Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸Ë0zÀAiÀÄ𠮺Àj
ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ PÁåªÀÄgÁ JzÀÄj¹zÀ D ¢£À!

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

CzÀÄ 1989 gÀ ¥sóɧæªÀj w0UÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ §0UÀ¯ÉAiÉÆ0zÀgÀ ªÀÄÄ0zÉ ¥ÀÅlÖzÉÆ0zÀÄ d0UÀĽ EvÀÄÛ. J®ègÀ PÀtÄÚ gÉ¨É¯ï ¸ÁÖgï C0©AiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁnvÀÄÛ. ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ¸ÀĪÀÄ®vÁ ¤0wzÀÝgÀÄ. CzÀÄ gÉ¨É¯ï ¸ÁÖgï J0§ avÀæzÀ ªÀÄĺÀÆvÀð«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤zÉðñÀPÀ r. gÁeÉÃ0zÀæ ¨Á§Ä PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ïUÉ CzÀÄ EzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÀÆ UÀªÀĤ¸ÀzÀ eÁUÀzÀ°è PÀÄaðAiÉÆ0zÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀåQÛAiÉƧâ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀ0zÀÄ PÀÆræ¹PÉÆ0rzÀÝ. DUÀµÉÖà J¸ï. J¸ï. J¯ï. ¹. ªÀÄÄV¹zÀ0vÉ PÁtÄwÛzÀÝ, ¥ÀæwAiÉÆ0zÀ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢0zÀ PÉüÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DvÀ ±ÀÆn0Uï£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ!

D vÀ0zÉAiÉÄà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆvÀÄ Erà zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ¦½¦½ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ D ºÀÄqÀÄVAiÉÄà ¸ËªÀÄå. gÉ¨É¯ï ¸ÁÖgï avÀæPÉÌ ¸À0¨sÁµÀuÉ §gÉ¢zÀÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt C°è£À DUÀĺÉÆÃVUÀÆ vÀªÀÄUÀÆ K£ÉãÀÆ ¸À0§0zsÀ«®èzÀ0vÉ zÉÊ£ÉùAiÀiÁV PÀÆwzÀÝgÀÄ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sóÀgï PÉ. J£ï. £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ£ÀÄß ¸À«Äæ¹ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.

"£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Ágï, ¸ËªÀiÁå C0vÀ. ¦üû®ä°è DPïÖ ªÀiÁqÉâÃPÀ0vÉ. £ÀªÀÄä0xÀ §qÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÁìgï PÉüÁÛgÉ?" J0¢zÀÝgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. "zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤ÃªÉà ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁr M0zÉgÀqÀÄ ¥sóÉÇÃmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆr ¸Ágï" J0zÀÄ D §qÀvÀ0zÉ ¥sóÉÇmÉÆÃUÁæ¥sóÀgï £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgïUÉ ¢Ã£À£ÁV PÉý©lÖgÀÄ. CzÉãɤ߹vÉÆÃ? ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sóÀgï £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ C°è - E°è ¤°è¹ £Á¯ÁÌgÀÄ ¥sóÉÇÃmÉÆà vÉUÉzÀgÀÄ. §ºÀıÀB CzÉà ¸Ë0zÀAiÀiÁð¼À ªÉÆzÀ® ¥sóÉÇÃmÉÆà ¸ÉµÀ£ï DVgÀ¨ÉÃPÀÄ!

vÀ0zÉAiÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ¥sÀ°¹vÉÆÛà K£ÉÆÃ. CzÁV J0lÄ w0UÀ¼À¯Éèà ¸ËªÀÄå PÁåªÀÄgÁ ªÀÄÄ0zÉ ¤0vÀÄ©lÖ¼ÀÄ. CzÀÄ gÁªÀÄ£Áxï IÄUÉéâ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ. ¸ÀÄ. gÁd±ÉÃRgï d0n ¤zÉðñÀ£ÀzÀ "UÀ0zsÀªÀð" avÀæzÀ ±ÀÆn0Uï. ±À²PÀĪÀiÁgï CzÀgÀ »ÃgÉÆÃ. ªÉÄÃPÉzÁlÄ ¸À«ÄÃ¥À ±ÀÆn0Uï K¥ÁðqÁVvÀÄÛ. ¸ËªÀÄå ±À²PÀĪÀiÁgï vÀ0VAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀݼÀÄ. CzÉÆ0zÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀÄ ¥ÀÅlÖ ¥ÁvÀæ. §gÉà JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ ±ÀÆn0Uï ªÀÄnÖUÉ DPÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ.

C¥sóïPÉÆÃgïì DPÉUÉ C0xÀ M0zÀÄ ¥ÁvÀæ PÉÆr¹zÉÝà ºÀ0¸À¯ÉÃR. vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ºÀ0¸À¯ÉÃR E§âgÀÆ ºÀ¼É UɼÉAiÀÄgÀÄ. D UɼÉvÀ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁUÉà ºÀ0¸À¯ÉÃR ¤zÉðñÀPÀ gÁd±ÉÃRgïUÉ, "£ÀªÀiï ºÀÄrÎ PÀtÂæÃ. M¼ÉîÃzÉÆ0zÀÄ ¥ÁvÀæ PÉÆr" J0zÀÄ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. "UÀ0zsÀªÀð" avÀæPÉÌ PÀxÉ - avÀæPÀxÉ - ¸À0¨sÁµÀuÉ - VÃvÀgÀZÀ£É J®èªÀÇ ºÀ0¸À¯ÉÃSÁzÉÝà DVvÁÛzÀÝj0zÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ vÀ½î ºÁPÀĪÀ0wgÀ°®è.

§ºÀıÀB vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ §ºÀÄPÁ®zÀ D¸É FqÉÃgÀĪÀ PÁ® §0¢vÉÆÛà K£ÉÆÃ. C°èUÉ ªÀÄvÉÆۧ⠤zÉðñÀPÀ gÁeÉÃ0zÀæ PÀĪÀiÁgï DAiÀÄð §0¢zÀÝgÀÄ. DAiÀÄð D ºÉÆwÛUÉ GzÀAiÉÆãÀÄäR qÉÊgÉPÀÖgï. ±À0PÀgï£ÁUïUÉ0zÉà "«dAiÀÄPÁæ0w" J0§ avÀæPÉÌ DAiÀÄð CtÂAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. zÀÄgÀ0vÀªÉ0zÀgÉ PÁ¯ï²Ãmï PÉÆnÖzÀÝ ±À0PÀgï£ÁUï ±ÀÆn0Uï£À ªÀÄĺÀÆvÀðPÀÆÌ ªÀÄÄ£ÀߪÉà zÀĪÀÄðgÀtQÌÃqÁV©lÖgÀÄ. ºÁUÉ ±À0PÀgï£ÁUïUÉ0zÀÄ vÀAiÀiÁgÁzÀ PÀxÉUÉ DAiÀÄð DAiÀÄÄÝPÉÆ0rzÀÄÝ ±À²PÀĪÀiÁgï. "«dAiÀÄPÁæ0w" avÀæPÉÌ ±À²PÀĪÀiÁgï PÁ¯ï²Ãmï PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ0zÉà DAiÀÄð ªÉÄÃPÉzÁn£À vÀ£ÀPÀ §0¢zÀÝgÀÄ. C°è PÀtÂÚUÉ ©zÀݪÀ¼Éà ¸ËªÀÄå. CzÉãÉÆà DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝà "ºÀÄqÀÄV CµÉÆÖ0zÀÄ ZÉ£ÁßVzÁݼÉ. »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ PÁ0f¦Ã0f gÉÆÃ®Ä PÉÆlÄÖ ºÁ¼ï ªÀiÁrÛ¢ÝÃgÀ®èAiÀiÁå?" J0zÀÄ©lÖgÀÄ DAiÀÄð. CzÁV M0zÉà ªÁgÀPÉÌ "«dAiÀÄPÁæ0w" avÀæzÀ WÉÆõÀuÉ D¬ÄvÀÄ. »0zÉ ±À0PÀgï£ÁUï eÉÆvÉUÉ C0© EzÀÝ ¥ÁvÀæPÉÌ zÉêÀgÁeï DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. »ÃgÉÆìģï AiÀiÁgÉ0§ÄzÉà ¥ÀPÁÌ DVgÀ°®è. PÀxÉ - avÀæPÀxÉ - ¸À0¨sÁµÀuÉ J®èªÀÇ ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. DªÀvÀÄÛ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀzÀ PÁ¤µÁÌ ºÉÆÃmÉïï£À°è PÁ¦üû PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛzÀÝ DAiÀÄðjUÉ CZÁ£ÀPï DV ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt JzÀÄgÁzÀgÀÄ.

CzÉà zÉÊ£Éù ¨sÁªÀ. "K£À¥Áà JµÀÄÖ ¢£À¢0zÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrÛ¢ÝÃAiÀiÁ? £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉÆ0zÀÄ bÁ£ïì PÉÆqÀ¨ÁgÀzÁ?" J0zÀÄ©lÖgÀÄ. gÉÆÃV §AiÀĹzÀÄÝ ºÁ®Ä C£Àß, ªÉÊzÀå ºÉýzÀÆÝ ºÁ®Ä C£Àß J0§0vÁVvÀÄÛ. "ºËzÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÃ, ºÉÆÃzÀ ªÁgÀªÉà ªÉÄÃPÉzÁn£À°è ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ. M¼ÉîAiÀÄ ºÀÄqÀÄV. »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ ¥ÀÅr gÉÆïï PÉÆqÁÛ E¢ÝÃgÀ®èAiÀiÁå.... J0zÀÄ £Á£Éà ºÉýzÉÝ" J0zÀgÀÄ DAiÀÄð. "E¯Éèà ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ±ÀÆn0Uï £ÀrÃvÁ EzÉ. E«ÄrAiÉÄÃmÁV ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉÆÌ0qÀÄ §jÛÃgÁ?" ¸ÀtÚzÉÆ0zÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À PÀÆqÁ E®èzÀ0vÉ ºÉýzÀÝgÀÄ DAiÀÄð. "E£ÉÆß0zÀÄ WÀ0mÉð PÀgÉÆÌ0qÀÄ §jÛä" J0zÀÄ ºÉÆgÀmÉà ©lÖgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt!

¸ÀªÀÄAiÀÄ M0zÀÄ ªÀÄÄPÁ̯ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. D ºÉÆwÛUÉ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀĺÁgÁt ®Që÷äà CªÀÄätÂÚ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¦. AiÀÄÄ. ¹. «zÁåyð¤. bÁ£ïì ¹PÀÌ RIJAiÀÄ°è ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁè¸ï C£Éßà ©r¹ PÀgÉvÀ0¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è DUÀµÉÖà PÀnÖzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÉÆ0zÀgÀ°è ±ÀÆn0Uï £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃfUÉ0zÀÄ vÉÆlÄÖ §0¢zÀÝ ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀÄ ZÀÆrzÁgï vÉÆmÉÖà §0¢zÀݼÀÄ. ¸Émï£À¯Éèà ªÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ0vÉ DAiÀÄð ºÉý©lÖgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÆgÀgÀ ºÉÆwÛUÉ ªÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ PÁåªÀÄgÁ JzÀÄgÀÄ ¸ËªÀÄå ¤0wzÀݼÀÄ. PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ï zÉë¥Àæ¸Ázï PÉÆèøÀ¥ï ±Ámï M0zÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ, "£ÉÆÃr ¸Ágï ºÀÄqÀÄV JµÀÄÖ ZÉ£ÁßV PÁtÄvÁÛ¼É" J0zÀÄ©lÖ. ¤dPÀÆÌ »ÃgÉÆìģï¼À0vÉ PÀ0rzÀݼÀÄ ¸ËªÀÄå. CzÉÆ0zÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° ¥ÁvÀæªÁVvÀÄÛ. zÉêÀgÁeïUÉ CtÚ£À ¥ÁvÀæ«vÀÄÛ. vÀªÀÄä ±À²PÀĪÀiÁgï£À£ÀÄß DvÀ¤UÉ UÉÆwÛ®èzÀ0vÉ ¦æÃw¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæPÉÌ ¸ËªÀÄå DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀݼÀÄ. DzÀgÉ qÁå£ïì ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸Àwñï PÁåvÉ vÉUÉ¢zÀÝ. "K£ÀÄÎgÀÆ, EªÀ½UÉ ¸ÉÖ¥ï ºÁPÉÆÃPÉà §gÉÆîè; EªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è CzÀÄ ºÁåUÉ qÁå£ïì ªÀiÁr¸ÉÆÃzÀÄ?" J0zÀÄ©lÖ.

J®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV PÀ£ÀßqÀzÀ avÀæ ¥ÉÇæqÀÆå¸ÀgïUÀ¼ÀÄ gÁ0UÁV ©lÖgÀÄ. "EªÀ¼ÁågÉÆà HgÀÄ, ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®èzÀªÀ¼À£ÀÄß vÀ0zÀÄ »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁrÛ¢ÝÃAiÀįÁè, £ÁªÉãÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁ, ªÀÄ£É - ªÀÄoÀ ªÀiÁgÉÆÌèÉÃPÁ?" J0zÀÄ gÉƼÉî vÉUÉzÀÄ©lÖgÀÄ. "CzÉãÉà DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EªÀ¼À£Éßà »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ" J0zÀÄ ¤zsÀðj¹©lÖgÀÄ DAiÀÄð. F PÁgÀtPÉÌ "«dAiÀÄPÁæ0w" CzsÀðPÉÌà ¤0wvÀÄ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ §zÀ¯ÁzÀgÀÄ. M0zÉà ªÀµÀðPÉÌ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ avÀæ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð »r¬ÄvÀÄ. avÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ËªÀÄå½UÉ ¨ÉÃgÉ avÀæUÀ¼À D¥sóÀgï §gÀ¯ÁgÀ0©ü¹vÀÄ. DzÀgÉ CªÀvÀÄÛ qÉÊgÉPÀÖgï DAiÀÄð PÉÆlÖ ¨É0§® vÀÄ0©zÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄð«vÀÛ¯Áè, CzÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð ¸Àäj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. "«dAiÀÄPÁæ0w" avÀæzÀ°è DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ §0zÀzÀÄÝ M0zÉà M0zÀÄ qÀÆAiÉÄmï ¸Á0Uï. CzÀÄ ±À²PÀĪÀiÁgï eÉÆvÉ. vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀªÉÄä¯Áè PÀµÀÖ £É£ÉzÀÄ PÀtÂÚÃgÉÆgɹPÉÆ0qÀgÀÄ. "¤£ÀUÉ zÉêÀgÀÄ M¼ÉîÃzÀÄ ªÀiÁqÁÛ£À¥Áà, EªÀvÀÛ®è £Á¼É ¤Ã£ÉƧâ zÉÆqÀØ qÉÊgÉPÀÖgï DVÛÃAiÀiÁ" J0¢zÀÝgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. ¸ËªÀÄå J0¢zÀÝ DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §zÀ°¹zÉÝà DAiÀÄð. vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆqÁ AiÀiÁPÉÆà F ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Àj §gÀÄwÛ®è, M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ¨ÉÃPÀ®è J0¢zÀÝgÀÄ. PÁåªÀÄgÁªÀÄ£ï zÉë¥Àæ¸Ázï, ¹Ìç¥ïÖ gÉÊlgï £À0dÄ0qÀ, ¤zÉðñÀPÀ DAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÃj C0wªÀĪÁV M0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß M¦àPÉÆ0qÀgÀÄ. CzÀÄ ¸Ë0zÀAiÀÄð!

CzÁåªÀ WÀ½UÉAiÀÄ°è ¸Ë0zÀAiÀiÁð J0§ ºÉ¸ÀjlÖgÉÆà "«dAiÀÄPÁæ0w" avÀæzÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð¼À «zsÀ«zsÀzÀ PÉÆèøÀ¥ï avÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è §gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ¥ÀPÁÌ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄVAiÀÄ0vÉ PÁtÄwÛzÀݼÀÄ. vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀ §UÉÎ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ°è C¥ÁgÀ UËgÀªÀ EvÀÄÛ. DPÉAiÀÄ §UÉÎ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ ¯ÉÃR£À §gÉzÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀPÉÆ̧⠺ÉƸÀ »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï ¹PÀÌ0vÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ0zÀÄ ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt C¦àvÀ¦àAiÀÄÆ ¸ÀĽAiÀÄÄwÛgÀ°®è. "£ÉÆÃqÀ¥Áà, £Á£ÀÄ E°èzÉæ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÁÛ¼É. zsÉÊAiÀÄðªÁV DPïÖ ªÀiÁqÉÆîè. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ zÀÆgÀ EzÀÄÝ©rÛä. J¯Áè ªÀÄÄVzÀ £À0vÀgÀ §jÛä" J0zÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÉÆgÀlÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ vÁ¬Ä ªÀÄ0dļÁ ªÀiÁvÀæ £ÉgÀ¼À0vÉAiÉÄà PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀÆn0Uï ªÉüÉAiÀÄ°è ¸Ë0zÀAiÀÄð vÁ£Á¬ÄvÀÄ, vÀ£Àß ¥ÁqÁ¬ÄvÀÄ J0§0vÉ EzÀÄÝ ©qÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¤zÉðñÀPÀ DAiÀÄðgÀ£ÀÄß PÀ0qÀgÉ ¸ÁPÀÄ, «¥ÀjÃvÀ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ.

¸Ë0zÀAiÀÄð C0vÀªÀÄÄðT. ªÉÆzÀ® avÀæ "«dAiÀÄPÁæ0w" ¬Ä0zÀ »rzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ DPÉAiÀÄ ªÀvÀð£É »ÃUÉAiÉÄà ¸ÁܬÄAiÀiÁV ©nÖvÀÄÛ. ±ÀÆn0Uï ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃr ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÉƧâ, "AiÀiÁPÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÉÆ0¢UÀÆ ªÀiÁvÉà DqÉÆîèªÀ®è?" J0§ vÀgÉè ¥Àæ±Éß PÉý©lÖ. ¸ËªÀÄå CµÉÖà RqÀPÁÌV ºÉýzÀݼÀÄ. "CUÀvÀå«®èzÉà AiÀiÁgÉÆ0¢UÁzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?"

§ºÀıÀB CªÀvÀÄÛ vÀ0zÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁè¸ï ©r¹ PÀgÉvÀ0¢zÉÝà PÉÆ£É EgÀ¨ÉÃPÀÄ, D £À0vÀgÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð PÁ¯ÉÃf£ÀvÀÛ vÀ¯É ºÁPÀ¯Éà E®è. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ¹zÀÞ°0UÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ "¨Á £À£Àß ¦æÃw¸ÀÄ" avÀæPÉÌ ¸Ë0zÀAiÀÄð DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ºÉÆUÀ½ §gÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. N¢ qÁPÀÖgï DUÀĪÀ DPÉAiÀÄ PÀ£À¸À£ÀÄß UÁ0¢ü£ÀUÀgÀ SÁAiÀĪÀiÁäV C½¹ ºÁQvÀÄÛ.

ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄ°zÉ........

gÁ. ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
¸Ëd£Àå: ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English)
.
Click here to read more interviews.
Click here to go to the main page of Lankesh Pathrike.
Click here to go to the main page of Chitraloka.
Click here to go to the main page of Biography of Sowndarya.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer