Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
ªÀÄzÁæ¹£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrªÉÄÊ ¥Éuï!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

Part 1 | Part 2

¥Àæw Uɮī£À®Æè M0zÀ®è M0zÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆÃ®Ä C«wgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß M§â¼Éà M§â ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁ£ï ¹¤ªÀiÁ vÁgÉAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÉà wÃgÀÄvÉÛãÉ0zÀÄ vÀ0zÉ PÉ. J¸ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀvÀÄÛ ªÀÄzÁæ¹£À ªÀÄjãÁ ©Ãa£À°è PÀÆvÀÄ ±À¥ÀxÀUÉÊAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ C0xÀzÉÝà M0zÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. C¥À¤0zÉ CªÀjUÉ ºÉƸÀzÉãÀ®è; ªÉÆzÀªÉÆzÀ°UÉ J. «. J0. ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ zÁégÀ¥Á®PÀ PÀvÀÄÛ »rzÀÄ zÀ©âzÀÄÝ, CzÀ£Éßà bÀ®ªÁV ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ, ¥ÀlÄÖ ©qÀzÉà UÉÃn£ÉzÀÄgÀÄ PÀÆvÀÄ PÉ®¸À VnÖ¹zÀÄÝ, UÀ½¹zÀ zÀÄqÉدÁè "£À£Àß PÀvÀðªÀå" zÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ0zÀÄ ¥ÉÇïÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉëAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ £É® PÀaÑzÀÄÝ, ºÀÆrzÀ ºÀtªÀ£É߯Áè ¥Á®ÄzÁgÀ ¸ÀÄ0zÀgÀ0 ªÀÄÄ0qÁ ªÉÆÃazÀÄÝ. AiÀıÀ¹éà PÀxÉUÁgÀ£ÁUÀzÉà ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÆß CjAiÀÄzÉà M0zÉà JgÀqÉÃ? ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ±ÀÄgÀÄ«¤0zÀ®Æ ¸ÉÆÃ®Ä - ©Ã¼ÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À¯Éèà ¨É0zÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.

DzÀgÉ vÁ£Éà ¨É¼É¹, vÁ£Éà ¨É¼ÀQUÉ vÀ0zÀ £ÀnAiÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁZïªÀÄ£ï¤0zÀ vÀ£ÀߣÀÄß UÉÃn£ÁZÉUÉ ºÉÆgÀzÀ©âzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄgÉAiÀÄĪÀ0w®è. DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ dAiÀÄ®°vÁ! ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Ë0zÀAiÀiÁð¼À ¥Àæw UɮĪÀ£ÀÆß vÀ£ÀUÁzÀ CªÀªÀiÁ£ÀPÉÌ GvÀÛgÀªÉ0zÀÄ §UÉ¢zÀÝgÉÆà K£ÉÆÃ. CªÀvÀÄÛ ªÀÄzÁæ¹£À n. £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D jÃw ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀzÀ©âzÀ¼À¯Áè dAiÀÄ®°vÁ. DUÉƪÉÄä ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt AiÀıÀ¹éà ¤zÉðñÀPÀ£ÉÆà - ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÉÆà - £Àl£ÉÆà DVzÀÝgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÉÃ? ºÉÆÃUÀ°, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁzÀgÀÆ CzÀ£Éßà KPÉ CµÉÆÖ0zÀÄ UÀ0©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ?

M0zÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉUÀÆ ªÀÄÄ£Àß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtjUÉ vÁ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£Éßà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄ£À¹ìvÀÛ0vÉ. r¥ÉÇèêÀiÁPÉÌ0zÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ §0¢zÀÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹¤ªÀiÁ ¥Àæ¨sÁªÀ EvÀÄÛ. £Àn ¸À0zsÁå ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀ C©üªÀiÁ£À«vÀÄÛ. CªÀgÀ£ÀÄß PÁt¯É0zÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸À0zsÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀÄ®°vÁgÀ£ÀÄß D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆ0qÁVvÀÄÛ. dAiÀÄ®°vÁ eÉÆvÉ UɼÉvÀ£ÀªÀÇ ¨É¼É¢vÀÄÛ. DV£ÀÆß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt E¥ÀàvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀ.

£Àn ¸À0zsÁå ¥Àw dAiÀÄgÁªÀiï ªÀÄÆ®vÀB ªÀļÀªÀ½î¬Ä0zÀ LzÀÄ ªÉÄÊ° zÀÆgÀzÀ ªÁå¸ÀgÁd¥ÀÅgÀzÀªÀgÀÄ. LAiÀÄå0UÁjUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ EgÀĪÀ HgÀzÀÄ. dAiÀÄgÁªÀiï vÀ0zÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁdªÉÊzÀågÁVzÀÝgÀÄ. CzÉà ªÁå¸ÀgÁd¥ÀÅgÀzÀ ºÉuÉÆÚ§â¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ J0§ UÀ0qÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÁ EvÀÄÛ. dAiÀÄ®Që÷äÃ¥ÀÅgÀªÀiï£À JgÀqÀ£Éà ªÉÄÊ£ï£À ªÀÄ£ÉAiÉÆ0zÀgÀ°è dAiÀÄgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¸À0zsÁå E§âgÀÆ MmÉÆÖnÖUÉà EgÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. dAiÀÄ®°vÁ ºÀÄnÖzÀÄÝ CzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. dAiÀÄgÁªÀiïUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ LAiÀÄå0UÁjAiÉƧ⠸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ CªÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÝ.

J°èAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ J°èAiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ? ¹¤ªÀiÁ dAiÀÄ®°vÁ¼À£ÀÄß CµÀÄÖ zÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÉƬÄÝvÀÄÛ. ¸À0zsÁå ªÉÄðzÀÝ C©üªÀiÁ£ÀªÉÇÃ, dAiÀÄgÁªÀiï eÉÆvÉV£À £À0mÉÆà CxÀªÁ ¹¤ªÀiÁ ºÀÄZÉÆÑà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆqÁ ªÀÄzÁæ¸ï ¸ÉÃj©lÖgÀÄ. dAiÀiÁ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ CzÉ0xÀzÉÆà CPÀÌgÉ. ªÀÄzÁæ¸ï ¸ÉÃjPÉÆ0qÀ ªÀÄÆgÉà ªÀµÀðPÉÌ "£À£Àß PÀvÀðªÀå" J0§ avÀæzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÉʬÄlÖgÀÄ. CzÀÄ PÀÆqÁ dAiÀiÁ PÁgÀtPÁÌV.

CzÀÄ ºÉÃUÉ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® avÀæªÁVvÉÆÛà CzÉà jÃw dAiÀiÁUÀÆ ZÉÆZÀÑ® avÀæªÁVvÀÄÛ. ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è dAiÀiÁ DwäÃAiÀÄvɬÄ0zÀ¯Éà EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. fêÀ£À¥ÀAiÀÄð0vÀ ¤ªÀÄUÉ IÄtÂAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ DPÉAiÀÄ ¨Á¬Ä¬Ä0zÀ ºÉÆgÀnvÀÄÛ. "£À£Àß PÀvÀðªÀå" £É® PÀaÑzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÉØ®èªÀ£ÀÆß ¥Á®ÄzÁgÀ ¸ÀÄ0zÀgÀ0 £ÀÄ0V ºÁQzÀÄÝ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÀÝ0vÉAiÉÄà vÁ¬Ä ¸À0zsÁå PÀÆqÁ ªÀÄzÁæ¹£À n. £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ M¼ÉîAiÀÄ bÁ£ï ¹QÌzÉÝà DzÀgÉ ¤ªÀÄUÉÆ0zÀÄ ¦üûæà PÁ¯ï²Ãmï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É C0vÀ ¥Áæ«Ä¸ï PÀÆqÁ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¹¤ªÀiÁ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è E0xÀzÉݯÁè ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ E0vÀºÀ qÀAiÀįÁUï ºÉÆqÉzÉà EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üûæà PÁ¯ï²Ãmï PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁwgÀ°, M0zÉÆà JgÀqÉÆà ®PÀë PÀ«Ää ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ C¸ÀºÀå ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî°®è. £À0©©lÖgÀÄ.

"£À£Àß PÀvÀðªÀå" avÀæPÉÌ dAiÀÄ »ÃgÉÆìģï J0§ ¸ÀÄ¢Ý §gÀÄwÛzÀÝ0vÉ dAiÀiÁ ¥Á°UÉ M0zÀgÀ ªÉÄïÉÆ0zÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ §0zÀªÀÅ. D PÁ®PÉÌ AiÀıÀ¹éà ¤zÉðñÀPÀ£É0zÉà ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÝ J¸ï. PÉ. C£À0vÁZÁjUÉ dAiÀiÁ J0zÀgÉ J°è®èzÀ CPÀÌgÉ. ¥Àæ¸Ázï Dmïìð ¦PÀѸïð ¯Á0bÀ£ÀzÀ°è J. «. ¸ÀħâgÁªï ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝ "ªÀÄ£É C½AiÀÄ" J0§ PÀ¥ÀÅöà ©¼ÀÄ¥ÀÅ avÀæPÉÌ EzÉà J¸ï. PÉ. C£À0vÁZÁj ¤zÉðñÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. "£À£Àß PÀvÀðªÀå" PÉÌ »ÃgÉÆà DVzÀÝ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgï EzÀPÀÆÌ »ÃgÉÆÃ. £ÀgÀ¹0ºÀgÁdÄ, C±Àéxï, J0. ¦. ±À0PÀgï, ¨Á®PÀȵÀÚ, rQÌ ªÀiÁzsÀªï gÁªï, PÉÆ«ÄÃrAiÀÄ£ï UÀÄUÀÄÎ, vÁ½PÉÆÃmÉ ®Që÷äÃzÉë ªÀÄÄ0vÁzÀ D PÁ®zÀ ºÉ¸ÀgÁ0vÀ £ÀlgÀ vÁgÁUÀt«zÀÝ "ªÀÄ£É C½AiÀÄ" avÀæPÉÌ »ÃgÉÆìģï DV DAiÉÄÌUÉÆ0rzÀÄÝ EzÉà dAiÀiÁ.

dAiÀiÁ¼À£ÀÄß J¸ï. PÉ. C£À0vÁZÁjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ DPÉAiÀÄ£Éßà »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ E¤ß®èzÀ0vÉ NqÁrzÀÝgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. vÁ¬Ä ¸À0zsÁåUÀÆ "ªÀÄ£É C½AiÀÄ" avÀæzÀ°è M0zÀÄ ¥ÁvÀæ PÉÆr¹zÀÝgÀÄ. "£À£Àß PÀvÀðªÀå" dAiÀiÁ¼À ªÉÆzÀ® avÀæªÁVvÁÛzÀgÀÆ, ªÉÆzÀ®Ä ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ "ªÀÄ£É C½AiÀÄ". C0xÁzÉÆÝ0zÀÄ µÀgÀvÀÄÛ ºÁQAiÉÄà dAiÀiÁ¼À£ÀÄß »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ!

Part 1 | Part 2

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer