Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¨ÉQÌ£ÀPÀtÄÚ ºÀ0vÀPÀjUÉ zÉëAiÀÄ £ÉgÀ¼ÀÄ?
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Lankesh.
Click here to read articles from Mr. P.L.Indrajith of Lankesh Pathrike.

Part 1 | Part 2

¨ÉQÌ£À PÀtÄÚ gÁeÉÃ0zÀæ£À ºÀvÉåUÀÆ ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ C£À©üµÀPÀÛ ±Á¸ÀPÀ ªÀiÁPÉðmï zÉëUÀÆ JvÀÛt¢0zÉvÀÛ ¸À0§0zsÀ? J¯ÉÆèà gÁeÉÃ0zÀæ£À ºÀvÉåAiÀiÁzÀgÉ ¹. ¹. ©. ¥ÉÇðøÀgÀÄ zÉëAiÀÄ §®UÉÊ §0l£ÁzÀ ¥ÀÇuÉ G¥sïð £ÀgÀ¹0ºÀªÀÄÆwðAiÀÄ£ÉßÃPÉ J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåvÁÛgÉ? gÁeÉÃ0zÀæ£À PÉƯÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ zÉëUÉ ªÉÆzÀ¯Éà UÉÆwÛvÉÛÃ? PÉÆ0zÀªÀgÉ®ègÀÆ zÉëAiÀÄ ²µÀågÀ®èªÉÃ?

¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÉØ ºÉÆPÀÌgÀÆ E0xÀzÉÝà UÀĸÀÄUÀĸÀÄ Q«UÀ¥ÀླྀÀÄwÛzÉ.

¢£À¨É½UÉÎAiÀiÁzÀgÉ ªÀiÁPÉðmï zÉëAiÀÄ ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝ gÁeÉÃ0zÀæ¤UÀÆ zÉëUÀÆ E°èUÉ ªÀµÀðzÀ »0zÉAiÉÄà ¸À0§0zsÀ QvÀÄÛ ºÉÆÃVvÀÄÛ. gÁeÉÃ0zÀæ£À£ÀÄß CvÀå0vÀ §§ðgÀªÁV PÉÆ0zÀªÀ£ÀÄ ¸ÀĤî J0§ÄzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ G½¢®è.

¸ÀĤî, zÉëAiÀÄ §0lgÀ¯ÉÆè§â ¸ÀºÀZÀgÀ£É0§ÄzÀ£ÀÄß UÉÆwÛ®èzÀªÀj®è. CzÀÄ SÁvÀjAiÀiÁVzÉÝà ¹. ¹. ©. AiÀÄ E£ïì¥ÉPÀÖgï gÉêÀtÚ ªÉÆzÀ®Ä PÉÊ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁPÉðmï zÉëAiÀÄ §®UÉÊ §0l ¥ÀÇuÉAiÀÄ ºÉUÀ°UÉ. zÉÊvÀå zÉû ¥ÀÇuÉAiÀÄ£ÀÄß ¹. ¹. ©. AiÀÄ ¯ÁPÀ¦àUÉ zÀ©â PÉÊ JwÛzÉÝà vÀqÀ...... DvÀ£À ¨Á¬Ä¬Ä0zÀ, "¸Ágï, ¸ÀĤî £À£ÀUÉ UÉÆvÉÛà E®è. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý¢Ýä CµÉÖÃ. DvÀ ªÀiÁPÉðmï ªÉÃrAiÀÄ ²µÁå ¸Ágï...!" J0zÀÄ ©lÖ.

C°èUÉ ¥ÀævÀåPÀëªÉÇà ¥ÀgÉÆÃPÀëªÉÇà ¨ÉQÌ£ÀPÀuï gÁeÉÃ0zÀæ£À PÉƯÉUÉ ªÀiÁPÉðmï zÉëAiÀÄ ²µÀågÉà PÁgÀt J0§ÄzÀÄ ¸Á©ÃvÁVvÀÄÛ. F ªÀiÁPÉðmï ªÉÃr G¥sïð ªÀrªÉÃ®Ä zÉë ¸ÁºÉçgÀ ²µÀå J0§ÄzÀÄ Erà ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉUÉà UÉÆvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è EzÉà ªÀrªÉÃ®Ä zÉë ¸ÁgÀxÀåzÀ°è J¸ï. J0. PÀȵÀÚgÀ ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝ. ¸ÀĤî£À Erà vÀ0qÀªÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ zÉëAiÉÄzÀÄgÀÄ ¤°è¹, "¸Ágï EªÀ£ÀÄ ¸ÀĤî C0vÀ. qÉrè ¸ÉÆêÀÄ EzÁÝ£À®è; CªÀ£À0UÉà ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ RgÁ§Ä ¸Ágï" J0zÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ PÉÆnÖzÀÝ. CªÀvÀÄÛ ¸ÀĤî£À ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É zÉë PÉʬÄlÄÖ "ºÀĵÁgï PÀuÉÆæÃ, UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÉÆÌèÉÃqÉÆæÃ" J0¢zÀÝgÀÄ. DªÀwÛ£À CzÉà ¸ÀĤî EªÀvÀÄÛ ¨ÉQÌ£ïPÀuï gÁeÉÃ0zÀæ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÁÝ£É.


¥ÁvÀQ ¸ÀĤî

§ºÀıÀ: ªÀiÁPÉðmï zÉë ¸ÁºÉçjVzÀÄ UÉÆwÛgÀ°QÌ®è. PÀ¯Á¹¥Á¼ÀåªÀ£ÀÄß ¨É0UÀ¼ÀÆj£À J¯Áè ¥ÁvÀQUÀ¼À ¥Á°£À C¨sÀAiÀiÁgÀtåªÀ£ÁßV CªÀgÀÄ ¨É¼À¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ ¸ÀĤî£É0§ a¯ÉÖ ºÀÄqÀÄUÀ F ªÀÄlÖzÀ C£ÁºÀÄvÀPÁjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è.

PÀ¯Á¹¥Á¼Àå, PÉ. Dgï. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, ¹®égï dÆå©° ¥ÁPïð, J£ï. n. ¥ÉÃmÉ, ¸É0læ¯ï, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ - »ÃUÉ ¨É0UÀ¼ÀÆj£À DgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÉÇðøï oÁuÉUÀ¼À E£ïì¥ÉPÀÖgïUÀ½UÉ zÉëAiÉÄà UÁqï¥sÁzÀgï. AiÀiÁªÀ gËrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ J0zÀÄ zÉë ¸ÁºÉçgÀ£ÀÄß PÉýPÉÆ0qÉà ¥ÉÇðøÀgÀÄ PÉÊ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV CzsÀð ¨É0UÀ¼ÀÆj£À gËrUÀ¼É¯Áè zÉëAiÀÄ ªÀÄfðUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. zÉëAiÀÄ PÀȥɬÄzÀÄÝ ©lÖgÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁr eÉʸÀ§ºÀÄzÀÄ J0§ GªÉÄäâUÉ ©Ã¼ÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆÃmÉ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀiÁPÉðmï gÁd, azÀ0§gÀ ±ÉnÖ ºÀ0vÀPÀ DmÉÆà ªÉÆúÀ£À, ¥ÁªÀðw¥ÀÅgÀzÀ JgÀæ¸Áé«Ä, n¥ÀÇà £ÀUÀgÀzÀ CvÀÆÛµï, vÀPÁ̽ ¨Á§Ä, UÉÃmï UÀuÉñÀ, ªÀiÁPÉðmï ªÉÃr, ªÀiÁ»£ï...... »ÃUÉ ¨É0UÀ¼ÀÆj£À »0qÀÄUÀlÖ¯É gËrUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤vÀå eÉ. ¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉëAiÀÄ PÀbÉÃjAiÉÄzÀÄgÉà CqÉØ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÉÊQ ªÀiÁPÉðmï ªÉÃrAiÀÄzÀÄ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¸ÀĤ®£É0§ a¯ÉÖ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀ¯Á¹¥Á¼ÀåPÉÌ PÀgÉvÀ0zÀzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ - £ÉgÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄ0¢lÄÖPÉÆ0qÉà M0zÀgÀ ªÉÄïÉÆ0zÀÄ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£É߸ÀUÀÄvÁÛ §0zÀzÀÄÝ EzÉà ªÀiÁPÉðmï ªÉÃr.


UÉqÁØ £ÁUÀgÁd

¸ÀĤ® ªÀÄÆ®vÀB ²æÃgÁ0¥ÀÅgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ. UÉqÁØ £ÁUÀ£À ²µÀå J0§ÄzÀQÌ0vÀ®Æ DvÀ£À vÀªÀÄä QnÖAiÀÄ ²µÀå. 1996 gÀ ªÉÄà M0zÀgÀ gÁwæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£À ¥Á¼ÀåzÀ D£É ¥ÁPï𠧽 ¥ÉÇÃ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ±ÉmÁÖ¼À¥Àà£À£ÀÄß QnÖ PÀvÀÛj¹ PÉÆ0zÁUÀ QnÖAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ C£Á°, »lÄÖ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÉÆ0¢UÉ ¸ÀĤî£ÀÆ EzÀÝ. D ºÉÆwÛV£ÀÆß ¸ÀĤî¤UÉ «ÄÃ¸É §°wgÀ°®è. ªÀAiÀĸÀÄì PÉêÀ® E¥ÀàvÀÛ £Á®ÄÌ. UÉqÁØ £ÁUÀ£À vÀªÀÄä QnÖAiÀÄzÀÄ ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ DªÉñÀ. vÀ£Àß CtÚ UÉqÁØ £ÁUÀgÁeï£ÀzÀÄ M0zÁ£ÉÆ0zÀÄ PÁ®PÉÌ PÉÆvÁé¯ï, eÉÊgÁeï £À0vÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ºÉ¸ÀgÁVvÀÄÛ.

C0xÀªÀ£À£ÀÄß wæªÉÃt gÁªÀÄ, ¥Á¯ï £ÁUÀgÀ£ÀÄß bÀÆ ©lÄÖ PÉÊPÁ®Ä PÀvÀÛj¹ ºÁQ "¸ÁÌç¥ï" ªÀiÁrzÀÝ gÁeÉÃ0zÀæ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÉà vÀ£Àß KPÉÊPÀ UÀÄj J0zÀÄ §»gÀ0UÀªÁV ºÉýPÉÆ0rzÀÝ. n¥ÀÅöà, zÁ¸À, ¸ÀĤî, C£Á°, »lÄÖ, UÀÄrØ, ¸ÉÃoÀÄ, PÀļÁî £ÁgÁAiÀÄt, M0mÉ ªÀÄ0dgÀ0xÀ ¥ÁR0rUÀ¼À ¥ÀqÉAiÉÄà DvÀ£À ¨É¤ßVvÀÄÛ. "£Á£ÉãÁzÀÆæ ¸ÀvÉÛ C0zÉæ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ gÁeÉÃ0zÀæ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ PÀuÉÆæÃ" J0zÀÄ vÀ£Àß ²µÀåj0zÀ DuÉ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁrPÉÆ0rzÀÝ.

QnÖAiÀÄ ºÁªÀ½ «¥ÀjÃvÀªÁVzÀÝ0vÉ gÁeÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉÇðøÀgÀÄ DvÀ£À ¨É¤ßUÉ ©zÀÝgÀÄ. D ¥ÉÊQ PÉæöʪÀiï ¥ÉÃzÉ ±ÉmÁÖ¼À¥Àà «ÄPÉÌ®èjV0vÀ®Æ «¥ÀjÃvÀªÁV QnÖUÉ PÁl PÉÆqÀvÉÆqÀVzÀ. vÀ£Àß ªÉÊj gÁeÉÃ0zÀæ¤0zÀ zÀÄqÀÄØ w0zÉà ±ÉmÁÖ¼À¥Àà vÀ£ÀUÉ PÁl PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É0zÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÀ QnÖ ±ÉmÁÖ¼À¥Àà£À£ÀÄß £ÀqÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀvÀÛj¹ ºÁQzÀ. C°èUÉ DvÀ£À DAiÀĸÀÄì ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. gÁeÁf£ÀUÀgÀPÉÌ E£ïì¥ÉPÀÖgï DVzÀÝ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà QnÖAiÀÄ£ÀÄß UÀÄ0rlÄÖ PÉÆ0zÀgÀÄ. C°èUÉ vÀ£Àß ¥Á°£À zÉÆqÀØ PÀ0lPÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÉ0zÉà gÁeÉÃ0zÀæ ¨sÁ«¹zÀ.

±ÉmÁÖ¼À¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ0zÀ PÉù£À°è ¸ÀĤî, »lÄÖ, C£Á° eÉ樀 ¥Á¯ÁzÀgÀÄ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁPÉðmï ªÉÃrAiÀÄÆ eÉÊ°£À°èzÀÝ. eÉÊ°0zÀ ºÉÆgÀ©¢ÝzÉÝà ¸ÀĤî PÀ¯Á¹¥Á¼ÀåzÀ ªÀiÁPÉðmï ªÉÃrAiÀÄ CqÉØAiÀÄ°è ¥ÀævÀåPÀë£ÁzÀ. CzÀÄ DvÀ£À safest hide out DVvÀÄÛ. ªÀiÁPÉðmï ªÉÃr ºÁUÉà ¸ÀĤî£À£ÀÄß PÀ¯Á¹¥Á¼ÀåPÉÌ PÀgÉvÀgÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÁgÀtUÀ½zÀݪÀÅ. CzÀÄ PÀ¯Á¹¥Á¼ÀåzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðn£À PÀÆ°UÀ¼À PÀªÀiÁ¬ÄAiÀÄ°è PÀ«ÄõÀ£ï ªÀ¸ÀÆ° «µÀAiÀĪÁV ºÀÄnÖPÉÆ0qÀ fzÁÝf¢ÝAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀiÁPÉðnÖ£À PÀÆ°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Éé PÀȵÀÚ J0§ gËrAiÀÄ£ÀÄß UÉÃmï UÀuÉñÀ£À UÁå0Uï ªÀÄÄV¹ ºÁQvÀÄÛ. C°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ UÉÃmï UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃr MnÖUÉà EzÀÝgÀÄ. PÀÄnÖ gÁd£À eÉÆvÉ PÉÆ¯É PÉøÉÆ0zÀgÀ°è ªÉÃr, UÀuÉñÀ, D¢ ªÀÄÆ®, UÁqÀð£ï C±ÉÆÃPÀ, vÀ0UÁ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÉ®ègÀÆ MmÉÆÖnÖUÉà eÉ樀 ¸ÀªÉ¹zÀÝgÀÄ.

Part 1 | Part 2

¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Lankesh.
Click here to read articles from Mr. P.L.Indrajith of Lankesh Pathrike.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer