Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zsÀªÀÄðzÀ UÀ0zsÀ«®èzÀªÀgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Columns.
Click here to go to the main page of Teeke - Tippani by Late Sri. P. Lankesh.
Click here to go to the main page of Lankesh.
Click here to read articles by Mr. Indrajith Lankesh.

¨sÁgÀvÀzÀ GzÀÝUÀ®PÉÌ UÀ0UÁ d® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀl "KPÁvÀävÁ AiÀÄdÕ" zÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ ¤ÃªÉ®è §ºÀ¼À PÉüÀÄwÛzÉÝêÉ. ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉ, UÀ0UÁd® JgÀqÀÆ ¥ÀæwAiÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀÄ£À ªÀÄ£À¹ì£À®Æè ¸Á0¸ÀÌçwPÀ C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀæwzsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. F £Ár£À°è £É¯É¹zÀ »0zÀÆ, ªÀÄĸÀ¯Áä£À, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¥Á¹ð, ¹Sï ªÀÄÄ0vÁzÀ J®ègÀ®Æè F ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉ, UÀ0UÁd® ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ £É£À¥ÀÅ, PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, DvÀ0PÀ, PÀ¹«¹AiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉ J0§ ºÉÆuÉAiÀÄjvÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ°è DvÀ0PÀ, ¨sÀAiÀÄ, £É£À¥ÀÅ, DzÀ±ÀðUÀ¼É®è vÀÄ0©gÀĪÀÅzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ. £ÁªÀÅ F ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖ ¤®ÄªÀÅ vÁ¼À¢zÀÝgÉ C£ÉÃPÀ zÀÄgÀ0vÀUÀ¼À UÀ0UÉÆÃwæUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ: £ÀªÀÄä »0zÀÆ zsÀªÀÄðzÀ UÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà vÉÆÃrzÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

»0zÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ C£ÉÃPÀ C¥ÁAiÀÄ, vÉÆ0zÀgÉUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤d. C£ÉÃPÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½0zÀ »0zÀÆUÀ¼ÀÄ »0djAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. ªÀÄzsÀå KµÁå¢0zÀ §0zÀ ªÀÄĹèªÀÄgÀ ºÉÆqÉvÀ »0zÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ WÉÆÃgÀ ¥ÀæºÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ; ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ vÀªÀÄä DqÀ½vÀ, eÁwÃAiÀÄvÉ, ªÀÄÆwð ¨sÀ0d£É EvÁå¢UÀ½0zÀ »0zÀÆUÀ¼À £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß ²y®UÉƽ¹zÀgÀÄ. F ªÀÄĹèªÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ §0qÉzÀÄÝ §0zÀ bÀvÀæ¥Àw ²ªÁf »0zÀÆ zsÀªÀÄðzÀ K½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀ°®è; DvÀ£À ¸ÁzsÀ£É PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. «avÀæªÉ0zÀgÉ, C¢üPÁgÀPÁÌV ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ »0zÀÆUÀ¼ÁUÀ°, C¢üPÁgÀzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀð EzÀÝ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÁUÀ°Ã, ¸ÀtÚ ªÁå¥Ájà PÀ0¥À¤AiÀiÁV §0zÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØzÀ ©ænµÀgÀ UÀÄ0¥À£ÀÄß JzÀÄj¸À¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄUÀÎjzÀÄÝ. EzÀÄ ZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀÄ0vÉ PÁtÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁPÉ0zÀgÉ, ªÀÄĹè0 ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ SÉʧgï PÀtªÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §0zÁUÀ EzÀÝ zÀħ𮠨sÁgÀvÀzÀ0vÉAiÉÄà ©ænµï ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ PÉèöʪï J0§ ¥ÀÅ0qÀ£À ªÀÄÆ®PÀ ®UÉÎ ºÁQzÁUÀ PÀÆqÀ ¨sÁgÀvÀ CµÉÖà zÀħð®ªÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ©ænµÀgÀÄ »0zÀÆ ªÀÄĹèªÀÄj§âgÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ UÀįÁªÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÁUÀ »0zÀÆUÀ¼ÁUÀ°, ªÀÄĹèªÀÄgÁUÀ° ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀvÀé ¥ÀqÉ¢gÀ°®è; F ©ænµÀgÀ ¢VédAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁwUÉ ºÁQzÀ ¸ÀªÁ®Ä ªÀiÁvÀæ DVgÀ°®è; EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁVzÀÝ J®èjUÉ ºÁQzÀÝ PÉÆüÀªÁVvÀÄÛ. C®èzÉ F £Ár£À°è ¸ÀzÁ EzÀÄÝ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÉÆÃUÀPÉÌ ¤ZÀѼÀ ¸ÁQëAiÀiÁVvÀÄÛ.

»0zÀÆ zsÀªÀÄðªÉ0§ÄzÀÄ ¤¸ÀUÀðPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀªÀÅ; ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå DUÀ WÀ£ÀvÉ, DvÀ䫱Áé¸À, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ. DªÉÄÃ¯É §0zÀ gÁeÁ¢ügÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀuÁð±ÀæªÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥À0dgÀ DvÀ£À ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£Éßà PÀÄVιvÀÄ; zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀjªÁgÀªÉ®è ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÁzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¨sÀæªÀiÁ¯ÉÆÃPÀzÀ¯Éèà ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀð EzÀÝ F zÀÄgÀºÀ0PÁjUÀ¼ÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ §UÉÎ, ¸ÁªÀiÁfPÀ «ªÀgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ElÄÖPÉÆ0rgÀ°®è. E°è ºÀvÉÆÛ0¨sÀvÀÛ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ PÁUÀzÀ, §gÀªÀtÂUÉ PÀÆqÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°®è J0§ÄzÀÄ F £Ár£À zÀÄgÀ0vÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ F £Ár£À £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆ0rzÀÝ d£ÀgÀ ¸ÁéxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃZÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F zÀĵÀÖ ¸Àé¥ÀæwµÉ׬Ä0zÁV gÁµÀÖçzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£Éßà £Á±À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ PÉêÀ® »0zÀÆUÀ¼À®è; EzÀgÀ°è ©ænµÀj0zÀ §UÀÄÎ §r¹PÉÆ0qÀ J®è eÁwUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀݪÀÅ.

DvÀä±ÀQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀ »0zÀÆUÀ¼ÁUÀ°, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄðªÁV ¥ÀqÉzÀ ªÀÄĹèªÀÄgÁUÀ° ¥ÀÅlÖ ©ænµï vÀ0qÀ¢0zÀ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀð EQ̹PÉÆ0qÀÄ, CªÀªÀiÁ£À ºÉÆ0¢zÀÄÝ FUÀ ZÀjvÉæ. DzÀgÉ UÁ0¢üÃfUÉ EzÀÄ PÉêÀ® ZÀjvÉæAiÀiÁVgÀ°®è; EzÉÆ0zÀÄ PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ ¹ÜwAiÀiÁVvÀÄÛ. F £Ár£À gÉÆÃUÀzÀ G®âuÁªÀ¸ÉÜAiÀiÁVvÀÄÛ.

J0lÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® ¸ÉÆõÀ°¸ÀÖ£ÁVzÀÝ §¸ÀªÀtÚ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ºÉøÀzÀ "KPÁvÀävÁ AiÀÄdÕ" zÀ d£À F gÁµÀÖçzÀ CvÀå0vÀ ±ÉæõÀ× »0zÀĪÁVzÀÝ UÁ0¢üÃfAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉüÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ CxÀð¥ÀÇtðªÁVzÉ. UÁ0¢üÃfUÉ vÁªÀÇ »0zÀÆ J0zÀÄ ºÉýPÉƼÀî®Ä £ÁaPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è. KPÉ0zÀgÉ EªÀgÀÄ ¤dPÀÆÌ gÁªÀiÁAiÀÄt PÁ®zÀ QæAiÀiÁ²Ã® »0zÀƪÁVzÀÝgÀÄ. Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀÄ, ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ, AiÀĺÀÆzÀågÀÄ, ¥Á¹ðUÀ¼ÀÄ, »0zÀÆUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ UÁ0¢üÃfUÉ F £Ár£À PÀ0zÁZÁgÀ, ¸ÁéxÀð, ¸Àé¥ÀæwµÉ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚvÀ£ÀzÀ°è ¤£ÁðªÀĪÁVgÀĪÀ d£ÀgÀ0vÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀð §zÀÄQ §0zÀ jÃw¬Ä0zÁV ¤«ðÃAiÀÄðgÀÆ, PÉƼÀPÀgÀÆ, ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉAiÀĪÀgÀÆ, vÀªÀÄä ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÀÄ0¥ÀÅUÀ¼ÁZÉ £ÉÆÃqÀ®Æ DUÀzÀ zÀħð®gÀÆ DVzÀÄÝ ¸ÁévÀ0vÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Æ C£ÀºÀðgÁVzÀÝgÀÄ.

DzÀÝj0zÀ¯Éà UÁ0¢üÃf ªÉÆzÀ®Ä F d£ÀPÉÌ zÀÄrzÀÄtÄÚªÀ jÃwAiÀÄ §UÉÎ, DvÀäUËgÀªÀzÀ ªÀÄÆ® ¥ÁoÀUÀ¼À §UÉÎ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸ÀĪÀ §UÉÎ, J®è zsÀªÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®QÌgÀĪÀ zÀAiÉÄ, PÀÄvÀƺÀ®, ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ°¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. UÁ0¢üÃf PÀlÖ¨ÉÃPÉ0¢zÀÝ ¸ÀÄTà gÁdåzÀ°è zsÀªÀÄð SÁ¸ÀVAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, DqÀ½vÀzÀ dªÁ¨ÁÝj J®è ºÉÆuÉAiÀÄjvÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À¨ÉÃPÀÄ, C°è eÁwÃAiÀÄvÉ, PÀ0zÁZÁgÀ, ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉUÉ eÁUÀ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ; F gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ vÀ£Àß QæAiÀiÁ²Ã®vɬÄ0zÀ £Ár£À ªÀÄÄ£ÀqÉUÉ PÁtÂPÉ ¸À°è¸ÀĪÀ0vÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

UÁ0¢üÃf J0zÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. CZÀðPÀgÀÄ, ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀ£ÀÄß ªÀĤ߸ÀÄwÛgÀ°®è, PÀ0zÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀÄwÛgÀ°®è J0§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £É£ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÉÄä®ègÀ0vÉ ºÀÄnÖzÀ UÁ0¢ü eÁwÃAiÀÄvÉ, ªÀuÁð±ÀæªÀÄ zsÀªÀÄðUÀ½UÉ M¼ÀUÁVAiÉÄà CªÀ£Éß®è ¸ÉÆáÃn¹ ºÉÆgÀ §0zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ UÀ0UÁd®, ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆ0qÀÄ NqÁr »0zÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÀé ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä §AiÀĸÀzÉ EzÀݪÀgÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÀÄ. DvÀ ºÀÄqÀÄQzÀ ¸ÀvÀåzÀ M0zÀÄ ¨sÁUÀªÁV PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆ0qÀÄ »0zÀÄvÀéªÀ£ÁßUÀ°, ªÀÄĹèªÀÄvÀéªÀ£ÁßUÀ° M¦àPÉÆ0qÀªÀgÀ PÀÄëzÀæ, zÀjzÀæ ¹ÜwAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÀÆqÀ EvÀÄÛ; J®è zsÀªÀÄðUÀ¼À PÀªÀÄðPÁ0qÀUÀ¼À DZÉVgÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£À0vÀ ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ CjªÀÅ ¨Á¥ÀÇfVvÀÄÛ.

KPÁvÁävÁ AiÀÄdÕzÀ PÉÃ0zÀæzÀ°ègÀĪÀ d£ÀPÉÌ UÁ0¢üÃfAiÀÄ eÁvÀåwÃvÀ, ¸ÀªÀð¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¢lÖ »0zÀÆ«£À PÀ®à£É, ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß JzÀÄj¹ J®ègÀ£ÀÆß ¦æÃw¹ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀħ®è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£À PÀ®à£É »r¸ÀĪÀÅ¢®èªÉ0§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. UÁ0¢üÃfAiÀÄ£ÀÄß PÉƮ觮èµÀÄÖ PËæAiÀÄð«gÀĪÀ »0zÀÆ zsÀªÀÄð £ÀªÀÄUÉ QæAiÀiÁ²Ã®vÉ vÀgÀ§®èzÉÆÃ, J®è ªÀiÁ£ÀªÀgÀ D¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸Àà0¢¹zÀ UÁ0¢üÃfAiÀÄ »0zÀÆ zsÀªÀÄð CzÀ£ÀÄß vÀgÀ§®èzÉÆà J0§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ.

KPÁvÀävÉ vÀ£Àß UÉÆqÀÄØUÀÄt ©lÄÖ ªÉÆÃPÀë ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄÝ UÁ0¢üÃfAiÀÄ°è.

¦. ®0PÉñï
18 r¸É0§gï 1983

¸Ëd£Àå: ®0PÉñïgÀªÀgÀ "nÃPÉ - n¥ÀàtÂ" ¥ÀŸÀÛPÀ¢0zÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Columns.
Click here to go to the main page of Teeke - Tippani by Late Sri. P. Lankesh.
Click here to go to the main page of Lankesh.
Click here to read articles by Mr. Indrajith Lankesh.


 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer