Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
vÀ0V ºÉÆgÀl¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ; CtÚ DgɸÉì¸ï ±ÁSÉUÉ!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

ªÀÄzÀgÁ¹£À J. «. J0. ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è AiÀÄBPÀ²Ñvï ¯ÉÊmï ¨ÁAiÀiï PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt «ÄPÉÌ®èjV0vÀ®Æ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀgÀÄ. ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è ¸ÀºÀ ¤zÉðñÀ£À, C£À0vÀgÀ PÀxÉ - avÀæPÀxÉ, PÀæªÉÄÃt ¸À0¨sÁµÀuÉ; »ÃUÉ JvÀÛgÉvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä EzÀÝ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ. M0zÀÄ bÀ® ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ C0d°Ã zÉë. DPÉAiÉÄà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ UÁqï ªÀÄzÀgï. «ÄPÉÌ®èjUÀÆ UÁqï ¥sóÁzÀgïUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ ªÀiÁvÀæ C0d°Ã zÉë J0§ UÁqï ªÀÄzÀgï.

DPÉ D ºÉÆwÛUÉ vÉ®ÄV£À ¸ÀÆ¥Àgï »ÃgÉÆìģï. J0. n. Dgï., CQÌ£Éä £ÁUÉñÀégï gÁªï C©ü£ÀAiÀÄzÀ C£ÉÃPÀ PÀ¥ÀÅöà - ©¼ÀÄ¥ÀÅ vÉ®ÄUÀÄ avÀæUÀ¼À £ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÀÝ C0d°Ã zÉë «ÄPÉ̯Áè »ÃgÉÆìģïUÀ¼À0vÀ®è. ±ÀÆn0Uï£À®Æè CPÀëgÀ±ÀB ªÀĺÁgÁtÂ. £ÉgÀ½UÉ PÉÆqÉ »rAiÀÄĪÀªÀ£ÉƧâ, ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À£ÉßwÛ MAiÀÄå®Ä ªÀÄvÉÆۧ⠸ÉêÀPÀ, eÉÆvÉUÉƧ⠪ÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁå£ï, ¸Á®zÀÝPÉÌ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ¥ÀjZÁgÀQ!

DPÉAiÀÄzÀÄ ¥Á¼ÉÃUÁjPÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì. CzÁåªÀ WÀ½UÉAiÀÄ°è CzÉãÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà J. «. J0. ¸ÀÆÖrAiÉÆÃPÉÌ §0zÁUÀ¯É¯Áè ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß PÀ0qÀgÉ CzÉãÉÆà CPÀÌgÉ. C0d°Ã ¦PÀѸïð ¯Á0bÀ£ÀzÀ°è D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà avÀæ ¤ªÀiÁðtQ̽¢zÀÝgÀÄ C0d°Ã zÉë. ªÀÄÄ0zÉ DPÉ ¤zÉðò¹zÀ §ºÀÄvÉÃPÀ avÀæUÀ½UɯÁè ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉà ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï. ºÁUÉAiÉÄà C0d°Ã ¦PÀѸïð ¯Á0bÀ£ÀzÀ°è, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ avÀæªÉà "¸ÀĪÀtð ¸ÀÄ0zÀj". CzÀÄ D¸ÉAiÉÆà CxÀªÁ ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉëAiÉÆà UÉÆwÛ®è. vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ ±ÁåªÀiï ¨É£ÀUÀ¯ï£À0vÀºÀ avÀæ ¤zÉðñÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉ0§ §AiÀÄPÉAiÉÆ0zÀÄ aUÀÄgÉÆqÉ¢vÀÛ¯Áè, D ¤nÖ£À°è ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EmÉÖà ElÖgÀÄ. CzÀÄ "£À£Àß PÀvÀðªÀå" J0§ PÀ¥ÀÅöà - ©¼ÀÄ¥ÀÅ avÀæPÉÌ £Á0¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ°è C0vÀºÀzÉÆ0zÀÄ D¸É ºÀÄnÖ¹zÀªÀ£ÀÄ ZÉ£ÉßöÊ£À Dgï. ¸ÀÄ0zÀgÀªÀiï. DvÀ PÀÆqÁ J. «. J0. ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ°è ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï DV zÀÄr¢zÀÝ. D ºÉÆwÛUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Á°UÉ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgï DVzÀÝ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgï£À£ÀÄß ºÁQPÉÆ0qÀÄ PÀ£ÀßqÀ avÀæªÉÇ0zÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÉ, PÀæªÉÄÃt CzÀ£Éßà vÀ«Ä½UÉ qÀ¨ï ªÀiÁr ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ0§ ¯ÉPÁÌZÁgÀ DvÀ¤VvÀÄÛ. J. «. J0. ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ°è zÀÄrzÀzÀÄÝ, C0d°Ã zÉëAiÀĪÀgÀ PÀ0¥À¤AiÀÄ°è ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï DV UÀ½¹zÀÄÝ - »ÃUÉ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ0zÀgÀ0 PÉÊVvÀÛgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.

E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÆ« ªÉÄÃPÀ¸ïð J0§ ºÉƸÀ ¯Á0bÀ£ÀªÉÇ0zÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgï PÁ¯ï²Ãmï PÀÆqÁ ¹QÌvÀÄ. EµÉÖ®èPÀÆÌ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt «avÀæ µÀgÀvÉÆÛ0zÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝgÀÄ. CzÉ0zÀgÉ vÁ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÉÛãÉÆÃ, DPÉAiÀÄ£Éßà »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ dAiÀÄ®°vÁ DVgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ! §gÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ §gÀÄvÀÛzÉ J0zÁzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÁzÀgÉãÀÄ? AiÀiÁªÀ ªÉÄʸÀÆj£À ®Që÷äÃ¥ÀÅgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è avÀæ£Àn ¸À0zsÁå ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀÄ®°vÁ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ¢0zÀ PÀ0qÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÉÆà CzÉà ¸À0zsÁå ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ®°vÁgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆ0qÀÄ vÁ£Éà M0zÀÄ avÀæ ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ PÀ£À¸ÀÄ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£Éà £À£À¸ÁVvÀÄÛ.

D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ¨ÉÃrPÉ PÀ¼ÀPÉÆ0qÀÄ aPÀÌ¥ÀÅlÖ ¥ÁvÀæPÉÌ vÀȦۥÀlÄÖPÉƼÀÄîªÀ0vÁVzÀÝ ¸À0zsÁå RIJ¬Ä0zÀ¯Éà M¦à©lÖgÀÄ. avÀæPÉÌ "£À£Àß PÀvÀðªÀå" J0§ ºÉ¸ÀjqÀ¯ÁVvÀÄÛ. PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgï, dAiÀÄ®°vÁ eÉÆvÉ Dgï. £ÁUÉÃ0zÀæ gÁªï, PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ £ÁUÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¸À0zsÁågÀ vÁgÁUÀt«vÀÄÛ. PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉà §gÉ¢zÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ avÀæPÀxÉ gÀa¹zÀÄÝ eÁ£ÀQøÀÄvÀ. Dgï. J£ï. dAiÀÄUÉÆÃ¥Á¯ï VÃvÉ §gÉzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¦. ©. ²æäªÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. eÁ£ÀQ ºÁrzÀgÀÄ. f. PÉ. ªÉ0PÀmÉÃ±ï ¸À0VÃvÀ PÉÆlÖgÀÄ. Dgï. J£ï. PÉ. ¥Àæ¸Ázï bÁAiÀiÁUÀæºÀt«vÀÄÛ. ªÀÄzÁæ¹£À «Ã£À¸ï ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ°è ¸ÀvÀvÀ DgÀÄ w0UÀ¼À PÁ® awæÃPÀgÀt £ÀqɬÄvÀÄ.

CzÀÄ 1965 gÀ PÁ®. "£À£Àß PÀvÀðªÀå" «zsÀªÁ «ªÁºÀzÀ PÀÄjvÀ0vÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §0zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ DVvÀÄÛ. vÁ¬Ä ¸À0zsÁå ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ®°vÁ vÁ¬Ä - ªÀÄUÀ¼ÁVAiÉÄà £Àn¹zÀÝgÀÄ. ºÉƸÀ «µÀAiÀĪÁzÀÝj0zÀ avÀæ ¨sÀdðj AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ J0zÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤zÉðò¸À¯É0zÀÄ vÉ®ÄV£À SÁåvÀ ¤zÉðñÀPÀ ªÉÃzÁ0vÀ0 gÁWÀªÀ LAiÀÄågïgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀ0¢zÀÝgÀÄ. 1965 gÀ DUÀµïÖ w0UÀ¼À°è ¨É0UÀ¼ÀÆj£À »ªÀiÁ®AiÀÄ avÀæªÀÄ0¢gÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ "£À£Àß PÀvÀðªÀå", PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgïjzÀÆÝ ªÀÄUÀÄa©¢ÝvÀÄ.

"£À£Àß°è ¤Ã£ÁV ¤£Àß°è £Á£ÁV" J0§ ºÁqÉÆ0zÀÄ d£À¦æAiÀĪÁVzÀÄÝ ©lÖgÉ «ÄPÀÌ0vÉ "£À£Àß PÀvÀðªÀå" ªÀiÁªÀÄÆ° avÀæUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃjvÀÄÛ. gÁvÉÆæÃgÁwæ AiÀıÀ¹éà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁUÀĪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ PÀ£À¸ÀÄ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁVvÀÄÛ. CzÀµÉÖà DVzÀÝgÉ ºÁQzÀ §0qÀªÁ¼ÀPÉÌãÀÆ ªÉÆøÀ«gÀÄwÛgÀ°®è. UÀ½PÉAiÀÄ£É߯Áè vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ¯Éèà ElÄÖPÉÆ0rzÀÝ ¸ÀÄ0zÀgÀ0 avÀæªÀ£ÀÄß vÀ«Ä½UÉ qÀ¨ï ªÀiÁqÉÆÃt, CzÀgÀ ¯Á¨sÀ §0zÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ºÀ0aPÉƼÉÆîÃt J0zÉà £À0©¹zÀÝ.

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer