À£ÀUÉãÀÆ ¸ÀªÀĸÉå E®è. DzÀgÉ E0xÀ «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¹ì£À PÉ®ªÀgÀÄ «zÁåªÀ0vÀ §Ä¢ÞUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°èzÁÝgÉ. E0xÀ PÀlÄ ºÁUÀÆ C¸À¨sÀå ¨sÁµÁ ¥Àæ0iÉÆÃUÀPÁÌV PÀë«Ä¹. M§â ªÀåQÛUÉ SÁ¬Ä¯É0iÀiÁV DvÀ¤UÉ ¨Á¬Ä0zÀ GtÚ®Ä C¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÆV£À°è £À½PÉ vÀÆj¹ zÀæªÀ DºÁgÀ ºÉÆmÉÖUÉ PÀ½¸ÀĪÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. DzÀgÉ NªÀð DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ ªÀåQÛ 0iÀiÁªÁUÀ®Æ ¨Á¬Ä0zÀ¯Éà DºÁgÀ ¸Éë¸ÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ F «µÀ0iÀÄzÀ §UÉÎ CvÀå0vÀ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÉÝãÉ0zÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

n. J£ï. R0rUÉ: ¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ
F J¯Áè ¥Àj¹ÜwUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ±ÀÆ£ÀåvÉUÉ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À vÁ0iÀÄ0¢gÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À0zÀ¨sÀðªÉÇ0¢zÉ. CzÀÄ vÀªÀÄä UÀ0qÀ0¢gÀÄ zÁj vÀ¦àzÀªÀ£ÁUÀ°Ã, ¢£À¤vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¨É¯É KjPÉ0iÀiÁzÁUÀªÁUÀ°Ã, ªÀÄ¼É ¨É¼É E®èzÉ PÁëªÀÄ §0zÁUÀªÁUÀ°Ã C®è. E0VèÃµï «ÄÃr0iÀĪÀiïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ M0zÉà M0zÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ. 0iÀıÉÆÃzÉ0iÀÄ ºÁ¯Éà «µÀªÁzÀgÉ ¥ÀÇvÀ£É0iÀÄ°è CªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß §0iÀĸÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj? PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ, PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ §UÉÎ, DqÀ½vÀ ªÀÄ0qÀ½UÀ½UÉ EgÀĪÀ zsÉÆÃgÀuÉ §zÀ¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß 0iÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J0§ «PÀ®à ¹zÁÞ0vÀªÀ£ÀÄß PÉÊ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. JµÉÆÖà E0VèÃµï «ÄÃr0iÀĪÀiï ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ «µÀ0iÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀgÉà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹ ¥À0¥À gÀ£Àß gÀ£Àß "¥À0¥ïgÀ£ï" ªÀiÁr©nÖzÁÝgÉ. ©Ãr, ¹UÀgÉÃlÄ, ¸ÉÆßà ¥ËqÀgï, §¸ï ZÁeïð PÉÆlÖgÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁr ºÉÆÃUÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ qÀdû£ïUÀlÖ¯É ¹UÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À G0mÁUÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? ªÀÄÄ0zÉ N¢

zsÀ£À0d0iÀÄ PÀÄ0¨Éî, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ: "j0iÀiÁ°n ±ÉÆÃ" J0§ ªÀÄÄUÀÞvÉ0iÀÄ ¨ÉÃmÉ
¨Á®åzÀ Dl¥ÁoÀUÀ¼À dvÉUÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ J¼É0iÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉvÀÛªÀgÀ, ¥ÉÇõÀPÀgÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwµÉ×0iÀÄ D¸ÉUÉ §°0iÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. §ºÀÄgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÀ0¥É¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄj0iÀÄĪÀ PÉÆÃmÁå0vÀgÀ ºÀtzÀ ªÀÄÄ0zÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À ¨Á®åªÀ£Éßà ¥Àt«qÀĪÀÅzÀÄ F ¥Á®PÀjUÉ vÀ¥ÀÅöà J¤¸ÀÄwÛ®è. E£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ w0UÀ¼ÀÄUÀlÖ¯É jºÀ¸Àð¯ï ²PÉë ¨ÉÃgÉ. E0vÀºÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ºÁqÀÄ, £ÀÈvÀå ªÀÄPÀ̼À ªÀÄlÖzÀ°èzÀÝgÉ CzÀ£ÁßzÀgÀÆ M¥À৺ÀÄzÀÄ. DzÀgÉ LzÀÄ - DgÀ£Éà PÁè¸À°è PÀ°0iÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÀÄqÀÄV K£ÉÆà M0xÀgÁ vÀgÁ..... J0zÀÄ ºÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀ0iÀĹìUÉ «ÄÃjzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ ºÁqÀÄ, C²èî ºÁqÀÄ, C²èî PÀÄtÂvÀ, CzsÀð0§zsÀð GqÀÄ¥ÀÅ, ºÁªÀ¨sÁªÀUÀ¼ÉÆ0¢UÉ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉ0iÀÄ£ÀÄß J¼É0iÀÄgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. E0vÀºÀzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉ0zÀÄ w¢Ý ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄwÛzÁÝgÉ. M0zÀxÀðzÀ°è vÀªÀÄäzÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀt ¸À0¥ÁzÀ£É0iÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀ0vÉ §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

gÀ«Ã0zÀæ J¸ï. zÉñÀªÀÄÄSï: §PÁé¸ï §0zï ªÀiÁr «Ä¸ÀÖgï SÁ£ï!
GUÀæjUÉ D±Àæ0iÀÄ PÀ°à¹ "fºÁzï" ºÀgÀqÀÄwÛzÁÝgÀ®è EzÁåªÀ ¹ÃªÉÄ0iÀÄ £Áå0iÀÄ? ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀ£ÀÄß ¸À0±À0iÀÄzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ J0§ ªÀiÁvÀæPÉÌ F ¥Àj £ÉÆ0¢¢ÝÃgÀ®è. MªÉÄä ¥ÁQ¸ÁÜ£ÀzÀ°è£À CµÉÖÃPÉ »0zÀƸÁÜ£ÀzÀ°è£À »0zÀÆUÀ¼À §ªÀuÉ0iÀÄ §UÉÎ a0w¹¢ÝÃgÁ? dªÀÄÄä - PÁ²äÃgÀzÀ vÀªÀÄäzÉà £É®¢0zÀ ¤gÁ²ævÀgÁVgÀĪÀ ®PÁë0vÀgÀ »0zÀÆ ¥À0rvÀgÀÄ, ¥ÁPï£À°è£À ªÀÄvÁ0zsÀgÀ PÁªÀÄzÁºÀPÉÌ §°0iÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ »0zÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ PÀxÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß KPÉ PÀzÀqÀ°®è? PÀ¯Á«zÀ¤UÉ zsÀªÀÄð EgÀĪÀÅ¢®è. C0zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÁ0zsÀvÉ0iÀÄ §UÉÎ JZÀÑj¸ÀĪÀ E®èªÉà CªÀiÁ0iÀÄPÀ »0zÀÆUÀ¼À ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ0iÀÄ §UÉÎ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÛ¯Áé? HºÀÆ0. ºÁUÁUÀ°®è. «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤ªÀÄä ±ÀÆ PÀ¼ÀazÀ WÀl£É ªÀiÁvÀæ dUÀwÛ£À Cw zÉÆqÀØ CªÀªÀiÁ£ÀªÉ¤¹vÀÄ C¯Éé? £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ »0zÉ SÁ£ï EzÀÝzÉÝ EzÀPÉÌ PÁgÀt J0zÀÄ UÉÆýnÖgÀ®è. ªÀÄÄ0zÉ N¢

vÀgÀÄuï «d0iÀiï: ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ 59 fêÀUÀ¼ÀÄ
¥ÉÇðøÀgÉãÀÄ ¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀ®èªÉÃ? £ÀPÀì°Ã0iÀÄgÀ UÀÄ0rUÉ FqÁzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀ®èªÉÃ? £ÀPÀì®j0zÀ £ÀqÉzÀ ºÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀ £ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ 0iÀiÁPÉ? "eÁvÀåwÃvÀªÁ¢UÀ¼À, ±Á0w¦æ0iÀÄgÀ" F DvÀäªÀ0ZÀ£É0iÀÄ PÀÈvÀåªÀÅ CªÀgÀ ¸ÉÊvÁ¤Ã ¥ÀæªÀÈwÛ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. UÀæºÁ0 ¸ÉÖöÊ£ïìgÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÖzÀÄÝ ©üèsÀvÀì PÀÈvÀå ¤d. DzÀgÉ ¸Áé«Ä ®PÀë÷äuÁ£À0zÀgÀ£ÀÄß xÀ½¹ PÉÆ0zÀzÀÆÝ CµÉÖà ©üèsÀvÀìªÉà ¸Àj. DzÀgÉ CªÀgÀ ºÀvÉå0iÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ CªÀgÀ ºÀ0vÀPÀgÀ §UÉÎ ªÀiË£À vÀ¼É0iÀÄĪÀÅzÉÃPÉ? eÁvÀåwÃvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ E0vÀºÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À¨ÁgÀzÀÄ J0zÀÄ C°TvÀ ¸À0«zsÁ£ÀªÉà gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0rgÀĪÀ0vÉ PÀ0qÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÁå¯É0mÉÊ£ï ¢£ÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉƽî. CzÀÄ £ÀªÀÄä UÀtgÁdåzÀ ºÉƸÀ ¸À0«zsÁ£À J0§0vÉ CªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ vÀ¦à¢gÉÆà ¤ÃªÀÅ C£ÁUÀjÃPÀ ªÀÄ0¢ J0zÀÄ »ÃUÀ¼É0iÀÄÄvÁÛgÉ - EzÉÃPÉ? ªÀÄÄ0zÉ N¢

zÀÄ. UÀÄ. ®PÀë÷ät: JPÀÄÌnÖ ºÉÆÃzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ: E£Éß0xÀªÀgÀÄ ºÀÄnÖ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå?
F ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉgÀ »rzÀÄ, JPÀÄÌnÖ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà - wªÁj0iÀÄ0xÀªÀgÀÄ gÁd¨sÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä gÁ¸À°Ã¯ÉUÉ §¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. gÁxÉÆÃqï£À0xÀªÀgÀÄ gÀÄaPÁ¼À0vÀºÀ ªÀÄÄUÀÞ 0iÀÄĪÀw0iÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ J¸ÀV0iÀÄÆ §ZÁªÁUÀÄvÁÛgÉ. gÉÃtÄPÁZÁ0iÀÄð£À0xÀªÀgÀÄ ªÀÄ0wæ0iÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÀPÀgï xÀgÀzÀªÀgÀÄ K£ÀÆ DV®èªÉ0§0vÉ £Áå0iÀiÁ¢üñÀgÀ ºÀÄzÉÝ0iÀÄ°è £ÁaPɬĮèzÉ ªÀÄÄ0zÀĪÀj0iÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄzsÀÄ PÉÆÃqÁ£À0xÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ0iÀiÁV ¸Á«gÀ ¸Á«gÀ PÉÆÃn D¹Û PÀªÀiÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. L. J. J¸ï., PÉ. J. J¸ï. C¢üPÁjUÀ¼É0§ ¨sÀæµÁÖw¨sÀæµÀÖ w«Ä0V®UÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÁ0iÀÄÄPÀÛgÀ §¯ÉUÉ ©zÀÝgÀÆ ºÁ0iÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. gÀµÀå£ï 0iÀÄĪÀw0iÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀgÀÆ UÉÆêÁzÀ ±Á¸ÀPÀ ¥sóÉ£Áð0r¸ï eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ »ÃgÉÆà DV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

F ªÀĺÀ¤Ã0iÀÄjUÉ ªÀÄĹèªÀÄgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀ¨ÉÃPÁzÀ zÉÊ£Éù ¹Üw KPÉ?
²æà ²æà gÀ«±À0PÀgï UÀÄgÀÆf CxÀªÁ ¸Áé«Ä gÁªÀiïzÉêï CªÀgÀ §UÉÎ E0vÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr CªÀgÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝñÀ R0rvÀ C®è. PÉÆÃn PÉÆÃn d£ÀgÀ°è ¸ÀÄzÀ±Àð£À Qæ0iÉÄ, zsÁå£À, 0iÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀZÁÑjvÀæ÷å, ¸ÀZÁÑjvÀæ÷å, ¸Àz﫪ÉÃPÀ, ¸ÀzÁZÁgÀ, ¸À0¥À£ÀßvÉ eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ F ªÀĺÀ¤Ã0iÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£É §UÉÎ £À£ÀUÀÆ C¥ÁgÀ UËgÀªÀ, C©üªÀiÁ£À EzÉÝà EzÉ. DzÀgÉ zsÁå£À, 0iÉÆÃUÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß d£À¦æ0iÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ°è, Që¥Àæ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ DvÀÄgÀzÀ°è ¸À£ÁvÀ£À »0zÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ZÀÄåw vÀgÀĪÀ0vÀºÀ, E¸ÁèªÀiï Qæ²Ñ0iÀiÁ¤n0iÀÄ0vÀºÀ ¸ÉªÉÄnPï ªÀÄvÀUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ªÀÄ0r0iÀÄÆgÀĪÀ zÉÊ£Éù ¹Üw R0rvÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃ0iÀĪÀ®è. Erà »0zÀÆ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀªÀiÁdªÉà F ªÀĺÀ¤Ã0iÀÄgÀ E0vÀºÀ PÀÈvÀåUÀ½0zÀ £Áa vÀ¯É vÀVθÀĪÀ0vÁVzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

¸À0vÉÆõï vÀªÀÄä0iÀÄå: "ªÁºï vÁeï" J£ÀÄߪÀ ªÀÄÄ£Àß.......
Akbar the great Scoundral J0zÀ0vÀºÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀ ªÀiÁvÀæ »ÃUÉ ¥Àæ±Éß ªÀiÁqÀ§®è ªÀÄvÀÄÛ vÁeï M0zÀÄ »0zÀÆ CgÀªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¸ÁÜ£À J0zÀÄ RqÁR0rvÀ £ÀÄr0iÀħ®è. "vÁeïªÀĺÀ¯ï£À ZÀjvÉæ Cj0iÀÄĪÀ ªÀÄÄ0ZÉ CzÀ£ÀÄß ²æà ¸ÁªÀiÁ£Àå£À zÀȶ֬Ä0zÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ §Ä¢Þ - ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß zÀÄBRzÀ°è C¢ÝzÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀ£À zÀȶ֬Ä0zÀ®è" J£ÀÄߪÀ NPï ¸ÀªÀĸÀÛ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¢nÖ¸ÀĪÀ zÀ馅 PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. D zÀ馅 ¸ÀºÀdªÁV aQvÀìPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ CºÀªÀÄzÁ¨Ázï J0zÁUÀ PÀuÁðªÀw0iÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛzÉ. C®ºÁ¨Ázï J0zÁUÀ ¥Àæ0iÀiÁUÀzÀ°è «ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ0iÉÄà NPïgÀ a0vÀ£É vÁeï£À §UÉÎ0iÀÄÆ M¼À£ÉÆÃl ©ÃgÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 5000 d£À ºÉ0qÀw0iÀÄjzÀÝgÀÆ µÀºÀdºÁ£À¤UÉ M§â ªÀĪÀiÁÛeóï¼À ¸Á«¤0zÀ D ¥Àj0iÀÄ zÀÄBRªÁVvÉÛà J0§ ¥Àæ±É߬Ä0zÀ ¸ÀvÀÛ ºÉ0qÀw0iÀÄ £É£À¦UÉ µÀºÀdºÁ£ï £ÀÆgÁgÀÄ PÉÆÃuÉUÀ½gÀĪÀ, Cwy UÀȺÀ, PÀÄzÀÄgÉ ¯Á0iÀÄUÀ½gÀĪÀ0xÀ «avÀæ UÉÆÃj0iÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀnÖ¹zÀ J0zÀÆ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

Click here to advertise in Hosa Digantha or to gift a subscription.

Archives:
September 2002
|October 2002|November 2002| December 2002| January 2003| February 2003|
March 2003| April 2003| May 2003| June 2003| July 2003| August 2003| September 2003| October 2003| November 2003| December 2003|
January 2004 | February 2004| March 2004| April 2004| May 2004 | June 2004| July 2004| August 2004| September 2004| October 2004| November 2004| December 2004|
January 2005| February 2005| March 2005| April 2005| May 2005| June 2005| July 2005| August 2005| September 2005| October 2005| November 2005| December 2005|
January 2006| February 2006| March 2006| April 2006| May 2006| June 2006| July 2006| August 2006| September 2006| October 2006| November 2006| December 2006|
January and February 2007| March 2007| April & May 2007| June 2007| July 2007| August 2007| September 2007| October 2007| November 2007| December 2007|
January 2008| February 2008| March 2008| April 2008| May 2008| June 2008| July 2008| August 2008| September 2008| October 2008| November 2008| December 2008 | January 2009 | February 2009 | March 2009 | May 2009 and June 2009 | July 2009 | September 2009 | November 2009 |

Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

© 1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer