Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

Dr Narendra Nayak

Click here to go to the main page of Columns.
Please send your opinions, articles, feedbacks to shshenoy at yahoo.com

¨sÀÆvÀ, ¥ÉæÃvÀUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ!!!
E°è ¨sÀÆvÀ, ¥ÉæÃvÀ, ªÀiÁl, ªÀÄ0vÀæUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉƯÉUÀ¼Éà CvÀå¢üPÀ. AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ, PÁ¬Ä¯ÉAiÀiÁzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊzÀågÀ°è C®è! UÀĤAiÀiÁ£À §½AiÀiÁ, NgÀhiÁ£À ºÀwÛgÀ! CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢ªÀå±ÀQÛ¬Ä0zÀ F PÁ¬Ä¯ÉUÉ PÁgÀtªÉãÀÄ J0zÀÄ PÀ0qÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV M0zÉà qÁ¬Ä£ï CxÁðvï, ªÀiÁlUÁw. F qÁ¬Ä£ïUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀ AiÀiÁ «zsÀªÉUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÄ G½zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖQaѤ0zÀ ªÀiÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ0§ÄzÉà E°èAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

Between Good and Evil

Wrath of God
¥ÀªÁqÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
zÀ°vÀgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÇeÉ
¸ÀªÀtÆj£À°è ¥ÀªÁqÀ ©r¹zÀªÀgÀÄ
zÉêÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆ0rzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå

PÉ0qÀ ºÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ
¥ÁæxÀð£É - ºÀgÀPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ §0zÀªÀÅ
?
¥ÉÇmÁÖzÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉUÀ¼ÀÄ »0zÀÆUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÉÃ?
UÀ½îAiÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ - ¥ÀªÁqÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÉÆøÀ
¸ÉÆîjAiÀÄzÀ E¹ÖÃlÄ gÁd ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀgÁAiÀÄ¥Àà!
ºÁ.....ºÁ...ºÁ........ºÁªÀÅ!
««zsÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼ÀÄ
¨É0zÀæwÃxÀðzÀ PÀÄnÖZÁvÀÛ£ï
ºÀ¹«£À ¨sÀÆvÀ
ºÀvÁ±ÉAiÀÄ ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ!
CqÀå£ÀqÀÌzÀ PÀÄnÖZÁÑvÀÛ£ï
¨sÀÆvÀ, ¥ÉÃvÀ, PÀÄnÖZÁÑvÀÛ£ïUÀ¼ÀÄ
¨sÀÆvÀ §gÀĪÀÅzÉ0§ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨sÀæªÉÄ
£ÀªÀÄä°ègÀĪÀ «ÃgÀ¥Àà£ïUÀ¼ÀÄ
ªÀÄzÀÄÝ vÉUɹPÉÆ0qÀªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ
£ÁªÀÅ §Ä¢ÞªÀ0vÀgÀÄ ¸Ágï!§Ä¢ÞªÀ0vÀgÀÄ!
ªÀiÁl - ªÀÄ0vÀæUÀ¼ÀÄ!
|ªÀiÁ0wæPÀ£ÉƧâ£À°è ¨sÉÃn |
¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸À¤ß - 4
|¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸À¤ß - 3
|¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸À¤ß - 2 |¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸À¤ß - 1
mÉÆæ Ej¸ÀĪÀ ¥sÀ® eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉUÀ¼ÀÄ

F PɼÀPÀ0qÀ ¯ÉÃR£ïUÀ¼ÀÄ §gÀºÀ 2000 PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ0iÀÄ°èªÉ.

S®±Š®±y®¼Š®u® š®q®ãuµ°î®qµ u®ý®Áw®
„®²q®u®ý®Áw® - Nµ0l®šµ°îµ:
y®räN¯ „®ïÇ®ãS®¡®±
- 2
y®räN¯ „®ïÇ®ãS®¡®±

y®© bµ²ã°rÇ®ãu® „µ²S®¡µ- 2
y® brǮu S

w d凮 l®w0NS yXqTN

About the Author: Dr. Narendra Nayak

Narendra NayakNarendra Nayak is a postgraduate in medical biochemistry working as Assistant Professor of Biochemistry at the Centre for Basic Sciences, Kasturba Medical College, Mangalore. This college is a constituent of Manipal Academy of Higher Education, a deemed university. He resigned from Kasturba Medical College, Mangalore with effect from the 25 th of November,2006.

He is more known for his work in the field of rationalism. Since 1976 he has been the Secretary of the Dakshina Kannada Rationalist Association. He is also the Joint Convenor of the Federation of Indian Rationalist Organizations, which is an apex body committed to the development of scientific temper and humanism in the country. He has conducted more than 1,500 demonstrations all over India to expose the myths behind the so-called miracles and debunk superstitions.

He has also conducted over 150 workshops in many parts of the country to train volunteers to perform such demonstrations. These have been held at Sessions of the Indian Science Congress, National Children's Science Congress and others. In November 2002, he delivered the Key Note address at the National convention of Australian Skeptics held at Melbourne, Australia. He has authored several books on these topics and has been featured by many television channels including the BBC and the Discovery Channel.

Address:
B.N.Laboratories
13-9-1220/2,
Vithoba Temple Road,
Mangalore-575 001

Phone:
Office: 0824-2494379, 0824-2455037
Mobile: 94482 16343
e-mail: narenyen@gmail.com

Click here to go to the main page of Columns.
Please send your opinions, articles, feedbacks to shshenoy at yahoo.com

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer