Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
- Sports
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

¸À0rUÉUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Recipes.
Click here to go to the main page of Sweets.
Click here to go to the main page of Snacks.

Click here to read more recipes about Sandige/Happala.

PÀÄ0§¼ÀPÁ¬Ä ¸À0rUÉ:
¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:
CzsÀð Q¯ÉÆà G¢Ý£À¨ÉüÉ, ¸À0rUÉ PÀÄ0§¼ÀPÁ¬Ä, ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, ºÀ¹±ÀÄ0p, PÉÆvÀÛ0§j, PÀj¨ÉêÀÅ, fÃjUÉ, E0UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀÅöà.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
G¢Ý£À ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÀÄ0§¼ÀPÁ¬Ä ¹¥Éà ©Ãd vÉUÉzÀÄ ºÉgÀd¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀħâ¨ÉÃPÀÄ. M0zÀÄ ¥ÀgÁvÀzÀ°è CzsÀð »lÄÖ ºÁQ CzÀPÉÌ PÀÄ0§¼À vÀÄj ºÁQ C0UÉʬÄ0zÀ zÀÄ0qÀUÉ MwÛ M0zÀÄ §mÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. MtVzÀ £À0vÀgÀ vÀÄ¥Àà ºÀaÑ ºÀÄjAiÀĨÉÃPÀÄ.

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¸À0rUÉ:
¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:
M0zÀÄ Q¯ÉÆà ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, G¢Ý£À ¨ÉüÉ, E0UÀÄ, J¼ÀÄî, ªÉÄ0vÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀÅöà.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
G¢Ý£À¨ÉÃ¼É - ªÀÄ0vÉAiÀÄ£ÀÄß »0¢£À gÁwæ £É£É ºÁQ. £À0vÀgÀ GgÀÄlÄ gÀÄ©âPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä vÉƼÉzÀÄ ZÀÆgÀÄ ªÀiÁr G¥ÀÅöà ºÁQ MgÀ¼À°è PÀÄnÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ°è E0V£À ¥ÀÅr, J¼ÀÄî, gÀÄ©âlÖ G¢Ý£À¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄ0vÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ZÉ£ÁßV PÀ°¹ ¸Ën¤0zÀ ºÀzÀªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DªÉÄÃ¯É vÀmÉÖUÉ JuÉÚ ¸ÀªÀj vÀAiÀiÁgÁzÀ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß vÀĸÀÄ vÀĸÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ §vÁÛ¹£ÀµÀÄÖ ¸À0rUÉ ºÁQ MtV¹ EqÀ¨ÉÃPÀÄ.

G¼ÁîUÀrØ ¸À0rUÉ:
¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:
4 PÀ¥ÀÅöà eÉÆüÀ, 8 G¼ÁîUÀrØ, ºÀ¹ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, fÃjUÉ, PÉÆvÀÛ0§j, E0UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀÅöà.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
eÉÆüÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÀÄnÖ £ÀÄZÀÄÑ ªÀiÁr ¤Ãj£À°è 2 ¢ªÀ¸À £É£É¬ÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. 4 £ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¤ÃgÀ£ÀÄß §¹zÀÄ PÀÄlÖ¨ÉÃPÀÄ. D »lÖ£ÀÄß ªÉÄÊzÁ ¸ÁtÂUɬÄ0zÀ ¸Át¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁwæ »lÄÖ PÀ°¹ PÀÄ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ J®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQ »lÖ£ÀÄß PÀÄ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. G¼ÁîUÀrØAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀuÁÚV ºÉaÑ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ »nÖUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. M0zÀÄ PÀÄ¢ PÀÄ¢zÉÆqÀ£É PɼÀV½¸À¨ÉÃPÀÄ. £À0vÀgÀ vɼÀîUÉ ¸ÀtÚUÉ ¸À0rUÉ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¸À0rUÉUÀ¼ÀÄ PÀjzÉÆqÀ£É PÀ0¥ÀÅ ªÁ¸À£É ©ÃgÀÄvÀÛªÉ.

PÁ¬Ä ¸À0rUÉ:
PÀÄ0§¼ÀzÀ°è "¸À0rUÉ PÀÄ0§¼À" ªÉ0§ÄzÉÆ0zÀÄ ªÀUÀð«gÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß G½zÀ PÀÄ0§¼ÀPÁ¬ÄUÀ¼À0vÉ ¥À®å PÀqÀ§ÄUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅ¢®è. OµÀ¢ü SÁzÀåªÁVgÀĪÀ EzÀ PÀƵÁä0qÀ ¥ÁPÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÀÆÌ, ¸À0rUÉAiÀÄ£ÀÄß EqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. F PÁ¬ÄAiÀÄ E£ÉÆß0zÀÄ ªÉʲµÀÖ÷åªÉ0zÀgÉ EzÀgÀ §½îAiÀÄÄ EvÀgÀ PÀÄ0§¼ÀUÀ¼À0vÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ©â PÁAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀévÀ0vÀæ ºÀ0zÀgÀzÀ (ºÁQzÀ ºÀ0zÀgÀ), ZÀ¥ÀàgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ¬ÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. F PÁ¬ÄUÉ PÀƵÁä0qÀªÉ£ÀÄߪÀgÀÄ.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
PÁ¬Ä ¸À0rUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä F PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ZÀÆgÀÄ ªÀiÁr ºÉgÀfPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß »0r ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ. G½zÀ ºÉgÀPÀ®£ÀÄß ZÀÄgÀĪÀÄj E®èªÉà ºÀÄjzÀ CªÀ®QÌ E®èªÉà §vÀÛ¼ÀÄî ºÁQ G¥ÀÅöà, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, fÃjUÉ, E0UÀÄ ºÁQ £ÁzÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß JuÉÚ ¸ÀªÀjzÀ ªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ¸ÀtÚ UÀÄ0qÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ©¹°£À°è MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. M0zÉà ¢£À ¥ÀÇtð MtVzÀ £À0vÀgÀ qÀ©âUÉ vÀÄ0©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À0rUÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀjzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. CQÌ CªÀ®QÌ ZÀÄgÀĪÀÄjAiÀÄ ¸À0rUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀjAiÀÄ®Ä CªÀÅ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ ¸À0rUÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.

J½î£À ¸À0rUÉ:
¸À0rUÉ PÀÄ0§¼ÀPÁ¬ÄAiÀÄ0vÉAiÉÄà EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. CªÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀgÀÄ. J¼Àî£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ wÃrzÀ »nÖUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ0vÉ ¸À0rUÉ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ vÀÄ¥ÀàzÀ°è ºÀÄjAiÀĨÉÃPÀÄ.

CªÀ®QÌ ¸À0rUÉ:
¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:
4 PÀ¥ÀÅöà CªÀ®QÌ, PÉÆvÀÛ0§j, fÃjUÉ, G¥ÀÅöà, ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 G¼ÁîUÀrØ.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
CªÀ®QÌAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ M0zÀÄ UÀ0mÉ ¤ÃgÀ°è £É£É¬ÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ §¹zÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ gÀħâ¨ÉÃPÀÄ. £À0vÀgÀ ¸À0rUÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

ZÀªÀ½ÃPÁ¬Ä ¸À0rUÉ:
¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:
M0zÀÄ Q¯ÉÆà ZÀªÀ½ÃPÁ¬Ä, M0zÀÄ Q¯ÉÆà C®¸À0qÉ ¨ÉüÉ, G¥ÀÅöà, ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, fÃjUÉ, E0UÀÄ, PÀj¨ÉêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆvÀÛ0§j.
ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:
C®¸À0qÉ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ £É£É EqÀ¨ÉÃPÀÄ. J¼ÉAiÀÄ ZÀªÀ½PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁgÀÄ ¸ÉÆù EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ZÀªÀ½PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀ ¨ÉüÉAiÉÆ0¢UÉ J®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQ £ÀÄtÂÚUÉ gÀħâ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ©¹°£À°è ¥Áè÷å¹ÖPï ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¸À0rUÉ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. MtVzÀ £À0vÀgÀ ¨ÉÃPÁzÁUÀ vÀÄ¥Àà ºÀaÑ ºÀÄjAiÀĨÉÃPÀÄ.

C®¸À0qÉ ¸À0rUÉ:
C®¸À0qÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀuÁÚV ©Ã¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, G¥ÀÅöà, fÃjUÉ, E0UÀÄ, PÀj¨ÉêÀÅ, PÉÆvÀÛ0§jUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀuÁÚV gÀÄ©â¸ÀPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C®¸À0qÉ »nÖUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¥ÀgÁvÀzÀ°è ¸ÀÄgÀÄ« C0UÉʬÄ0zÀ zÀÄ0qÀUÉ wPĄ̀ÉÃPÀÄ. C0zÀgÉ »lÄÖ ¸ÀªÀÄ£ÁV PÀÆrPÉÆ0rgÀĪÀÅzÀÄ. DUÀ gÀÄ©âzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQ wÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÉÃ0UÁ PÁ½£ÀµÀÄÖ ¸ÀtÚ ¸À0rUÉUÀ¼À¤ßlÄÖ MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃPÁzÁUÀ vÀÄ¥Àà ºÀaÑ ºÀÄjzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Recipes.
Click here to go to the main page of Sweets.
Click here to go to the main page of Snacks.

Click here to read more recipes about Sandige/Happala.

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer